El Pont de les Caixes Aqüeducte romà Municipi de Constantí Presentació pública 17 d’abril de 2008 a cà...
Roda de premsaDia: 17 d’abril de 2008Hora: 12 hLloc: Aqüeducte romà del pont de les Caixes (Constantí), veure plànol de si...
L’aqüeducte romà del Pont de les Caixes (Constantí): un nou aqüeducte romà als voltants de Tarragona (Tarraco)...
Lleida (Ilerda) i Saragossa (Caesaraugusta). El pont mostra les empremtes deixades per lesdistintes reformes i reparacions...
sediments que omplien la caixa romana i es repara un tram de l’extrem septentrional, que hem trobat, caigut, al peu ...
El Pont està lligat a una xarxa històrica de síquies i molins © Foto: Rafael SoléEl nou POUM de Constantí protegeix aquest...
15Al riu F 15rancolíAl riu F rancolí
Pont caixes08
of 8

Pont caixes08

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pont caixes08

  • 1. El Pont de les Caixes Aqüeducte romà Municipi de Constantí Presentació pública 17 d’abril de 2008 a càrrec de Cristóbal Ramírez (alcalde de Constantí) i Josep Anton Remolà Vallverdú (arqueòleg) Adjuntem CD amb els següents arxius: · PDF amb text i fotografies de baixa resolució · JPG’s de fotografies alta resolució (per imprimir) · EPS i JPG plànol accés des de Constantí a la zona · EPS i JPG plànol detall situació del Pont de les Caixes
  • 2. Roda de premsaDia: 17 d’abril de 2008Hora: 12 hLloc: Aqüeducte romà del pont de les Caixes (Constantí), veure plànol de situació.Tema: Presentació del recentment descobert aqüeducte romà del pont de les Caixes,proper a la vil—la romana de Centcelles.Convoca: Ajuntament de ConstantíFaçana oriental del Pont de les Caixes.Façana oriental del Pont de les Caixes.Pont de les Caixes des del nord.
  • 3. L’aqüeducte romà del Pont de les Caixes (Constantí): un nou aqüeducte romà als voltants de Tarragona (Tarraco) i de la vil—la romana de Centcelles.El recent esfondrament parcial d’un tram del parament oriental i l’inici dels treballs previs ala consolidació del, fins ara, pont medieval de les Caixes han permès observar que l’obramedieval és, en realitat, una reforma d’un pont precedent, d’època romana. Un aqüeducteromà, possiblement privat i hipotèticament relacionat amb la propera vil—la romana deCentcelles, del que fins ara no existien noticies i que representa una excepcional descobertatant des del punt de vista científic com patrimonial. L’atzar, en forma d’esfondrament –paradoxalment arran d’unes intenses pluges –, ha tret a la llum un tresor que fins ara s’haviamantingut ocult sota successives reconstruccions.A poc més de mig quilòmetre al noroest de la vil—la romana de Centcelles, un delsmonuments arqueològics més emblemàtics del territori de Tarraco (ambdós declaratsPatrimoni Mundial l’any 2000), discorre una sèquia medieval (anomenada dels Molins) queproporcionava, a més d’aigua de rec pels conreus d’aquesta banda del riu, energia als molinsmedievals situats als termes municipals de Constantí i Tarragona. En aquesta derivació del’aigua del riu s’inclouen la Resclosa (lloc de captació situat al terme de la Pobla deMafumet, en el lloc anomenat La Siquieta), la bassa, el rec – o canal, que discorre al llarg demés de tres quilòmetres pel marge dret del Francolí fins a retrobar-se amb el riu ja en elterme de Tarragona – i els molins de Constantí (c. 1380-1407), paperer (inicis del segleXV?), de Reus (anterior a 1471), del Maset (anterior al segle XVI) i de l’Horta (seglesXIV/XV?).La part arquitectònicament més rellevant d’aquesta canalització és el pont (conegut com“Pont de les Caixes”) que travessa la part més profunda del barranc de la Ferrerota(l’extrem oriental, menys profund, se salva mitjançant un terraplè atalussat), l’únicinconvenient topogràfic significatiu en aquest tram del marge dret del riu Francolí. El pont,de poc més de seixanta metres de llargada i traçat sinuós, sustenta la caixa per on passaval’aigua i presenta tres obertures: la més meridional, amb arc ogival, permetia el pas de lariera, mentre que les més septentrionals, amb arc de mig punt, deixaven pas pel camímedieval de Montblanc (via publica qua itur a Montblanch), veritable eix vertebrador de lescomunicacions entre Tarragona i les planes de l’interior fins al segle XIX i que segueix,aproximadament, el traçat de la via que ja en època romana portava des de Tarraco cap a
  • 4. Lleida (Ilerda) i Saragossa (Caesaraugusta). El pont mostra les empremtes deixades per lesdistintes reformes i reparacions dutes a terme al llarg del segles com a conseqüència del’intens desgast al que estaven sotmeses aquestes obres hidràuliques (contraforts,modificacions del traçat de la canalització, recreixements de la caixa, arcs de reforç, etc).A partir de l’any 2005 s’han dut a terme diverses actuacions adreçades a la posada en valordel pont, un element fonamental per a la creació d’un parc cultural que, seguint elrecorregut de la sèquia, explicaria, des d’un punt de vista històric, l’aprofitament de l’aiguaen època medieval (i romana, a partir d’ara), incorporant en el seu discurs edificis tantsignificatius com els molins medievals i la mateixa canalització, així com el tractamentpaisatgístic d’un entorn agrícola que forma ja part del passat. Tot això pivotant al voltantd’un monument cabdal com la vil—la romana de Centcelles que actuaria com a veritabledinamitzador d’aquest futur parc. També és una part important d’aquest conjunt el tram decamí de Montblanc encara existent entre Centcelles i el pont, per facilitar l’accés a tots elselements històrics i arqueològics que en formen part.Les diverses actuacions, promogudes per l’ajuntament de Constantí i finançades per RepsolS.A., han consistit, bàsicament, en el soterrament de la canonada existent davant de la carameridional del pont, la neteja, sanejament i documentació gràfica i fotogràfica del pont, larealització de rases de verificació de les fonamentacions, etc.Els treballs que s’estan realitzant actualment, a càrrec de l’empresa Codex-Arqueologia iPatrimoni, ens permeten començar a traçar les línies generals de l’evolució del monument: • La major part de la de la meitat inferior del pont actual correspon a època romana, incloent la caixa revestida amb opus signinum i la continuïtat de la canalització cap a l’est per sota del terraplè medieval. La diversitat de paraments (opus vittatum i maçoneria amb còdols i pedres irregulars) podria indicar distintes fases o la hipotètica existència d’un arc a l’extrem septentrional del pont per on, presumptament, podria haver passat la via romana. Les reformes posteriors – tant en aquest punt com a l’altre extrem, on es localitzaria l’arc de pas de la riera – fan difícil, ara com ara, determinar aquestes qüestions. • En època medieval (segle XIV?) es recreix el pont aproximadament un metre disposant una nova caixa – amb laterals de carreus i paviment de còdols – sobre els
  • 5. sediments que omplien la caixa romana i es repara un tram de l’extrem septentrional, que hem trobat, caigut, al peu de la façana oriental. Aquesta pujada de nivell s’ha de relacionar, probablement, amb la necessitat de portar l’aigua fins a una cota més elevada que permetés a l’aigua adquirir prou força per moure les moles dels molins que es va construint a partir d’aquest moment. • En època medieval o a inicis de l’era moderna, es torna a recréixer el pont (aproximadament mig metre), s’obren els dos arcs de mig punt a l’extrem septentrional i, probablement, es reconstrueix part de l’extrem meridional incloent l’arc, que es fa de nou en forma ogival (i amb sòl de lloses de pedra; la resta del canal es pavimenta amb còdols). Totes aquestes modificacions van acabar per emmascarar completament l’obra romana que va quedar absorbida dins del nou pont. • En èpoques posteriors es documenta la construcció de dos contraforts atalussats en el pilar que comparteixen els arcs de mig punt i l’ampliació de la caixa per la banda occidental amb l’afegit de dos arcs de mig punt adossats als existents. També s’aprecien les múltiples reparacions, de divers abast i qualitat, realitzades en moments difícils de determinar.Paral—lelament als treballs d’excavació i documentació que s’estan realitzant, s’ha iniciat elprocés d’incoació de la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), per part deldepartament de Cultura i Mitjans de Comunicació, i la redacció d’un avantprojecte del PlaDirector, impulsat per l’ajuntament de Constantí, que ha d’establir les línies d’actuació tantdel pont com de la resta d’elements patrimonials vertebrats a l’entorn de la sèquia delsMolins. Un document de base fonamental per afrontar la preservació del patrimoni culturali natural en un moment on s’estan executant o projectant diverses infraestructures quemodifiquen profundament aquesta part del territori i que requeriria l’aplicació de l’1%cultural per intentar minimitzar les conseqüències.
  • 6. El Pont està lligat a una xarxa històrica de síquies i molins © Foto: Rafael SoléEl nou POUM de Constantí protegeix aquest espai fluvial del Francolí iCentcelles qualificant-lo com a “sòl no urbanitzable“ i “paisatge d’interèsecològic i paisatgístic” © Foto: Rafael Solé
  • 7. 15Al riu F 15rancolíAl riu F rancolí

Related Documents