ஸ்ரீ:
முன்னுர஧.
அன்புள்ப தக்஡ர்களுக்கு,
அடிய஦ன் இப்யதோது “ ஢ோ஧ோ஦஠ ஡த்து஬மும் ச஧஠ோக஡ியும் ” என்தர஡ப் தற்நி சசோல்ன
ஆரசப்தடுக...
இந்த உ஬கில் உற்஧த்தினாகும் ஥திகள஭ல்஬ாம் முடியில் கட஬ில் ளென்ற஫ றெருகின்஫து.
இது னாயரும் அ஫ிந்தறத. அது ற஧ான்ற஫ இவ்வு஬கிலுள்...
இந்஡ மூன்றும஥ முடி஬ில் அந்஡ த஧ப்஧ஹ்஥஥ாக ஥ாநி஬ிடம஬ண்டும் அல்னது அந்஡
த஧ந்஡ா஥ணிடம் மேர்ந்து ஬ிட ம஬ண்டும஥ன்மந கூறுகின்நண. அ஡ற...
மூன்஫ாயது யமி !
அந்த ஆற்஫ின் நீது கட்டப்஧ட்ட உறுதினா஦ ஧ா஬த்தின் நீது ஥டந்து அடுத்தக் கரப-
னிலுள்஭ ஊரப சென்று அரடயது. இது ய...
அதற்கு யிடை ஥ம்஧ித்தான் ஆகவயண்டும் ! ஥ாம் ஥ம்஧ிக்டகனில் தான் யாழ்க்டகடனவன
஥ைத்துகின்வ஫ாம். இவ்ய஭வு ஏன் ! ஒரு ட஧னன் ஧ரீடை எ...
தாய் ச ான்஦ாள், ஥ீ ஧க்தியுடன் தி஦ப௃ம் கடவுள஭ யணங்கிக்சகாண்டு, தா஦,
தருநங்கள஭ச் ச ய்து யந்தால் ஥ீயும் ச ார்கத்திற்குச் ச ல்...
-6-
஧பந஧தத்தில் ஸ்ரீ, பூ, ஥ீ஭ா ததயிகளுடன் அருள் ஧ா஬ிக்கும் ஸ்ரீநந் ஥ாபானணத஦
஧பநாத்நா, ஧பப்பஹ்நம் என்று சென்஫ யாபம் ஧ார்த்ததாம்...
஧ி஫கு அயர் ஜெ஦பல் மநம஦ெர் ப்ஜபொடரன் என்஧யரப ஥ினநித்து, அயருக்குப்
஧஬ அதிகொபங்கர஭ம௃ம், யசதிகர஭ம௃ம் ஜசய்து ஜகொடுத்து அயரப அந...
அதுபபோயபல ப஭ப்஭ஹ்஫஫ோகி஬ ஸ்ரீ஫ந்நோ஭ோ஬ணன் ழர்பலச்ல஭ன். அலனுக்கு
பிமப்பு, இமப்பு என்பபே இல்லய. அலனுக்கு ப஫ம்பட்டலர்களும் எலரு...
இன்று நம்஫ில் பயர் ஒன்று, இ஭ண்டு குறந்தைகதர தலத்துக் ககொண்டே அலர்கதரக்
கொப்பற்ம ப௃டி஬ொ஫ல் ைிண்ேொடுகிடமொம். அப்படி இருக்கும...
஫ீண்டும் அந்த ககோடீஸ்வ஭ரின் கததக்கக வருகவோம் !.
உங்களுதை஬ ஫கன் படித்துவிட்டு கவதயக்குத்கதடிக்ககோண்டு இருக்கிமோன்
என்று தவத...
- 11 -
கக஺டீஸ்ல஭ர஭த் நன்ம஺கத் தெரிந்ெலர்கள் எப்படி அலர஭க஬ச்தென்று ப஺ர்ப்-
ப஺ர்ககர஺ அது கப஺ன்கம ஫ற்மதெய்லங்கரரப௅ம் பரைத்ெது அந்ெ ப...
அதுபபோன்பம நோமும் ஫ற்ம தெய்லங்கள் அரிக்கும் பயன்களரப஬ தபரிெோக
எண்ணி ஫ீண்டும் ஫ீண்டும் அலர்களரப஬ நோடிச்தென்று தகோண்டு இருக்...
சென்஫யாபம் சொன்ன஦ாம் ஥ாம் செய்த அ஭யி஬டங்காத ஧ாயங்கள஭ம௃ம் கூட
நன்஦ித்து அந்த ஧பப்பஹ்நம் ஥ம் ஆத்நாளய ஌ற்று சகாள்஭ எரு யமி இ...
஥ல்஬வயள஭ அந்த யனிற்ருய஬ிக்காபன் எரு ஥ல்஬ டாக்டரிடம் சென்று உட-
ள஬க்காண்஧ிக்க அயரும்,” ஥ல்஬வ஥பத்தில் யந்தாய், இன்னும் தாநதி...
சபண஺கத஻யனப் ஧ற்஫஻ ஥஺ம் ததரிந்து தக஺ள்யதற்கு முன், ஥஺ம் ஧பப்பஹ்நத்யதப்
஧ற்஫஻ம௃ம் ஥஺ப஺னண தத்துயத்யதப் ஧ற்஫஻ம௃ம் ஸ்ரீ ஥஺ப஺னண ...
தசகம் – 90, ஸ்ல஬஺கம் – 1 : ஧பந஺த்ந஺லய ! உன்தன் ப஧ருமந ச஻யப஧ருந஺ன்
நற்றுமுள்஭ எல்஬஺ லதயர்கம஭ம௃ம் பயல்஬க்கூடினது.
தசகம் – 90...
சபணாகதி !
சபணாகதி என்஫ால் என்஦ ? சபணாகதியனன்஫ால் ஥ம்மநயிட சக்தி யாய்ந்த ஒரு-
யரிடம் அமடக்க஬ம் புகுயது என்று ய஧ாருள். ஧஬ம் ...
சபணாகதி சசய்து சகாள்யதில் ஧஬ருக்கு ஏற்஧டும் ஐனங்கள் என்஦ ?அயற்஫ிர்க்கு
என்஦ சசய்ன஬ாம் என்஧தத இ஦ி ஧ார்ப்ப஧ாம். இதத஦ சசய்து ...
3. ஧ாஸ்ப஧ார்ட் அதிகாரிக஭ிடம் ப஥ர்முகத்பதர்யிற்குச் சென்று ஥ம்மநப்஧ற்஫ின
யியபங்கம஭க் கூ஫, அயரும் ஥நக்கு ஧ாஸ்ப஧ார்ட் யமங்குய...
ஆ஦ால் சபணாகதி சசய்து சகாண்ட ஧ின்பு ஥ாம் சசய்யும் தயறுகளுக்கு அந்த
எம்ச஧ய௃நான் சிறு, சிறு தண்டன஦கன஭ யமங்கிப் ஧ின் ஥ம் ஆயுள்...
Narayana Tatvam & Saranagathi
Narayana Tatvam & Saranagathi
Narayana Tatvam & Saranagathi
Narayana Tatvam & Saranagathi
of 27

Narayana Tatvam & Saranagathi

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Narayana Tatvam & Saranagathi

 • 1. ஸ்ரீ: முன்னுர஧. அன்புள்ப தக்஡ர்களுக்கு, அடிய஦ன் இப்யதோது “ ஢ோ஧ோ஦஠ ஡த்து஬மும் ச஧஠ோக஡ியும் ” என்தர஡ப் தற்நி சசோல்ன ஆரசப்தடுகின்யநன். ஏசணன்நோல் இன்று கனி஦ின் சகோடுர஥஦ில் ஥க்கள் சிக்கித் ஡஬ித்துக்சகோண்டு இருக்கின்நணர். எர஡த்஡ின்நோல் தித்஡ம் ச஡பியுச஥ன்ந ஢ிரன஦ில் உள்ப அ஬ர்கரபத் ஡ங்களுக்கு சோ஡க஥ோக த஦ன்தடுத்஡ிக் சகோண்டு சினர் ஆன்஥ீக- ஬ோ஡ிகள் என்ந யதோர்ர஬஦ில் அ஬ர்கரபக் கு஫ப்புகின்நணர். அப்தடிப்தட்ட஬ர்கபின் திடி஦ில் சிக்கி஦ ஥க்களும் முடி஬ில் இன்னும் தன இன்ணல்களுக்கு ஆபோகி ஡஬ிக்கின்நணர். அ஬ர்களுக்கு ஥ணத்ச஡பிர஬ ஏற்தடுத்஡வும், அ஬ர்கள் ஡ங்கள் ஢ிரனர஦ப் புரிந்துசகோள்பவுய஥ இந்஡க் கட்டுர஧ எழு஡ப்தட்டது. இன்ரந஦ இரபஞர் சமு஡ோ஦ம், அ஡ிலும் ர஬஠஬ இரபஞர்கள் தோர஡஥ோநிச் சசல்஬ர஡த் ஡டுத்து அ஬ர்கரப ஢ல்஬஫ி஦ில் சகோண்டு சசல்லும் ஬ி஡஥ோக இந்஡ கோனத்- ஡ிற்கு ஏற்நோர் யதோல் புதுர஥஦ோக அய஡ச஥஦த்஡ில் ஥ிக ஬ிபக்க஥ோகக்கூநி அ஬ர்கரபக் கு஫ப்தோ஥ல், அ஬ர்களுக்குப் புரியும் தடி இந்஡க் கட்டுர஧ எழு஡ப்தட்டு இருக்கின்நது. இந்஡க் கட்டுர஧஦ில் கோ஠ப் தடும் சின஬ி஭஦ங்கள் எ஬ற்ரந ஆ஡ோ஧஥ோகக்சகோண்டு எழு஡ப்தட்டு இருக்கின்நது என்தர஡யும் குநிப்புகபில் சகோடுத்து இருக்கின்யநோம். இந்஡க் கட்டுர஧ர஦ப்தடித்து அ஬ர்கள் ஥ணம் ச஡பி஬ரடந்஡ோல் அதுய஬ ஢ம் சம்தி஧஡ோ஦த்஡ிற்குக் கிரடத்஡ ச஬ற்நி஦ோக எடுத்துக் சகோள்ய஬ோம். ய஥லும் அ஬ர்கள் ஬ோழ்஬ில் எல்னோ ஢னங்கரபயும் சதந அந்஡ எம்சதரு஥ோணின் ஡ோள்த஠ிகின்யநன். இந்஡க்கட்டுர஧ர஦ அடிய஦ணின் ஆச்சோர்஦ன் ஸ்ரீ஧ங்கம் ஸ்ரீ஥த் ஆண்ட஬ன் ஥னர் தோ஡ங்கபில் ச஥ர்திப்தர஡ சதருர஥஦ோகக் கருதுகின்யநன். ஡ோமன், -1-
 • 2. இந்த உ஬கில் உற்஧த்தினாகும் ஥திகள஭ல்஬ாம் முடியில் கட஬ில் ளென்ற஫ றெருகின்஫து. இது னாயரும் அ஫ிந்தறத. அது ற஧ான்ற஫ இவ்வு஬கிலுள்஭ நதங்கள஭ல்஬ாம் ஥ம் ந஦ித ெக்திக்கு நீ஫ின ஒரு ெக்திம௃ண்டு முடியில் எல்஬ாம் அயன஦றனச் ளென்று அனடன றயண்டுளநன்று ற஧ாதிக்கின்஫஦. கடல் ஒன்஫ாக இருப்஧ினும் அது இருக்கும் இடத்தி஦ால் ளயவ்றயறு ள஧னர்கன஭ப் ள஧ற்று இருக்கின்஫஦. அது ற஧ான்ற஫ இன஫யன் ஒன்று என்஫ாலும் அயபயர் நதத்தின் ஧டி, அயபயர் கருத்துப் ஧டி ளயவ்றயறு ள஧னர்க஭ால் அனமக்கப்஧டுகின்஫ான். ஥ாம் இப்ற஧ாது நற்஫ நதங்கன஭ப் ஧ற்஫ி ஆபானப் ற஧ாயதில்ன஬. ஥ம் இந்து நதத்னதப்஧ற்஫ி நட்டும் ஧ார்ற஧ாம். இதில்தான் எத்தன஦ ஧ிரிவுகள், நற்றும் உட்஧ிரிவுகள் ! அயற்஫ில் முக்னநாக த்னயதம், அத்னயதம், யிெிஷ்டாத்னயதம் என்஫ மூன்ன஫ப் ஧ற்஫ி நட்டும் ஧ார்ப்ற஧ாம். இந்த மூன்றுறந றயதத்னத அடிப்஧னடனாகக் ளகாண்டு றதான்஫ினனயகற஭. றயத உ஧஥ிரத்துக்க஭ில் மூன்று யனகனா஦ ஸ்ருதிகள் உண்டு. அனய ற஧தஸ்ருதி, அற஧த ஸ்ருதி நற்றும் கடக ஸ்ருதி எ஦ப்஧டு஧னய. இதில் ற஧த ஸ்ருதி என்஧தில் ற஧தம் என்஫ால் ஒன்றுக்ளகான்று முபண்஧ாடா஦னய. அதாயது இபண்டும் ளயவ்றயறு, அனய இபண்டும் ஒன்஫ல்஬. எந்த இபண்டும்! ஥ாம் முன்ற஧ கூ஫ிற஦ாம் ஥ம் ெக்திகளுக்கு றநம்஧ட்ட ெக்திளனன்று ஒன்று உண்டு என்று. அனதத்தான் ஥ாம் ஧பநாத்நா என்று கூறுகின்ற஫ாம். ஆக இந்த ஧பநாத்நாவும் ஜீயாத்- நாக்க஭ாகின ஥ாமும் றயறு, றயறு. அனய இபண்டும் ஒன்஫ல்஬ என்஫ ற஧தஸ்ருதி யாக்னத்னதக் ளகாண்டு றதான்஫ினறத த்னயதம். த்னயதம் என்஫ால் இபண்டு. அடுத்தது அற஧த ஸ்ருதி. அற஧தம் என்஫ால் ற஧தநற்஫து, அதாயது இபண்டிற்கும் ற஧தம் கினடனாது. அனய இபண்டும் ஒன்ற஫ என்று ள஧ாருள். இனத அடிப்஧னடனாகக்ளகாண்டு றதான்஫ினறத அத்னயதம். அத்னயதம் கூறுயது ஧பநாத்நாவும், ஜீயாத்நாவும் ஒன்ற஫! அனய ளயவ்றய஫ா஦னய அல்஬ என்று கூறுகின்஫து. மூன்஫ாயதா஦ கடக ஸ்ருதி, அற஧தஸ்ருதினில் ளொல்஬ினிருப்஧னயனன தயறு என்று கூறுயதுடன் ெித், அெித், ஈஸ்யபன் என்஫ மூன்ன஫ப்஧ற்஫ி ளொல்யதுடன், ஥ம் உடல், உடலுக்குள் இருக்கும் ஆத்நானயப் ஧ற்஫ிம௃ம் ளொல்஬ியிட்டு அனய இபண்டுக்குள்ளும் அந்த ஧பநாத்நாறய ஆத்நாயாக இருந்துளகாண்டு இருக்கி஫ான் என்று கூறுகி஫து. ஆக ெித், அெித் இபண்டும் அயனுக்கு உடல் அயற஦ எல்஬ாயற்஫ிர்கும் ஆத்நா !இதன஦ எடுத்துக்கூ஫ றதான்஫ினறத யிெிஷ்டாத்னயதம் என்஧து. யிெிஷ்டாத்னயதம் என்஫ால், ஒன்று யிறெரநா஦து நற்஫ இபண்னடக்காட்டிலும் அல்஬து இபண்னடக்காட்டிலும் ஒன்று யிறெரநா஦து என்று ள஧ாருள். அத்னயதம் அந்த ஧பநாத்நானய ஧பப்பஹ்நம் என்றும் அதற்கு எந்த உருயமும் கினடனாது என்று கூறுகின்஫து. நற்஫ இபண்டும் அயன் தான் ஸ்ரீநந் ஥ாபானணன் என்று கூறுகின்஫஦. தத்துயம் ளதாடரும்.......................... -2-
 • 3. இந்஡ மூன்றும஥ முடி஬ில் அந்஡ த஧ப்஧ஹ்஥஥ாக ஥ாநி஬ிடம஬ண்டும் அல்னது அந்஡ த஧ந்஡ா஥ணிடம் மேர்ந்து ஬ிட ம஬ண்டும஥ன்மந கூறுகின்நண. அ஡ற்கு ஋ன்ண ஬஫ி ! ஒருமதரி஦ ஆறு ஓடிக்மகாண்டு இருக்கிநது ஋ன்றும் அ஡ன் இரு கர஧கபிலும் இ஧ண்டு ஊர்கள் இருக்கின்நண ஋ன்றும் ர஬த்துக்மகாள்ம஬ாம். ஒரு கர஧஦ிலுள்ப ஊரினிருந்து ஥று கர஧஦ிலுள்ப ஊருக்குச் மேல்ன ம஬ண்டு ம஥ன்நால் அ஡ற்கு மூன்று ஬஫ிகள் ஡ான் உண்டு. அர஬கள் ஡ாம் இர஬ : மு஡ல் ஬஫ி ஢ாம஥ ஢ீந்஡ிக் கடப்தது. அப்தடிம஦ன்நால் ஢஥க்கு ஢ீந்஡த்ம஡ரிந்஡ிருக்க ம஬ண்டும். இது அத்ர஬஡த்ர஡ப்மதான்நது. அ஡ா஬து ஢ாம஥ அந்஡ ப்஧ஹ்஥஥ாக ஥ாநி஬ிட ம஬ண்டும஥ன்ந ஋ண்஠ம் ஢஥க்குள் ஬஧ம஬ண்டும். அடுத்து உடல் ம஢ாக ஢ீந்஡ி அடுத்஡ கர஧க்குச் மேல்னம஬ண்டும். அ஡ா஬து ஞாண ம஦ாகம் மதான்ந கடிண- ஥ாண ஬஫ிகரபப் தின் தற்ந ம஬ண்டும். அ஡ிலும் கஷ்டம் இருக்கின்நது. ஒரு ம஬ரப ஆற்நில் ம஬ள்பம் ஌ற்தட்டால் அது ஢ம்ர஥ ஋ங்கா஬து மகாண்டு ஬ிட்டு ஬ிடு஬ர஡ப் மதான்று ஢ாம் அந்஡ ம஦ாகங்கரபச் ேரி஦ாக கரடதிடிக்க ஬ில்ரன- ஦ாணால் ஢ம்ர஥ ம஬று உனகத்஡ில் மகாண்டு மேர்ததுடன் ஥ீண்டும் இந்஡ உனகிமனம஦ திந஬ி ஋டுக்க ர஬த்து஬ிடும். ஆக இது ேரி஦ாண ஬஫ி஦ல்ன. அடுத்஡஬஫ி ஒருதடகில் ஌ந, தடமகாட்டி ஢ம்ர஥ அடுத்஡ கர஧க்குச் மேன்று மேர்ப்தது. இது த்ர஬஡ம் மதான்நது. இ஡ில் த஦஠ிகரப ஜீ஬ாத்஥ாக்கள், தடரக தக்஡ி஥ார்கம், தடமகாட்டிம஦ த஧஥ாத்஥ா ஋ன்று ர஬த்துக்மகாண்டால், இ஡ிலும் ேின ேிக்கல்கள் இருக்கின்நண. தடகில் மேல்ன த஠ம் ஡஧ம஬ண்டும், குநிப்திட்ட ஢தர்கமப ஌நமுடிம௃ம். ம஥லும் தடமகாட்டி ஋வ்஬பவு஡ான் ோ஥ர்த்஡ி஦ோனி஦ாக இருந்஡ாலும் ஆற்நில் மதரி஦ ம஬ள்பம் ஌ற்தட்டால், தடகு ம஬று ஋ங்கா஬து மேன்று ஬ிட ம஢ரும் இல்ரனம஦ன்நால் க஬ி஫வும் மேய்ம௃ம். அதுமதான தக்஡ி ஥ார்கத்ர஡க் கரடப்திடிப்தது஋ன்தது ஥ிகக்கடிணம். அது஋ல்மனா஧ாலும் முடி஦ாது, ஌மணன்நால் அ஡ற்குச் ேின ஢ி஦஥ங்கள் ம஡ர஬, ம஥லும் இரட஬ிடாது மேய்஦ ம஬ண்டும். ம஥லும் ஋ன்ண஡ான் த஧஥ாத்஥ா ஢ம்ர஥க் காப்தாற்ந ஢ிரணத்஡ாலும் ஢ாம் மேய்஡ அப஬ிட முடி஦ா஡ தா஬ங்கள் ஢ம்ர஥ ம஬று உனகிற்குக் மகாண்டு மேல்லும், ஥ீண்டும் புநதட்ட இடத்஡ிற்மக ஬ந்து மேர்஬து மதான ஥ீண்டும் இந்஡ உனகில் ஢ம்ர஥ திநக்கச்மேய்ம௃ம். ஆக மூன்நா஬து ஬஫ிம஦ச்ேிநந்஡து ! அது஡ான் ஆற்நின் ஥ீது கட்டப்தட்ட உறு஡ி஦ாண தானத்஡ில் ஢டந்து ஆற்ரநக்கடந்து அடுத்஡ ஊருக்குச் மேல்஬து. அது஋ன்ண? அர஡ அடுத்஡஬ா஧ம் தார்ப்மதாம். ஡த்து஬ம்ம஡ாடரும்............... -3-
 • 4. மூன்஫ாயது யமி ! அந்த ஆற்஫ின் நீது கட்டப்஧ட்ட உறுதினா஦ ஧ா஬த்தின் நீது ஥டந்து அடுத்தக் கரப- னிலுள்஭ ஊரப சென்று அரடயது. இது யிெிஷ்டாத்ரயத ெித்தாந்தத்ரதப்ப஧ான்஫து. அதாயது, ெித் ஋ன்஫ ஜீயாத்நாக்கள் அதாயது ஥ாம், அெித் ஋ன்஫ ஧ா஬ம் இபண்டுபந சென்றுபெப பயண்டினப் ச஧ாரு஭ாக இருப்஧யன் அந்த ஧பநாத்நா, அடுத்த கரபனா஦ ஧பந஧தத்தில் இருப்஧யன். இந்த ஧ா஬ம் ஋ன்஧து ஥ம் ஆச்ொர்னர்க஭ால் செய்னப்஧டும் ெபணாகதிபன ஆகும். இது உறுதினா஦து, ஥ம்஧கநா஦து, னார் பயண்டுசநன்஫ாலும் கரட஧ிடிக்க஬ாம் இதற்கு ஋ந்த யிதநா஦ ஥ினநங்கப஭ா அல்஬து தகுதிபனா பதரய கிரடனாது. இதர஦ப் ஧ற்஫ி யிரியாக பநப஬ ஧ார்க்கப் ப஧ாகின்ப஫ாம். இப்ப஧ாது ஥ாபானணர஦ப் ஧ற்஫ிம௃ம் அயன் தத்துயத்ரதப் ஧ற்஫ிம௃ம் சத஫ிந்து சகாள்- யதற்கு முன்பு ஥ம்முன் ஋ழும் ச஧ரின பகள்யி கடவுள் ஋ன்று ஒருயர் இருக்கி஫ாபா ? ஋ன்஧பத!. ெி஬ர் கடவுள் இருக்கி஫ார் ஋ன்஫ால், ெி஬ர் இல்ர஬சனன்று யாதிடுகி஫ார்கள். கடவுள் இருக்கி஫ார் ஋ன்஧யர்கர஭ ஆஸ்திகர்கள் ஋ன்கிப஫ாம். இல்ர஬ ஋ன்஧யர்கர஭ ஥ாஸ்திகர்கள் ஋ன்கிப஫ாம். இந்த ஆஸ்திக, ஥ாஸ்திக யாதம் இன்று ப஥ற்஫ல்஬, இந்தக் க஬ிம௃கத்தில் நட்டுநல்஬ ம௃கங்கள் பதாறும் சதாடர்ந்து சகாண்டுதான் இருக்கின்஫து. ஌ன் ! அன்ப஫ இபண்னகெிபு தன் நகன் ஧ிபஹ்஬ாத஦ிடம் பகட்கயில்ர஬னா ? ஥ீ கூறும் ஹரி ஋ங்கிருக்கி஫ான் ? ஋஦க்குக் காட்டு ஋ன்று !* அதுநட்டுநா ! அயன் தன்ர஦பனக் கடவுள் ஋ன்றும் தன் ஥ாநாரயத்தான் நக்கள் உச்ெரிக்க பயண்டுசநன்று கட்டர஭- னிட்டான் அல்஬யா ? ஌ன் இன்றும் இங்கு ெி஬ர் தங்கர஭க் கடவு஭ின் அயதாபசநன்றும், ெி஬ர் தங்கர஭பனக் “ கல்கி “ ஋ன்றும் கூ஫ிக்சகாண்டு அர஬கி஫ார்கப஭ ! ஋ன்஦ செய்ன ? அடிபனன் கருத்துப் ஧டி ஥ாஸ்திகர்கப஭ பநல் ! ஆஸ்திகர்கள் தநக்கு ஌தாயது காரினம் ஆகபயண்டும் ஋ன்஫ ப஥பத்தில் நட்டுபந கடவுர஭ ஥ிர஦க்கி஫ார்கள். அயருக்கு இரதச் செய்கிப஫ன் அரதச்செய்கிப஫ன் ஋ன்று பயண்டிக்சகாள்கி஫ார்கள். ஥ாஸ்திகப஦ா கடவுள் இல்ர஬ ஋ன்று சொல்லும் ஒவ்சயாரு முர஫ம௃ம் அயன் ஒரு கடவுள் ஥ாநாரயச் சொல்லுகி஫ான். அதுெரி கடவுள் இருக்கி஫ார் ஋ன்஧ரத ஋ப்஧டி ஥ம்புயது ? இதுதாப஦ உங்கள் பகள்யி? அரதஅடுத்த யாபம் ஧ார்க்க஬ாபந ! ஋ன்஦ அயெபம் !  இரதப்஧ற்஫ி ஸ்ரீநத் ஧ாகயதம்; ஸ்ரீ யிஷ்ணு புபாணம்; ஸ்ரீ஥ாபானண ீனம் – தெகம்24- ஸ்ப஬ாகம் 10; கம்஧பாநானணம் – இபண்னயத ஧ட஬ம் நற்றும் ஧ாபதினாரின் ஧ாஞ்ொ஬ி ெ஧தம் ஆகினரய யி஭க்குகின்஫஦. தத்துயம் சதாடரும்.... -4-
 • 5. அதற்கு யிடை ஥ம்஧ித்தான் ஆகவயண்டும் ! ஥ாம் ஥ம்஧ிக்டகனில் தான் யாழ்க்டகடனவன ஥ைத்துகின்வ஫ாம். இவ்ய஭வு ஏன் ! ஒரு ட஧னன் ஧ரீடை எழுதப் வ஧ாகி஫ான் என்஫ால் அயன் தான் கண்டிப்஧ாக ஧ாஸ் ஆகியிடுவயாம் என்஫ ஥ம்஧ிக்டகனில்தான் செல்கி஫ான். ஒருயன் வயட஬வதடிச்செல்லும் வ஧ாது த஦க்கு அந்த வயட஬கிடைத்து யிடும் என்஫ எண்ணத்தில் தான் செல்கி஫ான். அதுவ஧ால் ஥ாமும் கைவுள் இருக்கி஫ார் என்று ஥ம்஧ வயண்டும். அப்வ஧ாதுதான் அதற்கு முழுடநனா஦ ஧஬ன் கிட்டும். இவ்ய஭வு ஏன் ! ஥ாம் குமந்டதனாக இருக்கும் வ஧ாது ஒரு ஆண்நகட஦க் காண்஧த்து இதுதான் உன் தந்டத என்று கூறுகி஫ாள் ஥ம் தாய். அடத ஥ாமும் ஥ம்புகிவ஫ாம். அடத யிடுத்து அயர் என்தந்டத என்று எப்஧டி என்஫ா வகட்கிவ஫ாம் ! அப்஧டிக்வகட்ைால் அது ஥ம் தானின் பு஦ிதத்டதவன ெந்வதகிப்஧தாகாதா ? அது வ஧ான்று வயதங்க஭ில் கூ஫ப் ஧ட்ை கைவுள்கட஭ப் ஧ற்஫ி ஥ம் முன்வ஦ார்கள் கூறுகி஫ார்கள். அடத஥ாம் ஥ம்஧ வயண்டும். இவ்ய஭வு ஏன் இயர்கள் தங்கள் கண்க஭ால் வ஥ரிவ஬வனக் கைவுட஭ப் ஧ார்த்திருக்கி஫ார்கவ஭ ! கருைன் ப்பஹ்஬ாதன் துருயன் ஥ீங்கள் கூ஫஬ாம் அடய புபாணங்க஭ில் சொல்஬ப்஧ட்ையர்கள். ஥நக்கு ஧க்தி ஏற்஧ை- வயண்டுசநன்று சொல்஬ப்஧ட்ை கடதக஭ில் யரு஧யர்கள். அடயகட஭ எப்஧டி ஥ம்புயது? ஥ீங்கள் தந்டதடன உதாபணநாகக் கூ஫ி஦ ீர்கள். ஥ம்நால் தந்டதடனப் ஧ார்க்க முடிகி஫து ஆ஦ால் ஥ம்நால் கைவுட஭ப் ஧ார்க்கமுடியதில்ட஬ என்஧துதாவ஦ உங்கள் யாதம் ! வநவ஬ சதாைர்ந்து ஧டியுங்கவ஭ன் ! புதிதாகக் கல்னாணநா஦ ச஧ண் ஒருயள் கர்஧நாக இருந்தவ஧ாது, தன் கணயட஦ ஒரு யி஧த்தில் இமந்து யிடுகி஫ாள். ஧ி஫கு அயளுக்குக் குமந்டத ஧ி஫க்கின்஫து. அந்தக்- குமந்டத ய஭ர்ந்து ச஧ரினதா஦வுைன் ஒரு ஥ாள் தன் அம்நாயிைம் வகட்கி஫து, என் ஥ண்஧ர்களுக்சகல்஬ாம் அப்஧ா இருக்கி஫ார், எ஦க்கு இல்ட஬வன என்று. அதற்கு அந்த தாய் கூறுகி஫ாள், ஥ீ ஥ிட஫ன ஧ாயங்கட஭ச் செய்துயிட்டு என் யனிற்஫ில் ஧ி஫ந்திருக்- கின்஫ாய். ஆகவய உன் அப்஧ா ஥ீ என் யனிற்஫ில் இருக்கும்வ஧ாவத ஸ்யர்கத்திற்குச் சென்று யிட்ைார் என்று கூறுகி஫ாள். உைவ஦ குமந்டத என் அப்஧ா எப்஧டி இருப்஧ார் ? என்று வகட்க, தாய் தன் கணய஦ின் புடகப்஧ைத்டதக் காண்஧ிக்கின்஫ாள். குமந்டத “எவ்ய஭வு அமகாக இருக்கி஫ார், இயடபப் ஧ார்க்கவய முடினாதா?” என்று வகட்க, தாய் என்஦ சொன்஦ாள்? அடுத்த யாபம் ஧ார்க்க஬ாம். தத்துயம் சதாைரும்……. -5-
 • 6. தாய் ச ான்஦ாள், ஥ீ ஧க்தியுடன் தி஦ப௃ம் கடவுள஭ யணங்கிக்சகாண்டு, தா஦, தருநங்கள஭ச் ச ய்து யந்தால் ஥ீயும் ச ார்கத்திற்குச் ச ல்஬஬ாம், அங்கு உன் அப்஧ாளயக் காண஬ாசநன்று ! ஥ாப௃ம் அந்தக்குமந்ளதனின் ஥ிள஬னில்தான் இன்று இருக்கின்ற஫ாம். ஥ாம் ஧஬ ஧஬ ஧ாயங்கள஭ச்ச ய்துயிட்டு இந்தப் ஧ி஫யிளன எடுத்திருக்கின்ற஫ாம். றநலும் ஧ாயங்கள஭ச் ச ய்து சகாண்டு இருக்கின்ற஫ாம் அப்஧டி இருக்கும் ற஧ாது ஥ாம் எங்றக அந்தக்கடவுள஭ ற஥ரில் ஧ார்ப்஧து. ஆ஦ால் இயர்கள஭ப்ற஧ான்று புண்னம் ச ய்தயர்கள் இந்த க஬ியுகத்திலும் இள஫யள஦ ற஥ரில் ஧ார்த்திருக்கி஫ார்கள். து஭றி தாறர் நீபா ஧ாய் தினாகய்னர் ஥ம் ஆச் ார்ன புருரர்கள் கடவுள஭ ற஥ரில் ஧ார்த்திருக்கி஫ார்கள், றநலும் அனு஧- யித்துக்சகாண்டு இருக்கி஫ார்கள். அயர்கள் றயதத்தில் கூ஫ின஧டி அந்தஇள஫- யள஦ ிள஬னாகவும், ஧டங்க஭ாகவும் ஥நக்கு அ஭ித்திருக்கி஫ார்கள். ஥ாம் அயர்கள் ச ான்஦஧டி ஥டந்து இந்த ஜன்நாயின் ப௃டியில் றநாரத்ளதனளடந்து அந்த கடவுள஭க் காண யிளமயது ஒன்ற஫ யமி ! ரி கடவுள் இருக்கின்஫ார் என்஫ ஥ம்஧ிக்ளக யந்துயிட்டது ! ஥ாம் ப௃ன்ற஧ ச ான்ற஦ாம், எல்஬ா நதங்களும் இள஫யன் ஒருயன் தான் என்று. ஥ம் இந்து நதத்தின்஧டியும் கடவுள் ஒருயர்தான். அயர்தான் ஧பப்பஹ்நம், அயற஦ ஧பநாத்நா !அப்஧டிசனன்஫ால் அந்த இள஫யன் னார் ?றயதங்க஭ில், ஸ்ருதி, ஸ்நிருதி, புபாணங்க஭ில் திட்டயட்டநாகக்கூ஫ப்஧ட்டு இருக்கின்஫து, அயன் றயறு னாருநில்ள஬ ! அயற஦ ஸ்ரீநந்஥ாபானணன். ஧பந஧தத்தில் ஸ்ரீ, பூ, ஥ீ஭ா றதயிகளுடன் யா ம் ச ய்஧யர். அயறப ஧பநபுருரன், அயறப றர்றயஸ்யபன். * தத்துயம் சதாடரும்....  புருரறூக்தம், ஸ்ரீநத் ஧கயத் கீளத, ஸ்ரீ஥ாபானண ீனம் ஆகினளய இயற்ள஫றன கூறுகின்஫஦.
 • 7. -6-
 • 8. ஧பந஧தத்தில் ஸ்ரீ, பூ, ஥ீ஭ா ததயிகளுடன் அருள் ஧ா஬ிக்கும் ஸ்ரீநந் ஥ாபானணத஦ ஧பநாத்நா, ஧பப்பஹ்நம் என்று சென்஫ யாபம் ஧ார்த்ததாம் அன்த஫ா! அப்஧டிசனன்஫ால் நக்கள் ெியன், ஧ிள்ள஭னார், ப௃ருகன் த஧ான்஫யர்கள஭ அதிகம் யணங்குகி஫ார்கத஭ அப்஧டி என்஫ால் அயர்கள் எல்஬ாம் ஧பப்பஹ்நநா என்று தகட்கத்ததான்றுகி஫து அல்஬யா ! அதற்கு யிளட ஧பப்பஹ்நம் ஒன்றுதான். தநலும் அயர்கள஭ அத்ளயதிகத஭ ஧பப்பஹ்நம் என்று சொல்஬யில்ள஬தன !. ஆ஦ால் அயர்க஭ிடம் தயண்டிக்சகாண்டால் உடத஦ ஥ம் யிருப்஧ங்கள் ஥ிள஫தய஫ி- யிடுகின்஫தத ! அதுதாத஦ உங்கள் ஐனம். அப்஧டிசனன்஫ால் ஥ீங்கள் கூறும் ஥ாபானணன் எந்த யிதத்தில் உனர்த்தி என்று- தாத஦ உங்களுக்குக் தகட்கத்ததான்றுகி஫து. உங்கள் தகள்யி ஥ினானநா஦தத. இதற்கு அடிதனன் யிரியாக ஧தில் சொன்஦ால்தான் உங்களுக்கு யி஭ங்கும். ஒரு தகாடிஸ்யபன் ( அந்த ஥ாட்க஭ாக இருந்தால் டாட்டா, ஧ிர்஬ா என்று கூ஫஬ாம் இந்த ஥ா஭ில் அம்஧ா஦ி, நிட்டல் த஧ான்஫யர் என்று ளயத்துக்- சகாள்஭஬ாதந ) அயர் தாம் ஒரு ச஧ாருள஭த் தனாரிக்க யிருப்஧ப்஧டுகி஫ார், தநலும் அது நக்களுக்குப் ஧னன் ஧டுயதுடன் தநக்கு த஧ரும் புகழும் கிளடக்கதயண்டுசநன்று ஆளெப் ஧டுகி஫ார் என்று ளயத்துக்சகாள்தயாம். அதள஦ அயதப தனாரிக்க ப௃டியுநா? அயர் ஥ிள஦த்த ச஧ாருள஭த் தனாரிக்க ப௃த஬ில் ஒரு ச஧ரினத் சதாமிற் ொள஬ளனக் கட்டுயார். ஧ி஫கு என்஦ செய்யார் ? அடுத்தயாபம் ஧ார்க்க஬ாதந ! தத்துயம் சதாடரும்...... - 7 -
 • 9. ஧ி஫கு அயர் ஜெ஦பல் மநம஦ெர் ப்ஜபொடரன் என்஧யரப ஥ினநித்து, அயருக்குப் ஧஬ அதிகொபங்கர஭ம௃ம், யசதிகர஭ம௃ம் ஜசய்து ஜகொடுத்து அயரப அந்தப் ஜ஧ொரு- ர஭த் தனொரிக்கச்ஜசொல்யொர். ஥ினநிக்கப்஧ட்டயரும், தம் அதிகொபங்கர஭ப் ஧னன் ஧டுத்தித் தநக்குக் கீமம ஧஬ இன்ெி஦ ீனர்கர஭ம௃ம், அதிகொரிகர஭ம௃ம் மதர்ந்ஜதடு- த்து, அயபயர் தகுதிகளுக்கு ஏற்஧ அதிகொபங்கர஭ம௃ம் அ஭ித்து, உற்஧த்தி ஜசய்ய- தற்கொ஦ இனந்திபங்கர஭ம௃ம், மூ஬ப்ஜ஧ொருள்கர஭ம௃ம் யொங்கிக் ஜகொடுத்து தபநொ஦ ஜ஧ொருள்கர஭ உற்஧த்திச் ஜசய்னத்ஜதொடங்குயொர். உற்஧த்திம௃ம் நிகச்சி஫ப்஧ொக ஥ரடஜ஧றும். ஒரு ஜ஧ொருர஭ உற்஧த்தி ஜசய்தொல் நட்டும் ம஧ொதுநொ ! அதர஦ச் சந்ரதனில் ஥ல்஬ யிர஬க்கு யிற்஫ொல்தொம஦ அது நக்கர஭ச்ஜசன்஫ரட யதுடன், அந்த மகொடீஸ்யபருக்கு ஬ொ஧ம், ஜ஧னர், புகழ் எல்஬ொம் கிரடக்கும். ஆகமய அயர் ஜெ஦பல் மநம஦ெர் நொர்க்ஜகட்டிங் என்஫ ஒருயரப ஥ினநித்து அய- ருக்கு ஧஬ அதிகொபங்கர஭ யமங்கி ஜ஧ொருர஭ யிற்கும் ஜ஧ொறுப்ர஧ ஒப்஧ரட- க்கின்஫ொர். அயரும் த஦க்கு யமங்கப்஧ட்ட அதிகொபங்கர஭ப் ஧னன் ஧டுத்தி த஦க்குக்கீமம ஧஬ மசல்ஸ் மநம஦ெர்கர஭ம௃ம் , ஧஬ மசல்ஸ் ஆ஧ிறர்கர஭ம௃ம் அநர்த்திக்ஜகொண்டு தனொரிக்கப்஧ட்ட ஜ஧ொருள்கர஭ ஥ல்஬ ஬ொ஧த்திற்கு யிற்கின்஫ொர். ஜ஧ொருர஭த்தனொரித்து, யிற்று கொசொக்கி஦ொல் நட்டும் ம஧ொதுநொ ! யிற்று யந்த ஧ணத்ரத முர஫னொக கணக்கு ஧ொர்க்கமயண்டொநொ ?அதற்கொக அந்த மகொடீஸ்யபர் ஜெ஦பல் மநம஦ெர் ர஧஦ொன்ஸ் என்஫ ஒருயரப ஥ினநித்து அயருக்குப்஧஬ அதி- கொபங்கர஭ம௃ம் யமங்கி அந்தப் ஜ஧ொறுப்ர஧ அயரிடம் ஒப்஧ரடக்கின்஫ொர். அயரும் தநக்கு அ஭ிக்கப்஧ட்ட அதிகொபங்கர஭ப் ஧னன்஧டுத்தி தநக்குக்கீழ் ஧஬ அதிகொரிகர஭ ஥ினநித்து, யிற்று யந்த ஧ணத்தில் கட்டமயண்டின யரிகர஭- ஜனல்஬ொம் கட்டியிட்டு, நீண்டும் அந்தப் ஜ஧ொருள்கர஭த் தனொரிக்கத்மதரயனொ஦ கச்சொப் ஜ஧ொருள்கர஭ யொங்கி ப்ஜபொடக்ஷன் ஥ன்கு ஥ரடஜ஧஫ யமிஜசய்துயிட்டு , நிகுந்த ஬ொ஧த்ரத மகொடீஸ்யபரிடம் ஒப்஧ரடப்஧ொர். நீண்டும் ப்ஜபொடக்ஷன் மநம஦ெர் அந்தப் ஜ஧ொருள்கர஭த் தனொரிக்க, நொர்க்ஜகட்டிங் மநம஦ெர் யிற்று ஧ணநொக்க, அக்கவுண்ட்ஸ் மநம஦ெர் கணக்கு யமக்குகர஭ சரி஧ொர்த்து ஬ொ஧த்ரத மகொடீஸ்யபரிடம் ஒப்஧ரடக்க, அயருரடன இந்த யினொ஧ொபம் சிற்஧ொக ஥டந்து- யருகின்஫து, அந்த மகொடீஸ்யபர் இயர்கர஭த்தயிப மநலும் ஧ர்ற஦ல் மநம஦ெர், கநர்சினல் மநம஦ெர், சட்ட யல்லு஦ர் ம஧ொன்஫யர்கர஭ம௃ம் ஥ினநித்து தம் யினொ஧ொபத்ரத சி஫ப்஧ொக ஥டத்திக்ஜகொண்டு யருகி஫ொர். இதற்கும் ஥ொபொனணனுக்கும் என்஦ சம்஧ந்தம் என்஧துதொம஦ உங்கள் மகள்யி . ஒரு யொபம் ஜ஧ொறுத்திருங்கம஭ன். -8-
 • 10. அதுபபோயபல ப஭ப்஭ஹ்஫஫ோகி஬ ஸ்ரீ஫ந்நோ஭ோ஬ணன் ழர்பலச்ல஭ன். அலனுக்கு பிமப்பு, இமப்பு என்பபே இல்லய. அலனுக்கு ப஫ம்பட்டலர்களும் எலரு஫ில்லய. அலன் சுக஫ோக ப஭஫பேத்ேில், ஆேிபழளன் ஫ீது ஸ்ரீ,பூ, நீரோபேலிகள் சகிேம் இருக்கயோம். ஆனோல் அலன் அப்படி இருக்க லிரும்பலில்லய. அலனிடம் பகோடோனுபகோடி ஆத்஫ோக்கள் இருக்கின்மன. அலலகலரக்ககோண்டு அலன் ேன் லீயோ லிபனோேங்கள் புரி஬பலண்டும் அேனோல் ேன் ப஭த்துலத்லே இந்ே உயகம் உண஭பலண்டுக஫ன்ம ஆலயில் அலன் ப௃ேயில் ப்஭ம்஫பேலலனப் பலடத்து அலனுக்கு பய சக்ேிகலரப௅ம் லறங்கி அலனிடம் அந்ே ஆத்஫ோக்கலரப௅ம் ஒப்பலடத்து பி஭பஞ்சத்லே சிருஷ்டி கசய்ப௅ம் கபோறுப்லப ஒப்பலடக்கின்மோன். பி஭ம்஫னும் ேனக்கு லறங்கப்பட்ட சக்ேிகலரக்ககோண்டு ப௃ேயில் இந்ே உயலகப்பலடக்கின்மோன். பின்பு பய உடல்கலர ஆண், கபண்கணன்று பலடத்து அலற்றுள் ஒவ்கலோரு ஆத்஫ோலலப௅ம் லலக்கின்மோர். அதுபபோயபல ஫ிருகங்கள், பமலலகள், கசடிகள், ககோடிகள், புல், பூண்டு, புழு, பூச்சிகள் என அலனத்து ஜீல஭ோசி- கலரப௅ம் பலடக்கின்மோர். இப்படி அலர் பலடப்புத்கேோறிலய கசய்து ககோண்டு இருக்கிமோர். அது சரி உ஬ிர்கலரப் பலடத்ேோல் ஫ட்டும் பபோது஫ோ ! அலற்லமக்- கோப்போற்மபலண்டோ஫ோ ! கோப்போற்றுலது என்பது கஜன஭ல் ப஫பனஜர் ஫ோர்க்ககட்டிங் என்பலருலட஬து பபோன்று ஫ிகக்கடின஫ோன ஒன்று. கஜன஭ல் ப஫பனஜர் ப்க஭ோடக்ஷனிடம் ே஬ோரிக்- கபலண்டி஬ கபோருள்களுக்கோன ப௄யப் கபோருள்கலரப௅ம், எப்படி ே஬ோரிக்க பலண்டுக஫ன்ம ஸ்கபழிபிபகளலனப௅ம் ேந்து லிட்டோல் பபோதும் அலர் இ஬ந்ேி- ஭ங்கரின் ப௄யம் அந்ேப் கபோருள்கலரத் ே஬ோரித்து குலித்து லிடுலோர். அதுபபோன்பம, கஜன஭ல் ப஫பனஜர் லபனோன்ழும் லிற்று லந்ே பணத்ேிற்குேோன் கணக்கு லறக்குகலரக் கோட்டபலண்டும். ஆனோல் கஜன஭ல் ப஫பனஜர் ஫ோர்க்- ககட்டிங்க் என்பலரின் பலலய அவ்லரவு எரிேோனேல்ய. ஫ோர்ககட்டில் அது பபோன்ம கபோருள்கள் ஏ஭ோர஫ோக இருக்கும். அேனோல் பபோட்டிகள் ஏ஭ோர஫ோக இருக்கும். அேனோல் கபோருள்கரின் லிலயல஬ ஫ோர்க்ககட்டிற்குத் ேகுந்ேோர்பபோல் அல஫த்து அபேச஫஬த்ேில் யோபப௃ம் ல஭பலண்டும் என்ம எண்ணத்துடன் அல஫த்து ேம் ேிமல஫ல஬ நிரூபித்துக்கோட்ட பலண்டும். அப்பபோதுேோன் அலர் பகோடீஸ்ல஭ரின் நன்஫ேிப்லபப் கபமப௃டிப௅ம். இப்பபோது புரிந்ேேோ கோக்கும் கேோறில் எவ்லரவு கடின஫ோனகேன்று ! அேற்கு அந்ே ழர்பலஸ்ல஭ன் என்ன ப௃டிவு எடுத்ேோர். அடுத்ே லோ஭ம் போர்க்கயோப஫!. -9-
 • 11. இன்று நம்஫ில் பயர் ஒன்று, இ஭ண்டு குறந்தைகதர தலத்துக் ககொண்டே அலர்கதரக் கொப்பற்ம ப௃டி஬ொ஫ல் ைிண்ேொடுகிடமொம். அப்படி இருக்கும் டபொது டகொடிக்கணக்கொன ஜீல஭ொசிகதரக் கொப்பொற்றுலது என்பது அந்ை ப஭ப்஭ஹ்஫த்ைொல் ஫ட்டுட஫ ப௃டியும். ஆகடல ைொடனொ என்னடலொ அந்ை கொக்கும் கைொறிதய அந்ை ஸ்ரீ஫ந் நொ஭ொ஬ணடன ஏற்றுக் ககொண்ேொர் டபொலும் ! அலட஭ லிஷ்ணு என்ம கப஬ருேன் கொக்கும் கைொறிதய சிமப்பொக நேத்ைிக் ககொண்டு இருக்கிமொர். ஒவ்கலொரு ஜீல஭ொசிகளுக்கும் டைதல஬ொன லற்தம அவ்லப்டபொது பொர்த்து, பொர்த்து கசய்து ககொண்டு இருக்கிமொர். அது சரி ஜீல஭ொசிகதரப் பதேத்துக்ககொண்டும், கொத்துக் ககொண்டும் இருந்ைொல் ஫ட்டும் டபொது஫ொ ! அவ்லரவு ஜீல- ஭ொசிகளும் இந்ை உயகிடயட஬ ைங்கி஬ிருந்ைொல் என்னொலது ! ட஫லும் இேம் எங்டக இருக்கும். ப௃ையில் டைொன்மி஬தலகதர அறித்ைொல் ைொடன புைிைொக ஜீல஭ொசிகதரப் பதேக்க ப௃டியும். அைற்கொக அந்ை ஸர்டலஸ்ல஭ன் ஈஸ்ல஭தனப் பதேக்கச் கசய்து அலருக்குப் பய சக்ைி கதரயும் ைந்து அறிக்கும் கைொறிதய ஒப்பதேக்கின்மொர். அலரும் ைனக்கு அரிக்கப் பட்ே சக்ைிகதரப் ப஬ன் படுத்ைி ை஫க்குக் கீழ் ஬஫ன் டபொன்ம பய டைலதைகதரப் பதே- த்து அறிக்கும் கைொறிதய ஏற்று நேத்துகிமொர்.. ட஫லும் பி஭ம்஫ொ ஒவ்கலொரு ஜீல஭ொசி- கதரயும் பதேக்கும் டபொது அலற்மிர்க்கு ஆயுதரயும் நிர்ண஬ம் கசய்டை பூ டயொகத்- ைிற்கு அனுப்பி தலக்கின்மொர். ஆக ஒன்மின் ஆயுள் ப௃டிந்ைதும் ஈஸ்ல஭ன் அந்ை உேதய அறித்து அைனுள் இருக்கும் ஆத்஫ொதல பி஭ம்஫னிேம் ஒப்பதேக்கின்மொர். பி஭ம்஫னும் அந்ை ஆத்஫ொ அந்ை ஜன்஫த்ைில், பூர்ல ஜன்஫த்ைில் கசய்ை பொலபுண்ணி஬ங்- களுக்கு ஏற்ப அலற்தம கசொர்க, ந஭கங்களுக்கு அனுப்பி தலத்து பிமகு டலறு ஒரு உேதயப் பதேத்து அைனுள் அந்ை ஆத்஫ொதல தலத்து ஫ீண்டும் இந்ை உயகில் பிமக்கச்கசய்கிமொர், லிஷ்ணு அலற்தமக் கொப்பொற்ம இந்ை சுறற்ச்சி அறகொக நேந்து ககொண்டு இருக்கின்மது*. அதையும் நொம் கண்கூேொகப் பொர்த்துக் ககொண்டுைொன் இருக்கின்டமொம். ட஫லும் அந்ை எல்யொம் லல்ய ப஭ம்கபொருள் பிள்தர஬ொர், ப௃ருகன், இந்ைி஭ன், லருணன் டபொன்ம பய டைலதைகதரப் பதேக்கச்கசய்து அலர்களுக்கும் அல஭லர் ைிமத஫க்டகற்ப சக்ைிகதரத்ைந்து ைன் பதேத்ைல், கொத்ைல், அறித்ைல் என்ம லீயொலிடனொைங்கதரச் கசய்து ககொண்டிருக்கின்மொர். என்ன எப்படி ஫ற்மலர்ககரல்யொம் உேடன டலண்டி஬ பயன்கதர அரிக்கின்மொர்கள் நொ஭ொ஬ணன் அரிப்பைில்தயட஬ என்று ைொடன ஫ீண்டும் டகட்கிமீர்கள். கசொல்லுகின்டமன். ஆனொல் ஒரு லொ஭ம் கொத்ைிருக்கடலண்டுகின்டமன். * ஸ்ரீ஫த் பகலத்கீதை- அத் - 2; ஸ்டயொகம்– 27. -10-
 • 12. ஫ீண்டும் அந்த ககோடீஸ்வ஭ரின் கததக்கக வருகவோம் !. உங்களுதை஬ ஫கன் படித்துவிட்டு கவதயக்குத்கதடிக்ககோண்டு இருக்கிமோன் என்று தவத்துக்ககோள்கவோம். அந்த ககோடீஸ்வ஭ரின் ஒரு கிதர஬ில் உங்கள் ஫கனின் படிப்பிற்கு ஏற்ம கவதயயும் கோயி஬ோக இருக்க, அந்தக் கிதர க஫கன- ஜத஭யும் உங்களுக்கு நன்மோகத் கதரியும் என்மோல் என்ன கெய்வ ீர்கள், உைகன அந்த க஫கனஜத஭ கநரில் ெந்தித்து உங்கள் ஫கனுக்கு அந்த கவதயத஬ வோங்கித்- தருவ ீர்கள், பிமகு அவத஭ வோனரோவப் புகழ்வ ீர்கள் இல்தய஬ோ ! அதுகபோன்று உங்கரில் கவறு ஒருவருக்கு கஜன஭ல் க஫கனஜர் ஫ோர்ககட்டி- ங்தகக஬ோ இல்தய கஜன஭ல் க஫கனஜர் தபனோன்தைக஬ோ நன்மோகத் கதரி- யுக஫ன்மோல் என்ன கெய்வ ீர்கள் உைகன அவத஭ கநரில் போர்த்து உங்கள் ஫கனுக்கு கவதய வோங்கி ககோடுப்பீர்கள். அதுகவ உங்களுக்கு அந்த ககோடீஸ்- வ஭த஭க஬ கதரியுக஫ன்மோல் என்ன கெய்வ ீர்கள். அவத஭க஬ கநரில் ெந்தித்து உங்கள் ஫கனுக்கு கவதயவோங்கித்தருவ ீர்கள் இல்தய஬ோ. அததவிட்டு ஫ற்ம- வர்கதர஬ோச் கென்று போர்ப்பீர்கள். அதுகபோன்றுதோன் ஒருதப஬ன் கதர்வு எழுதச் கென்று ககோண்டு இருக்கின்மோன். அவன் கதருக்ககோடி஬ிலுள்ர பிள்தர஬ோத஭ கவண்டிக்ககோள்கின்மோன் “ பிள்தர஬ோக஭ நோன் போஸ்கெய்தோல் உனக்கு 108 கதங்கோய்கள் உதைக்கிகமன் “ என்று. பிள்தர஬ோர் போர்க்கிமோர், இந்த தப஬ன் சு஫ோ஭ோகவும் படிக்கின்மோன் ந஫க்கு 108 கதங்கோய்கள் கவறு உதைக்கிகமன் என்கிமோன் இவதன முதல் வகுப்பிகயக஬ போஸ் கெய்஬தவத்துவிடுகவோக஫ன்று போஸ் கெய்஬ தவக்கின்மோர். உைகன அந்த தப஬ன் அந்த கதருக்ககோடி பிள்தர஬ோர்தோன் சூப்பர் என்கிமோன். அதுகபோன்கம கவரு ஒருவர் முருகனிைம், “ முருகோ எனக்கு ஆபிைில் பிக஭ோ஫ஷன் கிதைத்தோல் உனக்கு போல் குைம் எடுக்கிகமன் “ என்று கவண்டிக்ககோள்கிமோன் அவன் கவண்டுததய நல்யபடி஬ோக முருகனும் முடித்துக்ககோடுத்தோல் அவன் முருகன்தோன் ெிமந்த கதய்வக஫ன்று அவர் ககோ஬ிலுக்கக கெல்ய ஆ஭ம்பிப்போன்* இதுதோன் இன்று நைந்து ககோண்டு இருக்கிமது.. ஫ீண்டும் அடுத்தவோ஭ம் ெந்திக்கயோக஫! * ஸ்ரீ஫த் பகவத்கீதத அத் 7 ஸ்கயோகம்-23
 • 13. - 11 -
 • 14. கக஺டீஸ்ல஭ர஭த் நன்ம஺கத் தெரிந்ெலர்கள் எப்படி அலர஭க஬ச்தென்று ப஺ர்ப்- ப஺ர்ககர஺ அது கப஺ன்கம ஫ற்மதெய்லங்கரரப௅ம் பரைத்ெது அந்ெ ப஭ம்தப஺ரு- ர஺ன ஸ்ரீ஫ந் ந஺஭஺஬ணகன என்ம ஞ஺னம் லந்து லிட்ை஺ல் பிமகு கலறு தெய்ல- ங்கரர ந஺டிச்தெல்ல஺ர்கர஺ ? இல்ரய அெற்கு அலெ஻஬ம் ெ஺ன் உண்ை஺ ! அல஭஺ல் பரைக்கப்பட்ை தெய்லங்களுக்கக அவ்லரவு ெக்ெ஻ இருக்கு஫஺ன஺ல், அந்ெ ஸர்கலஸ்ல஭னுக்கு எவ்லரவு ெக்ெ஻ இருக்க கலண்டும்* க஫லும் ஒரு உெ஺஭ணம் தெ஺ல்லுக஻ன்கமன். ஒருலனுக்கு ஫஺ர்பு லய஻ லந்ெது. அலன் அருக஻லுள்ர ஒரு ை஺க்ைரிைம் தென்று உைம்ரபக்க஺ட்டுக஻ம஺ன். அலர் அலனுக்கு ஒரு ஫ருந்து ெருக஻ம஺ர். அலனும் அரெச்ெ஺ப்பிை அலன் ஫஺ர்புலய஻ குண஫஺க஻ லிடுக஻ன்மது. உைகன அலன், அலக஭ ெ஻மந்ெ ை஺க்ைர் என்று புகழ்- க஻ம஺ன். க஫லும் அலர஭க஬ குடும்ப ை஺க்ை஭஺க ரலத்துக்தக஺ள்க஻ம஺ன். ெ஻ய ந஺ட்கள் கற஻த்து அலனுக்கு ஫ீண்டும் ஫஺ர்பு லய஻ லருக஻மது. இந்ெ ப௃ரமப௅ம் அலர் கலறு ஫ருந்து தக஺டுக்க அலன் ஫஺ர்பு லய஻ குண஫஺க஻மது. ஆன஺ல் அலனு- க்கு அடிக்கடி ஫஺ர்புலய஻ ல஭ ஆ஭ம்பித்ெது. அரெ அலன் ென் தநருங்க஻஬ நண்ப- னிைம் தெ஺ல்ய, அலன் “ அை ரபத்ெ஻஬க்க஺஭஺ ! ஫஺ர்பு லய஻ர஬ அவ்லரவு அயக்ஷ஻஬஫஺க லிைக்கூை஺து. எனக்குத்தெரிந்ெ ஒரு இெ஬ கந஺ய் ந஻புணர் இருக்க஻ம஺ர். அலரிைம் தென்று உன் ைம்ரபக்க஺ட்ைய஺ம் ல஺ “ என்று கூம஻ அலரனக்கட்ை஺஬஫஺க அந்ெ ை஺க்ைரிைம் அரறத்துச் தெல்க஻ன்ம஺ன். அலரும் இலன் உைரய நன்ம஺க பரிகெ஺ெ஻த்து லிட்டு அலனுக்கு இெ஬த்ெ஻ல் இ஭ண்டு ப௄ன்று இைங்கரில் அரைப்பு இருக்க஻ன்மது. உைனடி஬஺க அறுரல ெ஻க஻ச்ரெ தெய்஬கலண்டுத஫னக் கூம அலனுக்கு ப௃ெய஻ல் அந்ெ ை஺க்ைர் ஫ீது நம்பிக்ரக ஏற்பைலில்ரய. ஆன஺ல் பிமகு இெ஬ அறுரல ெ஻க஻ச்ரெ தெய்து தக஺ள்க஻ம஺ன். அென஺ல் அலனுக்கு உைல் பூ஭ண குணம் அரைந்து லிடுக஻மது. அப்கப஺துெ஺ன் அலனுக்கு அந்ெ ை஺க்ைர் ஫ீது ஫ெ஻ப்பு ஏற்படுக஻ன்மது. ென் நண்பனுக்கும் நன்ம஻ தெ஺ல்க஻ன்ம஺ன். அடுத்ெல஺஭ம் ெந்ெ஻ப்கப஺ம்..... ஸ்ரீ஫த் பகலத்க஼ரெ அத்-7, ஸ்கய஺கம்-23.. க஫லும் ஹரிலம்ஸத்ெ஻ல் ரகய஺஬ ஬஺த்ெ஻ர஭஬ில் “ ஹரி ஒருலர்ெ஺ன் ெ஻஬஺னத்ெ஻ற்கு உரி஬லர் “ என்று ஫கஹஸ்ல஭- ன஺கயக஬ தெ஺ல்யப்பட்டு இருப்பரெ உண஭கலண்டும். - 12 -
 • 15. அதுபபோன்பம நோமும் ஫ற்ம தெய்லங்கள் அரிக்கும் பயன்களரப஬ தபரிெோக எண்ணி ஫ீண்டும் ஫ீண்டும் அலர்களரப஬ நோடிச்தென்று தகோண்டு இருக்கின்பமோம் அந்ெ ஫ோர்புலயிக்கோ஭னுக்கு கிளைத்ெது பபோன்று நம்஫ில் பயருக்கு நம் ஆச்ெோர்- ஬ன் நம் லோழ்லில் இளைப்பட்டு நீ நம்புகின்மலர்கதரல்யோம் தெய்லங்கள் இல்ளய. அலர்கதரல்யோம் பெலளெகள். அந்ெ ப஭ப்஭ஹ்஫த்ெோல் பளைக்கப்பட்ை- லர்கள். அலர்களுக்கும் பிமப்பு, இமப்பு உண்டு. அலர்கரிைம் உள்ர ெக்ெிகள்கூை, அந்ெ எம்தபரு஫ோனோல் லறங்கப்பட்ைபெ ! அலர்கள்அரிக்கும் பயன்கள் கூை நிம- ந்ெ஭஫ோனென்று* .என்றுஎடுத்துச்தெோல்யி நம்ள஫த்ெிருத்துகின்மோர். நோமும் உண்ள஫ள஬ உணர்ந்து ஸ்ரீ஫ந் நோ஭ோ஬ணளனத் தெோற தெோைங்கு கின்பமோம். இதுலள஭ நீங்கள் படித்ெெியிருந்து ஒன்று உங்களுக்கு நன்கு புயனோகி இருக்க பலண்டும். அது நம்முள் இருக்கும் ஆத்஫ோ ந஫க்கு தெோந்ெ஫ோனது இல்ளய. அது அந்ெ ப஭஫ோத்஫ோவுக்பக தெோந்ெ஫ோனது என்ம உண்ள஫. நீங்கபர கூறுங்கள் ந஫க்கு தெோந்ெ஫ில்யோெ ஒரு தபோருளுக்கு நோம் ஆளெப்பையோ஫ோ ?அப்படி ஆளெப்பட்ைோல் அது ெிருட்டுக்கு ெ஫஫ோன஫ோகும் இல்ளய஬ோ ?. நோம் தெருலில் பபோய்தகோண்டு இருக்கும்பபோது ஒரு தபோருளர போர்க்கிபமோம். அளெ நோப஫லோ ளலத்துக்தகோள்கி- பமோம். இல்ளயப஬ ! அென் தெோந்ெக்கோ஭ள஭க் கண்டுபிடித்து அலரிைம் ஒப்பளைப்- பபோம் இல்ளய஬ோ. அதுபபோன்பம நம்முள் இருக்கும் ஆத்஫ோளல அென் தெோந்ெக்- கோ஭஭ோன அந்ெ ஸ்ரீ஫ந் நோ஭ோ஬ணனிைம் ஒப்பளைக்க பலண்ைோ஫ோ ? அதுெோபன ெரி. ெரி ஒப்பளைக்கத்ெ஬ோர், அெற்கு என்ன லறி என்றுெோபன பகட்கிமீர்கள். அெற்குப் பய லறிகள் உள்ரன. ஞோன஫ோர்கம், பக்ெி஫ோர்கம் என பய ஫ோர்கங்கள் உள்ரன. ஆனோல் அலற்ளமத஬ல்யோம் களைபிடிப்பது என்பது நம்஫ோல் முடி஬ோது. பிமகு அெற்கு என்னெோன்லறி ! நம்பபோன்மலர்களுக்கோகத்ெோன் ஸ்ரீ஭ோ஫ோநுஜர் “ெ஭ணோகெி” என்மலறிள஬க் கோண்பித்து ெந்ெிருக்கின்மோர். அது ஫ிகவும் எரிெோன லறி நம்பக஫ோன லறியும் கூை. அது ெரி அந்ெ எம்தபரு஫ோனிைம்,” எம்தபரு஫ோபன நோன் தெய்ெ போலங்களரத஬ல்யோம் ஫ன்னித்து என்ளன ஏற்று தகோள்ரபலண்டும்” என்று ெ஭ணோகெி அளைந்ெோல் அலர் நம்ள஫ ஏற்று தகோள்லோ஭ோ என்மோல் ஏற்று தகோள்லோர். ஒருபலளர நோம் தெய்ெ கணக்கியைங்கோெ போலங்களர உத்பெெித்து ஏற்று தகோள்ரோ஫லும் பபோகயோம். அப்படி஬ோனோல் என்ன தெய்லது ! கயங்கபலண்ைோம். அெற்கும் லறி இருக்கிமது. அது என்ன ? அடுத்ெலோ஭ம் போர்க்கயோப஫ என்ன அலெ஭ம் !  ஸ்ரீ஫த் பகலத்கீளெ 7, ஸ்பயோகம்- 22. -13-
 • 16. சென்஫யாபம் சொன்ன஦ாம் ஥ாம் செய்த அ஭யி஬டங்காத ஧ாயங்கள஭ம௃ம் கூட நன்஦ித்து அந்த ஧பப்பஹ்நம் ஥ம் ஆத்நாளய ஌ற்று சகாள்஭ எரு யமி இருக்கின்- ஫து ஋ன்று. அது ஥ம் ஸ்ரீளயஷ்ணயத்தில் நட்டுனந களட஧ிடிக்கப்஧ட்டுயரும் யமி. அது ஥ாம் எரு ஆச்ொர்னன் மூ஬நாகதான் ெபணாகதி செய்துசகாள்஭னயண்டும். ஌ச஦ன்஫ால் ஆச்ொர்னர்க஭ின் யார்த்ளதக்குக் கட்டு஧டுயார் அந்த ஸர்னயஸ்யபன். அயருனந னயறுஎரு ஋஭ின யமிளனக் களட஧ிடிப்஧ார். அது஋ன்஦ ஋஭ின யமி ! ஥நக்கு அந்தக்னகாடீஸ்யபளப ஥ன்஫ாகத்சதரிம௃ம், ஌ன் ஥ம்கூட ஧டித்தயர்தான் ஋ன்று ளயத்துக் சகாண்டாலும் ஥ம்நால் அயளப அவ்ய஭வு ஋஭ிதில் சென்று ஧ார்த்துயிடமுடினாது. அயர் ய ீட்டு யாெ஬ில் ஥ாய் இருக்கும், கூர்கா இருப்஧ான். ஆகனய ஥ாம் ஋ன்஦ செய்னயாம் ! அயருளடன காரினதரிெிக஭ில் எருயருடன் சதாடர்பு சகாண்டு, அந்த னகாடீஸ்யபளப ெந்திக்கனயண்டுசநன்று ஥ம் யிருப்஧த்- ளதத் சதரியித்து அப்஧ாய்ண்ட்சநன்ட் யாங்கிக் சகாள்னயாம். அந்த னகாடீஸ்யப- பரின் நள஦யினனா நிக ெக்தி யாய்ந்தயள். அயர் அயள் ன஧ச்ளெ எருன஧ாதும் தட்டநாட்டார். அந்த காரினதரிெினனா ஥ம்஥ிள஬ளன ஥ன்கு புரிந்து சகாண்டயபாக னகாடீஸ்யபரின் நள஦யினிடம் ஥ம்ளநப் ஧ற்஫ி ஋டுத்துச் சொல்஬ி அப்஧ாய்ண்ட்- சநன்ட் யாங்கித்தருயார். ஥ாமும் அந்த கு஫ிப்஧ட்ட ன஥பத்தில் சென்று அந்த னகாடீஸ்யபளப ெந்திக்க ஥ம் னயள஬ ஋஭ிதில் முடிந்துயிடும். அதுன஧ான்ன஫ ஥ாம் அந்த ஧பநாத்நாயின் காரினதபெினாக யி஭ங்கும் ஥ம் ஆச்ொர்ன஦ிடம் சென்று ஥ம் குள஫கள஭க்கூ஫ி ஋ம்ச஧ருநா஦ிடம் ெபணாகதி ச஧ற்று தபனயண்டுசநன்று தண்ட- ஦ிட்டு யிண்ணப்஧ிக்க, அயரும் ஥ம்ளந எரு கு஫ிப்஧ிட்ட ஥ா஭ில் யபச்சொல்஬ி, ஥ம்ளநத் தானாருடன் கூடின ஋ம்ச஧ருநான் முன் ஥ிற்களயத்து முத஬ில் தானா- ரிடம் ஥ம்ளநப்஧ற்஫ி ஋டுத்துச் சொல்஬, தானாரும் ஋ம்ச஧ருநா஦ிடம் ஥ாம் செய்த ஧ாயங்கள஭சனல்஬ாம் நன்஦ிக்கச்சொல்஬ி ஥நக்கு ெபணாகதிளனப் ச஧ற்றுதருயார். ஌ச஦ன்஫ால் இங்கும் தானாருக்கு ெக்தி அதிகம். அயர் சொல்ள஬ அந்த ஧பநாத்நா எருன஧ாதும் தட்டனய நாட்டார் ஋ன்஧துதான் ஍தீகம். எரு ஌ளம இருந்தான். அயன் தி஦ம்னதாறும் தனிர்ொதமும் கிச்ெ஬ிக்காய் ஊறு- காம௃ம்தான் ொப்஧ிடுயான். அதுதான் அயன் ெக்திக்கு உகந்தது. அயனுக்குத் திடீ- சபன்று ஬ாட்டரினில் ஧ணம்கிளடத்தது. அதா஦ால் அயனுக்கு சகட்ட ஥ண்஧ர்- க஭ின் சதாடர்பு ஌ற்஧ட அயன் கண்டயற்ள஫ம௃ம் உண்ண ஆபம்஧ித்தான். அயன் ஧ணமும் களபந்தது, அயன் யனிற்஫ில் புற்று ன஥ாய்யந்து அயதி஧ட்டான். அயன் ஥ண்஧ர்களும் அயள஦யிட்டுச்சென்஫஦ர். ஧ி஫கு அயன்கதி ஋ன்஦ ஆனிற்று ! அடுத்தயாபம் ஧ார்க்க஬ானந ! -14-
 • 17. ஥ல்஬வயள஭ அந்த யனிற்ருய஬ிக்காபன் எரு ஥ல்஬ டாக்டரிடம் சென்று உட- ள஬க்காண்஧ிக்க அயரும்,” ஥ல்஬வ஥பத்தில் யந்தாய், இன்னும் தாநதித்து இரு- ந்தால் உன்உனிருக்வக ஆ஧த்து “ உ஦க்கு யந்திருப்஧து “ அல்ஸர் “஋ன்றுகூ஫ி அயனுக்கு மூன்று வயள஭க்கா஦ நருந்ளத ஋ழுதிக்சகாடுத்ததுடன் இ஦ி ஥ீ யாழ்- ஥ாள் முழுயதும் தனிர் ொதமும், கிச்ெ஬ிக்காய் ஊறுகாம௃ம் தான் ொப்஧ிடவயண்டு- சநன்று கூ஫ியிட்டார். அயன்யினாதிம௃ம் குணநா஦துஅயர் கூ஫ின ஧டிவன அயன் யாழ்஥ாள் முழுயதும் தனிர் ொதமும், கிச்ெ஬ிக்காய் ஊறுகாம௃ம் தான் ொப்஧ிட ஆபம்஧ித்தான். அயனும் ஍வனா இது஥ாள்யளப அளதத்தாவ஦ ொப்஧ிட்டு யந்வதன். ஧ணம் யந்த ஆணயத்தில் ஋ன் ஥ண்஧ர்க஭ின் வ஧ச்ளெக் வகட்டு அள஬ந்வதவ஦ ஋ன்று தன்ள஦த்தாவ஦ ச஥ாந்து சகாண்டான். அதுவ஧ா஬த்தான் ெி஬ ஸ்ரீளயஷ்ணயர்களும் முத஬ில் ஸ்ரீநந் ஥ாபானணள஦வன யணங்கி யந்தயர்கள் இளடனில் அயர்களுக்கு ஌தாயது துன்஧ம் வ஥ரும் வ஧ாது, நற்஫யர்க஭ின் வ஧ாதள஦னால் நற்஫ வதயளதகள஭ ஥ாடிச் செல்கின்஫஦ர் . முத஬ில் அயர்கள் அத஦ால் ஧஬ ஥ன்ளநகள஭ப் ச஧ற்஫ாலும்,஧ி஫கு துன்஧த்தில் தள்஭ப் ஧ட்டு களடத்வத஫ யமின஫ினாநல் திண்டாடுயர். அது வ஧ான்஫ வ஥பத்தில் அயர்க஭ில் ெி஬ருக்கு ஆச்ொர்னன் ெம்நந்தம் கிளடக்கப்ச஧ற்஫யர்க஭ாகி, அயரிடம் தம் குள஫கள஭ச்சொல்஬ி யமிவகட்கும் வ஧ாது, அயரும் அயர்களுக்கு அஷ்டா- க்ஷபம் , த்யனம் , ெர்நஸ்வ஬ாகம் ஋ன்஫ மூன்ள஫ம௃ம் ( டாக்டர் யனிற்றுய஬ிக் காபனுக்கு சகாடுத்தது வ஧ான்று ) உ஧வதெித்து அளயகள஭ தி஦மும் ஜ஧ித்து யபவயண்டுசநன்று கூ஫ி அயனுக்கு தானாளப முன்஦ிட்டு ெபணாகதி செய்து ளயப்஧ார் வநலும் யாழ்஥ாள் முழுயதும் ஸ்ரீநந் ஥ாபானணள஦ம௃ம், தானாளபம௃ம் தயிர்த்து நற்஫ வதயளதகள஭ ஥ாடிச் செல்஬க்கூடாது ஋ன்று கூறுயார். ( இங்கு ச஧ருநாள஭ம௃ம் , தானாளபம௃ம் ஋ன்஫து தனிர்ொதமும் கிச்ெி஬ிக்காய் ஊர் காம௃ம் வ஧ா஬ ஋ன்று சகாள்஭வயண்டும். ) அயனும் அயர் சொல்஬ின ஧டிவன தி஦மும் அந்த நந்திபங்கள஭ ஜ஧ித்துக் சகாண்டு, ச஧ருநாள஭ம௃ம் , தானாளபம௃ம் யணங்கி யப ஆபம்஧ித்தான். அதன் ஧ி஫கு அயன் இந்த நண்ணு஬கில் இருக்கும் யளப அயனுக்குத்வதளயனா஦யற்ள஫ அந்த ஋ம்ச஧ருநாவ஦ ஧ார்த்து, ஧ார்த்து அ஭ிப்஧ார். ஧ி஫கு அயன் கா஬ம் முடிந்ததும் அந்த ஜீயாத்நாளய தன்஦ிடவந ஧பந஧தத்தில் வெர்த்து சகாள்யார். இளயசனல்஬ாயற்஫ிர்கும் ஥ம்஧ிக்ளக வயண்டும். இல்ள஬ ஋ன்஫ால் ஧஬ன் இல்ள஬. இ஦ி அடுத்த யாபம் ெபணாகதிளனப் ஧ற்஫ி ஧ார்ப்வ஧ாம். -15-
 • 18. சபண஺கத஻யனப் ஧ற்஫஻ ஥஺ம் ததரிந்து தக஺ள்யதற்கு முன், ஥஺ம் ஧பப்பஹ்நத்யதப் ஧ற்஫஻ம௃ம் ஥஺ப஺னண தத்துயத்யதப் ஧ற்஫஻ம௃ம் ஸ்ரீ ஥஺ப஺னண ஧ட்டத்ரி தம்முயடன ஥஺ப஺னண ீனத்த஻ல் என்஦ தச஺ல்஬஻னிம௅க்க஻஫஺ர், ஧பந஺ச்ச஺ர்ன஺ள் தம்முயடன அம௅ள் ய஺க்க஻ல் என்஦ தச஺ல்஬஻ இம௅க்க஻஫஺ர் என்஧ய஦யற்ய஫ சும௅க்கந஺க ஧஺ர்ப்ப஧஺ம். ஥஺ப஺னண ீனம் – தசகம் - 1, ஸ்ப஬஺கம் -10.: கும௅ய஺ம௄பப்஧஺ உன் தய஬யந சங்கபன்முத஬஻ன பதயர்கய஭ம௃ம் கட்டு ஧டுத்துக஻஫து. தசகம் – 5 , ஸ்ப஬஺கம் – 6 : யயக஺ரிகம் ( ஸத்ய அஹங்- க஺பம் ) என்஫ முதல் ஧குத஻யனக் தக஺ண்டு ப்பம்நபதயன், ம௅த்பன், இந்த஻பன், அக்஦ி, சந்த஻பன், சூரினன் ப஧஺ன்஫ இந்த஻ரினங்க஭ில் ஧ற்றுயடன பதயர்கய஭ப் ஧யடத்தது . தசகம் – 8, ஸ்ப஬஺கம் – 1 : இப்஧டி நஹ஺ப்ப஭னத்த஻ன் முடியில் முதல் ப்பஹ்ந கற்஧ம் பத஺ன்஫஻னது. அத஻ல் உண்ட஺஦ ப்பஹ்நபதயன் நறு஧டிம௃ம் உன்஦ிடத்த஻- ஬஻ம௅ந்பத பயதங்கய஭ப் த஧ற்஫஺ர். ஧ின் முன் கற்஧த்த஻ல் இம௅ந்தது ப஧஺஬பய ஧யடப்புத் தத஺ம஻ய஬ துயங்க஻஦஺ன். தசகம் – 10, ஸ்ப஬஺கம் – 1 : ப்பஹ்ந பதயன் ஧ின்பு உன் அம௅஭ி஦஺ல் ந஻க்க ய஬஻யநனயடந்த஺ன். அதன்஧ின் ஥஻஬த்த஻஦ின்றும் த஺யபங்கய஭ம௃ம், யி஬ங்கு கய஭ம௃ம், ந஦ிதர்கய஭ம௃ம் ஧஬ யயகன஺஦ பதயர்கய஭ம௃ம் ஧யடத்த஺ன். தசகம் -10, ஸ்ப஬஺கம் – 4 : ப்பஹ்நனுயடன பும௅யங்க஭ின் ஥டுயி஬஻ம௅ந்து உன் ஓர் அம்சந஺க ந஻ம௅டன் ( ச஻யன் ) பத஺ன்஫஻஦஺ன். அயன் ஐனப஦ ! த஦க்கு த஧னயபம௃ம், இடங்கய஭ம௃ம் ஏற்஧டுத்த பயண்டுதநன்று ப்பஹ்ந஦ிடம் பயண்டிஅழுத஺ன். அத஦஺ல் அயன் ம௅த்பன் என்஫ த஧னயபப் த஧ற்஫஺ன். தசகம் – 82, ஸ்ப஬஺கம் – 7 : ம௅த்பய஦ச்பசர்ந்தயர்கள், யம஻஧டு஧யர்கள் அ஫஻யிய஦ உயடனயர்க஭஺க இம௅ந்த஺லும் த஺நஸகுணத்த஻ன் ந஻குத஻ன஺ல் தக஺டுஞ்தசனல்கய஭ தசய்஧யர்க஭஺கபய இம௅ப்஧஺ர்கள். தசகம் – 88, ஸ்ப஬஺கம் – 8 : ஧பந஺த்ந஺பய ! யிஷ்ணுபய ! ஥ீபன ஆக்கல், க஺த்தல், அம஻த்தல் ஆக஻ன மூன்று தசனல்களுக்கும் மூன்று யடியங்கய஭ம௃ம் அயநத்தயன். தசகம் – 89, ஸ்ப஬஺கம் – 2 :யிபுபய ! ச஻஬ர் தங்கள் குணத்த஻ற்குத் தக்க஧டி யியப- யில் நக஻ழ்஧யர்க஭஺கவும், ச஻஦ம் தக஺ள்஧யர்களுந஺஦ ப்பம்நன், சங்கபன் முத஬஻ன- யர்கய஭ யம஻஧ட்டு முன்஦஫஻வு இல்஬஺நல் இம஻ந்தயர்கள் ஆக஻஫஺ர்கள். அடுத்தய஺பமும் தத஺டம௅ம். -16-
 • 19. தசகம் – 90, ஸ்ல஬஺கம் – 1 : ஧பந஺த்ந஺லய ! உன்தன் ப஧ருமந ச஻யப஧ருந஺ன் நற்றுமுள்஭ எல்஬஺ லதயர்கம஭ம௃ம் பயல்஬க்கூடினது. தசகம் – 90 , ஸ்ல஬஺கம் – 5 : ஆத஻சங்கபர் ப்பஹ்நலதயன், யிஷ்ணு, சங்கபன் அம்சங்க஭ின் மூயரில் உன்ம஦லனப் ல஧஺ற்஫஻஦஺ர். அயர் ஥டு஥஻ம஬னி஦ின்றும் ஧ி஫ழ்ந்தயரில்ம஬. ஆகலய உன்ம஦ப் ஧ற்஫஻னத஺஦ ஸஹஸ்ப஥஺ந஺க்களுக்கு யிரிவுமப பசய்ததுடன் ஧஬ ஸ்ல஬஺கங்கம஭ம௃ம் இனற்஫஻ முடியில் உன்ம஦லன துத஻த்து லந஺க்ஷத்மதம௃ம் எய்த஻஦஺ர். இ஦ி ஧பந஺ச்ச஺ர்ன ஸ்ய஺ந஻கள் தம்முமடன அமுத பந஺ம஻க஭ில் என்஦ச் பச஺ல்஬஻- இருக்க஻஫஺ர் என்஧மத சற்று ஧஺ர்ப்ல஧஺ம். “ ஸர்யலதய ஥நஸ்க஺ப: லகஸயம் ப்பத஻கச்சத஻ ” என்஫ ய஺க்க஻னத்த஻ன்஧டி ஥஺ம் எந்த லதயமதக்கு ஥நஸ்க஺பம் பசய்த஺லும் அது லகசயம஦லன லசர்க஻஫து. அந்த லகசயன் ன஺பபன்஫஺ல் ஥஺ப஺னணன்த஺ன். அது நஹ஺யிஷ்ணுயின் ப஧னர். க, அ, ஈ, ச, ய ன்஫ சப்தங்கள் லசர்ந்தலத லகசயந் ஆக஻஫து. “ க “ என்஫஺ல் ப்பம்- நம஦ம௃ம், “அ “எ ன்஫஺ல் யிஷ்ணுமயம௃ம், “ ஈச “ என்஧து ஈஸ்யபம஦ம௃ம் கு஫஻க்- க஻ன்஫஦. ஆக க+அ+ஈச = லகச, ப்பம்ந஺, யிஷ்ணு, ருத்பன் என்஫ மும்மூர்த்த஻கள் அத஺யது ச஻ருஷ்டி, ஸ்த஻த஻, ஸம்ஹ஺பம் ஆக஻னயற்கு பதய்யங்க஭஺஦ இந்த மூன்று ல஧மபம௃ம் லகச – மய, அயர்களுக்கும் லநல஬ ஧பந஺ர்த்த ஸ்யரூ஧ந஺க இருந்து பக஺ண்டு எயன் தன்யசத்த஻ல் மயத்துக்பக஺ண்டு இருக்க஻஫஺ல஦஺ அந்த “ “ “லகசயன் “ அத஺யது அந்த முத்பத஺ம஻ல்க஭ில் ஒன்ம஫ நட்டுலந பசய்ம௃ம் ஸ்ய஺ந஻ன஺க இல்஬஺நல் மூன்றுக்கும் மூ஬சக்த஻ன஺க உள்஭ மூர்த்த஻ அயல஦ ! இப்ல஧஺து புரிந்தத஺ ஸ்ரீநன் ஥஺ப஺னணன்த஺ன் ஧பப்பஹ்நம் என்஧து. இ஦ி சபண஺- கத஻மனப் ஧ற்஫஻ ஧஺ர்ப்ல஧஺ம். -17-
 • 20. சபணாகதி ! சபணாகதி என்஫ால் என்஦ ? சபணாகதியனன்஫ால் ஥ம்மநயிட சக்தி யாய்ந்த ஒரு- யரிடம் அமடக்க஬ம் புகுயது என்று ய஧ாருள். ஧஬ம் குன்஫ின ஒருயன் ஧஬சா஬ி அடிக்கும்ப஧ாது அயன் கால்க஭ில் யிழுயது. ஏமம ஒருயன் ஧ணக்காப஦ிடம் யசன்று நண்டினிட்டு ஧ண உதயி பகட்஧து. அ஫ியில் சி஫ந்த ஒரு ஆச்சார்ன஦ிடம் அடி஧ணிந்து யித்மதகம஭க் கற்று யகாள்யது என்று ஧஬தபப்஧ட்ட சபணாகதிகள் உண்டு. ஆ஦ால் அமயகள் எல்஬ாபந ய஬ௌகிக சுகங்கம஭ப் ய஧றுயதன் ய஧ாரு- ட்பட யசய்னப்஧டு஧ய஦. ஆ஦ால் அந்த ஧பம்ய஧ாரு஭ா஦ எம்ய஧ருநா஦ிடம் யசய்- னப்஧டும் சபணாகதிபனா இக, ஧ப சுகங்கங்கள் பயண்டி யசய்னப்஧டுயதாகும். அதுபய உண்மநனா஦து, ஥ிம஬னா஦தும் கூட. அது இந்த உ஬கில் ஥ாம் யாழும் கா஬ம்யமப ஥நக்கு பயண்டின அம஦த்மதயும் அ஭ிப்஧துடன், ஥ம் ஆயுள் முடிந்த- தும் ஥ம்மந ஧பந஧தத்திலும் யகாண்டு பசர்க்கும். ஆக இதுபய சபணாகதி. சபணாகதியனன்஫தும் அடிபனனுக்கு ஒன்று ஥ிம஦யிற்கு யருகி஫து. அது அந்த ஥ாட்க஭ில் நக்கள் ஆயுள் காப்஧ீடு ( ம஬ப் இன்ஸுபன்ஸ் ஧ா஬ிசி ) எடுத்துக் யகாள்யயதன்஫ால் ஧னப்஧டுயார்கள். காபணம் அந்த ஧ா஬ிசி எடுத்துக்யகாண்டால் உடப஦ இ஫ந்து யிடுபயாபநா என்஫ ஧னம் தான் காபணம். இப்ப஧ாதுதான் அதன் அத்னாயசினத்மத உணர்ந்து அமத ஒரு பசநிப்஧ாகக் கருதி எடுத்துக்யகாள்஭த் துயங்கி இருக்கி஫ார்கள். அது ப஧ான்ப஫ ஥ம்நில் ஧஬ர் சபணாகதி யசய்துயகாண்டால் உடப஦ ஧பந஧தம் யசன்றுயிடுபயாம் என்று ஧னந்து யனதா஦ ஧ி஫கு யசய்து யகாள்- ஭஬ாம் என்று இருந்து யிட்டுப் ஧ி஫கு எடுத்துக் யகாள்஭பய யாய்ப்புக்கிமடக்கா- நப஬ ப஧ாய் இ஫ந்து யிடுயார்கள். அந்த ஧னம் உங்களுக்கு பதமயபனனில்ம஬. அப்஧டி உடப஦ ஧பந஧தம் யசல்யதற்கா஦ ஒரு சபணாகதி இருந்தாலும் ஥ம் ஆச்- சார்னர்கள் ஥நக்கு அமத யசய்து மயப்஧தில்ம஬. ஥ம் ஆயுள் கா஬ம் முடிந்த ஧ி஫பக ஧பந஧தம் யசல்யதற்கா஦ சபணாகதிமன யசய்து மயப்஧ார்கள். அப்஧டியனன்஫ால் சபணாகதி என்஧து ம஬ப் இன்ஸுபன்ஸ் ஧ா஬ிசி ப஧ான்஫தா ? என்று பகட்டால் ஧தில் இல்ம஬ என்ப஫ யசால்஬பயண்டும்.. இதுவும் அதுவும் ஒன்஫ல்஬. ஆயுள் காப்஧ீடு என்஧து ஒரு கு஫ிப்஧ிட்ட ஆண்டுகளுக்குத்தான் எடுக்க முடியும். பநலும் அந்த கா஬த்திற்குள் ஧ா஬ிசி எடுத்தயர் இ஫ந்து யிட்டால் அல்஬து அந்த கா஬ம் முடிந்தால்தான் அயருக்கு அந்த காப்஧ீட்டுத்யதாமக கிமடக்கும். . அப்஧டி என்஫ால் சபணாகதியனன்஫ால் என்஦ ? இதம஦ப் ஧ற்஫ி யிரியாக அடுத்த யாபம் ஧ார்க்க஬ாபந ! -18-
 • 21. சபணாகதி சசய்து சகாள்யதில் ஧஬ருக்கு ஏற்஧டும் ஐனங்கள் என்஦ ?அயற்஫ிர்க்கு என்஦ சசய்ன஬ாம் என்஧தத இ஦ி ஧ார்ப்ப஧ாம். இதத஦ சசய்து சகாண்டால் நிகவும் கட்டுப்஧ாடுடன் இருக்க பயண்டும் சய஭ினில் சாப்஧ிடக்குடாது, அது என்஦ால் முடினாது, சிறு யனதில் அனு஧யிக்காநல் யனது யந்த ஧ி஫கா அனு஧யிக்கமுடிம௃ம். ஆகபய யனதா஦ ஧ி஫கு ஧ார்த்துக்சகாள்஭஬ாம் என்று சி஬ர் ஥ித஦க்கி஫ார்கள். இதுவும் தயறு. அப்஧டி எந்த கட்டுப்஧ாடும் கிதடனாது. அததப்஧ற்஫ி ஧ின்பு யிரியாகக்கூறுகின்- ப஫ன். சி஬ர் இது கு஫ிப்஧ிட்டக் கு஬த்தயருக்காக ஏற்஧ட்டது என்று ஥ித஦க்- கின்஫ார்கள். இதுவும் தய஫ா஦ கருத்து. னார் பயண்டுநா஦ாலும் சபணாகதி சசய்து சகாள்஭஬ாம். இதற்கு எந்த தகுதிம௃ம் பயண்டாம் என்஧தத முன்ப஧ ஧ார்த்து இருக்கிப஫ாம். ஧ி஫ந்த குமந்ததகளுக்கு இவ்ய஭வு ஏன் எந்த ஜீயபாசி- களுக்கும் சபணாகதி சசய்து தயக்க஬ாம். அந்த ஆத்நாக்களும் ஥ற்கதினதடந்து இ஦ி ஑ரு ஧ி஫யி எடுக்கபயண்டாம் என்஫ ஥ல்எண்ணம் சகாண்டயர்கள். ஆ஦ால் ஑ரு ஆச்சார்னன் மூ஬நாகபய சசய்து தயக்கபயண்டும். சரி சபணாகதிசனன்஫ால் என்஦ ? இதத எதனுடன் ஑ப்஧ிட்டு ஧ார்க்க஬ாம் ! சய஭ி஥ாடுகளுக்குச் சசல்஬ யிரும்பு஧யர்கள் முத஬ில் ஥ம்அபசாங்கத்திடநிருந்து ஧ாஸ்ப஧ார்ட் எடுத்துக்சகாள்஭பயண்டும் இல்த஬னா ? அதுப஧ான்ப஫ ஥ாம் ஧பந஧தம் சசல்யதற்கா஦ ஧ாஸ்ப஧ார்ட்தான் இந்த “ சபணாகதி “ ஆ஦ால் அந்த ஧ாஸ்ப஧ார்டிற்கும், சபணாகதிக்கும் ஧஬ ஑ற்றுதநகளும் உண்டு அபத சநனம் ஧஬ பயற்றுதநகளும் உண்டு. அதய என்஦ என்று ஧ார்ப்ப஧ாம். ஑ற்றுதநகள் : 1. ஧ாஸ்ப஧ார்ட் எடுக்க யனது யபம்பு கிதடனாது. அதுப஧ான்ப஫ சபணாகதி சசய்து சகாள்஭ யனது யபம்பு கிதடனாது என்று முன்ப஧ சசான்ப஦ாம். 2. ஧ாஸ்ப஧ார்ட் எடுக்க முத஬ில் அந்த அலுய஬கத்திற்குச்சசன்று யிண்ணப்- ஧ிக்பயண்டும் . அதுப஧ான்ப஫ முத஬ில் ஑ரு தயணய ஆச்சார்னதப அணுகி ஥ம் யிருப்஧த்ததத் சதரியித்துக்சகாள்஭ பயண்டும். இ஦ி அடுத்தயாபம் ஧ார்ப்ப஧ாம். -19-
 • 22. 3. ஧ாஸ்ப஧ார்ட் அதிகாரிக஭ிடம் ப஥ர்முகத்பதர்யிற்குச் சென்று ஥ம்மநப்஧ற்஫ின யியபங்கம஭க் கூ஫, அயரும் ஥நக்கு ஧ாஸ்ப஧ார்ட் யமங்குயார் அதுப஧ான்ப஫ ஥ாமும் ஥ம் ஆச்ொர்னன் முன்பு சென்று ஥ம்மநப்஧ற்஫ின யியபங்கம஭க் கூ஫ அயரும் ஥நக்கு ெபணாகதி செய்து மயப்஧ார். 4. ஥ாம் ஧ாஸ்ப஧ார்ட் எடுத்து யிட்டாலும் ஥நக்கு சய஭ி஥ாடு செல்஬ யாய்புக் கிமடக்கும் ப஧ாதுதான் செல்஬முடியும். அதுப஧ான்ப஫ ஥ாம் ெிறு யனதி஦ில் ெபணாகதி செய்து சகாண்டு யிட்டாலும் ஥ம் ஆயுள் முடிந்த ஧ி஫பக ஧பந஧தம் செல்஬முடியும் / செல்பயாம் . 5. சய஭ி஥ாட்டி஬ிருக்கும் ஥நக்கு பயண்டினயர்கள் அமமப்பு அனுப்஧ி஦ால் நட்டுபந ஥ாம் சய஭ி஥ாடு செல்஬ முடியும். அதுப஧ான்ப஫ ஥ம்மந அந்த ஧பந- புருரன் அமமத்தால் நட்டுபந ஧பந஧தம் செல்஬முடியும். இ஦ி பயற்றுமநகள் என்஦ என்஦சயன்று ஧ார்ப்ப஧ாம் : 1. ஧ாஸ்ப஧ார்ட் எடுத்தயர்கச஭ல்஬ாம் சய஭ி஥ாடு சென்றுயிடுயதில்ம஬. ஆ஦ால் ெபணாகதி செய்து சகாண்டயர்கச஭ல்஬ாம் ஧பந஧தம் செல்யது உறுதி. 2. ஧ாஸ்ப஧ார்ட் எடுத்தால் எந்த சய஭ி஥ாடுகளுக்கு பயண்டுநா஦ாலும் செல்஬- ஬ாம். ஆ஦ால் ெபணாகதி செய்து சகாண்டயர்கள் சொர்கம் ப஧ான்஫ நற்஫ உ஬க கங்களுக்குச் செல்஬ பயண்டுன அயெினநில்ம஬. ஧பந஧தம் நட்டுபந செல்பயாம். 3. ஧ாஸ்ப஧ார்ட் எடுத்தயர்கள் எந்த சய஭ி஥ாட்டிற்குச் செல்஬பயண்டுபநா அந்த தூதபகத்தி஬ிருந்து யிறா ச஧஫பயண்டும். ெபணாகதிசெய்து சகாண்டயர்களுக்கு அது பதமயனில்ம஬. ஥ம் ஆச்ொர்னர்கப஭ அதம஦யும் உடப஦ யமங்கியிடுயர். 4.஧ாஸ்ப஧ார்ட் என்஧து ஒரு கு஫ிப்஧ிட்ட கா஬த்திற்குதான் யமங்கப்஧டும். ஧ி஫கு நீண்டும் எடுக்கபயண்டும். ஆ஦ால் ெபணாகதிமன ஒரு மும஫ செய்து சகாண்- டாப஬ ப஧ாதும். நீண்டும் செய்துசகாள்஭த்பதமயனில்ம஬. 5. யிறா என்஧தும் ஒரு கு஫ிப்஧ிட்ட கா஬த்திற்குத்தான் யமங்கப்஧டும். யிறா கா஬ம் முடிந்ததும் ஥ம் தாய் ஥ாட்டிற்பகத் திரும்஧ியிடபயண்டும். ஆ஦ால் ெபணா- கதி செய்து சகாண்டயர்கள் நீண்டும் இந்த நண்ணில் ஧ி஫க்கபயண்டின அயெி- னபந இல்ம஬. இது உறுதி. 6. ஧ாஸ்ப஧ார்ட் எடுத்தயர்கள் பதெயிபபாத ஥டயடிக்மகக஭ில் ஈடு஧ட்டால் அயர்- கள் ஧ாஸ்ப஧ார்ட் ஧஫ிமுதல் செய்னப்஧டுயதுடன் ஧ி஫கு அயர்களுக்கு ஆயுள் முழு- யதற்கும்஧ாஸ்ப஧ார்ட் யமங்கப்஧டநாட்டாது. ெபணாகதிசெய்துசகாண்டு தயறுகள் செய்தால் ? அதம஦ அடுத்தயாபம் ஧ார்க்க஬ாபந ! -20-
 • 23. ஆ஦ால் சபணாகதி சசய்து சகாண்ட ஧ின்பு ஥ாம் சசய்யும் தயறுகளுக்கு அந்த எம்ச஧ய௃நான் சிறு, சிறு தண்டன஦கன஭ யமங்கிப் ஧ின் ஥ம் ஆயுள் கா஬ம் ப௃டிந்- ததும் தம்நிடம் ஧பந஧தத்தில் சசர்த்துக்சகாள்யான் இதுவும் உறுதினா஦ ஑ன்று. இப்஧டி சசால்஬ிக்சகாண்சட ச஧ாக஬ாம். இ஦ி சபணாகதி சசய்து சகாண்டயர்கள் எப்஧டி, எப்஧டிசனல்஬ாம் இய௃க்கசயண்டுசநன்஧னத இ஦ி ஧ார்ப்ச஧ாம். சபணாகதி சசய்து சகாண்டயர்கள் தம்நால் ப௃டிந்தயனப சய஭ினிடங்க஭ில் சாப்- ஧ிடுயனத தயிர்க்க சயண்டும். ( ஒட்டல்க஭ில் சாப்஧ிடுயனத ஥ிறுத்தி஦ாச஬ ச஧ாதும். அது ஥ம் உடல் ஆசபாக்னத்திற்கும் நிக ஥ல்஬து ). சி஬ர் சகட்க஬ாம் ஥ான் அடிக்கடி சய஭ியூர்களுக்கு, சய஭ி஥ாடுகளுக்கு சயன஬஥ிநித்தம் சசல்஬ சயண்டி இய௃க்கி஫சத என்று ! அயர்களும் கூடுநா஦யனப ஒட்டல்க஭ில் சாப்஧ிடு- யனத தயிர்க்க஬ாம் ப௃டினயில்ன஬சனன்஫ால் சயங்கானம், பூண்டு, ப௃றுங்னக ச஧ான்஫ யற்ன஫யும், ஬ாகிரி யஸ்துக்கன஭யும் கண்டிப்஧ாக யிட்சடாமிக்க சயண்டும். எம்ச஧ய௃நான஦ தயி஫ சயறு எந்த சதயனதகன஭யும் கண்டிப்஧ாக யணங்கக்- கூடாது. ஥ீங்கள் சகட்க஬ாம் தற்கா஬ங்க஭ில் சியன், யிஷ்ணு இய௃யà

Related Documents