Գեղարվեստիդպրոց-պարտեզ<br />3-րդ դասարան<br />2011 <br />
Տի՜զ-տի՜զ ակլատիզ<br />
Ակլատիզ, բռնեբիբիզ,Եկարմերտուն,Կախվարերդիս: <br />Այսպեսերգելեներեխաները 100 տարիմեզանիցառաջ` ակլատիզըտաներդիկիցկախելով: Ի...
Սոխի, խմորիկամկարտոֆիլիվրա 7 փետուրէինխրումև 7 գույնիոլորածթելերովկախումէինառաստաղիցկամերդիկից: 7 փետուրներըխորհրդանշումէի...
Տի՜զտի՜զակլատիզ,<br />Մազերդբիզ-բիզակլատիզ,<br />Մռութդգիզ-գիզակլատիզ,<br />Մռութդֆո՜ւ-ֆո՜ւակլատիզ:<br />Սոխիվրա` յոթփետու...
Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդ` ահավոր, բիզ-բիզ,<br />Փետրեմազերակլատիզ, <br />Կծումարմինակլատիզ,<br />Պղպեղմատներակլատիզ, ...
Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Կծու- մծուակլատիզ,<br />Ուրախ-մուրախակլատիզ,<br />Ուտիս-չուտիսակլատիզ:<br />Այնինչն է, որփետրավոր է...
Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդբիզ-բիզակլատիզ,<br />Ճիպոտովակլատիզ,<br />Թիթիզակլատիզ,<br />Պոչիկունեստի՜զ-տի՜զ,<br />Թիթիզ-...
Քաչալ-մաչալակլատիզ,<br />Ճիպոտունեսձեռքերիդ,<br />Կծուոտքերովակլատիզ,<br />Քաչալ-պաչալակլատիզ:<br />Այնինչն է, ինչը, որձեռ...
Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդբիզ-բիզակլատիզ:<br />Շորերդկծու, մազերդ` բմբուլուբիզ-բիզ:<br />Գլուխըսոխ է, մազերը` բմբուլ, ի...
Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Թիթիզ-միթիզակլատիզ,<br />Բեղերդ` կծու, մազերդ` խուճուճ,<br />Դուէլ` բիզ-բիզ, գլուխդկծուակլատիզ:<br ...
Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Համե՜ղ-համե՜ղ ակլատիզ:<br />Ունես-ունեսբեղիկներ,<br />Ուրի՜շ-ուրի՜շբեղիկներ:<br />Այն ի՞նչն է, ի՞նչ...
Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդ` բիզ, ակլատիզ,<br />Ծտինմանակլատիզ,<br />Կծուպղպեղ, ակլատիզ,<br />Յոթփետուրովակլատիզ,<br />Փ...
Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդբիզ-բիզակլատիզ,<br />Շորերչունիակլատիզ,<br />Գլուխը` սոխիցակլատիզ,<br />Միոտքունիակլատիզ,<br ...
Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդբիզակլատիզ,<br />Յոթփետուրովակլատիզ,<br />Քիթդչաղլիկակլատիզ:<br />Այն ի՞նչն է, ի՞նչը, համկծու...
Տի՜զ-տի՜զակլատիզ, <br />Բմբուլներդշողալիակլատիզ,<br />Շորդփնթիակլատիզ,<br />Աչքերդմազոտակլատիզ:<br />Այն ի՞նչ է ի՞նչը, որձ...
Տի՜զ-տի՜զակլատիզ, <br />Կծու, տգեղակլատիզ:<br />Այնինչն է, ինչը, որգլուխըսոխից է:<br />ԷդուարդՋահանգիրյան<br />
Այն ի՞նչնէ, ի՞նչը, որիներեխաներըծաղրումեն:<br />ԱսքանազԲաբայան<br />
ԱրմենԲաբայան<br />
Տի՜զի-տի՜զիակլատիզի:<br />ԱրտյոմՎառլամով<br />Նա կծու է ումռմռան:<br />
ՆարեԱռաքելյան<br />Տի՜զ-տի՜զակլատիզթիթիզ,<br />Միթիզակլատիզ,<br />Ունեսքարերոտքերիդ, <br />Շատկծուես ,<br />Քիթդերկարակլատ...
ԴավիթՇաբոյան<br />Տի՜զ-տի՜զ ակլատիզ,<br />Շորերդթթուակլատիզ,<br />Քիթդխուճուճակլատիզ,<br />Ձեռքերդփուչիկակլատիզ:<br />Այն ...
Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդբիզակլատիզ,<br />Գլուխդտիզակլատիզ,<br />Բիզ-բիզ, թիթիզակլատիզ,<br />Թշերդբիզ, գիժակլատիզ:<br ...
of 23

N.aklatiz

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - N.aklatiz

 • 1. Գեղարվեստիդպրոց-պարտեզ<br />3-րդ դասարան<br />2011 <br />
 • 2. Տի՜զ-տի՜զ ակլատիզ<br />
 • 3. Ակլատիզ, բռնեբիբիզ,Եկարմերտուն,Կախվարերդիս: <br />Այսպեսերգելեներեխաները 100 տարիմեզանիցառաջ` ակլատիզըտաներդիկիցկախելով: Իսկի՞նչէակլատիզը. Զատիկիննախորդողմեծպասըտևումէ 49 օր` 7 շաբաթ: Այս 7 շաբաթներըհաշվելուհամարհնուցիվերգոյությունուներյուրահատուկօրացույց-շաբաթացույց` ակլատիզ, որըխորհրդանշումէտանևընտանիքիհաջողությունը։<br />
 • 4. Սոխի, խմորիկամկարտոֆիլիվրա 7 փետուրէինխրումև 7 գույնիոլորածթելերովկախումէինառաստաղիցկամերդիկից: 7 փետուրներըխորհրդանշումէին 7 շաբաթները: Յուրաքանչյուրշաբաթվավերջումհանումէինմիփետուր:<br />
 • 5. Տի՜զտի՜զակլատիզ,<br />Մազերդբիզ-բիզակլատիզ,<br />Մռութդգիզ-գիզակլատիզ,<br />Մռութդֆո՜ւ-ֆո՜ւակլատիզ:<br />Սոխիվրա` յոթփետուր:<br />ՅուրիԴանիելյան<br />
 • 6. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդ` ահավոր, բիզ-բիզ,<br />Փետրեմազերակլատիզ, <br />Կծումարմինակլատիզ,<br />Պղպեղմատներակլատիզ, <br />Աչքերդուրախակլատիզ:<br />Գլուխըսոխ է, մազերնէլ` բիզ-բիզ:<br />ԱնահիտՎարսանյան<br />
 • 7. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Կծու- մծուակլատիզ,<br />Ուրախ-մուրախակլատիզ,<br />Ուտիս-չուտիսակլատիզ:<br />Այնինչն է, որփետրավոր է ուկծու:<br />ԳևորգՀովհաննիսյան<br />
 • 8. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդբիզ-բիզակլատիզ,<br />Ճիպոտովակլատիզ,<br />Թիթիզակլատիզ,<br />Պոչիկունեստի՜զ-տի՜զ,<br />Թիթիզ- միթիզակլատիզ<br />Ակլատիզ, մազերդ` բիզ:<br />Կծու-մծու է ութիթիզ: <br />Զատկինեկավ, կախվեցերդիս:<br />ՄարիաՊախուցկայա<br />
 • 9. Քաչալ-մաչալակլատիզ,<br />Ճիպոտունեսձեռքերիդ,<br />Կծուոտքերովակլատիզ,<br />Քաչալ-պաչալակլատիզ:<br />Այնինչն է, ինչը, որձեռքինճիպոտկա, իսկոքերին`կծուպղպեղ:<br />ՌաֆայելԳեգչօղլյան<br />
 • 10. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդբիզ-բիզակլատիզ:<br />Շորերդկծու, մազերդ` բմբուլուբիզ-բիզ:<br />Գլուխըսոխ է, մազերը` բմբուլ, ինքնէլ` կծու:<br />ԹովմասյանՇուշանիկ<br />
 • 11. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Թիթիզ-միթիզակլատիզ,<br />Բեղերդ` կծու, մազերդ` խուճուճ,<br />Դուէլ` բիզ-բիզ, գլուխդկծուակլատիզ:<br />Մազերըբիզ-բիզ, ինքնէլկծուութիթիզ:<br />ԴոնաԹովմասյան<br />
 • 12. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Համե՜ղ-համե՜ղ ակլատիզ:<br />Ունես-ունեսբեղիկներ,<br />Ուրի՜շ-ուրի՜շբեղիկներ:<br />Այն ի՞նչն է, ի՞նչը, որձեռքերիցքարերենկախված, գլխինէլորնայես, լացդկգա:<br />ԱլեքսՄանուկյան<br />
 • 13. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդ` բիզ, ակլատիզ,<br />Ծտինմանակլատիզ,<br />Կծուպղպեղ, ակլատիզ,<br />Յոթփետուրովակլատիզ,<br />Փետուրկորցնողակլատիզ:<br />Յոթփետուրունիույոթշաբաթվակյանք:<br />ԷրիկՆալբանդյան<br />
 • 14. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդբիզ-բիզակլատիզ,<br />Շորերչունիակլատիզ,<br />Գլուխը` սոխիցակլատիզ,<br />Միոտքունիակլատիզ,<br />Յոթմազունիակլատիզ:<br />Այնինչն է, ինչը, որգլխինյոթփետուր է ամրացվածումիոտքունի:<br />ԵվգենիաՄարտիրոսյան<br />
 • 15. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդբիզակլատիզ,<br />Յոթփետուրովակլատիզ,<br />Քիթդչաղլիկակլատիզ:<br />Այն ի՞նչն է, ի՞նչը, համկծու է, համքաղցր, բայցերեխաներընրանչենսիրում:<br />ԱլեքսՄնացականյան<br />
 • 16. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ, <br />Բմբուլներդշողալիակլատիզ,<br />Շորդփնթիակլատիզ,<br />Աչքերդմազոտակլատիզ:<br />Այն ի՞նչ է ի՞նչը, որձեզասում է պասպահեք:<br />ՀարությունՉրաղյան<br />
 • 17. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ, <br />Կծու, տգեղակլատիզ:<br />Այնինչն է, ինչը, որգլուխըսոխից է:<br />ԷդուարդՋահանգիրյան<br />
 • 18. Այն ի՞նչնէ, ի՞նչը, որիներեխաներըծաղրումեն:<br />ԱսքանազԲաբայան<br />
 • 19. ԱրմենԲաբայան<br />
 • 20. Տի՜զի-տի՜զիակլատիզի:<br />ԱրտյոմՎառլամով<br />Նա կծու է ումռմռան:<br />
 • 21. ՆարեԱռաքելյան<br />Տի՜զ-տի՜զակլատիզթիթիզ,<br />Միթիզակլատիզ,<br />Ունեսքարերոտքերիդ, <br />Շատկծուես ,<br />Քիթդերկարակլատիզ:<br />Բիզ-բիզմազերով է , շատկծուութիթիզ:<br />
 • 22. ԴավիթՇաբոյան<br />Տի՜զ-տի՜զ ակլատիզ,<br />Շորերդթթուակլատիզ,<br />Քիթդխուճուճակլատիզ,<br />Ձեռքերդփուչիկակլատիզ:<br />Այն ի՞նչն է, ի՞նչը, որթթու է ուվախեցնող:<br />
 • 23. Տի՜զ-տի՜զակլատիզ,<br />Մազերդբիզակլատիզ,<br />Գլուխդտիզակլատիզ,<br />Բիզ-բիզ, թիթիզակլատիզ,<br />Թշերդբիզ, գիժակլատիզ:<br />Թևերունի, ձեռքերչունի,<br />Միոտքունի, կոշիկչունի<br />ՄիքայելՄնացականյան<br />

Related Documents