LA APRINCESA ‘»
x x QÉE N0 SERVEIX ‘
3 , _ A
I‘ RES
RONDALLES
P OP ULARS
RECOLLIDES PER
VALERI SERRA I BOLDÚ
ILLUSTRADES PER
LOLA ANGLADA
VOLUM II
1930
EDITORIAL POLÍGLO...
E: Propictal.
Copyright 1930.
b)" EdltorLJ POHQÏOM.
LA PRINCESA QUE NO SERVEIX
PER A RES
La Princesa que no sei-veix
PC! ’ a 1'88
Una vegada
e ra un rei
molt tic i po-
d e r ó a que
només tenia
una filla, un
¡...
RONDALLES POPULARS
que quan la pubma del tel ¡agua de prendrí
esta! fonda d: elegía.
BI tai prou anava aospeaant l...
VOLUM II
p es pugui aprotitar; Pun és moll d'una, ¡’altre
ï Ï l gravat. .. '
' -Prou, noia, prou, aíxó no festa bé....
RONDALLES POPULARS
els ies un refús, quan no els donava una cará-
cla burIant-se d’ells.
Tant i tant els va aixurriar,...
VOLUM II
a mi que si no te l'esculls tu, jo tinc de designar
el que té d’ésser el teu marit. '
—Ja en par| arem—va fer ...
RONDA-LLES POPULARS
Aleshores el rei dirigínt-se a la seva filla lí
diu:
—Si estás decidida a casar-te amb algú, di-
gu...
VOLUM II
Arriben a una cova que és on tenia ¡‘esiada
el pobre, i la princesa, tretze són tretze, encara
volia tenir or...
RONDA-LLES POPULARS
va tórcer el coll, va tocar ¡’ase í sense ganes
agaiá la granera de renioles i es posá a netejar.
P...
VOLUM II
-—Ai noia! no ets bona per a res! Ves-te'n
a jeure, vés! '
S’ajau ella sobre la manta i ell sobre una al-
t...
RONDALLES POPULARS
quedava altre remei que anar-se carregant de
paciencia esperant veure venir.
Quan va ósser cuit tot,...
VOLUM Il
——Sl, justament els guardo jo penqué se n’ha
anat la pastora.
i » —Doncs mira, -—va fer el pobre-ja t’hi pots...
RONDA. Í_. LES' POPULARS
gar al preu que valen, no els clonis más barals
que et xrenclrics la iortuna.
Va al mercat i ...
VOLUM ll
guessín pogut tornar a Roma no hauria renyit
amb el seu parel. ..
A Fendema li arreglen una carrega de pisa
i l...
o—Ï_
RONDALLES POPULARS
el comte n’havia esment, potser en parlaria al
seu pare i el mouria a compassió. '
Quan a Pen...
VOLUM II
Al quart día que hi era, el comte va donar una
gran festa a la qual van comparéixer tots els
seus amics. '
De...
RONDALLES POPULARS
Tota avergonyida es posa a córrer; pero
Pagafen dos criats i la porten al mig del saló.
Els convidat...
VOLUM II
soc el que et va prendre Vance, jo soc el que et
va comprar els ous, jo soc el que et va trencar
la pisa, i s...
of 21

La princesa que no serveix per a res

Rondalles populars
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - La princesa que no serveix per a res

 • 1. LA APRINCESA ‘» x x QÉE N0 SERVEIX ‘ 3 , _ A I‘ RES
 • 2. RONDALLES P OP ULARS RECOLLIDES PER VALERI SERRA I BOLDÚ ILLUSTRADES PER LOLA ANGLADA VOLUM II 1930 EDITORIAL POLÍGLOTA PETRITXOLS —BARCELONA
 • 3. E: Propictal. Copyright 1930. b)" EdltorLJ POHQÏOM.
 • 4. LA PRINCESA QUE NO SERVEIX PER A RES
 • 5. La Princesa que no sei-veix PC! ’ a 1'88 Una vegada e ra un rei molt tic i po- d e r ó a que només tenia una filla, un ¡oveitan BNP! » Q“ e semblava un pom de flora. Tota el: prlnceps de deu hores al voltant, feicn metia per ésser ben vistos a ¡a con, ¡mb ¡’esperara —-o9u—
 • 6. RONDALLES POPULARS que quan la pubma del tel ¡agua de prendrí esta! fonda d: elegía. BI tai prou anava aospeaant lea condiciona de cadaundelaqnseméasellacataveznlpetell mu: ¡’llamaban Mat. Elooumderfiapígol, prlncep de ung relal. era tot un Cavalier, noble, rhvaleagbenplantanésadinmeaeetleat pum. Un dia el rei que li diu a la noia: —Mita. quan magia de casa: voidria que ¡’agrada tant com a m! el Comte de ¡’Esplgot —Qu¡, aqnellnasdelloro? —vad¡rlaoo¡a ‘teni-ne burla. [Ibane tol contraria! ía de resposta: —Norea, dona. a¡uot'agrada, noval. l’eta. mhadïsaenhtízqttepotaetfagtadaelbaró de Castellbianc? —Eldelacameaaottes? nom! adrhue! Detouelaqueemvoltunnonmihacapque
 • 7. VOLUM II p es pugui aprotitar; Pun és moll d'una, ¡’altre ï Ï l gravat. .. ' ' -Prou, noia, prou, aíxó no festa bé. Algú que et sentísl. .. —I que! si alxó i molt més els he dit a la cara. a tots ellsl —Tu has fet aixó? -l ben net que ho he fet! No en vull de pe- llingos a la meva vota. —-On anirem a para: amb aquel): pas? El rei no s'ha podia acabar. CO0 ' Va passar un quant temps, el reí ¡’anava fent vell i la noia cada dia ranava tomant més denyosa. Visitaven el palau alguns bona he- reus, tots amb prou mcreixements, pero el seu pare trctnolava a cada punt. No podia evitar que . ... ¡¡. ..
 • 8. RONDALLES POPULARS els ies un refús, quan no els donava una cará- cla burIant-se d’ells. Tant i tant els va aixurriar, tots els preten- dents, que va acabar per no acostar-se-Irn cap. l a tol aixó, la princesa cada día era més or- gullosa í més ¡nsuportable amb les seves im- pertinencíes. Un día li diu el seu pare: —Filla meva. Fins ara has anat menysprcant tots els pretendents que se ¡‘han atansat amb pretensíons de casar-se amb tu. Avui ja no ets a temps a esquivar els manaments de la llei. Díuen les lleis del nostre reíalme, que en arri- bar el prímogénít als vint-i-cinc anys, té de ca- sar-se si no ho ha fet. Tu els acompleixes cl’ací a vuíi dies. —Tant se me’n (lóna. No ho vull fer, va con-- testar. —Doncs ho farás, perqué les lleís em manen
 • 9. VOLUM II a mi que si no te l'esculls tu, jo tinc de designar el que té d’ésser el teu marit. ' —Ja en par| arem—va fer ¡’orgullosa -—I*tant com en parlarem, que si al mateix dia de complír els vint-i-cinc anys no t’has triat el marit, jo Fasseguro que et casaré amb el pri- mer que em vingui a la má. —No em faci riure, caldrá que m'agradi. —Tant si fagrada com si no fagrada! On s’és vist el bitxo! a o e Ve el dia que la princesa ieia vint-i-cinc anys, i com que ella tossuda deia que no es valia ca- sar, el reí ta reunir tota la cort i el ministre va llegir aquella articles que manaven al rei que cases la seva fílla, si ella no ho volia fer, sots pena de perdre tots els drets: una pila de cás- tigs. _. .., ¡3_.
 • 10. RONDA-LLES POPULARS Aleshores el rei dirigínt-se a la seva filla lí diu: —Si estás decidida a casar-te amb algú, di- gues-ho ben clar, altrament ja veus que la Ilei em mana que he cie Cercar-te el marit. En lloc de respondre bé va omplir dïnsults el nrinistre i el seu pare, i va rebotre el llibre de les lleis per terra. Toihom se’n feía creus, fins que el seu pare aíxecant la veu va dir: —Tu ho has volgut, doncs et casaras amb el primer que passi pel carrer. Arriben a baix i vcuen passar un pobre amb el morral al coll que capiava, toi mal vestir i el cabell í barba esbullada. ——No has volgut iriar-te un senyor, doncs ara et casarás amb un pobre capiaire. Au! Es van fer les cerimónies necessaries i la princesa, vulguis que no, se’n va tenir d’anar amb el seu marit. -_. 14--
 • 11. VOLUM II Arriben a una cova que és on tenia ¡‘esiada el pobre, i la princesa, tretze són tretze, encara volia tenir orgull. —Ací em tinc cïesiar? —Quan vindrem de captar. sí. —i jo tinc de captar? —Quin remei et toca! Vas ofendre el teu pare, i mentre visqui ell haurás de captar si vols viure. —S¡ aci no hi ha res! —Prou que hi ha! Ivlira. tu dormirás en aqueíx jac. En lloc de matalassos iindrás aquei- xa mania. Bé, ja ho trobarás. Ara tens d’escom- brar. La princesa es va mirar el seu marit amb una cara que sembla que volgués dir: Aixó et pen- ses! Pero veienl que ell feia un posat cie fermesa _. . 15.. .
 • 12. RONDA-LLES POPULARS va tórcer el coll, va tocar ¡’ase í sense ganes agaiá la granera de renioles i es posá a netejar. Pero no en va ‘fer res de bo; per ioi deixava llepades. El pobre acaba la paciencia, i li diu: —Porta la granera que no hi entcns res; ja ho iaré jo. Tu ies el sopar. ——Jo? —-I doncs qui, per aíxó t’has Casal amb mi, per servir-me. —Bé, que he de fer! —-Encen el ioc i ies sopes. Aci tens el mortal deis rosegons. Tot rondinant va encendre el foc, pero, va apariar tan malamcnl lallenya que tota la cova es va omplir de fum. No va saber com es feien les sopes i no-es podien menjar de disgustades. . ... ¡6_.
 • 13. VOLUM II -—Ai noia! no ets bona per a res! Ves-te'n a jeure, vés! ' S’ajau ella sobre la manta i ell sobre una al- tra i a ¡’endema al mati, del jac estant ell que li diu: -—Au, aixeca't! —l tu? -—jo no encara, tu t’has de llevar primer i endrecar la cova i preparar el dinar. —Qué menjarem? —Mira, farem escudella, avui. -No sé com es fa. —]a waprendrás. En aquell cistell trobaras cols; en aquell morral hi ha fesols, en aquella empostada hi ha cansalada i botifarra. L’altra que havia estat rumiant la mostra du- rant la nit, devia comencar a veure que la cosa no píntava gaire bé, i que de moment, ja que el seu pare ¡’havia deixada marxar de casa, no li _. ¡7.. . vana rL-l.
 • 14. RONDALLES POPULARS quedava altre remei que anar-se carregant de paciencia esperant veure venir. Quan va ósser cuit tot, van disposar-se a di- nar pero alló era un poti-poti, no hi havia po- sal sal. L'una cosa era crua, ¡’altra massa hu. - llida. —Ai noia! no servcixes per a resl-íeia el pobre. ¡vlcngem pa í marxcm. q. .3. u}. . . .‘ —. n . . Niarxen camíns enllá, i van atravessar uns conreus plens cfuíana. Troben un home que guardava ánecs. —De qui són aquests ánecs? —-Són del senyor comte de l’Espígol, amo de tots aqueixos conreus i cïaquell Castell d’allá dalt. ——Que sabrieu dir-nos si necessita una pasto- ra per a guardar ánecs? . ._. .[8_.
 • 15. VOLUM Il ——Sl, justament els guardo jo penqué se n’ha anat la pastora. i » —Doncs mira, -—va fer el pobre-ja t’hi pots i" quedar i jo me’n vaig a captar; al vespre ja et vindré a Cercar a la masia de vora el castell. Marxa el pobre, marxa també l’home i deixa la princesa guardant els ánecs. Quan ja era fosc se’n va a la masia i en arribar-hi troba l'home que ¡’havia llogada i el pobre. —Fins ara? Qué! no n’has perdut pas cap? ... Si, noia, aquí falta un ¿nec-diu l'home. —Mare de Déu! no serveixes per a resl-fa el pobre. —Bé, demá ja la farem anar al mercat a ven- dre ous. lfaltra, mig atonida, feia d'esma tot el que li manaven. -—Aqul tens sis dotzenes d’ous. Fes-los pa- . _¡9._
 • 16. RONDA. Í_. LES' POPULARS gar al preu que valen, no els clonis más barals que et xrenclrics la iortuna. Va al mercat i demana el preu a que es venian els ous i lí díuen que valien a tres pessetes la (loizena. S’hí acosta un criat, li ¡Jrcguxita a quin preu ven els ous i ella contesta: —A tres pcsseícs la dotzena. -—Us els pagaré a quatre pessetes. Compta les sis Llnazunes. ¡es ¡vaga i quan els anava posant al cislell que duia, ell que ¡‘a veure que li’n can un, scsclala, i cn surt una dobleta d'Or. ——Noia, noia! Tots són així? l comenca a trenCar-los i vinga sortir CÍODÍCÍESEÏOI‘. Qtran ho van dir a la masia, el pobre fent anar el cap repetía la cangó (Paltres vegacles: -——Noia, no serveixcs por a res! Ella xringa remorclir-se. Si els penedits ha- _.30_.
 • 17. VOLUM ll guessín pogut tornar a Roma no hauria renyit amb el seu parel. .. A Fendema li arreglen una carrega de pisa i la fan anar a vendra al poble. Hi arriba, estén els plats, pláteres, xicres i escudelles que duia, i encara no estava llesia, passa un cavaller per alli, el cavall que muntava se li encabrita i clec, clec, patada ací, patada allá, li trenca tota la pisa. Arriba al vespre a la masia i quan ho sent el pobre torna a dir: —Noia, no scurveixes per a res! Denia et por- taré al Castell del Comte de Plïspígol, i allá que et facin pelar patates. Una cosa o altra. La princesa sense dir un mot, com de costum, va tenir una llnnyrana alegría. Ja se li havia apa- gat tot Forgull al seu cor. ja no hi pensava en la davallada que havia fet de princesa a regatxo de cuina. No es va alegrar sinó pensant que si _. o¡__
 • 18. o—Ï_ RONDALLES POPULARS el comte n’havia esment, potser en parlaria al seu pare i el mouria a compassió. ' Quan a Pendemá se n'anava amb el seu home cap al castell, ell li va dir: — Mira, estant-te a la cuina m’has de guardar un xic d'escudella cada dia de la que a tu et toca; et poses una olleta penjada a la cintura i al vespre me la donaras. No te la treguis mai de penjada perqué no te la prenguin. A la cuina del Castell li feien pelar patates i fregar els plats, i aquella feina se li íeia com- portívola. Arribava al vespre i quan el pobre ¡’anava a veure es descordava el davantal i li donava ¡’olleta en la qual li guardava ¡’escu- della. La princesa, ja feia tres dies que era al Castell i sempre que sortia per anar a l'hort o al rebost, no es cansava de mirar si podia veure el comte, pero mai no el va poder veure enlloc. . _2g_. l i
 • 19. VOLUM II Al quart día que hi era, el comte va donar una gran festa a la qual van comparéixer tots els seus amics. ' Després del sopar van donar un gran ball i la princesa després de fregar els plats, ella que se’n va de puntetes cap al saló i alli darrera d’una cortina vinga mirar. Aquell dia si que el va veure el comte, tot mudat, tot galant, amb el nas de lloro, si, peró-ait-va fer arrancant un sospirz-Si les coses es poguessin ter dues vegades! Encaboriada com estava amb els seus pen- saments, ni menys va donar-se compte d'una maniobra que acabaven dïzxecutar dos criats. Van escórrer les Cortines, darrera les quals es- tava amagada i queda allá a la presencia de tota la gent del ball amb la roba de cuinera entremig de tantes llumináries i cïaquella gent que conco- rrien a aquell ball de gala. __33_.
 • 20. RONDALLES POPULARS Tota avergonyida es posa a córrer; pero Pagafen dos criats i la porten al mig del saló. Els convidats, quiets tothom al seu punt, van veure com el comte de ¡’Espígol creuat de bra- cos espera que els criats li presentín la princesa. --Qué hifeies aqul espiant? Que hi portes aqui davall del devantal que et fa aqueix em- balum? l sense esperar que ¡’altra contestes, el comte li descordá el davantal i amb la pressa, estira el davantal i li cau l'olla vessant-se Pescudella. Podeu pensar que la princesa estava més morta que viva, pero el comte agafant-Ia per la ma, li diu: —Que no em coneixes? —-—Sí, senyor, va fer ella abaixant la vista. —Si t’has guarit, com sembla, d’aquell or- gull que treginaves, alga el cap i abraca’m, que jo soc aquell pobre que s’ha casat amb tu, jo :3‘: r , 4 , r ‘H iván, ‘ w - cd-‘¡salslwd ‘fifïht a r’
 • 21. VOLUM II soc el que et va prendre Vance, jo soc el que et va comprar els ous, jo soc el que et va trencar la pisa, i soc, en ii, aquell príncep que tu mote- javes de nas de lloro. .. ——Oh, perdól. .. u-ja estás perdonada. Ves a posar-te la roba de princesa i després abracarás el rei, que d'acord amb mí m’ha permes de jugar-te aquei- xa passada. La princesa que fins aleshores havia estat una criatura insotrible pel orgull que tenia, d’alli en- davant tou la dona més humil que es va conéixer i com que era llesta, i va ésser molt bona, van viure molts anys en plena felicitar. Contado per Teresa Pinant, de Bellpuig.