Realizări i perspective în domeniulș
Managementului De eurilor Solide înș
contextul implementării Strategiei
de Dezvoltare...
Regiunea de Sud - 8 raioane: Leova,Cimişlia, Căuşeni,
Ştefan Vodă, Cantemir, Basarabeasca, Taraclia şi Cahul
Activitatea ADR SUD este ghidată de
Strategia de Dezvoltare Regională Sud,
documentul strategic pentru facilitarea şi
stim...
Realizări
în domeniul Managementului De eurilorș
Solide în contextul implementării Strategiei
de Dezvoltare Regională Sud
...
 Scopul proiectului: Extinderea
serviciilor de colectare a deşeurilor
menajere solide din cele 8 centre
raionale şi intro...
Elaborarea strategiei Managementului
De eș urilor Solide în Regiunea Sud
 A fost elaborată în cadrul proiectului
”Guverna...
De ce această strategie?
 Acoperirea redusa cu servicii de colectare a
deşeurilor ( ≈ 25% );
 Ratele de reciclare reduse...
Scopul strategiei
Instituirea unui sistem integrat şi
sigur pentru mediu şi economic
eficient, pentru gestionarea
deşeuri...
Obiectivele strategiei :
 Dezvoltarea sistemelor de colectare separată, a
statiilor de sortare, compostare şi reciclare;
...
Componentele strategiei:
inte dezvoltarea instituţionalăȚ
 Crearea asociaţiei de management al deşeurilor
în RDS;
 Organul principal - adunarea g...
Scopul şi obiectivele Asocia iei deț
management al de eurilorș
 Pentru a crea un parteneriat între raioanele din
Regiunea...
Tinte colectare primara
Colectare
primara si
depozitare
temporara
Creșterea nivelului de acoperire cu servicii de
salubrit...
inte cȚ olectare selectivă și reciclare
Zone urbane
 Colectare selectiva pe baza de platforme special amenajate,
aproxima...
Sta ii de sortareț
Colectare selectivă spre reciclare
Compostare
Biodigestoare, brichetare
De euri din Construc ie siș ț
Demolări
Transportare i depozitareș
• Subregiune 1: raioanele Leova, Cimişlia, Basarabeasca
• Subregiune 2: raioanele Căuşeni, Ştef...
Obiectivele strategice
Depozitare • pe termen scurt, amenajarea
gunoistilor intercomunale (3-5 per
raion)
- Pe termen medi...
Depozit subregional
Exemplu statie de transfer
Lichidarea depozitelor vechi:
solutie si costuri de investitie
• aproape 260 de ha de teren afectate de gunoiști
necorespu...
Depozit reabilitat
Costul investi ieiț
TOTAL colectare primară și depozitare temporară € 4.007.735
TOTAL reciclare € 3.549.878
TOTAL tratare ...
Pa ii în implementarea Strategiei MDS înș
RDS
- Decembrie 2011 – a fost aprobată Strategia
privind managementul integrat a...
Proiecte din Documentul Unic de
Program pentru prioritatea 3 din SDR
Sud
 1. "Gestionarea integrată a deşeurilor
menajere...
„
VĂ MULŢUMIM PENTRU
ATENŢIE !!!
bld. Ştefan cel Mare, 12,
or. Cimişlia,
Republica Moldova, MD-4101
Tel.. +373 241 2 62 86...
Prezentare s mds 15.05.2014 m.culesov
Prezentare s mds 15.05.2014 m.culesov
of 31

Prezentare s mds 15.05.2014 m.culesov

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare s mds 15.05.2014 m.culesov

 • 1. Realizări i perspective în domeniulș Managementului De eurilor Solide înș contextul implementării Strategiei de Dezvoltare Regională Sud Maria Culeşov, director ADR Sud 15 mai 2014
 • 2. Regiunea de Sud - 8 raioane: Leova,Cimişlia, Căuşeni, Ştefan Vodă, Cantemir, Basarabeasca, Taraclia şi Cahul
 • 3. Activitatea ADR SUD este ghidată de Strategia de Dezvoltare Regională Sud, documentul strategic pentru facilitarea şi stimularea dezvoltării economice şi sociale la nivelul regiunii Strategia stabileşte priorităţile de bază în dezvoltarea Regiunii Sud şi anume: 1. Reabilitarea infrastructurii fizice 2. Diversificarea economiei şi susţinerea dezvoltării sectorului privat 3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice.
 • 4. Realizări în domeniul Managementului De eurilorș Solide în contextul implementării Strategiei de Dezvoltare Regională Sud Conform priorită ii nr.3 din Strategia deț Dezvoltare Regională Sud de către ADR Sud în anul 2011- 2012 a fost implementat proiectul ”Eficientizarea managementului de eurilorș solide în Regiunea Sud”
 • 5.  Scopul proiectului: Extinderea serviciilor de colectare a deşeurilor menajere solide din cele 8 centre raionale şi introducerea colectării selective în zonele cu blocuri locative.  Bugetul proiectului – 14 266 372 lei Rezultate obţinute:  Achiziţionate1070 containere de diferite capacităţi  Achiziţionate 5 autospeciale şi 3 buldozere  Achiziţionate 8 prese pentru balotat plasticul  Construite 320 de platforme pentru colectarea deşeurilor.
 • 6. Elaborarea strategiei Managementului De eș urilor Solide în Regiunea Sud  A fost elaborată în cadrul proiectului ”Guvernarea de eurilor – IEVP Est”;ș  Strategia a fost aprobată la edin a Consiliulș ț Regional de Dezvoltare în luna decembrie 2011;
 • 7. De ce această strategie?  Acoperirea redusa cu servicii de colectare a deşeurilor ( ≈ 25% );  Ratele de reciclare reduse 15-20%;  Lipsa tratării în mod corespunzător a deşeurilor specifice;  Actualmente în RDS există în jur de 191 gunoişti neautorizate, care afectează aproximativ 257 ha de teren aferent;  Probleme de sănătate publica şi de mediu.
 • 8. Scopul strategiei Instituirea unui sistem integrat şi sigur pentru mediu şi economic eficient, pentru gestionarea deşeurilor în Regiunea de Dezvoltare Sud din Moldova
 • 9. Obiectivele strategiei :  Dezvoltarea sistemelor de colectare separată, a statiilor de sortare, compostare şi reciclare;  Îmbunătăţirea sistemului de colectare a deşeurilor şi dezvoltarea staţiilor de transfer;  Dezvoltarea capacităţilor de depozitare a deşeurilor;  Îmbunătăţirea guvernării în domeniul gestionării deşeurilor;
 • 10. Componentele strategiei:
 • 11. inte dezvoltarea instituţionalăȚ  Crearea asociaţiei de management al deşeurilor în RDS;  Organul principal - adunarea generală formată din delegaţi ai localităţilor din RDS;  Consiliul de administrare – cîte 1 reprezentant din fiecare raion;  Conducerea AMDS :preşedintele şi vicepreşedintele consiliului;  Statutul AMDS(drepruri i responsabilită i).ș ț
 • 12. Scopul şi obiectivele Asocia iei deț management al de eurilorș  Pentru a crea un parteneriat între raioanele din Regiunea de Dezvoltare Sud;  Reglementarea i organizarea managementuluiș de eurilor în toate unită iș ț le administrativ- teritoriale a Regiunii de Dezvoltare Sud  Colectarea separată a principalelor tipuri de de euriș reciclabile accesibile pentru întreaga popula ie;ț  Extinderea serviciilor de colectare a de eurilor;ș  Reducerea i dacă este poș sibil, eliminarea impactului negativ asupra mediului i al riscului pentruș sănătate;
 • 13. Tinte colectare primara Colectare primara si depozitare temporara Creșterea nivelului de acoperire cu servicii de salubritate in zone urbane si rurale • Termen scurt (2015)- acoperire cu servicii de pana la 90% in zone urbane si in raza de 15-20 de km in zonele rurale in jurul oraselor • Termen mediu (2020) – acoperire cu servicii 100% in zonele urbane si de pana la 75% in zonele rurale • Termen lung (2025) – acoperire cu servicii 100% in zonele rurale
 • 14. inte cȚ olectare selectivă și reciclare Zone urbane  Colectare selectiva pe baza de platforme special amenajate, aproximativ 700 de puncte amenajate  Dotările includ recipiente pentru 4 fracții, hârtie, plastic, sticla, altele Zone rurale  Colectare selectiva pe baza de puncte de colectare amenajate la stații de transfer, aproximativ 20  Se prevede ca in termen mediu si lung materiile vor avea un preț de cumpărare la aceste puncte Reciclare  La stații de transfer si la depozite subregionale
 • 15. Sta ii de sortareț
 • 16. Colectare selectivă spre reciclare
 • 17. Compostare
 • 18. Biodigestoare, brichetare
 • 19. De euri din Construc ie siș ț Demolări
 • 20. Transportare i depozitareș • Subregiune 1: raioanele Leova, Cimişlia, Basarabeasca • Subregiune 2: raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă • Subregiune 3: raioanele Cantemir, Cahul, Taraclia
 • 21. Obiectivele strategice Depozitare • pe termen scurt, amenajarea gunoistilor intercomunale (3-5 per raion) - Pe termen mediu, de la aprx. 200 de depozite neconforme la maxim 7 depozite de deşeuri • pe termen lung, depozitare deseurilor in maxim 3 depozite regionale
 • 22. Depozit subregional
 • 23. Exemplu statie de transfer
 • 24. Lichidarea depozitelor vechi: solutie si costuri de investitie • aproape 260 de ha de teren afectate de gunoiști necorespunzătoare in regiune • masuri tipice de închidere includ, modelarea depozitului, acoperire cu strat de impermeabilizare, colectare levigat si apa de ploaie, tratare ape uzate, extragere si utilizare de biogaz • soluția de închidere depinde de riscuri si buget • costurile sunt de la 5 pana la 30 Euro pe mp • aproximativ 5 milioane Euro
 • 25. Depozit reabilitat
 • 26. Costul investi ieiț TOTAL colectare primară și depozitare temporară € 4.007.735 TOTAL reciclare € 3.549.878 TOTAL tratare deșeuri speciale € 4.999.000 TOTAL transfer secundar și depozitare € 21.237.623 TOTAL Reabilitare gunoiști existente vechi € 5.000.000 GRAND TOTAL € 42.365.160
 • 27. Pa ii în implementarea Strategiei MDS înș RDS - Decembrie 2011 – a fost aprobată Strategia privind managementul integrat al de eurilorș pentru RDS; - I semestru 2012 - a fost creată Asocia ia deț management al de eurilor în RDS;ș - 2012-2014 – întărirea capacită ilor Asocia ieiț ț (negocierea cu donatorii); - 2014-2015 – perfectarea studiului de fezabilitate pentru noile depozite; - 2014 – 2018 – extinderea serviciilor de colectare a de eurilor (FEN, FNDR)ș
 • 28. Proiecte din Documentul Unic de Program pentru prioritatea 3 din SDR Sud  1. "Gestionarea integrată a deşeurilor menajere solide în raionul Cimişlia”- aplicant Consiliul raional Cimi liaș  2. ”Extinderea sistemului de management al deşeurilor solide din or. Leova în or. Iargara”- aplicant primăria or. Iargara;
 • 29. „ VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE !!! bld. Ştefan cel Mare, 12, or. Cimişlia, Republica Moldova, MD-4101 Tel.. +373 241 2 62 86 Fax. +373 241 2 62 86 Email: adrsud@gmail.com

Related Documents