L’aqüeducte del pont de les Caixesi la vil·la romana de Centcelles(Constantí, Tarragonès)JOSEP ANTON REMOLÀ (Museu Naciona...
188 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIGcorre en rasa sobr...
L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 189Figura 1. Tram baix del riu Francolí...
190 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIGFigura 2. Terme municipal de C...
L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 191na de Centcelles—amb un cos pri...
192 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIGd’opus signinum. S’hi accedia...
L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 193per Lluís Pons d’Icart, el prim...
194 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIGl’any 1909, juntament amb el...
L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 195cúpula, por su semejanza con ...
196 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIG Figura 5. Planta on s’indique...
L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 197Figura 6. Deta...
198 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIGblocs més o menys reg...
L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 199caixa romana e...
200 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIG Figura 9. Deta...
L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 201Figura 10. Detall del paviment en...
202 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIGçament actual8 q...
L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 203(Amigó, 196...
204 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIG ...
L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 205 Figura 13. Vista del pont des del...
206 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIG(abans de l’Arquebisbe) i situ...
L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 207significat. A la vil·la romana de...
208 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIGordenació i explotació. Tenim ...
L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 209BIBLIOGRAFIAALBIÑANA, J.F; DE BOFARUL...
210 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIGHERNÁNDEZ SANAHUJA, B. (1888) “Ba...
L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 211SÁNCHEZ REAL, J. (1973-1974) “El molin...
Pont de les caixes i mausoleu centcelles
of 26

Pont de les caixes i mausoleu centcelles

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pont de les caixes i mausoleu centcelles

 • 1. L’aqüeducte del pont de les Caixesi la vil·la romana de Centcelles(Constantí, Tarragonès)JOSEP ANTON REMOLÀ (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona),PALOMA ALIENDE (Institut Català d’Arqueologia Clàssica),JOSEP FRANCESC ROIG (Codex-Arqueologia i Patrimoni)1. INTRODUCCIÓ L’esfondrament parcial, l’any 2007, d’un tram del parament oriental del pontmedieval de les Caixes (Constantí)—part de la séquia dels Molins—va permetre obser-var que l’obra medieval era, en realitat, una reforma d’un pont precedent, associat auna conducció hidràulica d’època romana. Un aqüeducte romà, hipotèticament rela-cionat amb la propera vil·la romana de Centcelles, del qual fins aleshores no se’ntenien notícies i que representa una excepcional descoberta tant des del punt de vistacientífic com patrimonial. L’atzar ha tret a la llum el que fins aleshores s’havia man-tingut ocult sota successives reconstruccions. Una conducció que, de forma marginal iprecària, s’havia mantingut en ús fins a aquell moment, i que conforma prop de dosmil·lennis d’història de la humanització de l’aigua en un entorn que, malgrat les pro-fundes transformacions que està patint, és un veritable parc temàtic d’aquest elementi del seu paper en l’explotació agrària tradicional i en l’obtenció d’energia hidràulicaal llarg de la història. Per tal de valorar l’estat de l’estructura i aprofundir en el coneixement—aspectesbàsics previs a la redacció del projecte de restauració1—es van excavar diversos son-deigs al peu de la façana oriental i als extrems del pont, on la canalització medieval dis- 1 Actualment s’està redactant, per iniciativa de l’Ajuntament de Constantí, el Pla director de la séquiadels molins (antic terme de Centcelles, Constantí) i l’avantprojecte de restauració del pont de les Caixes acàrrec de J. A. Remolà i els arquitectes M. Orellana i P. Jansà. També s’està tramitant per part de la DireccióGeneral del Patrimoni Cultural la declaració de BCIN que, esperem, pugui evitar futurs danys al monumenti al seu entorn més immediat.
 • 2. 188 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIGcorre en rasa sobre terraplè (extrem septentrional) i en superfície (extrem meridional).2Uns resultats encara en fase d’anàlisi que, complementats amb les dades obtingudes endiverses actuacions i observacions prèvies, avancem amb caràcter preliminar en aques-ta contribució.2. SITUACIÓ I ENTORN Tant la vil·la romana de Centcelles com el pont de les Caixes comparteixen un espaiuniforme (l’antic terme medieval de Centcelles) que s’estén pel marge dret del cursinferior del riu Francolí, a uns cinc quilòmetres en línia recta al nord-oest de Tarragonai a poc més d’un quilòmetre al nord-est de Constantí (Fig. 1 i 2). Un territori de perfilsuau i planer—només episòdicament alterat per turons aïllats d’escassa alçada—moltapte per a l’explotació agrícola i, fins a finals del segle XIX, camí natural de comunica-ció entre la costa i les planes de l’interior3 (Fig. 2). Per aquest corredor natural discor-ria la via De Italia in Hispanias que, seguint la llera del riu pel marge dret creuava laserralada que tanca el camp de Tarragona en direcció a Lleida (Ilerda) (Roig, 2005). Untraçat que es reprèn, aproximadament, en època medieval amb el nom de camí deMontblanc, via d’intens trànsit i a la vora de la qual sorgeixen diversos nuclis de pobla-ment a partir de la restauració de la seu metropolitana a mitjan segle XII.3. LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES Les excavacions arqueològiques de l’Institut Arqueològic Alemany van posar derelleu indicis, molts escassos, d’un assentament rural d’època tardorepublicana (seglesII-I aC) localitzat a l’entorn del lloc on s’alçarà posteriorment el cos central de la vil·latardoromana (Hauschild, 1964-1965, 1965, 1966 i 1972; Hauschild, Arbeiter, 1993;Schlunk, 1965, 1966 i 1988; Schlunk i Hauschild, 1962). També es va poder documen-tar, al sud d’aquest cos central, les restes d’una vil·la d’època altimperial (segles I-IIIdC). Un dels àmbits identificats corresponia a una àrea d’emmagatzematge en dolia 2 Excavació a càrrec de Codex-Arqueologia i Patrimoni sota la direcció tècnica de J.F. Roig i la coordi-nació de J.A. Remolà (2008). Anteriorment s’havien dut a terme treballs de neteja i documentació gràfica iplanimètrica a càrrec de P. Aliende, aleshores topògrafa de Codex, arran dels treballs de soterrament d’unacanalització contemporània aèria que emmascarava la façana oriental del pou. Aquesta fou la primera de lesactuacions promogudes per l’Ajuntament de Constantí després de l’adquisició dels tros de terra on es trobael pont (2004), amb el finançament de Repsol SA. 3 En el segle XIX el traçat de la carretera nacional que unia Tarragona i Lleida es desplaçà al margeesquerre, un sector de perfil sinuós i menys apte orogràficament per al traçat d’una via d’aquesta entitat.Els interessos de la puixant vila de Valls van tenir molt a veure en aquesta decisió. Ara, a inicis del segleXXI, la nova autovia que unirà Tarragona i Lleida (C-27) torna al marge dret seccionant en rasa el camí deMontblanc que fins aleshores havia unit la coneguda vil·la romana de Centcelles, patrimoni mundial desdel 2000, amb l’amagat i camuflat pont de les Caixes. Ho farà acompanyada, en un espai molt reduït, de lalínia fèrria del corredor de Mediterrani, que també ha vist les bondats de creuar per aquest punt, i, si ningúno ho evita, d’una carretera internodal entre l’estació del TAV a Perafort i l’aeroport de Reus i d’unaampliació del corredor ferroviari.
 • 3. L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 189Figura 1. Tram baix del riu Francolí on s’indica la posició del pont de les Caixes i de la vil·la romana de Centcelles (Imatge base: Google)
 • 4. 190 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIGFigura 2. Terme municipal de Constantí (1966) on s’aprecia el bon estat de la trama centuriada romana a l’oest del poble (J. A. Remolà, a partir del plànol del terme municipal de 1966)associada, probablement, a uns equipaments productius. A l’oest, es documentà, tambéparcialment, un edifici de planta rectangular compartimentat internament que els exca-vadors atribueixen al segle III dC. Aquesta darrera fase de l’edifici altimperial estàcaracteritzada per murs de maçoneria, paviments gruixuts d’opus signinum i canalitza-cions de morter i sòl de teules. Es tractaria, doncs, d’una vil·la estretament vinculada alprocés d’explotació agrícola que no devia diferir substancialment del model evidenciaten altres establiments rurals d’època altimperial del camp de Tarragona com, per exem-ple, la vil·la romana del Moro (Torredembarra) o la primera fase de la vil·la dels Munts(Altafulla) (Remolà, 2004 i 2007; Tarrats, Remolà, 2007). El final de la vil·la altimpe-rial el fixen els mateixos excavadors en un moment avançat del segle III. En un moment encara incert del segle IV (o inicis del V?) (Remolà, 2002), al nord ia l’est de la ja enderrocada vil·la altimperial s’alça un nou edifici—la vil·la tardoroma-
 • 5. L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 191na de Centcelles—amb un cos principal de planta rectangular que s’estenia en una lon-gitud de 90 metres en sentit E-O (Fig. 3 i 4). Els murs que arrenquen en sentit N-S delsextrems d’aquest cos principal semblen indicar l’existència de dues ales que deviendelimitar, almenys en part, un gran jardí central. Cal destacar la contundència i la qua-litat de l’obra, especialment si la contextualitzem en el marc de l’arquitectura d’èpocatardoantiga coneguda a Tarraco i el seu entorn (Remolà, 1998, 2002 i 2007). La part més destacada del cos principal estava formada per dues sales comunica-des—de planta circular amb cúpula decorada amb mosaics, la primera, i de planta qua-drilobulada, la segona—, la funció original de les quals no ha estat definitivament resol-ta, tot i el seu indubtable caràcter representatiu. En tot cas, la presència d’obertures persota del nivell de sòl indica que van ser concebudes per ser calefactades mitjançanthipocausts. Aproximadament en el centre de la sala de la cúpula es localitza un àmbitsoterrat de planta quadrangular amb les parets internes revestides amb una potent capa Figura 3. Planta esquemàtica de la vil·la tardoromana de Centcelles (a partir de Hauschild, Arbeiter 1993) Figura 4. Façana nord de la vil·la tardoromana de Centcelles (J. A. Remolà)
 • 6. 192 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIGd’opus signinum. S’hi accedia a través d’una porta d’arc de mig punt oberta en el muroriental i connectada amb unes estretes escales. A través d’un forat contemporani en elpaviment s’observa la presència d’una “subcripta” de dimensions reduïdes, amb unacompartimentació interna amb arcs, possiblement relacionada amb el propi procésconstructiu i destinada a protegir de la humitat i les filtracions d’aigua la cripta. A tra-vés d’una porta oberta en el mur oest de la sala amb cúpula s’accedia a la sala quadri-lobulada, un àmbit del qual s’havia extret gairebé tota la seqüència estratigràfica enèpoca contemporània. A l’extrem occidental de l’edifici se situen dos banys. El primer, que ocupa l’ex-trem occidental del cos principal, està format per dos àmbits tebis (tepidari), dosescalfats (caldari) i dos freds (frigidari) i, segons els excavadors, no van ser mai ope-ratius (no es va identificar el praefurnium ni es van trobar evidències d’ús). Aquestsbanys estaven comunicats amb un departament contigu format per una sèrie d’àmbitsd’interpretació incerta. En aquests àmbits es van localitzar nombroses tessel·les i evi-dències de producció que van ser relacionades amb la fabricació de tessel·les de vidreper a la decoració de la cúpula. Les excavacions arqueològiques dels anys 2005-2006del que restava de seqüència estratigràfica d’una de les estances va reportar una nota-ble quantitat de tessel·les en els nivells de rebliment d’un rebaix del nivell de pavi-mentació original de l’àmbit. Una presència que interpretem com un indici de reapro-fitament en un moment encara per precisar. Aquest rebaix del nivell d’ús es docu-menta també en les estances veïnes i en altres àmbits excavats per l’InstitutArqueològic Alemany, a l’est de la sala de la cúpula. En aquest darrer cas es van rela-cionar amb l’ocupació medieval del conjunt. En un segon moment, segons els res-ponsables de l’excavació, sembla que es construeix un segon conjunt balneari, ados-sat a l’anterior i formant un cos emergent i perpendicular al cos principal. Dues de lesestances s’han identificat, per la seva proximitat al praefurnium, com a caldaris, men-tre que les altres dues devien conformar el frigidari amb la corresponent piscina d’ai-gua freda al costat de les latrines. En aquest cas es van localitzar evidències d’ús quepermeten establir el funcionament d’aquest conjunt. L’evolució posterior de l’edifici no ha estat clarificada per les intervencionsarqueològiques fetes fins al moment ja que no tenim evidències estratigràfiquesimmediatament posteriors als nivells constructius, tot i que coneixem l’existència,fora de context o en posició secundària, de monedes d’època visigòtica (Recesvint,649-672) (Zedelius, 1980). Al voltant de les ruïnes de la vil·la tardoromana, a mitjan segle XII, s’estableix unnucli de població—la vila medieval de Centcelles—que s’extingeix a finals del segleXIV (Cortiella, 1981; Remolà, 1998). La sala de la cúpula es va adaptar com a esglésiaparroquial i la resta de l’edificació es va aprofitar per a habitatges i altres usos. La vilas’estenia més enllà dels límits de la vil·la tardoromana i se’n documenten restes d’unacerta entitat a l’oest, a l’altra banda de l’actual traçat del camí de Montblanc. En el segle XIV, el despoblat de Centcelles i el seu terme passen a formar part delterme municipal de Constantí i l’església parroquial, sota l’advocació de SantBartomeu, esdevé una ermita en litigi entre els pobles de Constantí i Vilallonga delCamp (Cortiella, 1981). Entre els segles XVI i XVIII sembla que es van fer diversos tre-balls de remodelació de l’ermita. Concretament, l’aspecte exterior es va modificaramb el revestiment de la cúpula amb un octògon i la construcció d’un campanar d’es-padanya. En el segle XVI els mosaics no devien ser visibles ja que no són esmentats
 • 7. L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 193per Lluís Pons d’Icart, el primer que ens va deixar constància de la romanitat de l’e-difici en el seu manuscrit sobre les Grandeses de Tarragona (c. 1564), posteriormentpublicat, en castellà, a Lleida (1572-1573). L’activitat litúrgica va continuar fins afinals del segle XVIII i inicis del XIX. La desamortització va tenir lloc l’any 1855 i l’a-lienació, quatre anys després (1859). A finals d’aquest any 1859 o a inicis del segü-ent, és adquirida per Antoni Soler i Soler, qui a finals del segle XIX la transforma enmas (Cerdà et alii, 1992; Massó, 1991). A mitjan segle XIX corresponen les primeres referències a troballes arqueològiquesa càrrec de B. Hernàndez Sanahuja, que l’any 1859 va visitar el monument i féu diver-sos dibuixos—no localitzats—que li van permetre constatar la posterior destrucció depart de les restes per adequar la finca als treballs agrícoles (Albiñana, Bofarull, 1849;Hernández Sanahuja, 1888). En aquesta mateixa visita va poder observar les restesd’una cripta i una subcripta en l’interior de la sala amb cúpula, així com l’enderroc dela sala quadrilobulada. Per B. Hernàndez Sanahuja, la vil·la de Centcelles devia serconstruïda per Marcus Fulvius Musaeus en època d’Adrià i destruïda per la invasiófranca del 260 dC. Després d’un període d’abandonament s’hauria alçat, durant l’im-peri de Constantí, “un espacioso monasterio de ascéticos cenobitas (...) con su corres-pondiente basílica ó templo, y baptisterio contiguo,…”. La basílica, d’arquitectura ple-nament bizantina, correspondria a la sala amb mosaics, mentre que la sala quadrilobu-lada tindria la funció de baptisteri i els àmbits a l’est de la sala de la cúpula correspon-drien a les habitacions dels monjos. El 23 d’octubre de 1877, Antoni Soler descriu en una carta adreçada al seu fillConrad les circumstàncies del descobriment del mosaic: “Hace algún tiempo habíanotado que habiéndose desgajado algunos pedazos de yeso de la cúpula de SanBartolomé, se observaban varios dibujos, pero creyendo que serían pinturas gastadasy de poco mérito, no di importancia a aquel suceso, mas días atrás estuvo el PadrePallarés con otros compañeros suyos a visitar aquellas ruinas y la casualidad les hizodescubrir que toda la cúpula era un mosaico de mérito.” (Schlunk, Hauschild, 1962;Massó, 1991). A través de la seva correspondència (1877-1888) podem constatar tambél’estat ruïnós de l’edifici—que va obligar a diverses reparacions—i l’eliminació de l’en-lluït que cobria el mosaic i de la cornisa, molt degradada. Possiblement l’any 1893, E. Morera va visitar el monument (unes “thermas” en laseva opinió)—on encara no s’havien construït els pisos que, més endavant, comparti-mentaran l’espai —, i posà de manifest la dificultat de fer una interpretació iconogrà-fica correcta d’unes figures conegudes molt parcialment (Morera, 1894, 1897 i 1911?).Entre 1893 i 1898, Ángel del Arco emprèn nous treballs de neteja que aquest cop vantenir un resultat més satisfactori (Arco 1898). A través de les fotografies publicadespodem observar que en el moment de dur a terme aquesta intervenció l’interior de lacúpula ja havia estat compartimentat en planta baixa i dos pisos, una distribució que esva mantenir fins a l’any 1969 (Schlunk, Hauschild, 1962). Pel que fa a la interpretació,Ángel del Arco insisteix en el caràcter termal de l’edifici i la seva relació amb Adrià. Les actuacions posteriors es van centrar, bàsicament, en la documentació i la des-cripció de la iconografia de la cúpula. Així, l’any 1901 Antoni Gallisà va fer els primersdibuixos i fotografies dels mosaics, una notícia recollida per Josep Gudiol (1926), quiva visitar el monument l’any següent. L’any 1906, Joan Molas va fer, a petició del baróde les Quatre Torres, un dibuix complet del mosaic que és reproduït per E. Morera(1911?) i Lluís Domènech i Montaner (1921). Aquest darrer autor va visitar Centcelles
 • 8. 194 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIGl’any 1909, juntament amb els seus alumnes de l’Escola Superior d’Arquitectura deBarcelona. En aquesta visita es van fer diverses aquarel·les del mosaic, reproduïdes perDomènech i Montaner (1931). Per aquest darrer autor, Centcelles són les restes d’unainstitució religiosa cristiana dels segles IV-VII que incloïa un gran baptisteri, una cellaememoriae i una basílica, probablement de tres naus, que va servir temporalment de resi-dència episcopal de Tarragona. Més tard, F. Camprubí descarta les hipòtesis precedentsi proposa una funció funerària: “La importància arquitectónica y decorativa del monu-mento, juntamente con la toponomástica, nos lleva a sospechar que fué el mausoleo dealgún noble cristiano, quizá de la familia imperial de Constantino, cuyas posesiones enla comarca de Centcelles bien pudieran haber dado origen y nombre al antiquísimopueblo de Constantí” (Camprubí, 1953). A finals de la dècada dels cinquanta, s’inicia el període més rellevant per a la his-tòria recent del monument, des del descobriment dels mosaics l’any 1877, de la mà del’Institut Arqueològic Alemany (DAI) (Schlunk, Hauschild, 1962). L’interès del DAI esva començar a concretar amb el calc complet del mosaic i una sèrie d’aquarel·les a gran-dària natural fetes entre els anys 1956 i 1958, amb l’autorització del propietari GuillemSoler i Bas. A partir del 1959, amb l’adquisició del monument a la mort del propietari,s’inicia un programa d’intervenció sistemàtica que inclou tant les excavacions arqueo-lògiques com la recuperació i rehabilitació de l’edifici. En un primer moment, els tre-balls es van centrar en la neteja dels mosaics, sota la direcció d’Ernest Hawkins, assis-tant field director del Byzantine Institute of America a Istanbul. Mentre es van feraquests treballs de neteja i consolidació, les excavacions es van concentrar al sud-oest ia l’est de l’edifici, concretament a l’àrea ocupada per la vil·la altimperial (dolis, mursde pedres irregulars, canalitzacions excavades al tapàs…), restes que en determinatscasos eren tallades pels murs associats a l’edifici tardoantic (Schlunk, Hauschild, 1962). Després d’aquestes primeres actuacions, les excavacions es van traslladar a l’interiorde les sales amb cúpula i quadrilobulada. En aquesta segona, la seqüència estratigràficacorresponia a època contemporània, concretament a un moment que podem situar entre el1859 i el 1898. Dins de la sala de la cúpula es va intervenir en les anomenades “cripta” i“subcripta”, molt desfigurades per la construcció d’un cup de vi al qual s’accedia a travésd’un forat obert en el vèrtex de la cúpula de la cripta. Les excavacions van continuar alcostat de la porta de l’edifici de la cúpula. No es van localitzar estructures antigues, tot ique continuava el nivell de construcció documentat a l’interior. També es van localitzarnou enterraments d’època medieval-moderna i es va excavar en l’absis de l’àmbit situat alnord-est de l’edifici de la cúpula. En el sector occidental, a una cota més alta, es van loca-litzar diversos àmbits corresponents a un conjunt balneari perpendicular a l’eix longitudi-nal de l’edifici, afegit en una fase posterior al projecte original. Les campanyes següents es van centrar en el sector situat al sud-oest de la sala dela cúpula. A més de completar l’excavació dels banys ja identificats es va intervenir enel conjunt de banys que ocupava l’extrem occidental del cos principal de l’edifici. Esvan fer, també, diversos sondeigs per determinar la possible existència d’un porticat enla façana meridional—sense obtenir resultats—i rases de delimitació per establir l’ex-tensió de l’àrea arqueològica. També es va intervenir a l’altra banda del camí deMontblanc on s’identificà un interessant conjunt d’edificacions d’època medieval(segles XII-XIII). A partir d’aquests treballs es conclou que “parece probable que se dió un nuevodestino al edificio de la villa antes de terminar su construcción y se usó la sala de la
 • 9. L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 195cúpula, por su semejanza con un mausoleo, como panteón”. Ja a l’informe publicatl’any 1962, H. Schlunk i Th. Hauschild assenyalen que “lo único definitivo es que noshallamos frente a una gran villa, provista de baños, de una sala absidal solemnementeabovedada y de un sector destinado a vivienda, siendo parte integral de esta villa tantola sala cuadrilobulada como la de la cúpula. (…) La escalera que conducía a la crip-ta, la puerta que la cerraba y las dimensiones de la cámara misma desvanecen, a nues-tro parecer, toda duda sobre el hecho de que esta parte de nuestro monumento fue cons-truída con el fin de que sirviera de tumba a un personaje de rango”. Més endavant, espregunten si “¿Será factible identificar esta cabeza [el personatge central del grup decaçadors], caracterizada por la mirada elevada al cielo y las profundas arrugas en lafrente, con el retrato de un emperador o príncipe? Nosotros pensamos sobre todo enConstante († 350), al cual, por razones especiales, ya mucho antes de conocer la cabe-za, queríamos atribuir el mausoleo”. Posteriorment, A. Arbeiter profunditza en l’atribució imperial del mausoleu a par-tir, bàsicament, dels panells on es representen personatges “entronitzats” dibuixant unacomplexa interpretació històrica del monument (Arbeiter, Korol, 1988-1989,Hauschild, Arbeiter, 1993). En poques paraules, segons aquesta tesi, Magnenci, induc-tor de l’assassinat de l’emperador Constant, impulsa l’erecció d’un mausoleu per aco-llir les despulles del sobirà mort. Per motius que no queden prou clars, el lloc escollitper ubicar aquest monument funerari seria una vil·la en construcció situada en les pro-ximitats de Tarraco. Es tractaria d’un intent de conciliació amb l’emperador legítimConstanci II, germà de Constant, i una representació d’una desitjada tetrarquia:Magnenci, Constanci II, Vetrani i Decenci. Aquesta proposta ha generat una encesa resposta per part d’altres investigadors queveuen en els personatges entronitzats la representació d’un bisbe (Arce, 1994) o d’unmatrimoni de l’alta aristocràcia (Warland, 1994). Fruit d’aquest debat va ser la reuniófeta a Roma l’any 1996 on es van exposar els arguments de base de cadascuna de lespropostes existents. Posteriorment, el debat encetat sobre la funció de Centcelles hagenerat diverses contribucions centrades, principalment, en l’anàlisi iconogràfica de ladecoració musiva que no fan altra cosa que refermar la necessitat de profunditzar enl’estudi arquitectònic i estratigràfic del monument. Pel que fa a les activitats arqueològiques posteriors a la cessió del monument a l’Estatespanyol (1978), podem destacar l’excavació de distints sondeigs previs a la construccióde la tanca perimetral del monument (1996-1997) (Remolà, 1998) i l’adequació i excava-ció de diverses estances del sector de banys (2005-2006) (Remolà, Sánchez, 2006).4. L’AQÜEDUCTE ROMÀ DEL PONT DE LES CAIXES A uns 700 m al nord de la vil·la romana de Centcelles i al costat del camí deMontblanc es localitza el pont de les Caixes (també conegut com a pont de Pontons),part integrant de la séquia medieval dels Molins, a la qual ens referirem més endavant(Fig. 1-2 i 5). Aquesta construcció medieval—“redescoberta”, juntament amb els molins i laséquia, a partir de la publicació d’un estudi sobre els molins de l’antic terme deCentcelles (Cerdà et alii, 1992)—va patir, l’any 2007, l’esfondrament parcial del para-ment oriental, entre el doble arc de pas i l’arc de pas de la riera, coincidint amb un arc
 • 10. 196 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIG Figura 5. Planta on s’indiquen els distints elements relacionats amb el traçat de la séquia dels Molins pel terme municipal de Constantí (Imatge Base: Google)de descàrrega repetidament reparat (Fig. 6-8 i 12-13). L’enderroc va posar de manifestque, sota les reformes d’època medieval i posterior, romanien traces notables d’un pontoriginal d’època romana. Un pont associat a una canalització que, en part, devia seguirl’alineació de la séquia medieval i que permetia salvar l’abrupte desnivell format pelbarranc de la Ferrarota. Les intervencions arqueològiques fins ara desenvolupades nohan aportat indicis que aquest fos també el lloc de pas de la via romana ni l’eventualrelació que hi podia haver entre ambdós elements. Amb les dades actuals podem concloure que la canalització romana creuava la partseptentrional del desnivell, més suau, sobre un terraplè en talús (actualment ocult sota elterraplè medieval). En aquest punt, la caixa—amb una alçària superior als 80 cm i unaamplada no determinada—conservava restes d’un revestiment de morter, molt degradat,amb una cota de paviment a l’entorn dels 47,70 metres sobre el nivell del mar. L’interiorpresentava una successió de capes de sedimentació de matriu argilosa i llimosa, amb colo-
 • 11. L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 197Figura 6. Detall del tram del parament medieval-modern de la façana oriental esfon- drat (J. A. Remolà)ració predominantment grisa, i pràcticament estèrils.4 El terraplè enllaçava amb un pontconstruït que coneixem, principalment, en la seva configuració medieval i moderna.Només en punts molt concrets s’ha pogut verificar la seva romanitat. Tot i aquestes limi-tacions, podem determinar que la base del pont, exceptuant els llocs on es van obrir elsarcs actualment visibles, correspon bàsicament a l’estructura romana. Per facilitar la comprensió, articulem la descripció a partir de les dues façanes prin-cipals, oriental i occidental, i dins de cadascuna per trams de nord a sud. La façanaoriental del pont romà (Fig. 7-10 i 12-13), en el tram que s’estén entre el final del ter-raplè medieval i l’arc doble de pas, presenta una base formada gairebé exclusivamentper grans còdols mentre que la part superior combina carreuons esporàdics amb pedresirregulars (Fig. 7).5 Aquest mur enllaça amb un parament de certa qualitat, amb petits 4 L’excavació d’un sondeig en el terraplè va permetre recuperar, en els darrers nivells de deposició, unfragment de ceràmica vidriada d’aspecte medieval. La fragmentació impedeix afirmar-ho o precisar més. Estracta d’una dada molt rellevant ja que permetria pensar que l’aqüeducte romà va estar en ús—probablementprecari i marginal—fins a l’època medieval. En un document del 1167 s’assenyala la presència, en una datatan primerenca, d’un molí en el terme de Centcelles (v. infra).
 • 12. 198 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIGblocs més o menys regulars de pedra calcària (similar a l’opus vittatum), amb la caixade la canalització que reentra respecte a una base lleugerament atalussada. La seva con-tinuïtat vers el sud queda interrompuda pel doble arc de pas medieval que talla fins a lafonamentació l’estructura romana. Per aquest motiu no es van poder obtenir dades prouclarificadores sobre una hipotètica obertura romana associada a aquest tram de para-ment, d’aspecte constructivament més acurat. La disposició transversal/obliqua de lacanalització romana respecte al traçat de la via romana fossilitzada en el camí deMontblanc, paral·lela al riu, fa que en algun punt o altre s’haguessin d’encreuar demanera que s’havia d’adoptar una solució (pont o soterrament de la canalització) queno hem pogut identificar fins al moment. En el tram entre l’arc de pas meridional i l’arc de la riera és on s’ha pogut visualit-zar la caixa romana a conseqüència de l’esfondrament parcial d’un refet posterior queno formava part de l’obra romana original (Fig. 8).6 El nucli de la base que sostenia la Figura 7. Tram de la façana oriental del pont entre el talús i l’arc de pas septentrio- nal (Codex) 5 Aquest parament només és visible parcialment ja que està cobert per un refet posterior que combinacarreuons de l’obra original—potser producte del mateix esfondrament—amb còdols esporàdics.
 • 13. L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 199caixa romana estava format per còdols i pedres irregulars de dimensions petites i mitja-nes lligades amb morter que recolzava, possiblement, sobre un terraplè de terra. Delparament romà, en aquest punt, no en restaven, com hem dit, evidències. Però sí ques’ha conservat gairebé íntegrament el tram de pont romà que s’estén entre l’arc de des-càrrega i una mica abans de l’arc de pas de la riera (Fig. 9). L’estructura és similar a ladetectada al nord de l’arc doble de pas, amb una base on predominen els grans còdols,de perfil lleugerament atalussat, sobre la qual recolza una caixa feta amb petits blocsmés o menys regulars de pedra calcària. La caixa està revestida amb una capa d’opussigninum de gra fi amb la característica mitja canya (Fig. 10). La superposició de lareforma medieval fa que només s’hagi pogut visualitzar, amb dificultats (pèrdua delparament occidental i fissura longitudinal del paviment), en un punt, on mesura aproxi-Figura 8. Vista del tram esfondrat del parament medieval-modern on s’aprecia el sòl de la conducció romana, els sediments que la rebleixen i el recreixement medieval associat a l’arc de descàrrega (J. A. Remolà) 6 La major part de restes que poguessin quedar en aquest punt del pont romà (carreuons irregulars depedra calcària lligada amb morter) s’haurien esfondrat en un moment posterior a la construcció del doble arcde pas i de l’arc de descàrrega adjacent. Es va reparar de forma precària amb un talús de còdols i argila, unatècnica constructiva ja observada en altres punts del pont.
 • 14. 200 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIG Figura 9. Detall del tram de la façana oriental del pont entre la part esfondrada i l’arc de pas de la riera. S’aprecia la base i el lateral de la caixa romana sota els recreixements i refets medievals i moderns (Codex)madament 2 m. Pel que fa la cota de base del paviment, en els pocs llocs on s’ha posatal descobert (sempre coincidint en la part deixada al descobert per l’esfondrament) sesitua a l’entorn dels 47,30 metres sobre el nivell del mar. La caixa romana es trobavareblerta per un paquet de sediments d’aproximadament un metre de potència, com jas’havia pogut observar al sondeig del terraplè. La part de la façana occidental del pont romà no afectada pels arcs de pas i rieraqueda gairebé totalment oculta darrera un parament d’època possiblement modernarelacionat amb una ampliació/desplaçament de la caixa cap a l’oest (Fig. 11). En el puntde contacte entre el pont i el terraplè, un talús d’argila revestit amb còdols d’època pos-terior7 no ha permès visualitzar aquest tram. El traçat de la canalització romana cap al sud no s’ha pogut identificar. De totamanera, les dades obtingudes indiquen que no devia pujar tant de cota i que devia girarcap a l’est seguint aproximadament en paral·lel el traçat del riu i de la via, passant a 7 Similar al que es va esfondrar en la façana oriental deixant a la vista la caixa romana.
 • 15. L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 201Figura 10. Detall del paviment en opus signinum de la caixa romana documentada a la part esfondrada (J. A. Remolà)poca distància de la vil·la romana de Centcelles. Tampoc s’han recuperat indicis crono-lògics que permetin precisar-ne la cronologia. Només podem apuntar que el tipus deparament documentat entre el terraplè i el doble arc de pas medieval presenta semblan-ces als documentats a Tarraco en els segles I-II dC.5. EL PONT DE LES CAIXES I LA SÉQUIA MEDIEVAL DELS MOLINS Hem de suposar que a partir de finals de l’antiguitat tardana, amb l’abandonamentde les vil·les properes, la canalització—probablement deteriorada en una mesura que nopodem determinar—va continuar en ús de forma probablement marginal i precària. Laprimera referència escrita que tenim de l’existència d’un molí a Centcelles és del 1167.En el document de venda (27/04/1167) del lloc de la Guarda del Llentisclell a l’arque-bisbe Hug de Cervelló per part de Druiç d’Alançon (home d’armes de Robert deBordet) s’esmenta que a “més li dóna [a l’arquebisbe] un molí al riu Francolí, segonsle.y havia donat a ell lo dit príncep Robert [Bordet].” (AHAT, Índex Vell, 166v i 167r)(Cortiella, 1981). Una referència deu anys anterior al trasllat de Constantí al seu empla-
 • 16. 202 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIGçament actual8 que indicaria la continuïtat d’ús de l’aqüeducte romà, com també hosembla suggerir la trobada d’un fragment de ceràmica vidriada possiblement medievalen els nivells de sedimentació que, finalment, rebleixen i inutilitzen la caixa romana.També del segle XII (1189) és el document en el qual l’arquebisbe i el veguer reial con-cedien a un matrimoni de Centcelles el dret de regar el terme amb les aigües delFrancolí els dilluns i divendres (calaix VIII, núm. 2 i 3, AHT) (Cortiella, 1981). A par-tir d’aquest moment es produeixen un seguit de reformes que modifiquen tant l’aspec-te del pont com el traçat de la canalització fins a conformar la séquia dels Molins (segleXIV), una infraestructura hidràulica de titularitat arquebisbal, com ho era Constantí i lamajor part del camp de Tarragona en època medieval. La séquia medieval dels Molins—antigament anomenada de l’Arquebisbe Figura 11. Vista parcial de la façana occidental (Codex) 8 Per motius poc clars, el lloc on inicialment es fundà Constantí (1151) va ser abandonat i la poblacióes va traslladar a la Guarda del Llentisclell, unes terres suficients per a cent parells de bous, que limiten “dellevant ab lo terme de Centcelles; de migjorn, ab lo terme dels Mangons; de ponent, ab lo terme deConstantins (lo vell); de tramuntana, ab la montanya, y d’allí baixa al torrent de Centcelles” (AHAT, ÍndexVell, 166v i 167r). En l’extracte de la carta de franquícies a la vila d’1 de desembre de 1177 es fa referènciaa l’acte “ab què Berenguer, archebisbe de Tarragona, ab voluntat de son convent, mudà lo seu castell y vilaque.s diu Constantins al puig que.s diu Lentisclel” (AHAT, Índex Vell, 154v i 155r) (Cortiella, 1981).
 • 17. L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 203(Amigó, 1968)—permetia el rec d’una extensa franja de terres del marge dret delriu Francolí i el funcionament d’un seguit de molins hidràulics d’època medieval imoderna situats entre els termes municipals de Constantí i Tarragona (Fig. 5). Enaquest sistema s’inclouen la Resclosa (situada al terme de la Pobla de Mafumet, enel lloc anomenat la Siquieta), la bassa, la séquia o canal—que discorre al llarg demés de tres quilòmetres pel marge dret del Francolí fins a retrobar-se amb el riu jaen el terme de Tarragona—i els molins de Constantí (c. 1380-1407), paperer (ante-rior a 1412), de Reus (anterior a 1471), del Maset (anterior al segle XVI), i el molíde l’Horta (segle XII?), els dos darrers en el terme municipal de Tarragona (Cerdàet alii, 1992).9 Especialment destacable és el molí de Constantí, o molí de l’Arquebisbe, deno-minació emprada fins al segle XVIII quan la Mitra el va vendre a la Universitat deConstantí. Conserva gairebé íntegra l’estructura original, inclosos els escuts de l’ar-quebisbe Ènnec de Vallterra (1380-1407), promotor de l’obra. En la construcció dela planta baixa, on s’ubicava pròpiament el molí, es van emprar carreus de pedra delMèdol/Soldó que, en algun cas, presenten marques de picapedrer semblants a lesdocumentades en una de les reformes arquitectònicament més potents, com veuremmés endavant, del pont de les Caixes. És el molí més occidental del conjunt demolins de la séquia. La seva construcció hauria exigit una modificació del traçat dela canalització per permetre que l’aigua assolís l’alçada suficient. Aquesta inflexióva comportar un enlairament de la cota de base de la séquia que, com veurem, esreflecteix clarament en la més important de les reformes documentades del pont. Eltraçat romà, com ja hem indicat, giraria cap l’est un cop traspassat el pont seguint,en línia més o menys recta i paral·lela a la via romana fossilitzada en el camí deMontblanc, fins, aproximadament, l’emplaçament del molí paperer o d’Escaladei, jadocumentat, amb el nom de molí del Rodolat, a inicis del segle XV (1412) (Cerdà etalii, 1992). El pont de les Caixes,10 com la séquia, experimenta en època medieval i modernadiverses reformes d’abast variable que li han donat el seu aspecte actual (Fig. 12-13).De la majoria d’aquestes només podem plantejar una seqüència arquitectònica relativai únicament la hipotètica correlació amb els molins ens permet una datació genèricad’alguna de les fases. A grans trets, en època medieval, sobre la caixa romana completament reblerta pergairebé un metre de sediments, s’erigeix una nova canal i s’obren un pas de vianants irodat amb doble arc de punt (Fig. 14) i un arc apuntat de pas per la riera. En aquestareforma s’utilitzen carreus de pedra del Mèdol/Soldó (alguns amb marques de picape- 9 A l’altra banda del riu, tenim una conducció d’aigua de característiques similars, el rec Major, querecollia les aigües del riu i les portava fins als molins del Port, desguassant a la mateixa badia portuària. Unacanalització per a la qual també s’ha plantejat un hipotètic origen romà que pren força amb les dades actuals.També el marcat gir que s’aprecia en la planimetria anterior al segle XIX podria haver estat motivat per la cons-trucció dels molins. Una inflexió necessària per poder fer arribar l’aigua més amunt, modificant un hipotètictraçat romà que arribaria fins a l’extrem occidental del suburbi portuari de Tarraco (àrea entre l’avinguda delCardenal Vidal i Barraquer i el carrer de Jaume I). 10 El topònim “pont de les Caixes” es troba documentat en un document del segle XVI: “En lo terme deCentcelles en la part dita les Cayxes” (Manuals notarials de Constantí 19, f. 57v, 11 de gener de 1581)(Amigó, 1968).
 • 18. 204 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIG Figura 12. Planta i alçats del pont de les Caixes (Codex)drers)11 per a la caixa, els arcs i el paviment del tram corresponent a l’arc de pas de lariera (Fig. 15). Pel que fa a la nova caixa, formada per blocs de pedra del Mèdol/Soldó amb encai-xos, es constata un primer paviment de còdols petits (a una cota aproximada de 48,30metres sobre el nivell del mar) i un segon de pedra i morter (a uns 48,80 metres sobreel nivell del mar). Per tant, la diferència de cota entre el paviment de la caixa romana iel segon paviment medieval indica un recreixement aproximat d’un metre i mig. Per ala construcció del doble arc de pas, fet íntegrament amb carreus de pedra delMèdol/Soldó, i de l’arc de descàrrega associat es desmunta un tram del pont romà, i s’e-limina tota evidència d’un hipotètic pas antic. En definitiva, una obra d’envergadurasens dubte impulsada pel titular dels drets sobre aquestes terres, l’arquebisbe deTarragona. Ens sembla versemblant posar en relació el recreixement de la cota de cir-culació de la caixa, la modificació del traçat i la construcció del molí de Constantí 11 En aquest marge del riu Francolí no hi ha afloraments d’aquest tipus de pedra tan utilitzat en èpocaromana i medieval. Sense una anàlisi més aprofundida no podem determinar si procedeixen de pedreres situa-des a l’altra banda de riu o del reaprofitament d’elements constructius procedents d’edificacions romanes del’entorn. L’única part, petita, del terme municipal de Constantí emplaçada a la banda esquerra del Francolírep el nom, precisament, de partida de la Pedrera i és a prop de les pedreres romanes de les coves de la Pedrerai de l’aqüeducte.
 • 19. L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 205 Figura 13. Vista del pont des del nord i des del sud. A sota, façana oriental (J. A. Remolà)
 • 20. 206 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIG(abans de l’Arquebisbe) i situar aquesta profunda remodelació del pont entre finals delsegle XIV i inicis del XV, sota la prelatura de l’arquebisbe Ènnec de Vallterra. En èpoques posteriors es documenta la construcció de dos contraforts atalussats enel pilar que comparteixen els arcs de pas de mig punt (Fig. 14 i 16) i l’ampliació de lacaixa per la banda occidental amb l’afegit de dos arcs de mig punt adossats als existents(Fig. 16). Aquesta reforma fa que el parament romà sigui gairebé invisible per aquestafaçana. Es tracta de contraforts atalussats fets de pedra i morter de calç. Aquest reforçpodria relacionar-se amb problemes d’estabilitat ja que s’observen importants fissuresen aquesta part de l’obra. També s’aprecien les múltiples reparacions, d’abast i qualitatdiversos, fetes en moments difícils de determinar. Aquestes darreres reformes se cen-tren bàsicament en la reparació de la caixa, l’element més sotmès a la dinàmica funcio-nal de l’obra. A partir d’un determinat moment, la qualitat del manteniment disminueixi les reparacions es fan sense eliminar totalment els sediments dipositats a l’interior delconducte. És el cas del darrer paviment documentat (segona meitat del segle XX), unasimple capa de ciment revestint els sediments argilosos.6. L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES Per concloure aquestes notes preliminars podem dir que, des del punt de vistapatrimonial, la descoberta de la romanitat del pont de les Caixes i de la canalitzacióde la qual forma part no fa res més que afegir rellevància a un espai ja de per si prou Figura 14. Detall de la façana oriental on s’aprecia el doble arc de pas medieval (Codex)
 • 21. L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 207significat. A la vil·la romana de Centcelles, hi hem d’afegir un tram de la via romanaDe Italia in Hispanias (segles II aC-V), una vil·la romana d’època altimperial (seglesI-III), un aqüeducte romà amb pont (segles I-V), les restes de la vila medieval deCentcelles (segles XII-XIV), una séquia medieval i moderna amb pont que aprofita enpart la d’època romana (segles XII-XX), dos molins fariners (molí de Constantí i molíde Reus) (segles XIV-XIX), un molí paperer (segles XV-XIX), el mas de la Ferrarota(segles XVII-XX), un tram del camí medieval de Montblanc (segles XII-XIX) i una colò-nia tèxtil de mitjan segle XX. I tot això en un espai molt reduït—un quilòmetre al vol-tant de la vil·la romana—i amb una certa centralitat respecte de la conurbació urbanaque conformen Tarragona, Reus i Valls, en un entorn general d’enorme significacióhistòrica i arqueològica, ben comunicat i que conserva les traces, lleugerament des-dibuixades, de l’ordenació territorial d’època romana i medieval. Una unitat de con-junt que està sent fortament alterada per les obres públiques en curs i previstes quehaurien de tenir com a principi de base el màxim respecte per mantenir intactesaquests valors indiscutibles. Des del punt de vista científic, l’existència d’una canalització romana representauna rellevant aportació al procés de coneixement i restitució del paisatge antic i la sevaFigura 15. Detall de l’enllosat de pedra del Mèdol/Soldó que pavimentava el tram de la caixa medieval corresponent al doble arc de pas (Codex)
 • 22. 208 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIGordenació i explotació. Tenim pocs elements per establir una relació directa de la cana-lització amb la vil·la romana de Centcelles. La proximitat i el recorregut hipotètic (aracom ara només en coneixem amb precisió el traçat medieval) són indicis que s’han deconsiderar. La vil·la és l’aglomerat arquitectònic central d’una explotació agrícola(fundus) que s’estén al seu voltant, en el marc d’un territori ordenat i cadastrat. L’aiguacanalitzada estaria destinada principalment al rec de les terres que s’estenien peraquest sector del marge dret del riu. També, atenent la proximitat a la qual devia pas-sar en el traçat hipotètic que plantegem, podem considerar versemblant que una partde l’aigua es derivés per atendre les necessitats d’aigua de la vil·la. Els banys de lavil·la tardana estan ubicats, precisament, a l’oest de l’edifici, en el punt més alt i allu-nyat del riu. Resta per resoldre a quina de les vil·les de Centcelles hem d’atribuir la construc-ció de la canalització. En favor de la vil·la altimperial podem adduir el tram de para-ment d’opus vittatum identificat, especialment emprat a Tarraco en els segles I-II dC.Una vil·la que, de fet, coneixem bàsicament a partir dels àmbits productius i d’em-magatzematge documentats en les excavacions de l’Institut Arqueològic Alemany.Òbviament, en època tardana la canalització es manté en ús i, com hem dit, podriahaver abastit d’aigua els banys i satisfet les altres necessitats hídriques de la magnífi-ca vil·la d’aquest període.Figura 16. Detall de la façana occidental on s’aprecia l’arc de pas ampliat en època medieval/moderna (Codex)
 • 23. L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 209BIBLIOGRAFIAALBIÑANA, J.F; DE BOFARULL, A. (1849) Tarragona Monumental. Tarragona.AMIGÓ, R. (1968), Els topònims del terme municipal i del poble de Constantí, Instituto de Estudios Tarraconenses «Ramon Berenguer IV», Tarragona.ARBEITER, A.; KOROL, D. (1988-1989) “El mosaico de la cúpula de Centcelles y el der- rocamiento de Constante por Magnencio”. Butlletí Arqueològic, 5, 10-11 (1988- 1989), p. 193-244.ARCE, J. (1994) “Constantinopla, Tarraco y Centcelles”. Butlletí Arqueològic núm. 16, p. 147-166.ARCO, A. DEL (1898) “Notas arqueológicas de la diócesis de Tarragona”. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos II, Tarragona.ARCO, A. DEL (1923) “La vía romana de Tarragona a Lérida”. Diario de Tarragona, any LXX, núm. 84, 85 i 86, d’11, 12 i 13 d’abril.BLANCH, J. (1985) Arxiepiscopologi de la Santa Església Metropolitana i Primada de Tarragona. 2 vol. Tarragona: Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV (reedició facsímil: 1a edició. Tarragona: Agrupació de Bibliòfils de Tarragona, 1951).CABESTANY, J.F. (1979) “Vías de comunicación medievales en la cuenca del río Francolí (Tarragona)”. A: XVI Congreso Nacional de Arqueología, Lugo 1977, p. 1.203- 1.210.CAMPRUBÍ, F. (1942) “I mosaici della cupola di Centcelles nella Spagna”. Rivista di Archeologia Cristiana núm. 19, p. 87-110.CAMPRUBÍ, F. (1953) El monumento paleocristiano de Centcelles (Tarragona). Barcelona.CERDÀ, M.A.; ROCA, J.M.; SABATÉ, J.M. (1992) Notes per a l’estudi dels molins hidràu- lics de l’antic terme de Centcelles. Tarragona: Centre d’Estudis de Constantí.CORTIELLA, F. (1981) Història de Constantí. Constantí.D OMÈNECH I M ONTANER , L. (1921) Centcelles. Baptisteri i cellae-memoriae de la primitiva església metropolitana de Tarragona. Discursos llegits en la Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona, el dia 5 de juny de 1921. Barce- lona.DOMÈNECH I MONTANER, L. (1931) Centcelles. Baptisteri i cellae-memoriae de la pri- mitiva església metropolitana de Tarragona. Barcelona.GUDIOL, J. (1926) “Centcelles”. Gaseta de les Arts 3, núm. 48 (1926), p. 4-6.HAUSCHILD, T. (1964-1965) “Sucinto informe de las excavaciones en Centcelles”. Noticiario Arqueológico Hispánico núm. 8-9, p. 169-171, làm. 26-28.HAUSCHILD, T. (1965) “Vorbericht über die Arbeiten in Centcelles (III). Der spätantike Bau”. Madrider Mitteilungen núm. 6, p. 127-138, fig. 1-4, làm. 41-52.HAUSCHILD, T. (1966) “Die Grabungen in Centcelles”. Archäologischer Anzeiger, p. 86- 92.HAUSCHILD, T. (1972) “Untersuchungen im Monument von Centcelles”. A: Actes del VIII Congrés Internacional d’Arqueologia Cristiana (Barcelona, 1969). P. 333- 338, làm. 145-149.HAUSCHILD, T.; SCHLUNK, H. (1986) La vil·la romana i el mausoleu constantinià de Centcelles. (Fòrum. Temes d’història i d’arqueologia tarragonines; 5)HAUSCHILD, T.; ARBEITER, A. (1993) La vil·la romana de Centcelles. Barcelona.
 • 24. 210 J.ANTON, P. ALIENDE I J.F. ROIGHERNÁNDEZ SANAHUJA, B. (1888) “Basílica bizantina de Centcelles y duración del paga- nismo en la ciudad de Tarragona”, apèndix núm. 1 del llibre El pretorio de Augusto en Tarragona. Estudios Histórico-arqueológicos. Tarragona.MADOZ, P. (1847) Diccionario geográfico-histórico de España y sus provincias de Ultramar. Vol. 6. Madrid.MASSÓ, J. (1989) “Notes per a l’estudi del terme de Constantí a l’antiguitat”. A: XXXV Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos de Catalunya (Valls-Vila-rodona, 24-26 de novembre de 1989). Valls, p. 201-218.MASSÓ, J. (1990) Notes per a l’estudi del terme de Constantí a l’antiguitat. Tarragona: Centre d’Estudis de Constantí.MASSÓ, J. (1991) “Centcelles a la darreria del segle XIX”. Estudis de Constantí [Tarragona] núm. 7, p. 9-22.MENCHÓN, J. (1996) “Sobre Centcelles medieval, algunes notes”. Estudis de Constantí [Tarragona] núm. 12, , p. 15-26.MORERA, E. (1894) Tarragona antigua y moderna. Tarragona.MORERA, E. (1897) Tarragona cristiana. Historia del Arzobispado de Tarragona y del territorio de su Província (Cataluña la Nueva). Vol. 1. Tarragona.MORERA, E. (1911?) “Provincia de Tarragona”. A: CARRERAS I CANDI, F. (dir.) Geografia General de Catalunya. Barcelona.NIEMEYER, H. G.; RÜGER, C. (1962) “Vorbericht über die Arbeiten in Centcelles 2. Die Keramic der Grabungen 195901961”. Madrider Mitteilungen núm. 3, p. 101- 118.PIÑOL, LL. (1993) “El conjunto termal de Centcelles (Constantí)”. A: L’abastament d’aigua a les ciutats romanes, DAC 0, p. 84-100.REMOLÀ, J.A. (1991) “La documentació gràfica de Constantí al segle XVII”. Estudis de Constantí núm. 7, p. 25-40.REMOLÀ, J.A. (1998) “Recents intervencions arqueològiques a Centcelles (1996- 1997)”. Estudis de Constantí núm. 14, p. 29-60.REMOLÀ, J.A. (2002) “Centcelles y las uillae de Tarraco durante la Antigüedad Tardía”. A: ARCE, J. Centcelles. El monumento tardorromano: iconografía y arquitectura. Roma: Biblioteca Italica, “L’Erma” di Bertscheider, p. 97-112. (Monografías de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma; 25)REMOLÀ, J.A. (2003) “Les vil·les romanes del Moro (Torredembarra)”. Butlletí de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, època. V, núm. 25, p. 57-87.REMOLÀ, J.A. (2007) “La vil·la romana del Moro (Torredembarra, Tarragonès)”. El ter- ritori de Tarraco: vil·les romanes del Camp de Tarragona. Tarragona, p. 119-132. (Forum; 13)REMOLÀ, J.A.; SÁNCHEZ, J. (2006) Memòria d’excavació: vil·la romana de Centcelles (Constantí, Tarragonès), desembre 2005, inèdita.ROIG, J.F. (2005) De Italia in Hispanias/Ab Asturica Tarracone entre Tarraco i Ilerda. Noves aportacions per al seu coneixement i aproximació del traçat. Tarragona: Arola Editors.RÜGER, C. (1969) “Vorbericht über die Arbeiten in Centcelles (IV). Datierende römische Keramik”, Madrider Mitteilungen 10, 251-275.SABATER, S. (1888) Historia de la vila de Constantí. Tarragona.SÁNCHEZ REAL, J. (1996) “El molino papelero de Centcelles”. Estudis de Constantí núm. 12, p. 27-40.
 • 25. L’AQÜEDUCTE DEL PONT DE LES CAIXES I LA VIL·LA ROMANA DE CENTCELLES 211SÁNCHEZ REAL, J. (1973-1974) “El molino papelero en Tarragona”. Boletín Arqueológico IV. 121-124, 119-130 (reproduït a Estudis de Constantí 1 [1985]).SCHLUNK, H. (1959) “Untersuchungen im frühchristlichen Mausoleum von Centcelles”. Neue Deutsche Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und im Vorderen Orient. Berlin, p. 344-365.SCHLUNK, H. (1965) “Sucinto informe sobre las excavaciones de Centcelles”. Noticiario Arqueológico Hispánico núm. 7, p. 181-183.SCHLUNK, H. (1966) “Sucinto informe de las excavaciones en Centcelles”. Noticiario Arqueológico Hispánico (1964-1965), núm. 8-9, p. 166-168, làm. 26-28.SCHLUNK, H. (1988) Die Mosaikkuppel von Centcelles. Aus dem Nachlass für den Druck bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von A. Arbeiter, Mainz, 2 vol.SCHLUNK, H.; HAUSCHILD, T. (1962) Informe preliminar sobre los trabajos realizados en Centcelles. Madrid. (Excavaciones Arqueológicas en España; 18)TARRATS, F.; REMOLÀ, J.A (2007) “La vil·la romana dels Munts (Altafulla, Tarragonès)”. El territori de Tarraco: vil·les romanes del Camp de Tarragona. Tarragona, p. 95-117. (Forum; 13)UDINA, F. (1951) El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X, Barcelona.UNTERMANN, J. (1967) “Namenkundliche Bemerkungen zu Constantí und Centcelles”. Madrider Mitteilungen núm. 8, p. 226-229.VILLANUEVA, J. (1851) Viaje literario a las iglesias de España, tom XIX, Madrid.WARLAND, R. (1994) “Status und Formular in der Repräsentation des spätantiken Führungsschicht”. Römische Mitteilungen núm. 101, p. 175-200, taf. 71-75.ZEDELIUS, V. (1980) “Vorbericht über die Arbeiten in Centcelles (V). Die Fund- münzen”. Madrider Mitteilungen núm. 21, p. 180-188, làm. 46 i s.

Related Documents