Hodnotenie spoločenských vied pomocou WoK databáz<br />MiroslavMedveď<br />Analytik ARRA<br />
Predpokladané problémy WoK databáz<br />1) Odlišné publikačné zvyklosti<br />2) Slabé pokrytie spoločenských vied vo WoK d...
Odlišné publikačné zvyklosti 1<br /><ul><li>Drvivá väčšina výskumu v PRIR je publikovaná formou článkov, ale SPOL sa zamer...
PRIR majú základné pojmy zadefinované, výskum prebieha v istých mantineloch (časopis ako vyjadrenie konsenzu)
v SPOL sú aj čiastočne súperiace paradigmy (kniha ako prostriedok na pretlačenie svojej pozície)
Články v SPOL tvoria 40-60% publikácií a cca 50% citácií
Ale v ekonómii, psychológii a práve sú články jednoznačne najdôležitejším médiom
Dlhoročný trend rastu článkov a citácií v SPOL časopisoch celkovo</li></li></ul><li>Odlišné publikačné zvyklosti 2<br /><u...
Menej spoluautorov -> menej článkov -> menej citácií
Priemer u PRIR je 4.7 a výrazne stúpa (50% za 20 rokov); priemer u SPOL (okrem psychológie) je 1.9 a stúpa len pozvoľne (3...
Psychológia má ale v priemere až 3.2 autora na prácu a 60% rast
Vyšší vek a menej referencií -> počet citácií rastie pomalšie
Priemerný vek referencií v biomedicíne je 7-8 rokov; v sociológii až 12.5 roka
Ale ekonómia a psychológia má rovnaký priemerný vek referencií ako napr. matematika či fyzika tuhých látok</li></li></ul><...
Len 45% referencií v SSCI bolo na iné články v SSCI (2002)
Fragmentácia ako výsledok interdisciplinarity: čím menší presah do iných disciplín v SPOL, tým menšia fragmentácia vnútri ...
Najmenej fragmentované a zároveň najstabilnejšie odbory SPOL sú ekonómia a psychológia, ktoré majú zároveň najvyššie pokrytie
Od roku danej štúdie (2002) sa počet sledovaných SPOL časopisov vo WoK databázach zvýšil o takmer 50%, týždenne pribúda 3 ...
Z takmer 8 000 impaktovaných časopisov sa cez 50% odvolávalo na články z top 300 časopisov
Až 90% citácií sa vzťahovalo na články z 3 000 časopisov
of 20

Prezentácia_Miroslav Medveď

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Economy & Finance      


Transcripts - Prezentácia_Miroslav Medveď

 • 1. Hodnotenie spoločenských vied pomocou WoK databáz<br />MiroslavMedveď<br />Analytik ARRA<br />
 • 2. Predpokladané problémy WoK databáz<br />1) Odlišné publikačné zvyklosti<br />2) Slabé pokrytie spoločenských vied vo WoK databázach<br />3) Lokálnosť výskumu<br />4) Preferencia angličtiny <br />
 • 3. Odlišné publikačné zvyklosti 1<br /><ul><li>Drvivá väčšina výskumu v PRIR je publikovaná formou článkov, ale SPOL sa zameriavajú viac na knižné publikácie
 • 4. PRIR majú základné pojmy zadefinované, výskum prebieha v istých mantineloch (časopis ako vyjadrenie konsenzu)
 • 5. v SPOL sú aj čiastočne súperiace paradigmy (kniha ako prostriedok na pretlačenie svojej pozície)
 • 6. Články v SPOL tvoria 40-60% publikácií a cca 50% citácií
 • 7. Ale v ekonómii, psychológii a práve sú články jednoznačne najdôležitejším médiom
 • 8. Dlhoročný trend rastu článkov a citácií v SPOL časopisoch celkovo</li></li></ul><li>Odlišné publikačné zvyklosti 2<br /><ul><li>Spoločenské vedy majú menší počet citácií
 • 9. Menej spoluautorov -> menej článkov -> menej citácií
 • 10. Priemer u PRIR je 4.7 a výrazne stúpa (50% za 20 rokov); priemer u SPOL (okrem psychológie) je 1.9 a stúpa len pozvoľne (36%) a iba polovica článkov má viac ako jedného autora
 • 11. Psychológia má ale v priemere až 3.2 autora na prácu a 60% rast
 • 12. Vyšší vek a menej referencií -> počet citácií rastie pomalšie
 • 13. Priemerný vek referencií v biomedicíne je 7-8 rokov; v sociológii až 12.5 roka
 • 14. Ale ekonómia a psychológia má rovnaký priemerný vek referencií ako napr. matematika či fyzika tuhých látok</li></li></ul><li>Pokrytie SPOL vo WoK databázach 1<br /><ul><li>79% referencií v SCI bolo na iné články v SCI
 • 15. Len 45% referencií v SSCI bolo na iné články v SSCI (2002)
 • 16. Fragmentácia ako výsledok interdisciplinarity: čím menší presah do iných disciplín v SPOL, tým menšia fragmentácia vnútri odboru a tým väčšie pokrytie WoK databázami
 • 17. Najmenej fragmentované a zároveň najstabilnejšie odbory SPOL sú ekonómia a psychológia, ktoré majú zároveň najvyššie pokrytie
 • 18. Od roku danej štúdie (2002) sa počet sledovaných SPOL časopisov vo WoK databázach zvýšil o takmer 50%, týždenne pribúda 3 000 nových záznamov a 60 000 nových referencií</li></li></ul><li>Pokrytie SPOL vo WoK databázach 2<br /><ul><li>Bradfordovo pravidlo: v každom vedeckom odbore je ‘core’ literatúra obsiahnutá v malom počte publikácií
 • 19. Z takmer 8 000 impaktovaných časopisov sa cez 50% odvolávalo na články z top 300 časopisov
 • 20. Až 90% citácií sa vzťahovalo na články z 3 000 časopisov
 • 21. Teoreticky pre sledovanie väčšiny vedeckej produkcie stačí sledovať malé množstvo najvýznamnejších časopisov
 • 22. Z najmenej fragmentovaných odborov je väčšina signifikantných časopisov sledovaná WoK dat.</li></li></ul><li>Lokálnosť výskumu<br /><ul><li>PRIR zamerané medzinárodne; SPOL majú aj silné regionálne zameranie bez medzinárodnej ašpirácie
 • 23. Aj výsledky lokálneho výskumu by mali byť dostupné medzinárodnej vedeckej komunite
 • 24. Badateľný trend odklonu od čisto regionálneho výskumu – práce sú viac publikované v medzinárodných časopisoch na úkor domácich
 • 25. Postupná homogenizácia v SPOL: globalizácia, rozširovanie internetu, nadnárodné financovanie so zameraním na medzinárodnú spoluprácu, dôraz na publikácie vo vysoko impaktovaných časopisoch</li></li></ul><li>Preferencia angličtiny<br /><ul><li>Jasná prevaha anglických článkov (WoK 90%) – môžu uniknúť niektoré publikácie
 • 26. Angličtina je svetový jazyk vedy – ak vedcovi záleží na tom aby jeho práce mali dosah, musí písať v angličtine
 • 27. Internacionalizácia vedy – väčšina vedcov je z neanglicky hovoriacich krajín, a predsa aj podľa najväčšej databázy periodík (Ulrich’s) je až 75% SPOL článkov v angličtine
 • 28. Väčšina európskych vedcov publikuje radšej v angličtine
 • 29. Preferencia angličtiny – prirodzená snaha o pokrytie najlepších časopisov</li></li></ul><li>Angličtina na Slovensku<br /><ul><li>Slovenské SPOL články písané v angličtine majú priemernú citovanosť 2.19; SPOL články v slovenčine majú priemernú citovanosť len 0.62
 • 30. Všetkých 80 článkov s viac ako 10 citáciami je výlučne v angličtine
 • 31. Slovenská produkcia v angličtine je menej ako 60%, zatiaľ čo v Maďarsku je to až 95%</li></li></ul><li>Porovnanie Slovenska so svetom a vybranými krajinami<br /><ul><li>Ak existujú Slovensku podobné krajiny v ktorých je hodnotenie pomocou WoK databáz použiteľné, nie je dôvod hodnotiť Slovensko podľa iných kritérií
 • 32. Ak v porovnávaní Slovensko nebude dosahovať dostatočné výsledky ale ostatné krajiny áno, nie je to chyba databáz, ale znak toho, že možno daný odbor na Slovensku nie je kvalitný
 • 33. Vybrané krajiny: V4, Estónsko, Slovinsko, Ukrajina, Švédsko a Turecko
 • 34. Sledované údaje: priemerný počet citácií na prácu, H-index krajiny, top1, top10 a top100 článok</li></li></ul><li>Základné tabuľky<br />(svet)<br />
 • 35. Ekonómia 1<br /><ul><li>Svetovo porovnateľná napr. s vedami o materiáloch, mierne horšia citovanosť ako fyzika, ale takmer dvojnásobne lepšia ako matematika – ak hodnotíme matematiku bibliometricky, nemal by byť problém ani s ekonómiou
 • 36. Môže ale existovať problém špecifický pre post-komunistické krajiny (slabý výskum za komunizmu, chýbajúce elity) – ak sa dá väčšina postkomunistických krajín hodnotiť cez databázy WoK, musí to byť aplikovateľné aj na Slovensko (nemáme radikálne iné podmienky ako Maďarsko, Poľsko či Slovinsko)
 • 37. Výsledok – všetky sledované parametre – priemerná citovanosť, H-index, aj najlepšie články sú na tom niekoľkonásobne horšie ako vo väčšine sledovaných krajín
 • 38. Ostatné krajiny (až na dve) sa dajú hodnotiť pomocou WoK d. </li></li></ul><li>Ekonómia 2<br /><ul><li>CelkovýcitačnývýkonSlovenskav ekonómii jenaúrovniThajska, Malajzie, Kene, Filipín, Etiópie, Kolumbie a Indonézie
 • 39. Čosatýkapriemernejcitovanostinaprácu, tak je na tom Slovenskodruhénajhoršiezovšetkýchkrajín</li></li></ul><li>Psychológia 1<br /><ul><li>Celkovo je psychológianaúrovnichémie, farmácie a geovied, lepšieakofyzika a približnetrojnásobnelepšieakomatematika– zo svetového hľadiska žiadny problém
 • 40. Zo sledovaných krajín sme len tesne pred Ukrajinou, zhruba dvojnásobne zaostávame za Českom a Slovinskom, trojnásobne za Tureckom a Poľskom, a viac ako štvornásobne za Maďarskom
 • 41. Česko a Maďarsko majú cca desaťnásobne viac citované najlepšie práce
 • 42. Psychológia je pomocou databáz WoK hodnotiteľná úplne bez problémov
 • 43. Slovensko je vo svete na úrovni krajín ako Libanon, Thajsko, Kuvajt, Malajzia, Uganda a Pakistan</li></li></ul><li>Psychológia 2<br />
 • 44. Sociológia 1<br /><ul><li>Keďže sociológia nemá vlastnú ESI kategóriu, je porovnanie s ostatnými odbormi možné len odvodene – vychádza na tom horšie ako ekonómia, ale stále lepšie ako matematika či počítačové vedy
 • 45. Aj stá najlepšia práca svedčí o väčšej fragmentácii a menšom zastúpení sociológie ako odboru
 • 46. Čísla sa ale stále držia vysoko nad úrovňou humanitných vied a je zrejmé, že už boli položené isté konsenzuálne základy sociológie ako vedy
 • 47. Celkovo sa H-indexy krajín držia na jednociferných číslach a iba Švédsko dosiahlo viac ako 100 citácií na článok
 • 48. Je teda prekvapivé, že viacero sledovaných krajín dosahuje v sociológii lepšie priemerné výsledky ako v ekonómii</li></li></ul><li>Sociológia 2<br /><ul><li>Slovensko sa opäť medzi sledovanými krajinami drží v spodnej tretine, tesne pred Ukrajinou a Poľskom, viac ako trikrát horšie ako Slovinsko a Maďarsko
 • 49. Celkovo sa hodnotenie sociológie pomocou WoK databáz dá odporučiť, ale je potrebné prihliadnuť na vyššiu fragmentáciu odboru</li></li></ul><li>Zhrnutie<br /><ul><li>Po zvážení hlavných argumentov sa dá povedať, že minimálne na hodnotenie najmenej fragmentovaných SPOL odborov ktoré majú vlastnú ESI kategóriu (psychológia a ekonómia) je používanie databáz WoK bez väčších výhrad
 • 50. S istou dávkou opatrnosti by sa dali hodnotiť aj ďalšie vybrané odbory SPOL, napríklad sociológia
 • 51. Tiež sa ukázalo, že väčšina krajín podobných Slovensku má v sledovaných odboroch relatívne dobre merateľnú výkonnosť a nie je dôvod neaplikovať rovnaké hodnotenie aj na slovenskú vedu
 • 52. Ak pri hodnotení nevyšli za Slovensko žiadne solídne výsledky, nejedná sa o chybu WoK databáz, ale o reálne slabšie pokrytie týchto odborov na Slovensku</li></li></ul><li>Poznámka na záver<br /> Aj keď zaposledných 20 rokovpočetštudentovSPOL<br />naSlovenskuniekoľkonásobnestúpol (1988=14 800<br />študentov, 31% podiel --> 2008=68 800 študentov a 52,5%<br />podiel), vedecká produkcia vzrástla len nepatrne a žiadny<br />slovenský vedec nie je zaradený do 'Highly Cited Scientist’<br />Databázy. Napríklad z Maďarskasa v tejtodatabázev<br />rámci'Social Sciences, General' nachádzaAndrasP.<br />Schubert, čodokazuježeani v našichkončináchnieje<br />nemožnédostaťsa v spoločenskýchvedáchmedzisvetovú<br />elitu. <br />
 • 53. Ďakujem<br />

Related Documents