เฉลย Pretest อ.สาโรช สัปดาห์ที่ 9<br />ข้อความ : ขอให้ทุกคนตั้งสมาธิ ตั้งใจอ่าน ตั้งใจจำ แล้วลงมือทำโลด~!!<br />Question 1...
เฉลย Pretest อ.สาโรช สัปดาห์ที่ 9
เฉลย Pretest อ.สาโรช สัปดาห์ที่ 9
เฉลย Pretest อ.สาโรช สัปดาห์ที่ 9
of 4

เฉลย Pretest อ.สาโรช สัปดาห์ที่ 9

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - เฉลย Pretest อ.สาโรช สัปดาห์ที่ 9

  • 1. เฉลย Pretest อ.สาโรช สัปดาห์ที่ 9<br />ข้อความ : ขอให้ทุกคนตั้งสมาธิ ตั้งใจอ่าน ตั้งใจจำ แล้วลงมือทำโลด~!!<br />Question 1 <br />คะแนน: 1/1 <br />ขั้นตอนสำคัญในการสร้างเครื่องมือในงานวิจัยที่ต้องทำเป็นอันดับแรก ได้แก่<br />เลือกคำตอบเดียว <br />1. การวิเคราะห์ 2. การกำหนดลักษณะข้อมูล 3. พิจารณาการใช้เครื่องมือ 4. วางแผน <br />ถูกต้อง<br />คะแนนที่ได้ : 1/1.<br />Question 2 <br />คะแนน: 1/1 <br />วิธีการเก็บข้อมูลแบบไหนที่ต้องมีการเผชิญหน้า พบปะพูดคุยสนทนากัน<br />เลือกคำตอบเดียว <br />1. แบบทดสอบ 2. แบบสัมภาษณ์ 3. แบบสังเกต 4. แบบเทคนิคสังคมมิติ <br />ถูกต้อง<br />คะแนนที่ได้ : 1/1.<br />Question 3 <br />คะแนน: 0/1 <br />การสัมภาษณ์แบบมาตรฐานกับการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นมาตรฐานแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร<br />เลือกคำตอบเดียว <br />1. แตกต่างกัน เพราะเป็นทางการกับไม่เป็นทางการ 2. แตกต่างกัน เพราะมีการเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้ากับมีการตั้งประเด็นแบบกว้างๆ 3. เหมือนกัน เพราะเป็นการสัมภาษณ์แบบพบปะพูดคุยกัน 4. เหมือนกัน เพราะเป็นคำถามคล้ายๆกัน <br />ถูกต้อง<br />คะแนนที่ได้ : 1/1. หักคะแนนจากครั้งก่อนรวมแล้วได้ 0/1<br />Question 4 <br />คะแนน: 0/1 <br />คุณสมบัติที่ดีของผู้สัมภาษณ์ ควรเป็นอย่างไร<br />เลือกคำตอบเดียว <br />1. ตรงไปตรงมา จริงจังทุกเรื่อง 2. น่ารัก สดใส อ่อนโยน 3. เก่ง เชื่อมั่นในตนเองสูง 4. มีความซื่อสัตย์กับตนเอง <br />ถูกต้อง<br />คะแนนที่ได้ : 1/1. หักคะแนนจากครั้งก่อนรวมแล้วได้ 0/1<br />Question 5 <br />คะแนน: 0/1 <br />การสังเกตแบบมีส่วนร่วม มีลักษณะอย่างไร<br />เลือกคำตอบเดียว <br />1. การสังเกตต้องมีการทำงานเป็นทีม 2. การสังเกตที่ผู้ถูกสังเกตร่วมมือกัน เข้ากันได้ดี 3. การสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ไปสังเกต 4. การสังเกตเป็นกลุ่ม <br />ถูกต้อง<br />คะแนนที่ได้ : 1/1. หักคะแนนจากครั้งก่อนรวมแล้วได้ 0/1<br />Question 6 <br />คะแนน: 0/1 <br />การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทดลอง มีชื่อทางภาษาอังกฤษว่าอย่างไร<br />เลือกคำตอบเดียว <br />1. Experiment 2. Test 3. Questionnaires 4. Attitude Scale <br />ถูกต้อง<br />คะแนนที่ได้ : 1/1. หักคะแนนจากครั้งก่อนรวมแล้วได้ 0/1<br />Question 7 <br />คะแนน: 0/1 <br />การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลนิยมใช้ในงานแบบใดมากที่สุด<br />เลือกคำตอบเดียว <br />1. ด้านบริหารบุคคล 2. ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3. ด้านบริหารการเงิน 4. ด้านการตลาด <br />ถูกต้อง<br />คะแนนที่ได้ : 1/1. หักคะแนนจากครั้งก่อนรวมแล้วได้ 0/1<br />Question 8 <br />คะแนน: 1/1 <br />แบบวัดเจตคติที่นิยมใช้มีกี่ชนิด<br />เลือกคำตอบเดียว <br />1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 <br />ถูกต้อง<br />คะแนนที่ได้ : 1/1.<br />Question 9 <br />คะแนน: 0/1 <br />แบบวัดเจตคติของลิเคิร์ท ( Likert’s Scale ) แบ่งออกเป็นกี่ระดับ ได้แก่อะไรบ้าง<br />เลือกคำตอบเดียว <br />1. 2 ระดับ ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย 2. 3 ระดับ ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 3. 4 ระดับ ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง 4. 5 ระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง <br />ถูกต้อง<br />คะแนนที่ได้ : 1/1. หักคะแนนจากครั้งก่อนรวมแล้วได้ 0/1<br />Question 10 <br />คะแนน: 1/1 <br />การวิจัยเชิงทดลองอย่างแท้จริงแตกต่างจากการวิจัยกึ่งการทดลองอย่างไร<br />เลือกคำตอบเดียว <br />1. สามารถควบคุมตัวแปรเกินได้ 2. สามารถควบคุมตัวแปรแทรกได้ 3. ตัวแปรเกินไม่มีผลต่อตัวแปรตาม 4. เกิดตัวแปรแทรกซ้อนได้ง่าย 5. ถูกต้องทั้ง ก และ ข <br />ถูกต้อง<br />คะแนนที่ได้ : 1/1.<br />หน้า:  (หน้าก่อน)  1  2 <br />Question 11 <br />คะแนน: 1/1 <br />การวิจัยเชิงทดลองแท้ใช้หลักการอะไร<br />เลือกคำตอบเดียว <br />1. Max-Mon-Cin 2. Max-Mon-Con 3. Mix-Min-Con 4. Max-Min-Con 5. ไม่มีข้อถูก <br />ถูกต้อง<br />คะแนนที่ได้ : 1/1.<br />Question 12 <br />คะแนน: 1/1 <br />ตัวแปรเกินเกิดจากอะไร<br />เลือกคำตอบเดียว <br />1. เกิดจากกลุ่มทดลอง 2. เกิดจากสภาวะแวดล้อมของการวิจัย 3. เกิดจากเครื่องมือวิจัย 4. เกิดจากสถิติที่ใช้ 5. เกิดได้ทั้ง ก ข ค และ ง <br />ถูกต้อง<br />คะแนนที่ได้ : 1/1.<br />Question 13 <br />คะแนน: 0/1 <br />ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยเชิงทดลองมีกี่ประเภทอะไรบ้าง<br />เลือกคำตอบเดียว <br />1. 2 ประเภท คือ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 2. 3 ประเภท คือ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรแทรกซ้อน 3. 4 ประเภท คือ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรเกิน และตัวแปรเชื่อมโยง 4. 5 ประเภท คือ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรเกิน ตัวแปรเชื่อมโยงและตัวแปรแรกซ้อน <br />ถูกต้อง<br />คะแนนที่ได้ : 1/1. หักคะแนนจากครั้งก่อนรวมแล้วได้ 0/1<br />

Related Documents