Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Istilong Pataludtod (Verse Style)
Naipagkatawang-Tao ng DIYOS ang Kristo
Email: messiah...
Heb. 2:7 Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel;
12:25 Doon sa nagbabalitang buhat sa langit:
1:6 At muli n...
of 2

Naipagkatawang tao ng DIYOS ang kristo

Christian-Monotheism(Arianism)
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Spiritual      


Transcripts - Naipagkatawang tao ng DIYOS ang kristo

  • 1. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Istilong Pataludtod (Verse Style) Naipagkatawang-Tao ng DIYOS ang Kristo Email: messiah7772013@hotmail.com Habitation of God Through Spirit (Church Organization) Christian-Monotheism Group Hos. 11:9 sapagka't ako'y Dios, at hindi tao; ang Banal sa gitna mo; 1 Kgs. 8:27 Nguni't katotohanan bang tatahan ang Dios sa lupa? 2 Chron. 6:18 Nguni't katotohanan bang ang Dios ay tatahang kasama ng mga tao sa lupa? Acts 7:48 Bagama't ang Kataastaasa'y hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay; 17:24 Ang Dios na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay; Lk. 2:49 At sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ako hinahanap? di baga talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking Ama. Mal. 3:1 at ang Panginoon na inyong hinahanap, ay biglang paroroon sa kaniyang templo; Is. 49:5 At ngayo'y sinasabi ng Panginoon na naganyo sa akin mula sa bahay-bata upang maging kaniyang lingkod, upang dalhin uli ang Jacob sa kaniya, at ang Israel ay mapisan sa kaniya: (sapagka't ako'y marangal sa mga mata ng Panginoon, at ang aking Dios ay naging aking kalakasan;) 6 Oo, kaniyang sinasabi, Totoong magaan ang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ng Jacob, at isauli ang iningatan ng Israel, ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga Gentil upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. Rom. 8:3 sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin Heb. 10:5 Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; Phil. 2:8 At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kaniyang sarili, Heb. 5:7 Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing......... Rom. 9:5 at sa kanila mula ang Cristo ayon sa laman, 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, Jn. 1:14 At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin 1 Tim. 3:16 Yaong nahayag sa laman, Gal. 4:4 ay sinugo ng Dios ang kaniyang Anak, na ipinanganak ng isang babae,
  • 2. Heb. 2:7 Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; 12:25 Doon sa nagbabalitang buhat sa langit: 1:6 At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. Lk. 1:35 kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging Anak ng Dios. Jn. 18:37 Ako'y ipinanganak dahil dito, dahil dito ako naparito sa sanglibutan, 8:42 sapagka't ako'y nagmula at nanggaling sa Dios; sapagka't hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. 9:39 At sinabi ni Jesus, Sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutang ito, 3:13 At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit. 3:31 Ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat: ang galing sa lupa ay taga lupa nga, at ang ukol sa lupa ang sinasalita niya: ang nanggagaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat. 6:38 Sapagka't bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. 6:62 Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una? 8:23 Kayo'y mga taga ibaba; ako'y taga itaas: kayo'y mga taga sanglibutang ito; ako'y hindi taga sanglibutang ito. 8:56 Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw; at nakita niya, at natuwa. 57 Sinabi nga sa kaniya ng mga Judio, Wala ka pang limangpung taon, at nakita mo si Abraham? 58 Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. 17:5 At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. 16:28 Nagbuhat ako sa Ama, at naparito ako sa sanglibutan: muling iniiwan ko ang sanglibutan, at ako'y paroroon sa Ama. 6:42 paano ngang sinasabi niya, Ako'y bumabang galing sa langit? 6:46 Hindi sa ang sinoma'y nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, siya ang nakakita sa Ama. IBA PANG BABASAHIN NA DAPAT MONG MALAMAN: 1. Si Ciro ang nagsagawa ng kaligayahan ni YAHWEH. 2. Ang Pangalan ni YAHWEH. 3. Ang Diyos ay tapat, ni ng anino man ng pag-iiba. 4. Ang hiwaga na nahayag na ipinanukala kay Kristo. 5. Ang hindi kumikilala sa DIYOS at sa Kaniyang Ebanghelyo. 6. Ang patnubay ng Espiritu ng DIYOS sa atin sa buong katotohanan. 7. Ang nadayang puso. 8. Ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapuwa. 9. Di matuwid na dakilain ang sinoman liban sa DIYOS. 10. Ang layunin para sa kaligtasan ay para sa lahat, subalit tinamo ng iilan na nag-hangad.

Related Documents