Odborný seminár dňa 18. mája 2011, <br />Pálffyho palác na Zámockej ulici v Bratislave<br />Ako hodnotiť humanitné a spolo...
ÚVOD<br />1. NIEKTORÉ SKÚSENOSTI HODNOTENIA<br />2. SWOT analýza <br />3. PROBLÉMY <br />4. PRIPOMIENKY <br />5. NÁVRHY ...
ÚVOD<br /><ul><li>skúsenosti
hodnotenie
humanitné odbory
komplexná akreditácia</li></li></ul><li>1. NIEKTORÉ SKÚSENOSTI HODNOTENIA<br />1.1 Čo ukázala komplexná akreditácia <b...
Štyri potenciálne využitia komplexnej akreditácie: <br /><ul><li>Prvou možnosťou je vyslať verejnosti - rodičom, študentom...
Druhým možným využitím komplexnej akreditácie je eliminácia nekvalitných inštitúcií ako celku, kde práve komplexný pohľad ...
Tretím možným využitím je využiť komplexnú akreditáciu ako nástroj na prerozdelenie peňazí - systém financovania vysokých ...
Štvrtá možnosť: Existuje možnosť, ktorá by naopak mohla školstvo posunúť vpred, no u nás sa neuplatnila: podporiť a štrukt...
2. SWOT analýza <br />2.1 Silné stránky: <br />Poznatky – zdá sa že potrebujeme:<br /><ul><li>reflexiu identifikovania kr...
nájsť ochotu hľadať cesty rozvoja humanitných a sociálnych vied
reflektovať potreby, či nevyhnutnosti hľadania zdrojov</li></li></ul><li>2.2 Slabé stránky:<br /><ul><li>neschopnosť a nev...
začarovaný kruh
ekonomický problém napĺňania kritérií - počet pedagógov
ekonomický problém sa odráža aj v realizácií grantov.
započítavanie grantov – v rámci kritériá KZU 2 nie je možné do objemu finančných prostriedkov započítať projekty ESF, iba ...
pedagógovia len na plný pracovný úväzok - nutné zamestnať aj ľudí z praxe
úspešnosť absolventov praxi
problematika garantovania študijného programu. </li></li></ul><li>2.3 Príležitosti:<br /><ul><li>k zmene optiky nazerania...
of 20

Prezentácia_Jozef Jarab

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentácia_Jozef Jarab

 • 1. Odborný seminár dňa 18. mája 2011, <br />Pálffyho palác na Zámockej ulici v Bratislave<br />Ako hodnotiť humanitné a spoločenskovedné odbory na vysokých školách?<br />Jozef Jarab<br />(predseda PS Akreditačnej komisie pre humanitné vedy)<br />Skúsenosti s hodnotením humanitných odborov v rámci<br /> Komplexnej akreditácie vysokých škôl<br />
 • 2. ÚVOD<br />1. NIEKTORÉ SKÚSENOSTI HODNOTENIA<br />2. SWOT analýza <br />3. PROBLÉMY <br />4. PRIPOMIENKY <br />5. NÁVRHY <br />ZÁVER<br />
 • 3. ÚVOD<br /><ul><li>skúsenosti
 • 4. hodnotenie
 • 5. humanitné odbory
 • 6. komplexná akreditácia</li></li></ul><li>1. NIEKTORÉ SKÚSENOSTI HODNOTENIA<br />1.1 Čo ukázala komplexná akreditácia <br />(Miroslav Beblavý) <br />Pri každom hodnotiacom procese je základnou otázkou: <br /> - ako chcem použiť jeho výsledky?<br />
 • 7. Štyri potenciálne využitia komplexnej akreditácie: <br /><ul><li>Prvou možnosťou je vyslať verejnosti - rodičom, študentom - signál o tom, kde je zaručená vyššia a kde nižšia kvalita štúdia.
 • 8. Druhým možným využitím komplexnej akreditácie je eliminácia nekvalitných inštitúcií ako celku, kde práve komplexný pohľad umožňuje niečo, čo čiastková akreditácia odborov neumožňovala.
 • 9. Tretím možným využitím je využiť komplexnú akreditáciu ako nástroj na prerozdelenie peňazí - systém financovania vysokých škôl.
 • 10. Štvrtá možnosť: Existuje možnosť, ktorá by naopak mohla školstvo posunúť vpred, no u nás sa neuplatnila: podporiť a štruktúrovať diverzitu. </li></ul>1.2 Časový horizont.<br />1.3 „Zmena pravidiel počas hry“.<br />
 • 11. 2. SWOT analýza <br />2.1 Silné stránky: <br />Poznatky – zdá sa že potrebujeme:<br /><ul><li>reflexiu identifikovania kritérií hodnotenia výstupov
 • 12. nájsť ochotu hľadať cesty rozvoja humanitných a sociálnych vied
 • 13. reflektovať potreby, či nevyhnutnosti hľadania zdrojov</li></li></ul><li>2.2 Slabé stránky:<br /><ul><li>neschopnosť a nevôľaprofesora/ov a garanta/ov rešpektovať možnosti vlastnej profesionálnej kariéry
 • 14. začarovaný kruh
 • 15. ekonomický problém napĺňania kritérií - počet pedagógov
 • 16. ekonomický problém sa odráža aj v realizácií grantov.
 • 17. započítavanie grantov – v rámci kritériá KZU 2 nie je možné do objemu finančných prostriedkov započítať projekty ESF, iba ich spoluúčasť. V tomto sú práve znevýhodnené spoločensko-vedné odbory. Ako nájsť východiska z riešenia tejto situácie?</li></li></ul><li><ul><li>vedecká a publikačná činnosť – pri hodnotení vedeckej činnosti sa kladie dôraz najmä na monografie a iné štúdie vydávané v renomovaných zahraničných vydavateľstvách.</li></ul>Určité problémy VŠ majú aj v definovaní pojmu <br />– renomované vydavateľstvo.<br /><ul><li>Terminológia
 • 18. pedagógovia len na plný pracovný úväzok - nutné zamestnať aj ľudí z praxe
 • 19. úspešnosť absolventov praxi
 • 20. problematika garantovania študijného programu. </li></li></ul><li>2.3 Príležitosti:<br /><ul><li>k zmene optiky nazerania na hodnoteniea na stanovenie kritérií hodnotenia VVC v HaSV
 • 21. dať šancu najlepším</li></ul>2.4 Ohrozenia:<br /><ul><li>„politika vedúcich osobností“
 • 22. dopad špecifík rozvoja jednotlivých odborov</li></li></ul><li>3. PROBLÉMY <br />3.1 Financovanie vysokých škôl<br /><ul><li>Častá zmena pravidiel financovania
 • 23. Financovanie nie je normatívne </li></ul>3.2 Akreditačný proces<br /> <br /><ul><li>3.2.1. Zmeny pre pravidlá komplexnej akreditácie v rokoch 2008-2013
 • 24. 3.2.2. Zmena pravidiel hodnotenia učiteľských študijných programov
 • 25. 3.2.3. Zbytočná byrokracia v procese</li></li></ul><li>3.3 Legislatíva<br />3.3.1. Upraviť garantovanie študijných programov <br />3.3.2. Upraviť vek garantov študijných programov <br /> <br />3.4 Grantová problematika<br />3.4.1 Neobjektívnosť v prideľovaní grantov <br />3.4.2. Preferovanie technických a prírodovedných odborov pri grantovej činnosti <br />3.5. Publikačná činnosť <br />3.5.1 Nedoriešený register EUCA <br />
 • 26. 4. PRIPOMIENKY<br />Všeobecná pripomienka:<br />Je potrebné zdôrazniť dôležitosť humanitných vied.<br />K problematike hodnotenia: <br />Garantovanie odboru a predmetov. <br />Príbuzné odbory. <br />Výučba slovenského jazyka a literatúry ako cudzieho jazyka na zahraničných vysokých školách. <br />
 • 27. Pripomienky k filozofickým disciplínam a ich hodnoteniu.<br /><ul><li>Filozofia a filozofické disciplíny prešli po novembri 1989 zásadnou transformáciou. To všetko prináša aj isté ťažkosti vo všeobecnom hodnotení filozofie a jednotlivých filozofických disciplín prezentovaných v študijných programoch.
 • 28. Obsahová analýza jednotlivých filozofických disciplín.
 • 29. Spôsobhodnotenia filozofie a filozofických disciplín.
 • 30. Nomenklatúrne rozdelenie odborov .
 • 31. Formálne hodnotenie vedecko-výskumných činností učiteľovvysokých škôl.</li></li></ul><li>5. NÁVRHY <br />Z diskusie k predmetnej problematike, okrem už uvedených pripomienok a poznámok uvediem sumárizáciu návrhov respondentov (bez nároku na úplnosť):<br />zabezpečiť väčšiu objektivizáciu<br />pri posudzovaní výkonov v oblasti získaných finančných zdrojov na grantoch brať do úvahy... <br />pre účely hodnotenia publikačných výstupov by bolo dobré... <br />metodologicky sporná vec – problematika súmerateľnosti kritérií.<br />
 • 32. 5. návrhy k hodnoteniu humanitných odborov: <br /><ul><li>Reálna vzdelávacia prax naznačuje, že by sa mal zmeniť model garanta pre študijný program.
 • 33. Hranica obmedzenia kvôli veku.
 • 34. Prirodzená generačná výmena na postoch garantov nesie so sebou aj prirodzenú výzvu pre VŠ.
 • 35. Vysoké školy by podľa svojho regiónu pôsobenia, jeho reálnych spoločenských potrieb, sociálneho profilu mohli v budúcnosti viac prihliadať vo svojej študijnej  ponuke... </li></li></ul><li><ul><li>...pozitívum by mohlo byť i to, že VŠ predovšetkým posilnia tie odbory štúdia, pre ktoré sú vytvorené dobré aplikačné možnosti v regióne.
 • 36. Zmienka o peniazoch a ich nedostatku v systéme riadenia VŠ je objektívna.
 • 37. Samotné VŠ v kvalifikovanom a objektívnom dialógu s MŠ SR by mali konečne spoločne predložiť koncepciu tohto typu štúdia v SR a neponechávať ju na uskutočňovaní časovo obmedzených, potom už len zotrvačných spontánnych potrebách „trhu“ alebo ako dôsledok presadenia sa „tvrdohlavosti“ zriaďovateľa. </li></li></ul><li>6. Návrh na princíp dôslednosti (porovnanie KA a RAE)<br /><ul><li>Pri hodnotení kvality humanitných vied by sme mali vychádzať z medzinárodných štandardov.
 • 38. Zameral som sa len na prvú kategóriu, hodnotenie kvality výstupov. Podľa RAE 2008 sa hodnotia výstupy všetkých vyučujúcich a výskumníkov na univerzitách, od každého 1-4 výstupy. Práve takýto systém lepšie zodpovedá hodnoteniu kvalitného týmu ako systém pri KA, kde od jedného mohlo byť max 12 výstupov. Zodpovedá to aj pripravovanej novele Vysokoškolského zákona (VZ 2012). </li></ul>Ako príklad návrh:<br /><ul><li>Na obsadenie funkčného miesta docenta navrhujem 10 vedeckých štúdií.
 • 39. Na obsadenie funkčného miesta profesoranavrhujem 15 vedeckých štúdií.
 • 40. Navrhujem, aby každý vyučujúci alebo vedecký pracovník vybral za 6 rokov 1-4 výstupy svojej publikačnej činnosti.</li></li></ul><li>ZÁVER<br /><ul><li>Potvrdilo sa, že sú možnosti, a pri kvalitnejšom marketingu a manažovaní pracovísk a naozaj serióznej vedeckej práce, je to možné.
 • 41. Obe spomínané oblasti – aj pedagogické, aj humanitné vedy je potrebné hodnotiť tak, aby sme sa postupne približovali svetu, ale na základe vytvorených podmienok. Naraz to určite nepôjde.
 • 42. Kvalitná veda bez vytvorenia dostatočných podmienok na VŠ sa nedá robiť, to si musia kompetentní uvedomiť a podľa toho aj pristupovať k danému problému. </li></li></ul><li>A celkom na záver: <br /><ul><li>Určite ešte nie všetky VŠ a ich pracovníci pochopili, že ak chceme konkurovať svetu, tak je tiež potrebné prestaviť myslenie, zmeniť „uhol“ pohľadu, venovať sa viac „filozofií“ toho ktorého problému, tých „sond“ do duše školáka...
 • 43. V súčasnosti, keď sa v spoločnosti a v priestore života „prehodili“ ľudské hodnoty, to nebude jednoduché, skôr veľmi náročné, ale je to potrebné! </li></ul>Sapientisat!<br />
 • 44. Ďakujem za pozornosť!<br />

Related Documents