Espai Sector Públic de Catalunya
PwC - PPSRC IESE
El rol de les Administracions Públiques
en la reactivació econòmica
Barc...
El rol de les Administracions Públiques en
la reactivació econòmica
Oriol Amat, UPF
Punts
1.Confiança i reactivació
2.Evolució del teixit empresarial
3.Dimensió
4.Claus d’èxit
5.Entorn business friendly
6.A...
1.Confiança i reactivació
Quin grau de confiança té que d’aquí
a un any la situació econòmica
al nostre país hagi millorat...
5
1.Confiança i reactivació
2.Evolució del teixit empresarial
3.Dimensió
4.Claus d’èxit
5.Entorn business friendly
6.Algun...
6
7Font: Eurostat
Reactivació?
8
1.Confiança i reactivació
2.Evolució del teixit empresarial
3.Dimensió
4.Claus d’èxit
5.Entorn business fri...
Estructura població espanyola
(milions i percentatge)
9
11 (23,4%)
Treballadors per
compte aliena
3 (6,5%)
Autò-
noms
2,8 ...
Segmentació de la població
Espanya
2013
Catalunya
2013
Alemanya
2012
Actius sector privat 29,9% 36,0% 43%
Funcionaris 6,0%...
Font: IDESCAT
2.Evolució
del teixit empresarial
Nombre de
treballadors
2008 2013 Variació
en nombre
Variació
en %
Menys de...
2007 2013
100
51% Beneficis
30% Pèrdues
-2% Comprades
-17% Desaparegudes
+11% Noves empreses
=92% Empreses existents
12
Fo...
13
Font: Global Entrepreneurship Monitor 2011
% de persones adultes en procés
de creació d’empreses
1.Confiança i reactiva...
14
Font: GESIF-AXESOR
1.Confiança i reactivació
2.Evolució del teixit empresarial
3.Dimensió
4.Claus d’èxit
5.Entorn busin...
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% empreses
que
augmenten
ingressos
49% 55% 32% 27% 43% 42% 56% 58%
% empreses
amb ...
16
Fuente: Central de Balances del Banco de España
1.Confiança i reactivació
2.Evolució del teixit empresarial
3.Dimensió
...
17
Fuente: Norbolsa
1.Confiança i reactivació
2.Evolució del teixit empresarial
3.Dimensió
4.Claus d’èxit
5.Entorn busines...
18
Font: Eurostat
1.Confiança i reactivació
2.Evolució del teixit empresarial
3.Dimensió
4.Claus d’èxit
5.Entorn business ...
19
1.Confiança i reactivació
2.Evolució del teixit empresarial
3.Dimensió
4.Claus d’èxit
5.Entorn business friendly
6.Algu...
20
Font: GESIF
1.Confiança i reactivació
2.Evolució del teixit empresarial
3.Dimensió
4.Claus d’èxit
5.Entorn business fri...
21
Font: GESIF-AXESOR
1.Confiança i reactivació
2.Evolució del teixit empresarial
3.Dimensió
4.Claus d’èxit
5.Entorn busin...
22
1.Confiança i reactivació
2.Evolució del teixit empresarial
3.Dimensió
4.Claus d’èxit
5.Entorn business friendly
6.Algu...
Per què no són més grans
les empreses catalanes?
-Cultura i entorn (control empresa, poca
cooperació, idiomes, sectors mad...
24
1.Confiança i reactivació
2.Evolució del teixit empresarial
3.Dimensió
4.Claus d’èxit
5.Entorn business friendly
6.Algu...
Organitzacions
amb
evolució
més ralentitzada
(78,3%)
Any 4 Any 10 Any 14 Any 100
1200
aptitud
0
Pèrdues
Beneficis
Organitz...
Diferències entre les empreses que creixen
i les que tanquen (2011)
26
Empreses
que
creixen
Empreses
que han
tancat
Deutes...
21
18
26
39
36 31
50
60
0
20
40
60
80
100
120
140
1999 2010
Finlàndia
Espanya
Xile
Veneçuela
1999 2014
Font: IMD World Com...
Finlàndia Estat
espanyol
Africa
Subsahariana
França
Llei
Autoemprenedor
Nombre de
procediments
3 10 9 1
Dies 14 23 19 15 m...
1.Confiança i reactivació
2.Evolució del teixit empresarial
3.Dimensió
4.Claus d’èxit
5.Entorn business friendly
6.Algunes...
Principals obstacles per a la reactivació i el
creixement empresarial a Espanya:
-Legislació complexa i inestable
-Inefici...
6.Algunes propostes
-Legislació:
Simplificació normativa:
Millors pràctiques
Silenci positiu
Moratòria llicències municipa...
-Corrupció:
-Transparència (Control extern)
Ajuntaments que no presenten comptes de
2012 o els presenten amb retard:
Espan...
-Finançament:
Diversificació i pagar abans
-Ajuts rendibles en determinats sectors
-Política infraestructures per a guanya...
El rol de les Administracions Públiques en
la reactivació econòmica
Oriol Amat, UPF
@oriolamat
Espai Sector Públic de Catalunya
PwC - PPSRC IESE
El rol de les Administracions Públiques
en la reactivació econòmica
Barc...
of 35

Ponencia oriol amat

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Ponencia oriol amat

 • 1. Espai Sector Públic de Catalunya PwC - PPSRC IESE El rol de les Administracions Públiques en la reactivació econòmica Barcelona, 16 de juliol de 2014 www.pwc.es
 • 2. El rol de les Administracions Públiques en la reactivació econòmica Oriol Amat, UPF
 • 3. Punts 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes 3
 • 4. 1.Confiança i reactivació Quin grau de confiança té que d’aquí a un any la situació econòmica al nostre país hagi millorat? Font: GESOP (Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública), 2013 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes
 • 5. 5 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes
 • 6. 6
 • 7. 7Font: Eurostat
 • 8. Reactivació? 8 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes Favorable Desfavorable Mercats financers Activitat econòmica Exportació Turisme Inversió estrangera Economia submergida Comptes públics (Dèficit, Deute, Dèficit fiscal) Atur Desigualtat X X X X X X X X X
 • 9. Estructura població espanyola (milions i percentatge) 9 11 (23,4%) Treballadors per compte aliena 3 (6,5%) Autò- noms 2,8 (6%) Treb. públics 5,9 (12,7%) Aturats 8,7 (18,7%) Pensionistes 6,7 (14,5%) Inactius 8,4 (18,2%) Menors 16 anys Font: EPA 4 trim. 2013 14 (29,9%) 32,5 (70,1%)
 • 10. Segmentació de la població Espanya 2013 Catalunya 2013 Alemanya 2012 Actius sector privat 29,9% 36,0% 43% Funcionaris 6,0% 4,0% 5% Aturats 12,7% 11,9% 4% Pensionistes 18,7% 18,8% 21% Menors 16 anys 18,2% 16,5% 14% Inactius (estudiants i també persones que ni treballen ni busquen treball) 14,5% 12,8% 13% Total 100% 100% 100% 10 Font: Espanya (EPA 4 trim. 2013), Catalunya (IDESCAT i INE) i Alemanya (http://trabajoycrisis.wordpress.com) 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes
 • 11. Font: IDESCAT 2.Evolució del teixit empresarial Nombre de treballadors 2008 2013 Variació en nombre Variació en % Menys de 50 626.750 583.344 43.406 -6,9% Més de 50 i menys de 200 6.201 5.148 1.053 -16,9% Més de 200 2.494 2.137 457 -18,3% 635.445 590.629 44.816 -7% 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes
 • 12. 2007 2013 100 51% Beneficis 30% Pèrdues -2% Comprades -17% Desaparegudes +11% Noves empreses =92% Empreses existents 12 Font: Elaboració pròpia (dades Reg.Merc.). Fet amb una mostra de 10.000 empreses entre 5 i 100 treballadors, 2014 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes
 • 13. 13 Font: Global Entrepreneurship Monitor 2011 % de persones adultes en procés de creació d’empreses 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes
 • 14. 14 Font: GESIF-AXESOR 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes
 • 15. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % empreses que augmenten ingressos 49% 55% 32% 27% 43% 42% 56% 58% % empreses amb beneficis 41% 46% 24% 20% 61% 58% 68% 71% Benefici net / Vendes 3,7% 3,9% -2,6% 1,6% 2,8% 2,1% 2,7% 2,9% Font: Elaboració pròpia amb dades de SABI (abril 2014)15 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes
 • 16. 16 Fuente: Central de Balances del Banco de España 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes
 • 17. 17 Fuente: Norbolsa 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes
 • 18. 18 Font: Eurostat 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes
 • 19. 19 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes
 • 20. 20 Font: GESIF 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes
 • 21. 21 Font: GESIF-AXESOR 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes
 • 22. 22 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes 3.Dimensió
 • 23. Per què no són més grans les empreses catalanes? -Cultura i entorn (control empresa, poca cooperació, idiomes, sectors madurs...) -Escassa inversió en R+D+i -Restriccions finançament (borsa, capital risc, crèdit bancari...) -Marc regulador -Escassa ambició 23 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes
 • 24. 24 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes
 • 25. Organitzacions amb evolució més ralentitzada (78,3%) Any 4 Any 10 Any 14 Any 100 1200 aptitud 0 Pèrdues Beneficis Organitzacions que mantenen creixement (2,8%) Organitzacions amb problemes importants (18,9%) 25 Ambició i professionalització Innovació i qualitat Proporció capital/deute Màrqueting i internacionalització Dimensió Cooperació i gestió conflictes 603 emprenen 208 4 mesos 104 51 36 1 10900 Lideratge Idea-Visió Creativitat Innovació Qualitat Cost-Preu Màrqueting Cooperació Finançament Capital Lideratge Aposta per persones Retribució variable Orientació al mercat Innovació i qualitat Cooperació Màrqueting Internacionalització Capital Passió / Humilitat Proactius davant canvi Visió a llarg termini Succesió I+D, Intern. i marca Finances prudents Moments de compra Cultura emprenedora Por al fracàs Lideratge Experiència prèvia Burocràcia Oportunitats Innovació Finançament 4.Claus d’èxit Font: Amat, O. i Lloret, P. (2014): Avançant: Com ho fan les millors empreses, Profit, Barcelona. 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes
 • 26. Diferències entre les empreses que creixen i les que tanquen (2011) 26 Empreses que creixen Empreses que han tancat Deutes / Actiu Any 2007 34% 69% Exporten Any 2007 23% 4% Web 2011 86% 42% Certificació de qualitat 2011 41% 8% Font: Elaboració pròpia. Mostra de 100 empreses que han tingut creixement de vendes l’any 2011 i 100 empreses que han tancat l’any 2011 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes
 • 27. 21 18 26 39 36 31 50 60 0 20 40 60 80 100 120 140 1999 2010 Finlàndia Espanya Xile Veneçuela 1999 2014 Font: IMD World Competitiveness Yearbook, 2014 Evolució classificació mundial de la competitivitat (total 60 països) 5.Entorn business friendly 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes
 • 28. Finlàndia Estat espanyol Africa Subsahariana França Llei Autoemprenedor Nombre de procediments 3 10 9 1 Dies 14 23 19 15 minuts Un exemple: Dificultats per a la creació i creixement de les empreses Font: Banc Mundial (2014): Doing Business 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes L’aspecte pitjor valorat pel IMD World Competitiveness Yearbook (2014) és la baixa eficiència del sector públic i el marc legal.
 • 29. 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes Espanya Finlàndia Creació d'empresa (rànquing) 142 52 Procediments 10 3 Dies 23 14 Cost (% renda per càpita) 4,7 1,1 Llicència de construcció (rànquing) 98 36 Dies 230 66 Cost (% renda per càpita) 173 43 Tenir electricitat (rànquing) 62 22 Dies 85 42
 • 30. Principals obstacles per a la reactivació i el creixement empresarial a Espanya: -Legislació complexa i inestable -Ineficiència Administració Pública -Corrupció -Finançament insuficient -Infraestructures -Innovació insuficient -Educació 30 6.Algunes propostes Font: World Economic Forum (2014)
 • 31. 6.Algunes propostes -Legislació: Simplificació normativa: Millors pràctiques Silenci positiu Moratòria llicències municipals d’activitat Menys burocratització normes urbanístiques... (CAREC, 2013) Millorar seguretat jurídica: legislació predictible -Eficiència Administració: New Public Management Value for money, coach Retribució variable en funció de rendiment 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes
 • 32. -Corrupció: -Transparència (Control extern) Ajuntaments que no presenten comptes de 2012 o els presenten amb retard: Espanya: 61% (Tribunal de Cuentas) Catalunya: 19% (Sindicatura de Comptes) Índex corrupció 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes -Economia submergida -Justícia ràpida i exemplaritzant
 • 33. -Finançament: Diversificació i pagar abans -Ajuts rendibles en determinats sectors -Política infraestructures per a guanyar competitivitat 1.Confiança i reactivació 2.Evolució del teixit empresarial 3.Dimensió 4.Claus d’èxit 5.Entorn business friendly 6.Algunes propostes -Promoure innovació: Ecosistema favorable Col·laboració públ.-privada -Formació: esperit emprenedor -Innovació -Adaptabilitat al canvi -Passió per la qualitat -Llengües estrangeres
 • 34. El rol de les Administracions Públiques en la reactivació econòmica Oriol Amat, UPF @oriolamat
 • 35. Espai Sector Públic de Catalunya PwC - PPSRC IESE El rol de les Administracions Públiques en la reactivació econòmica Barcelona, 16 de juliol de 2014 www.pwc.es

Related Documents