(aRËxHith)
n]>dB¬ixUzth
http://hinduebooks.blogspot.com
നാരദഭ ി ം
അ സഹിതം
E-book Published by
http://hinduebooks.blogspot.com
നാരദഭ ി ം
 
2
 
ആ ഖം
ആ ാ ികസാധക ാ ്, വിേശഷി ം ഭ
ാ ്, അത ാേപ ിതമാണ് ീനാരദ
മഹ ഷി വിരചി നാരദഭ ി ം. "ഈശ ര
േനാ പരമമായ േ മമാണ് ഭ...
നാരദഭ ി ം
 
3
 
നാരദഭ ി ം
ഥേമാऽധ ായഃ
അഥാേതാ ഭ ിം വ ാഖ ാസ ാമഃ 1
ഇേ ാ അ െകാ ് ഭ ിെയ വ ാഖ ാനി
താണ്.
(അേനക ജ മ ശാ ളി മി തി
േശഷ...
നാരദഭ ി ം
 
4
 
അത് അ തസ പ മാണ്.
(അതായത് ഭ ി അ തസമാനമാണ്. അത്
േനടിയാ ാ അ ഭവ അ
ളി വിവരി .)
യ ാ മാ സിേ ാ ഭവതി അ േതാ ഭവതി
േ ാ...
നാരദഭ ി ം
 
5
 
ഏതിെന അറി ാ ഒരാ മ ം, ം,
ആ ാരാമ മായി ീ േവാ (അതാണ് ഭ ി).
ആ ാവി തെ ആന ി വനാണ്
ആ ാരാമ .
സാ ന കാമയമാനാ നിേരാധ പ...
നാരദഭ ി ം
 
6
 
അതിേല ് (ഈശ ര േല ്) മാ േ മ ം,
അതി തട മാ തിേനാെട ാ ഉദാസീനത
മാണ് (താ പര മി ാ ) ഭ ി.
അന ാ യാണാം ത ാേഗാനന താ 1...
നാരദഭ ി ം
 
7
 
ഭവ നി യദാ ഢ ാ ധ ം ശാ ര ണം 12
ഭ ിമാ ില് ഢത േനടി ഴി ാ ം
ശാ െള അ സരിേ താണ്.
അന ഥാ പാതിത ശ യാ 13
അെ ി (ഭ ിമാ ി...
നാരദഭ ി ം
 
8
 
ഇനി വിവിധ ആചാര ാ െട അഭി ായമ സരി
ഭ ി െട നാനാവിധ ളായ ല ണ
വിവരി െ .
ജാദിഷ രാഗ ഇതി പാരാശര ഃ 16
ജാദി ക ളി അ രാഗ...
നാരദഭ ി ം
 
9
 
നാരദ തദ പിതാഖിലാചാരതാ തദ ി രേണ
പരമവ ാ ലേതതി 19
നാരദനാകെ സകലക ം ഈശ രനില ി
ക ം ഈശ രവി രണ ി അത മായ
വ ാ ലത അ ഭ...
നാരദഭ ി ം
 
10
 
ജ ിെല േഗാപികമാ െട ഭ ി എ കാരമായി
േവാ അ േപാെല.
(േമ പറ ഭ ില ണ ിന് ഉ മ ാ
മാണ് േഗാ ല ിെല േഗാപികമാ ).
ത ാപി ന മ...
നാരദഭ ി ം
 
11
 
സാ ക മ ാനേയാേഗേഭ ാऽപ ധികതരാ 25
ഭ ി ക ം, ാനം, േയാഗം എ ിവെയ ാ
േ മായതാണ്.
(ഇവ ം ഈശ ര ാ ി വ ത
മാ ളാണ്. ഇവ െ ാ...
നാരദഭ ി ം
 
12
 
(ക ം, ാനം, േയാഗം എ ിവ സാധനകളാണ്,
സാ മ (ല മ ). അ െകാ ് ഭ ി
അവേയ ാ േ മായതാണ്).
ഈശ രസ ാപ ഭിമാനേദ ഷിത ാത് ൈദന...
നാരദഭ ി ം
 
13
 
അ െകാ ം ഭ ിമാ ം അവേയ ാ േ
മാണ്).
തസ ാഃ ാനേമവ സാധനമിേത േക 28
ഭ ിെയ ാപി വാ സാധനം (ഉപായം)
ാനം മാ മാെണ ് ചില പ...
നാരദഭ ി ം
 
14
 
പറ അഭി ായം നാരദെ തെ ം
മാര ാരായ സനകാദി നിമാ േടതാ
െണ ം ഒ മത ്. അ െനയാെണ ി
ിെല അവസാനപദം " മാരാഃ" എ ായി
ീ ം. ...
നാരദഭ ി ം
 
15
 
(ഈശ രസാ ാ ാരം ലഭി തിന് ിപര
മായ ാനം മാ ം മതിയാ കയി എ ്
താ പര ം).
ത ാത് ൈസവ ാഹ ാ ഭിഃ 33
അ െകാ ് ി ആ ഹി വ ഭ ...
നാരദഭ ി ം
 
16
 
("njാ " എ ം "എെ ത്" എ േബാധമാണ്
ആസ ി എ െകാ ് ഇവിെട ഉേ ശി ിരി
ത്).
അവ ാ ഭജനാത് 36
നിര രമായ ഭജന ി െട (ഭ ി ലഭ ...
നാരദഭ ി ം
 
17
 
ഖ മാ ം മഹാ ാ െട (മഹാ ാരായ ഭ ാ െട)
പെകാ ് മാ ം, അെ ി ഈശ ര പ
െതെ ാ െകാ ം (ഭ ി ലഭ മാ ).
(സ യ ം തീ യാ ം ആവശ മ...
നാരദഭ ി ം
 
18
 
ഈശ രകാ ണ ം െകാ മാ മാണ്
മഹാ ാ മാ സ ം െച വാ
സാ മാ ത്.
ത ിം േന േഭദാഭാവാത് 41
ഭഗവാ ം ഭ ാ മായി േഭദമി ാ െകാ ്
(...
നാരദഭ ി ം
 
19
 
മലിനമാ ക ം മലിനമായ ചി ില്
ഭഗവ രണ ് ഇടമി ാെത വരിക ം െച ം).
കാമേ ാധേമാഹ തി ംശ ിനാശകാരണത ാത് 44
നസ ം െകാ ് ക...
നാരദഭ ി ം
 
20
 
നസ െ ത ജി ക ം, മഹാ ഷ
ാെര േസവി ക ം, മമതയി ാ വനാ ക ം
െച േവാ അവ മായെയ തരണം െച
(മായെയ ജയി ).
േയാ വിവി ാനം േസവ...
നാരദഭ ി ം
 
21
 
( ഖ ഃഖ , ലാഭന , ശീേതാ ,
ട ിയ പര രവി ളായ േജാടികെളയാണ്
ദ െള പറ ത്. ഇവെയെയ ാം
അതിവ ി വനാണ് നി ദ ).
േയാ േവദാന...
നാരദഭ ി ം
 
22
 
ഭ ി െട വിവിധമായ വകേഭദ െള
വ ാഖ ാനി ).
കാസ ാദനവത് 52
കനായ വ ി ് തെ ഖാ ഭവം വ ി ാനാ
കാ ത് എ കാരമാേണാ അ േപാെല ...
നാരദഭ ി ം
 
23
 
(സത ം, രജ ്, തമ ് എ ിവയാണ്
ണ . സത ം ാന ധാന ം, രജ ്
രാഗ ധാന ം, തമ ് അ ാന ധാന മാണ്.
പരാഭ ിയി ഇവെയാ ം തെ യി ...
നാരദഭ ി ം
 
24
 
തരം ഗൗണഭ ാെര റി ം, ാനി എ
പരാഭ െന റി ം വ ി ് - ഗീത 7-16).
ഉ ര ാ ര ാത് വാ േ യായ ഭവതി 57
പിെ ിെ വേയ ാ വയാണ്
...
നാരദഭ ി ം
 
25
 
മാണാ രസ ാനേപ ത ാത് സ യം മാണ-
ത ാത് 59
( ാനം, ക ം, േയാഗം എ ിവേയ ാ ഭ ി
എ താണ് എ തിന്) േവെറ മാണം
ആവശ മി , എെ...
നാരദഭ ി ം
 
26
 
അ ഭവി . അ െകാ ് ഭ ി മ വേയ ാ
എ മാണ്).
േലാകഹാനൗ ചി ാ ന കാര ാ നിേവദിതാ
േലാകേവദത ാത് 61
ലൗകിക ം ൈവദിക മായ സകല...
നാരദഭ ി ം
 
27
 
ത ജി ക ം, േ മം വള വാനാവശ മായ സാധന
കള ി ക ം െചേ താണ്.
ീധനനാ ികൈവരിചരി ം ന വണീയം 63
ീ, ധനം, നാ ിക , ശ എ ിവെ...
നാരദഭ ി ം
 
28
 
എ ാ ിക ം ഈശ രനി സമ ി
വനായി ീ ് കാമം, േ ാധം, അഭിമാനം
ട ിയവെയ ം ഈശ രനിേല ് തെ
തിരി ക ം െചേ താണ്.
( ഭാ ഭക െള...
നാരദഭ ി ം
 
29
 
ഭ ഭഗവാ മായി ഐക ം ാപി .
ദാസ ഭാവ ിേലാ, കാ ാഭാവ ിേലാ ഭജി
വ ം േമണ ഈ േഭദഭാവ ി നി ്
രാ കതെ െച ം).
ഭ ാ ഏകാ ിേനാ ...
നാരദഭ ി ം
 
30
 
(ബ ന ിന് കാരണ ളായ ക െള ഭ
ാ േമാ ിന് ഉത വയാ ി ീ ക ം,
സ ം ജീവിത ി െട ശാ ് ാമാണി
കത ന ക ം െച െവ ് താ പര ം).
ത...
നാരദഭ ി ം
 
31
 
അവ െടയിടയി ജാതി, വിദ ാ, സൗ ര ം, ല
മഹിമ, സ ്, േജാലി എ ിവെയ അടി ാന
മാ ി യാെതാ േഭദ മി .
(േമ പറ ഉപാധികെളാ ം ത...
നാരദഭ ി ം
 
32
 
് േദ ഷ ം, മ ം ഉ ായി അധഃപതി
ാ മിട ്).
ബാ ല ാവകാശത ാദ് അനിയത ാ 75
വളെരയധികം അഭി ായ ാ വാ സാ
ത െകാ ം, നി ിതമാ...
നാരദഭ ി ം
 
33
 
ഖം, ഃഖം, ഇ ാ, ലാഭം ട ിയവെയ ത ജി ി ്
അ കാലം തീ ി ിരി േ ാ അരനിമിഷം
േപാ ം വ മായി െചലവഴി ത്.
(ഭ തെ സമയം എ െന ...
നാരദഭ ി ം
 
34
 
ഭ ാ (േമ പറ വിധം) കീ ി േ ാ
ഭഗവാ േവഗ ി ത നായി ഭ ാെര
ദ ശനം ന കി അ ഹി .
ിസത സ ഭ ിേരവ ഗരീയസീ ഭ ിേരവ
ഗരീയസീ 81
...
നാരദഭ ി ം
 
35
 
ി ആസ ി, ഈശ രെ വിരഹ ി
ആസ ി എ ി െന ഒേര ഭ ി പതിെനാ
കാര ി കടമാ .
ഇേത വം വദ ി ജനജ നി ഭയാഃ ഏകമതാഃ മാര-
വ ാസ- ക-...
നാരദഭ ി ം
 
36
 
യ ഇദം നാരദേ ാ ം ശിവാ ശാസനം വിശ സിതി
േ സ ഭ ിമാ ഭവതി സഃ േ ം ലഭേത
സഃ േ ം ലഭത ഇതി 84
നാരദ ഉപേദശി ഈ മംഗളകരമായ ...
of 37

Narada bhakti sutram_malaylalam

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Spiritual      


Transcripts - Narada bhakti sutram_malaylalam

 • 1. (aRËxHith) n]>dB¬ixUzth http://hinduebooks.blogspot.com
 • 2. നാരദഭ ി ം അ സഹിതം E-book Published by http://hinduebooks.blogspot.com
 • 3. നാരദഭ ി ം   2   ആ ഖം ആ ാ ികസാധക ാ ്, വിേശഷി ം ഭ ാ ്, അത ാേപ ിതമാണ് ീനാരദ മഹ ഷി വിരചി നാരദഭ ി ം. "ഈശ ര േനാ പരമമായ േ മമാണ് ഭ ി" എ ാണ് നാരദമഹ ഷി ഭ ിെയ നി ചി ത്. െവ ം എ പ ിനാ മാ ഈ ി ീനാരദ "എ ാണ് യഥാ ഥ ഭ ിെയ ം, അതിെ ല ണ എെ ാെ യാെണ ം, ഭ ിലാഭ ി ഉപായ െളെ ാ െ യാെണ ം, ഭ െ ക വ െമെ ം, ഭ ന് നിഷി മായെതെ ം, ഭ ിെയ േന െകാ ാ ലാഭെമെ ം, ഭ ാ െട മഹിമെയെ ം" ലളിത ളായ ളി െട വ ി . വിവ ക
 • 4. നാരദഭ ി ം   3   നാരദഭ ി ം ഥേമാऽധ ായഃ അഥാേതാ ഭ ിം വ ാഖ ാസ ാമഃ 1 ഇേ ാ അ െകാ ് ഭ ിെയ വ ാഖ ാനി താണ്. (അേനക ജ മ ശാ ളി മി തി േശഷം ഭ ിയി െട മാ േമ ജീവിതസാഫല ാ എ ഈ ജ ി തിരി റി തിെന ചി ി വാനാണ് "ഇേ ാ " എ പദം ഉപേയാ ഗി ിരി ത്. ജീവിതസാഫല മാ ഫലെ ചി ി വാനാണ് "അ െകാ ്" എ പദം ഉപേയാഗി ിരി ത്). സാ ത ി പരേ മ പാ 2 അത് (ഭ ി) അവി േ ാ (ഈശ ര ) പരമേ മമാ സ പേ ാ ടിയതാണ്. അ തസ പാ ച 3
 • 5. നാരദഭ ി ം   4   അത് അ തസ പ മാണ്. (അതായത് ഭ ി അ തസമാനമാണ്. അത് േനടിയാ ാ അ ഭവ അ ളി വിവരി .) യ ാ മാ സിേ ാ ഭവതി അ േതാ ഭവതി േ ാ ഭവതി 4 ഏതിെന േനടിയാ ഒ വ ി സി ം, അ ത ം, മാ (അതാണ് ഭ ി). യ ാപ ന കി ിദ് വാ തി ന േശാചതി ന േദ ി ന രമേത േനാ ാഹീ ഭവതി 5 ഏതിെന ാപി ാ ഒരാ ഒ ം ആ ഹി കേയാ, ഃഖി കേയാ, േദ ഷി കേയാ, രമി കേയാ, ഉ ാഹിയാ കേയാ െച ി േയാ (അതാണ് ഭ ി). യ ്njാത ാ മേ ാ ഭവതി േ ാ ഭവതി ആ ാരാേമാ ഭവതി 6
 • 6. നാരദഭ ി ം   5   ഏതിെന അറി ാ ഒരാ മ ം, ം, ആ ാരാമ മായി ീ േവാ (അതാണ് ഭ ി). ആ ാവി തെ ആന ി വനാണ് ആ ാരാമ . സാ ന കാമയമാനാ നിേരാധ പത ാത് 7 അത് ലൗകികമായ ആ ഹ ളി നി ് മാണ്, എെ ാ നിേരാധാ കമാണ്. (യഥാ ഭ ി വ കഴി ാ പിെ ആ ഭ മെ ാ ആ ഹ ളി നി ം നാ െകാ ് ഭ ിയി കാമം ഉ ായിരി കയി ). നിേരാധ േലാകേവദവ ാപാരന ാസഃ 8 നിേരാധെമ െകാ ് ഉേ ശി ത് ലൗകിക ം ൈവദിക മായ എ ാ ക െട ം ത ാഗമാണ്. ത ി നന താ തദ ിേരാധി ദാസീനതാ ച 9
 • 7. നാരദഭ ി ം   6   അതിേല ് (ഈശ ര േല ്) മാ േ മ ം, അതി തട മാ തിേനാെട ാ ഉദാസീനത മാണ് (താ പര മി ാ ) ഭ ി. അന ാ യാണാം ത ാേഗാനന താ 10 ( ിലെ ി പറ ) അനന ത എ െകാ ് ഉേ ശി ത് ഈശ രെനാഴി മെ ാ ആ യ െളെയ ാം ത ജി തി െനയാണ്. േലാകേവേദ തദ ലാചരണം തദ ിേരാധി- ദാസീനതാ 11 ലൗകിക ം ൈവദിക മായ ക ളി ഭ ി ് അ ലമായതിെന ആചരി ക ം അതി തട ം നി തിേനാട് താ പര മി ാതിരി ക ം േവ താണ്. (എ ാമെ ി ചി ി ത ാഗം എ ാ ക െള ം ഉേ ശി എ ് വ മാ ാനാണ് ഈ ം. അ ടാെത ഒ താമെ ി പറ ഉദാസീനത എ ാെണ ് ഈ ി ഒ ടി വ മാ ക ം െച ിരി ).
 • 8. നാരദഭ ി ം   7   ഭവ നി യദാ ഢ ാ ധ ം ശാ ര ണം 12 ഭ ിമാ ില് ഢത േനടി ഴി ാ ം ശാ െള അ സരിേ താണ്. അന ഥാ പാതിത ശ യാ 13 അെ ി (ഭ ിമാ ില് നി ്) പതനം സംഭവി വാ സാ ത െകാ ് (ശാ ളിെല വിധിനിേഷധ െള ബ മാനിേ താണ്). േലാേകാऽപി താവേദവ േഭാജനാദി വ ാപാര ാ- ശരീരധാരണാവധി 14 അ േപാെല ആഹാരം കഴി ക എ ി െന ലൗകികമായ ക ം ശരീരം നിലനി ിടേ ാളം നി ഹിേ താണ്. (ശാ വിഹിത മായ ം ഭ ി ് അ ലമായ മായ ക അ ി ക ം, അതിനായി ശരീരെ േവ ം വ ം സംര ി ക ം െചേ താണ്) ത ണാനി വാച േ നാനാമതേഭദാത് 15
 • 9. നാരദഭ ി ം   8   ഇനി വിവിധ ആചാര ാ െട അഭി ായമ സരി ഭ ി െട നാനാവിധ ളായ ല ണ വിവരി െ . ജാദിഷ രാഗ ഇതി പാരാശര ഃ 16 ജാദി ക ളി അ രാഗമാണ് ഭ ിെയ ് പരാശര നായ വ ാസ അഭി ായെ . കഥാദിഷ ിതി ഗ ഗഃ 17 ഭഗവ കഥകളി (അവ പറ തി ം േക തി ) അ രാഗമാണ് ഭ ിെയ ് ഗ മഹ ഷി (അഭി ായെ ). ആ രത വിേരാേധേനതി ശാ ില ഃ 18 ആ രതി ് (ആ ാവി ആന ി തിന്) തട മാകാ ിടേ ാളം ഇെത ാം ( െ ര ളി പറ ം) ഭ ിയാെണ ് ശാ ില (അഭി ായെ ). (ആ രതി വി മ ാ അ ഃകരണ ി യാണ് ഭ ിെയ ് താ പര ം).
 • 10. നാരദഭ ി ം   9   നാരദ തദ പിതാഖിലാചാരതാ തദ ി രേണ പരമവ ാ ലേതതി 19 നാരദനാകെ സകലക ം ഈശ രനില ി ക ം ഈശ രവി രണ ി അത മായ വ ാ ലത അ ഭവെ ക ം െച താണ് ഭ ി െയ ് (അഭി ായെ ). (േമ പറ എ ാ ല ണ ം അ ളാണ്. സകലക െള ം ഈശ ര ല ി ് സദാ ഈശ ര രണേയാെടയിരി ക ം, അ െമ ി ം ഈശ രവി തി ായാ അസഹ മായ ഃക ാ മാണ് ഭ ിെയ ് താ പര ം). അേ വേമവം 20 ഇ കാരം തെ യാണ് (ഭ ി). (ഭ ിെയ റി ് നാരദ പറ ല ണം തെ യാണ് മായെത ് ഉറ ി പറ ക യാണ് ഈ ിെ ഉേ ശ ം). യഥാ ജേഗാപികാനാം 21
 • 11. നാരദഭ ി ം   10   ജ ിെല േഗാപികമാ െട ഭ ി എ കാരമായി േവാ അ േപാെല. (േമ പറ ഭ ില ണ ിന് ഉ മ ാ മാണ് േഗാ ല ിെല േഗാപികമാ ). ത ാപി ന മാഹാ ാനവി ത പവാദഃ 22 അവിെട ം (ഭഗവാെ ) മഹത െ വി രി െവ േദാഷമി . തദ ിഹീനം ജാരാണാമിവ 23 അതിെ ി (ഭഗവാെ മഹത െ റി ാനമിെ ി ) ഭ ി ജാര ാ േടതി സമ മാ ം. നാേ വ ത ി ത ഖ ഖിത ം 24 അതി (ജാരേ മ ി ) േ മഭാജന ിെ ഖ ി സ യം ഖമ ഭവി കെയ തീെര സംഭവി ി .
 • 12. നാരദഭ ി ം   11   സാ ക മ ാനേയാേഗേഭ ാऽപ ധികതരാ 25 ഭ ി ക ം, ാനം, േയാഗം എ ിവെയ ാ േ മായതാണ്. (ഇവ ം ഈശ ര ാ ി വ ത മാ ളാണ്. ഇവ െ ാം അധികാരിേഭദ ്. ശരിയായ േയാഗ ത വ മാ േമ ഇവ അഭ സി വാ പാ . അെ ി ഫലം സി ി ിെ മാ മ , വിപരീതഫല ാ ക ം െച ം. എ ാ ഇവയി നി ് ഭി മായി ഭ ി ് അധികാരിവ ത ാസമി . മാ മ ഭ ന് ഒരി ം പതന ാ ക മി . ഇതി റേമ ഭ ിമാ ി ഈശ രവി തി അവസരം തീെരയി . ഇെത ാംെകാ ് ഭ ി മ ിെന ം അേപ ി ് േ മാെണ ് താ പര ം). ഫല പ ാത് 26 ഭ ി ഈ മാ െട ം ഫലം (ല ം/സാ ം) ആയ െകാ ്.
 • 13. നാരദഭ ി ം   12   (ക ം, ാനം, േയാഗം എ ിവ സാധനകളാണ്, സാ മ (ല മ ). അ െകാ ് ഭ ി അവേയ ാ േ മായതാണ്). ഈശ രസ ാപ ഭിമാനേദ ഷിത ാത് ൈദന ിയ- ത ാത് ച 27 ഈശ ര േപാ ം അഭിമാനികേളാട് േദ ഷ ം, വിനയശീല ാേരാട് ിയ െകാ ം (ഭ ി ക ം, ാനം, േയാഗം എ ിവെയ ാ മിക താണ്). (ഈശ രന് ആേരാ ം െവ േ ാ, ിയേമാ ഇ തെ . എെ ാ ഈശ ര ഇ രം വികാര ് അതീതനാണ്. അ െകാ ് ഈ ം അ മാ ത് അഹ ാരം ഈശ രസാ ാ ാ ര ിന് ഏ ം വലിയ തട മാണ് എ ാണ്. നാം അഹ ാര ി നി ് എ മാ ം രാ േവാ അ ് നാം ഈശ രേനാട് അ . ക ം, ാനം, േയാഗം എ ിവ അഭ സി വെര അേപ ി ് സ ം ഈശ രനില ി ് സദാ ഭഗവ മാഹാ െ രി ിരി ഭ ന് അഹ ാര ാവാ സാ ത വളെര റവാണ്.
 • 14. നാരദഭ ി ം   13   അ െകാ ം ഭ ിമാ ം അവേയ ാ േ മാണ്). തസ ാഃ ാനേമവ സാധനമിേത േക 28 ഭ ിെയ ാപി വാ സാധനം (ഉപായം) ാനം മാ മാെണ ് ചില പറ . (ഈശ രമഹിമെയ റി ാന ി െട ഭ ി െയ േനടാനാ െമ ് താ പര ം). അേന ാന ാ യത മിത േന 29 ഭ ി ം ാന ം പര രം ആ യി ിരി എ ് േവെറ ചില പറ . സ യം ഫല പേതതി മാരഃ 30 ഭ ി സ യം ഭ ി െട തെ ഫലമാ െവ ് ാവിെ നായ നാരദമഹ ഷി അഭി ായ െ . (അപക മായ ഭ ി േമണ പക മായ ഭ ി ് കാരണമാ െവ ് താ പര ം. ഈ ി
 • 15. നാരദഭ ി ം   14   പറ അഭി ായം നാരദെ തെ ം മാര ാരായ സനകാദി നിമാ േടതാ െണ ം ഒ മത ്. അ െനയാെണ ി ിെല അവസാനപദം " മാരാഃ" എ ായി ീ ം. അ െ കണ ിെല േ ാ ഈ പാഠേഭദം ഒ ടി സ ീകാര മായി േതാ . എെ ാ അ ി െട നാരദ ഈ ളി പറ അഭി ായ െള ം ഖ ി ്). രാജ ഹേഭാജനാദി തൈഥവ ത ാത് 31 രാജാവ്, വീട്, േഭാജനം എ ീ ാ ളി അ കാരം തെ കാണെ തിനാ (ഭ ി ഭ ി െട തെ ഫലമാ ). ന േതന രാജപരിേതാഷഃ ാ ി ാ 32 േമ പറ രാജെകാ ാരം, േഭാജനം എ ീ ാ ളി (അവെയ റി ാനം െകാ മാ ം) രാജ ീതി ലഭി കേയാ, വിശ മാ കേയാ െച ി .
 • 16. നാരദഭ ി ം   15   (ഈശ രസാ ാ ാരം ലഭി തിന് ിപര മായ ാനം മാ ം മതിയാ കയി എ ് താ പര ം). ത ാത് ൈസവ ാഹ ാ ഭിഃ 33 അ െകാ ് ി ആ ഹി വ ഭ ിെയ െ സ ീകരിേ താണ്. തസ ാഃ സാധനാനി ഗായ ാചാര ാഃ 34 ഭ ിെയ ാപി തിനായി വിവിധ സാധന െള (ഉപായ െള) ആചാര ാ വ ി . (ഇനി വ ി െ ഉപായ ഭ ി സഹകാരികാരണ മാ മാണ്. എെ ാ ഭ ി മാ മാണ് ഭ ി സാ ാത് കാരണെമ ് താം ി പറ കഴി താണേ ാ). ത വിഷയത ാഗാത് സംഗത ാഗാത് ച 35 വിഷയ െള ം (േഭാഗവ െള ം), അവേയാ ആസ ിെയ ം ത ജി തി െട ം (ഭ ി ലഭ മാ ).
 • 17. നാരദഭ ി ം   16   ("njാ " എ ം "എെ ത്" എ േബാധമാണ് ആസ ി എ െകാ ് ഇവിെട ഉേ ശി ിരി ത്). അവ ാ ഭജനാത് 36 നിര രമായ ഭജന ി െട (ഭ ി ലഭ മാ ). േലാേകऽപി ഭഗവ ണ വണകീ നാത് 37 ലൗകികകാര ളി വ ാപരി േ ാ ം ഭഗവദ് മാഹാ െ റി ് േക ക ം, വ ി ക ം െച െകാ ് (ഭ ി ലഭ മാ ). (ക െള ആ ാ ികം, ലൗകികം എ ി െന േവ തിരി ാെത ഏ ക ം െച േ ാ ം ഭഗവദ് ണ വണകീ നം െച െകാ ് അവെയ െയ ാം ഈശ ര ജയാ ി മാേ താണ്). ഖ ത മഹ പൈയവ ഭഗവ പാേലശാദ് വാ 38
 • 18. നാരദഭ ി ം   17   ഖ മാ ം മഹാ ാ െട (മഹാ ാരായ ഭ ാ െട) പെകാ ് മാ ം, അെ ി ഈശ ര പ െതെ ാ െകാ ം (ഭ ി ലഭ മാ ). (സ യ ം തീ യാ ം ആവശ മാണ്. എ ാ ം എ െയാെ യ ി ാ ം മഹ പേയാ ഈശ ര പേയാ ഇെ ി ഭ ി ാ ക അസാ മാെണ ് പറ ് നാരദമഹ ഷി ഭ ിലാഭ ി സാധന െള റി ച ഈ േ ാെട ഉപസംഹരി കയാണ്. ഒേര ി മഹാ ാ െട ം ഭഗവാെ ം പ െയ റി ് പറ തി െട നാരദമഹ ഷി ഭഗവാ ം ഭ ം ത ി േഭദമിെ ് ചി ി കയാണ്). മഹ ംഗ ലേഭാऽഗേമ ാऽേമാഘ 39 മഹാ ാ മാ സംസ ം ലഭി ാ വളെര യാസ ം, ാപ ം, അ ല മാ . ലഭ േതऽപി ത പൈയവ 40
 • 19. നാരദഭ ി ം   18   ഈശ രകാ ണ ം െകാ മാ മാണ് മഹാ ാ മാ സ ം െച വാ സാ മാ ത്. ത ിം േന േഭദാഭാവാത് 41 ഭഗവാ ം ഭ ാ മായി േഭദമി ാ െകാ ് (യഥാ ഭ െന ാ ത് ഈശ രദ ശന ിന് സമമാണ്. അത് ഈശ രകാ ണ ം ടാെത സാ മ ). തേദവ സാധ താം തേദവ സാധ താം 42 അത് (മഹ ംഗം) തെ സാധി ാ ം, അ തെ സാധി ാ ം. ംഗഃ സ വൈഥവ ത ാജ ഃ 43 ന മാ സ ം ഏ വിധ ി ം ത ജിേ താ . (മഹ ംഗം െകാ ് ഭ ി ദി ം, വള ക ം െച േ ാ നസ ം െകാ ് ചി ം
 • 20. നാരദഭ ി ം   19   മലിനമാ ക ം മലിനമായ ചി ില് ഭഗവ രണ ് ഇടമി ാെത വരിക ം െച ം). കാമേ ാധേമാഹ തി ംശ ിനാശകാരണത ാത് 44 നസ ം െകാ ് കാമം, േ ാധം, േമാഹം, തി ംശം, ിനാശം എ ിവ ഉ ാ തിനാ (അതിെന സ ഥാ ത ജിേ താണ്). (ഇെത െന സംഭവി എ ത് ഭഗവ ഗീത ര ാമ ായ ി വിശദമായി വിവരി ി ് - 2- 62, 63). തരംഗായിതാ അപീേമ സംഗാത് സ ായേ 45 േമ പറ കാമം, േ ാധം എ ിവ തിരമാല കെളേ ാെല െച താെണ ി ം നസ ം ലം അവ സ ം േപാെല വള . ക രതി ക രതി മായാം? യഃ സംഗം ത ജതി, േയാ മഹാ ഭാവം േസവേത, നി മേമാ ഭവതി 46 മായെയ ആരാണ് തരണം െച ത്? മായെയ ആരാണ് തരണം െച ത്? യാെതാ വ
 • 21. നാരദഭ ി ം   20   നസ െ ത ജി ക ം, മഹാ ഷ ാെര േസവി ക ം, മമതയി ാ വനാ ക ം െച േവാ അവ മായെയ തരണം െച (മായെയ ജയി ). േയാ വിവി ാനം േസവേത േയാ േലാകബ - ലയതി നിൈ േണ ാ ഭവതി േയാഗേ മം ത ജതി 47 യാെതാ വ നി ജനമായ ല വസി ക ം, ലൗകികബ െള പരിത ജി ക ം, ി ണ ് അതീതനാ ക ം, േയാഗേ മ െള െവടി ക ം െച േവാ (അവ മായെയ ജയി ). (തെ പ ലി ാ തിെന സ ാദി താണ് േയാഗം, ക ി തിെന സംര ി ത് േ മ ം). യഃ ക മഫലം ത ജതി ക മാണി സ തി തേതാ നി ദ േ ാ ഭവതി 48 യാെതാ വ ക ഫല െള ം, ക െള ം ത ജി ി ് നി ദ നായി ീ േവാ (അവ മായെയ ജയി ).
 • 22. നാരദഭ ി ം   21   ( ഖ ഃഖ , ലാഭന , ശീേതാ , ട ിയ പര രവി ളായ േജാടികെളയാണ് ദ െള പറ ത്. ഇവെയെയ ാം അതിവ ി വനാണ് നി ദ ). േയാ േവദാനപി സ സ തി േകവലമവി ി ാ- രാഗം ലഭേത 49 യാെതാ വ ൈവദികക െളേ ാ ം ത ജി ് നിര രമായ ഈശ രേ മ ി കിയിരി േവാ (അവ മായെയ ജയി ). സ തരതി സ തരതി സ േലാകാം ാരയതി 50 േമ പറ എ ാ ണ വ മായെയ ജയി , അവ മായെയ തരണം െച , മ വെര ം മായ റം കട ിവി . അനി വചനീയം േ മസ പം 51 ഭ ി െട സ പം അനി ചനീയമായ േ മമാണ്. (ഭ ി െട പരമാവ െയയാണ് ഈ ി വ ി ിരി ത്. ഇനി വ ളി
 • 23. നാരദഭ ി ം   22   ഭ ി െട വിവിധമായ വകേഭദ െള വ ാഖ ാനി ). കാസ ാദനവത് 52 കനായ വ ി ് തെ ഖാ ഭവം വ ി ാനാ കാ ത് എ കാരമാേണാ അ േപാെല (പരമമായ ഭ ി െട ആന ം അ ഭവി ിവന് അതിെന വ ി വാ കഴി ി ). കാശേത ക ാപി പാേ 53 (കഴി ി വ ി െ ഭ ി) ഏെത ി ം േയാഗ നായ വ ിയി കാശി ( കടമാ ). ണരഹിതം കാമനാരഹിതം തി ണവ മാനം അവി ി ം തരം അ ഭവ പം 54 (അ ിര ാം ി വ ി െ ഭ ി) സത ാദി ണ ളി ാ ം, കാമനാരഹിത ം, അ നിമിഷം വള ം, നിര രമായി ം, അത ം മായ ം അ ഭവ ി മാ ം അറിയെ മാ .
 • 24. നാരദഭ ി ം   23   (സത ം, രജ ്, തമ ് എ ിവയാണ് ണ . സത ം ാന ധാന ം, രജ ് രാഗ ധാന ം, തമ ് അ ാന ധാന മാണ്. പരാഭ ിയി ഇവെയാ ം തെ യി . എ ാ ഗൗണഭ ിയി ഇവ െ ് അ ിയാറാം ി പറ ്) ത ാപ തേദവാവേലാകതി തേദവ േണാതി തേദവ ഭാഷയതി തേദവ ചി യതി 55 അതിെന (പരമമായ ഈശ രേ മെ ) ാപി ി ് ഭ അതിെന (ഈശ രെന) തെ കാ ക ം േക ക ം, അതിെന റി തെ സംസാരി ക ം ചി ി ക ം െച . ഗൗണീ ിധാ ണേഭദാദ് ആ താദിേഭദാദ് വാ 56 ഗൗണഭ ിെയ (പരമമ ാ ഭ ിെയ) ണേഭദ മ സരി ം ആ ന്, ട ിയ േഭദമ സരി ം ായി തരം തിരി ാം. (ഭഗവ ഗീതയി ഏഴാമ ായ ി ആ , അ ാ ീ, ജി ാ എ ി െന
 • 25. നാരദഭ ി ം   24   തരം ഗൗണഭ ാെര റി ം, ാനി എ പരാഭ െന റി ം വ ി ് - ഗീത 7-16). ഉ ര ാ ര ാത് വാ േ യായ ഭവതി 57 പിെ ിെ വേയ ാ വയാണ് േ യ രമായി ത്. (താമസികമായ ഭ ിേയ ാ രാജസികഭ ി ം, അതിേന ാ സാത ികഭ ി ം േ െമ ് താ പര ം). അന ാത് സൗലഭം ഭ ൗ 58 ( ാനം, ക ം, േയാഗം എ ീ) മ മാ െള ാ ഭ ിയി സൗലഭ ്. ( ാനം, ക ം, േയാഗം എ ിവയി ശരിയായ േയാഗ ത ം, പേല ഉപാധിക ം ആവശ മാണ്. എ ാ ഭ ി ഈശ രകാ ണ െ യ ാെത േവെറ ഒ ിെന ം ആ യി ിരി ി . അ െകാ ് ഭ ിമാ ം മ വേയ ാ എ മാണ്).
 • 26. നാരദഭ ി ം   25   മാണാ രസ ാനേപ ത ാത് സ യം മാണ- ത ാത് 59 ( ാനം, ക ം, േയാഗം എ ിവേയ ാ ഭ ി എ താണ് എ തിന്) േവെറ മാണം ആവശ മി , എെ ാ ഭ ി സ യം അതിന് മാണമാണ്. (ഭ ി മ മാ ഗ േള ാ എ മാെണ ് ഭ സ ം അ ഭവ ി നി തെ അറി . അ െകാ ് അതിന് േവെറ മാണം േവണ െമ ി ). ശാ ി പാത് പരമാന പാ 60 അതിെ സ പം ശാ ി ം, പരമാന ം ആയ െകാ ് ( ാനം, ക ം, േയാഗം എ ിവ േയ ാ ഭ ി എ താണ്). (മ സാധക ് വളെരയധികം സാധന അ ി തി േശഷം മാ മാണ് ശാ ി ം പരമാന ം അ ഭവി വാ കഴി ത്. എ ാ ഭ ി െട സ പം തെ ശാ ി ം, പരമാന ം ആയതിനാ ഭ ട ം ത േ ഇെത ാം
 • 27. നാരദഭ ി ം   26   അ ഭവി . അ െകാ ് ഭ ി മ വേയ ാ എ മാണ്). േലാകഹാനൗ ചി ാ ന കാര ാ നിേവദിതാ േലാകേവദത ാത് 61 ലൗകിക ം ൈവദിക മായ സകലക ം ഈശ രന് സമ ി കഴി ഭ ലൗകികമായ കാര ളി ന ം സംഭവി േ ാ വ ാ ല െ ട ത്. (സദാ ഈശ രെന െ രി പരാഭ ലൗകികകാര െള റി ് ചി ിേ തി . അവെ േയാഗ ം േ മ ം ഭഗവാ തെ േനാ ിെ ാ െമ ് അവി ് ഗീതയി തി െച ി േ ാ - ഗീത 9-22). ന തദസി ൗ േലാകവ വഹാേരാ േഹയഃ കി ഫലത ാഗഃ ത ാധനം ച കാര േമവ 62 പരാഭ ിെയ ാപി ാ ിടേ ാളം കാലം ലൗകികമായ വ വഹാര െള ത ജിേ തി . എ ാ അ രം ക െട ഫല െള
 • 28. നാരദഭ ി ം   27   ത ജി ക ം, േ മം വള വാനാവശ മായ സാധന കള ി ക ം െചേ താണ്. ീധനനാ ികൈവരിചരി ം ന വണീയം 63 ീ, ധനം, നാ ിക , ശ എ ിവെയ റി വാ ക ം കഥക ം േക ത്. (പരാഭ ി ായി സാധനെച ഭ േമ പറ വെയ റി സംഭാഷണം ഒഴിവാ ി യിെ ി അ ലം ചി ം കാമാദിവികാര ളാ മലിനമാ ം. ീചി കാമെ ം, ധനചി േലാഭെ ം, നാ ികസംഗം അവ െയ ം, ശ ചി േദ ഷെ ം ജനി ി ് മന ി വിേ ാഭെ ജനി ി െകാ ് ഇവെയ ാം തെ ഭ ി ് തി ലമായവയാണ്). അഭിമാനദംഭാദികം ത ാജ ം 64 അഭിമാനം, ദംഭം ട ിയ ികാര െള ത ജിേ താണ്. തദ പിതാഖിലാചാരഃ സ കാമേ ാധാഭിമാനാദികം ത ിേ വ കരണീയം 65
 • 29. നാരദഭ ി ം   28   എ ാ ിക ം ഈശ രനി സമ ി വനായി ീ ് കാമം, േ ാധം, അഭിമാനം ട ിയവെയ ം ഈശ രനിേല ് തെ തിരി ക ം െചേ താണ്. ( ഭാ ഭക െള ഈശ രനി സമ ി ് ികാര െള ം ഈശ രനിേല ് തിരി വി േ ാ േമണ ചി ം മായി അപരാഭ ി പരമമായ േ മമായി പാ രെ . പിംഗള െയ േവശ ാ ീ തെ മന ് ഭഗവാനിേല ് തിരി േതാെട എ ാ വികാര ം അട ി അത ിെയ ാപി തായി രാണ പറ ). ി പഭംഗ വകം നിത ദാസ നിത കാ ാ- ഭജനാ കം േ മ കാര ം േ ൈമവ കാര ം 66 ി ടീരഹിതമാേയാ (േസവ േസവകേസവനേഭദ മി ാെത), നിത ദാസഭാവ ിേലാ, നിത കാ ാ ഭാവ ിേലാ ഈശ രെന േ മിേ താണ്, അ തെ യാണ് െചേ ത്. ഭഗവാ , ഭ , ഭ ി എ ീ േഭദ ളി ാ പരമമായ േ മെ ാപി ക എ താണ് ഭ ിേയാഗ ിെ ല ം. ഈ അവ യി
 • 30. നാരദഭ ി ം   29   ഭ ഭഗവാ മായി ഐക ം ാപി . ദാസ ഭാവ ിേലാ, കാ ാഭാവ ിേലാ ഭജി വ ം േമണ ഈ േഭദഭാവ ി നി ് രാ കതെ െച ം). ഭ ാ ഏകാ ിേനാ ഖ ാഃ 67 ഏകാ ഭ ി വ (ഈശ രനി മാ ം ഉറ ി മനേ ാ ടിയവ ) ഭ ാരി േ രാണ്. ക ാവേരാധേരാമ ാ ഭിഃ പര രം ലപമാനാഃ പാവയ ി ലാനി ഥിവീം ച 68 ഗ ഗദേ ാ ം, േരാമാ േ ാ ം, ക നീ െപാഴി ം പര രം സംഭാഷണം െച വ ലെ ം, മിെയ െ ം പവി മാ . തീ ഥീ വ ി തീ ഥാനി ക മീ വ ി ക മാണി സ ാ ീ വ ി ശാ ാണി 69 ഇവ തീ െള പവി ീകരി ക ം, ക െള സ ക ളാ ി ീ ക ം, ശാ െള ാമാണിക ളാ ക ം െച .
 • 31. നാരദഭ ി ം   30   (ബ ന ിന് കാരണ ളായ ക െള ഭ ാ േമാ ിന് ഉത വയാ ി ീ ക ം, സ ം ജീവിത ി െട ശാ ് ാമാണി കത ന ക ം െച െവ ് താ പര ം). ത യാഃ 70 ഭ ാ ഈശ രമയ ാരാ . േമാദേ പിതേരാ ത ി േദവതഃ സനാഥാ േചയം ഭവതി 71 (ഒരാ ഭ നാ േ ാ ) പി ആന ി ക ം, േദവതമാ മാ ക ം, ഈ മി സനാഥയാ ക ം െച . (ഭ െ എ ാ വ വഹാര ം എ ാവ ം കല ാണകരമായ െകാ ് ഭ െ ആവി ഭാവ ി സകല ം ആന മ ഭവി ). നാ ി േത ജാതിവിദ ാ പ ലധന ിയാദി േഭദഃ 72
 • 32. നാരദഭ ി ം   31   അവ െടയിടയി ജാതി, വിദ ാ, സൗ ര ം, ല മഹിമ, സ ്, േജാലി എ ിവെയ അടി ാന മാ ി യാെതാ േഭദ മി . (േമ പറ ഉപാധികെളാ ം തെ ഭ ി െട ആവി ഭാവ ിന് സഹായകേമാ, തട േമാ അ . അ മാ മ , ഭ ാ ത ി ബാഹ മായി എെ ാെ വ ത ാസ െ ി ം അെതാ ം തെ അവ െടയാ െട ം മഹത ിെന റ കേയാ കേയാ െച ി ). യത ദീയാഃ 73 എെ ാ അവെര ാം തെ ഭഗവാെ തെ യാ . വാേദാ നാവലംബ ഃ 74 ഭ വാദ തിവാദ ി ഏ െ ട ത്. (ഭ െ ജീവിത ിെല ഓേരാ നിമിഷ ം വളെര യധികം വിലെ താണ്. അത് ഈശ ര ാ ി ാ സാധന അ ി വാനായി മാ േമ വിനി േയാഗി ാ . വാദം ് േ ാധ ം, േ ാധം
 • 33. നാരദഭ ി ം   32   ് േദ ഷ ം, മ ം ഉ ായി അധഃപതി ാ മിട ്). ബാ ല ാവകാശത ാദ് അനിയത ാ 75 വളെരയധികം അഭി ായ ാ വാ സാ ത െകാ ം, നി ിതമായ നി യ ാകാ െകാ ം (ഭ വാദ തിവാദ ി ഏ െ ട ത്). ഭ ിശാ ാണി മനനീയാനി ത േബാധകക മാണി കരണീയാനി 76 ഭ ിശാ വായി ക ം, ഭ ിെയ ഉണ വാ സഹായി കാര അ ി ക ം െചേ താണ്. (ഭ ിശാ വായി തി െട ഈശ രമഹിമ യി ം വിശ ാസ ം വ ി ക ം ത ലം ഭ ി ം ാന ം വ ി ക ം െച ം). ഖ ഃേഖ ാലാഭാദിത േത തീ മാേണ ണാ ധമപി വ ഥം ന േനയം 77
 • 34. നാരദഭ ി ം   33   ഖം, ഃഖം, ഇ ാ, ലാഭം ട ിയവെയ ത ജി ി ് അ കാലം തീ ി ിരി േ ാ അരനിമിഷം േപാ ം വ മായി െചലവഴി ത്. (ഭ തെ സമയം എ െന െചലവഴി ണ െമ ് അ ര ളി പറ ). അഹിംസാസത ശൗചദയാ ിക ാദിചാരി ാണി പരിപാലനീയാനി 78 അഹിംസാ, സത ം, ശൗചം ( ചിത ം), ദയാ, ആ ിക ം ട ിയ സ ണ െള ം, സദാചാര െള ം പാലിേ താണ്. സ വദാ സ വഭാേവന നി ിൈ ഃ ഭഗവാേനവ ഭജനീയഃ 79 ഭ ാ സദാ എ ാവിധ ി ം നി ി രായി (അന ചി കെളാ ം ടാെത) ഈശ രെന െ ഭജിേ താണ്. സ കീ ത മാനഃ ശീ േമവാവി ഭവത ഭാവയതി ഭ ാ 80
 • 35. നാരദഭ ി ം   34   ഭ ാ (േമ പറ വിധം) കീ ി േ ാ ഭഗവാ േവഗ ി ത നായി ഭ ാെര ദ ശനം ന കി അ ഹി . ിസത സ ഭ ിേരവ ഗരീയസീ ഭ ിേരവ ഗരീയസീ 81 ികാല ളി ം സത മായി ഭ ിതെ യാണ് േ മായി ത്, ഭ ിതെ യാണ് േ മായി ത്. ണമാഹാ ാസ ി- പാസ ി- ജാസ ി- രണാസ ി-ദാസ ാസ ി-സഖ ാസ ി-വാ - ല ാസ ി-കാ ാസ ി-ആ നിേവദനാസ ി- ത യതാസ ി-പരമവിരഹാസ ി- പാ ഏകധാ അപി ഏകാദശധാ ഭവതി 82 ഈശ രെ ണമാഹാ ളി ആസ ി, പ ി ആസ ി, ജയി ആസ ി, രണയി ആസ ി, ദാസ ി ആസ ി, ഈശ ര മാ സൗ ദ ി ആസ ി, വാ ല ി ആസ ി, ിയതമാഭാവ ി ആസ ി, ഈശ രേനാ ആ നിേവദന ഭാവ ി ആസ ി, ഈശ ര മാ ഐക
 • 36. നാരദഭ ി ം   35   ി ആസ ി, ഈശ രെ വിരഹ ി ആസ ി എ ി െന ഒേര ഭ ി പതിെനാ കാര ി കടമാ . ഇേത വം വദ ി ജനജ നി ഭയാഃ ഏകമതാഃ മാര- വ ാസ- ക-ശാ ില -ഗ ഗ-വി -കൗ ിന - േശേഷാ വാ ണി-ബലി-ഹ മദ്-വിഭീഷണാദേയാ ഭ ാചാര ാഃ 83 ജന െട ജ ന െള ഭയ ാ വരായ മാര , വ ാസ , ക , ശാ ില , ഗ , വി , കൗ ിന , േശഷ , ഉ വ , ആ ണി, ബലി, ഹ മാ , വിഭീഷണ ട ിയ ഭ ിേയാഗാ ചാര ാ ഏകമത ാരായി ഇ കാരം (ഇ വെര വ ി കാരം) ഉ േഘാഷി . (ഭാരതീയമായ എ ാശാ ളി ം ആചാര ാ പറ േപാെല നാരദ ം പറ ത്, "ഈ ശാ ം തെ മാ ം ിയ , ഇത് പര രാ ാ ം, അേനകം ആചാര ാ ത െട അ തികളി െട ാമാണീകരി മാണ്" എ ാണ്. അ െകാ തെ ഈ ശാ ം േ യ ിെന കാം ി സകല ം സമാദരണീയമാണ്).
 • 37. നാരദഭ ി ം   36   യ ഇദം നാരദേ ാ ം ശിവാ ശാസനം വിശ സിതി േ സ ഭ ിമാ ഭവതി സഃ േ ം ലഭേത സഃ േ ം ലഭത ഇതി 84 നാരദ ഉപേദശി ഈ മംഗളകരമായ ശാ െ യാെതാ വ വിശ സി ക ം, അതി യ ി ക ം െച േവാ അവ ഭ നായി ീ ക ം, ിയതമമായതിെന (ഈശ രെന) േന ക ം െച . അവ ഈശ രെന ാപി . ( പരിസമാ ിെയ കാണി ാനാണ് അവസാന വാചകം ആവ ി ിരി ത്). ഇതി ീനാരദഭ ി ം സ ം ഇേതാെട ീനാരദഭ ി ം സ മായി.

Related Documents