NOWY IMPULS
CEL OGÓLNY CELEM OGÓLNYM projektu jest podniesienie poziomu kształcenia poprzez wprowadzenie do oferty szkół dodatkowyc...
CELE SZCZEGÓŁOWE wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół ukierunkowanej na rozwijanie umiejętności kluczowych niezbędnych d...
UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE Kompetencje zdefiniowano jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. K...
Ustanowiono osiem kompetencji kluczowych: -porozumiewanie się w języku ojczystym, -porozumiewanie się w językach obcych, -...
GRUPY UCZNIÓW OBJĘTYCH WSPARCIEM:
OSIĄGAJĄCY NAJWYŻSZE WYNIKI W NAUCE Zainteresowanyi pogłębianiem swojej wiedzy i poszerzaniem umiejętności Zajęcia warszt...
Zajęcia warsztatowe dla najzdolniejszych (21 grup 12 os. ) 42h w I i 84h w II cyklu zajęć, w tym: 1)j. polski – 8 h- I cy...
OSIĄGAJĄCYCH NAJNIŻSZE WYNIKI zajęcia będą miały na celu wyrównanie braków i doskonalenie technik szkolnych w celu popra...
Zajęcia warsztatowe wyrównawcze (21 grup 8 os.) – 42h w I i 84h w II cyklu zajęć, w tym: 1)j. polski – 8 h (16h) 2)j. o...
GRUPA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE Cel: rozwijanie uzdolnień; sposób realizacji: chór, teatr, koło plastyczne, k. re...
Zajęcia warsztatowe artystyczne - 7 grup (liczebność od 6 do 18 w zależności od rodzaju zajęć, (śr. 12 osób) 20h w I i 4...
GRUPA UCZNIÓW ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – zajęcia indywidualne Beneficjenci: uczniowie z orzeczeniem o potrzebie...
Indywidualne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 30h w I i 60h w II cyklu - zajęć 1 uczniem (1h=45min). Tematyka zajęć obe...
CO POWINIEN ZAWIERAĆ PROGRAM ZAJĘĆ tytuł Wskazanie problemu Cel (główny, szczegółowe) wskazanie kompetencji kluczowych, k...
Warunki, które muszą spełniać programy z poszczególnych zajęć w przypadku języka polskiego maję kształtować umiejętność tw...
Zajęcia z przedmiotów mat-przyrodniczych mają odbywać się metodą projektu. ( komp. społeczne i obywatelskie ). Zajęcia pow...
Zajęcia z języka obcego powinny być zorientowane na praktyczne posługiwanie się językiem i stosowaniem go w sytuacjach pra...
 
of 19

Prezentacja -Nowy Impuls

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      


Transcripts - Prezentacja -Nowy Impuls

 • 1. NOWY IMPULS
 • 2. CEL OGÓLNY CELEM OGÓLNYM projektu jest podniesienie poziomu kształcenia poprzez wprowadzenie do oferty szkół dodatkowych zajęć i nowych form kształcenia .
 • 3. CELE SZCZEGÓŁOWE wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół ukierunkowanej na rozwijanie umiejętności kluczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym i gospodarczym, uatrakcyjnienie procesu kształcenia poprzez s tosowanie nowoczesnych form i metod pracy w tym technologii informatycznych i metody projektów pełniejsze wykorzystanie bazy szkół, w tym bazy pracowni komputerowych
 • 4. UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE Kompetencje zdefiniowano jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.
 • 5. Ustanowiono osiem kompetencji kluczowych: -porozumiewanie się w języku ojczystym, -porozumiewanie się w językach obcych, -kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowotechniczne, -kompetencje informatyczne, -umiejętność uczenia się, -kompetencje społeczne i obywatelskie, -inicjatywność i przedsiębiorczość -świadomość i ekspresja kulturalna.
 • 6. GRUPY UCZNIÓW OBJĘTYCH WSPARCIEM:
 • 7. OSIĄGAJĄCY NAJWYŻSZE WYNIKI W NAUCE Zainteresowanyi pogłębianiem swojej wiedzy i poszerzaniem umiejętności Zajęcia warsztatowe ukierunkowane na rozwiązywanie problemów, przeprowadzanie doświadczeń czy realizacja twórczych projektów pozwolą im opanować umiejętności KLUCZOWE, pełniej wykorzystać drzemiący w nich potencjał, rozwinąć zainteresowania, poznać własne możliwości oraz wybrać drogę kształceni.
 • 8. Zajęcia warsztatowe dla najzdolniejszych (21 grup 12 os. ) 42h w I i 84h w II cyklu zajęć, w tym: 1)j. polski – 8 h- I cykl (16h-II cykl) 2)j. obcy – 16h (32h) 3)komp. matem. i tech.- 10h (20h) 4)warsztaty z przedmiotów przyrod. – 8h (16h)
 • 9. OSIĄGAJĄCYCH NAJNIŻSZE WYNIKI zajęcia będą miały na celu wyrównanie braków i doskonalenie technik szkolnych w celu poprawy osiągnięć dydaktycznych i zapobieżeniu groźbie przedwczesnego wypadnięcia z systemu edukacji
 • 10. Zajęcia warsztatowe wyrównawcze (21 grup 8 os.) – 42h w I i 84h w II cyklu zajęć, w tym: 1)j. polski – 8 h (16h) 2)j. obcy – 16h (32h) 3)komp. matem. i tech.- 10h (20h) 4)warsztaty z przedmiotów przyrod. – 8h (16h)
 • 11. GRUPA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE Cel: rozwijanie uzdolnień; sposób realizacji: chór, teatr, koło plastyczne, k. recytatorskie, k. fotograficzne, zespół muzyczny Po zakończeniu zadaniem BO będzie zaprezentowanie dokonań (wystawa, występ, koncert)
 • 12. Zajęcia warsztatowe artystyczne - 7 grup (liczebność od 6 do 18 w zależności od rodzaju zajęć, (śr. 12 osób) 20h w I i 40h w II cyklu (średnio 4h mies.).
 • 13. GRUPA UCZNIÓW ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – zajęcia indywidualne Beneficjenci: uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ze specyficznymi trudnościami w nauce określonymi przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną (PPP). Ci uczniowie zostaną objęci indywidualnymi zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi.
 • 14. Indywidualne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 30h w I i 60h w II cyklu - zajęć 1 uczniem (1h=45min). Tematyka zajęć obejmować będzie naukę z zakresu kompetencji kluczowych indywidualnie dobranych dla każdego uczestnika.
 • 15. CO POWINIEN ZAWIERAĆ PROGRAM ZAJĘĆ tytuł Wskazanie problemu Cel (główny, szczegółowe) wskazanie kompetencji kluczowych, które będą kształtowane, odniesienia do sytuacji życiowych lub szkolnego eksperymentu Warunki realizacji programu Treści kształcenia ( lista treści nauczania, zastaw planowanych czynności, zestaw pojęć i zadań do wykonania, rejestr doświadczeń) Formy, metody, środki realizacji Rozkład materiału Ewaluacja programu (uwagi o realizacji, ocena efektywności – informacje zwrotne)
 • 16. Warunki, które muszą spełniać programy z poszczególnych zajęć w przypadku języka polskiego maję kształtować umiejętność tworzenia własnego tekstu ( komp. „porozumiewanie się w języku ojczystym” ), wykorzystywać pracę na blogu i zasoby internetu (komp. informatyczne), uczyć umiejętności tworzenia form wypowiedzi potrzebnych w życiu społecznym i zawodowym ( komp. społeczne, przedsiębiorczość ).
 • 17. Zajęcia z przedmiotów mat-przyrodniczych mają odbywać się metodą projektu. ( komp. społeczne i obywatelskie ). Zajęcia powinny zawierać eksperymenty ( komp. przyrodnicze ), wykorzystywać elementy e-learningu ( komp. informatyczne ), uczyć metod opracowywania danych oraz prezentacji wyników ( komp. matematyczne )
 • 18. Zajęcia z języka obcego powinny być zorientowane na praktyczne posługiwanie się językiem i stosowaniem go w sytuacjach praktycznych