‫ضلعی‬ ‫چند‬ ‫دستور‬
Polygon
‫در‬AutoCAD
:‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬
‫اکبریه‬ ‫ارغوان‬
www.meyfam.mihanblog.com
‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫پرسیده‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫بسیار‬
‫ضلعی‬ ‫چند‬ ‫کشیدن‬ ‫هنگام‬
‫اتوکد‬ ‫در‬
‫چیست؟‬ ‫شده‬ ‫اراده‬ ‫گزینه‬ ‫دو‬ ‫...
Inscribed in circle
‫دایره‬ ‫در‬ ‫محیط‬
!‫است‬ ‫دایره‬ ‫در‬ ‫محصور‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ضلعی‬ ‫چند‬
!‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫چین‬ ‫خط‬ ‫به‬
‫راس‬ ‫تا‬ ‫مرکز‬ ‫از‬
Circumscribed about circle
‫دایره‬ ‫بر‬ ‫محیط‬
!‫است‬ ‫ضلعی‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫محصور‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دایره‬
!‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫چین‬ ‫خط‬ ‫به‬
‫ضلع‬ ‫تا‬ ‫مرکز‬ ‫از‬
:‫نکته‬
‫ضلعی‬ ‫چند‬1)Inscribed in circle‫همیشه‬ (
‫ضلعی‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫کوچکتر‬2)Circumscribed about
circle.‫است‬ (
‫یکی‬ ...
دستور چند ضلعی در اتوکد Polygon in auto cad
دستور چند ضلعی در اتوکد Polygon in auto cad
دستور چند ضلعی در اتوکد Polygon in auto cad
دستور چند ضلعی در اتوکد Polygon in auto cad
دستور چند ضلعی در اتوکد Polygon in auto cad
دستور چند ضلعی در اتوکد Polygon in auto cad
دستور چند ضلعی در اتوکد Polygon in auto cad
دستور چند ضلعی در اتوکد Polygon in auto cad
of 18

دستور چند ضلعی در اتوکد Polygon in auto cad

چگونگی کشیدن جند ضلعی در نسخه 2015 اتوکد!
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Engineering      


Transcripts - دستور چند ضلعی در اتوکد Polygon in auto cad

  • 1. ‫ضلعی‬ ‫چند‬ ‫دستور‬ Polygon ‫در‬AutoCAD
  • 2. :‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫اکبریه‬ ‫ارغوان‬ www.meyfam.mihanblog.com
  • 3. ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫پرسیده‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫بسیار‬ ‫ضلعی‬ ‫چند‬ ‫کشیدن‬ ‫هنگام‬ ‫اتوکد‬ ‫در‬ ‫چیست؟‬ ‫شده‬ ‫اراده‬ ‫گزینه‬ ‫دو‬ ‫تفاوت‬ ‫گزینه‬1: Inscribed in circle ‫دایره‬ ‫در‬ ‫محیط‬ ‫گزینه‬2: Circumscribed about circle ‫دایره‬ ‫بر‬ ‫محیط‬
  • 4. Inscribed in circle ‫دایره‬ ‫در‬ ‫محیط‬
  • 5. !‫است‬ ‫دایره‬ ‫در‬ ‫محصور‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ضلعی‬ ‫چند‬
  • 6. !‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫چین‬ ‫خط‬ ‫به‬ ‫راس‬ ‫تا‬ ‫مرکز‬ ‫از‬
  • 7. Circumscribed about circle ‫دایره‬ ‫بر‬ ‫محیط‬
  • 8. !‫است‬ ‫ضلعی‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫محصور‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دایره‬
  • 9. !‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫چین‬ ‫خط‬ ‫به‬ ‫ضلع‬ ‫تا‬ ‫مرکز‬ ‫از‬
  • 10. :‫نکته‬ ‫ضلعی‬ ‫چند‬1)Inscribed in circle‫همیشه‬ ( ‫ضلعی‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫کوچکتر‬2)Circumscribed about circle.‫است‬ ( ‫یکی‬ ‫مقایسه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫دایره‬ ‫شعاع‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ .‫است‬

Related Documents