6.Tēma: Populāciju ekoloģija
Ekoloģija• Bioloģijas apakšnozare (zinātne) – kas pēta organisma/u mijiedarbību ar apkārtējo vidi;• Specifiski vides apst...
Pētījumu mērogi jeb līmeņi (virzieni)• Organisms • Biocenoze• Populācija • Ekosistēma
PiemērsKur ir organisma līmenis?Kur ir populāciju līmenis?Kur ir biocenozes līmenis?Kur ir ekosistēmas līmenis?
PiemērsKur ir organisma līmenis?Kur ir populāciju līmenis?Kur ir biocenozes līmenis?Kur ir ekosistēmas līmenis?
PiemērsKur ir organisma līmenis?Kur ir populāciju līmenis?Kur ir biocenozes līmenis?Kur ir ekosistēmas līmenis?
augsta temperatūra visu gadu; + vides apstākļi Piemērs zems nokrišņu daudzumsKur ir or...
Pēc kādiem parametriem varētu raksturot katru populāciju?
Populācijas blīvums un teritoriālā struktūra• Nejaušs izvietojums • Grupveida i...
Kāpēc tā? Kāpēc, piemēram, tieši šeit nav sastopami indivīdi?
Limitējošie faktori• Tie ir faktori, kas ierobežo indivīdu skaitu;• Tie var būt, piemēram,: – Barība, plēsēji (biotiskie ...
Kā noteikt cik liela ir skudru populācija skudru pūznī? Nevar! Var iegūt tikai ...
Kādas metodes var izmantot, lai noteikt aptuveno populācijas lielumu?
Metodes• Noteikt nelielā laukumā indivīdu skaitu un ekstrapolēt uz visu laukumu (izmantot, tikai ja populācijas teritori...
Metodes • Iezīmēšanas un atkārtotās ķeršanas metode (Pētersena metode) : • Organismus, kad noķer pirmo reizi tad, ...
Metodes• Lielajiem zīdītājiem un kukaiņiem, kam ir slēpts dzīves veids var noteikt pēc atstātajām darbības pēdām.
Metodes• Putnu populācijas blīvumu var noteikt pēc skaņas, pēc dziesmām (šādu metodi var izmantot arī citiem dzīvniekiem...
Populācijas lielums ir nemainīgs?Kas ietekmē populācijas lielumu?
Kāpēc Latvijā iedzīvotāju skaits krītas?
Populācijas lielumu ietekmē• Dzimstība +• Mirstība – Populācijas lielums• Imigrācija +• Emigrācija –
Populācijas pieaugums r• Verā ņem tikai dzimstību un mirstību, jo emigrācija un imigrācija ir aptuveni vienādas (līdzīga...
2 mirst 5 dzimstNosaka dzimstības koeficientu: 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑧𝑖𝑚𝑢š𝑖𝑒 𝑏 = 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙ā𝑐𝑖𝑗𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑒𝑙𝑢𝑚𝑠 = 0,05 Nosaka mi...
Populācijas augšanas tipi Eksponenciālā augšana Ekoloģiskā kapacitāte ...
Eksponenciālā augšana• Modelis, kurā nav ņemta vērā limitējošie Lag fāze Eksponenc...
Loģiskā augšana• Modelis, kurā ņemta K vērā vides ekoloģiskā kapacitāte,• Pieauguma koeficients strauji pieaug...
Loģiskā sastāv no eksponenciālās Stabilizācija Li...
Vides ekoloģiskā kapacitāte• Ir maksimālais konkrētās sugas indivīdu skaits, kas var izdzīvot konkrētajā vidē. ...
Kohorta izdzīvošanas līknes• I – Kad visu dzīves laiku mirstība ir zema, palielinās tikai dzīves ...
Kohorta izdzīvošanas līknes• II – izdzīvotība visu laiku samazinās Izdzīvojušo skaits Sa...
Kohorta izdzīvošanas līknes• III – Populācija, kurā indivīdi mirst ļoti jauni Izdzīvojušo ...
Šelforda diagrama Stress Stress ...
Kohorta izdzīvošanas līknes noteikšana Neņem vērā, jo 12...
Demogrāfija (vecumstruktūra) Strauja augšana Lēna augšana Nav augšanas
Un kā Latvijā 2002. gadā? Mirstība??
Mirstība un ilgdzīvošana cilvēku populācijā
Vecumstruktūras paredzēšana nākotnē Ķīnā tomēr vēl ir problēma ar cilvēku skaita pieaugumu
Vai populācijas dabisko augšanu atspoguļo eksponenciālās vai loģiskās augšanas modeļi? Protams, ka nē!
Vai vides ekoloģiskā kapacitāte var būt tikt pārkāpta un kādas ir tā sekas?
Sentpolas (Saint Paul) salas gadījums• 1911. gadā Sentpolas salā, Beringa jūrā netālu no Aļaskas introducēja ziemeļbriežu...
Kas notika šajā gadījumā?
Vides ekoloģiskās kapacitātes pārsniegšana Ekoloģiskās kapac...
Faktori, kas ietekmē populācijas lielumu• Tie ir vides faktori: – No populācijas blīvuma neatkarīgie; ...
No populācijas blīvuma neatkarīgie faktori, piemērs....• Tas notiks jebkurā gadījumā, neatkarīgi no populācijas b...
No populācijas blīvuma atkarīgie faktori, piemērs....• Parazītisms, vairāk izplatīts būs, tad kad populācijas bl...
Kādi vēl faktori var būtiskiietekmēt populācijas blīvumu? Iekšējie faktori!
Iekšējie faktori Piemēri• Anatomija;• Fizioloģija;• Uzvedība – īpaši teritorialitāte, imigrācija un emi...
Piemērs par lielo zīlīti (Parus major)• Zīlīšu skaits ik gadu mainās, taču dējums paliek nemainīgs;• Tas liek meklēt jaun...
Piemērs par lielo zīlīti (Parus major)
Kopsavilkums• Dabisko populācijas dinamiku ietekmē dažādi faktori, tajā skaitā no populācijas blīvuma atkarīgie faktori....
Nobeigumā• Kā varētu izskaidrot šīs populācijas izmaiņas (fluktuācijas)? (L.Puriņa un A.Ozoliņš, 2012)
Populāciju attīstības modeļir stratēģi K stratēģi• Mazi indivīdi • Lieli indivīdi• Īss dz...
Kā r stratēģi patērē enerģiju?• Enerģiju patērē uz pēcnācēju radīšanu!• Neizlieto visu ekoloģisko kapacitāti, tāpēc bieži...
r stratēģu priekšrocības• To populācijas blīvumu un pieauguma koeficientu principā neietekmē ārējie no populācijas blīvu...
r stratēģis, piemērs, • Skropstaiņi (Ciliophora) Ķermeņa izmēri – < 3 mm Īss dzīves cikls – mērāms stu...
Kā K stratēģi patērē enerģiju?• Enerģiju patērē savai attīstībai tādā veidā nodrošinot efektīvu pēcnācēju radīšanu;• Izli...
K stratēģu priekšrocības• Ir augsta konkurētspēja un izkonkurē r stratēģus;• Tie ir vairāk specializējušies (??) – vairāk...
K stratēģis, piemērs, • Floridas puma (Felis (or Puma) Concolor Coryi) Ķermeņa izmēri – 2 m ...
Pie kādas stratēģijas modeļa pieder.... ?• Lentenis (Cestoda) Ķermeņa izmēri – garumā līdz 60 metri Garš dzīves cikl...
Pie kādas stratēģijas modeļa pieder.... ?• Menca (Gadus morhua) Ķermeņa izmēri – garumā līdz 2 metri Garš dzīves cikl...
Pie kādas stratēģijas modeļa pieder.... ?• Kailsēkļi un segsēkļi Ķermeņa izmēri – garumā līdz 30 metri ...
Tātad dabā liela daļa organismupatiesībā ir iedalāmi kaut kur pa vidu starp r un K stratēģiem!!
Cilvēku populācija
Populācijas pieaugums http://www.census.gov/ipc/www/popclockworld.html• Pieaug eksponenciāli;• Kur ir robeža?• Kādas i...
Var secināt, ka problēma ir ..... Vāji attīstītās valstis ...
Bērni uz vienu sievieti Vāji attīstītās valstīsBērni uz vienu siev...
Cilvēki ar HIV infekciju Āfrikā dominē!
Nabadzības attiecībaNabadzības attiecība
Bads
Graudu eksports
Globālā ūdens izmantošana
Globālā nozveja
Oglekļa emisijas
Dzeramā ūdens trūkums
Bangladeša Latvija144 000 km2 64 589 km2131 000 000 cilvēki ...
Bangladešas problēmas:• Meži izcirsti• Augsne noplicināta• Veģetāciju izzudusi.• Cilvēku migrācija uz dienvidiem p...
Visapdzīvotākas pilsētas:1968 20001. New York City, U.S. 1. Seoul, South Korea2. Tokyo, ...
Jaundzimušo mirstība (ASV)
Pēcnācēju skaits
http:www.census.gov
Salīdzinot patēriņu ASV un Indijā,tipiskais Amerikānis izmanto 50 reizes vairāk tērauda 56 vairāk enerģijas resu...
Vides problēmasEkoloģiskā kapacitāte pārsniegtaKā samazināt pieaugumu neattīstās valstīs?Kā palielināt (??????) pieaugu...
Kā samazināt pieaugumu neattīstās valstīs? Šķēršļi:1. Psiholoģiskiebērni palīdz ar darbiembērnu skaits (it ...
Iespējamie uzdevumi un risinājumi Modeļi Ģimenes plānošana Piespiedu metodes – nodokļi, Ķīnas metode Uzlabo ekonomiku trūc...
Pēc nedēļas pārbaudes darbs par 6. tēmu: Populāciju ekoloģija
Populāciju ekoloģija
Populāciju ekoloģija
Populāciju ekoloģija
Populāciju ekoloģija
Populāciju ekoloģija
Populāciju ekoloģija
Populāciju ekoloģija
Populāciju ekoloģija
Populāciju ekoloģija
of 93

Populāciju ekoloģija

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Populāciju ekoloģija

 • 1. 6.Tēma: Populāciju ekoloģija
 • 2. Ekoloģija• Bioloģijas apakšnozare (zinātne) – kas pēta organisma/u mijiedarbību ar apkārtējo vidi;• Specifiski vides apstākļi, «piespiež» adaptēties
 • 3. Pētījumu mērogi jeb līmeņi (virzieni)• Organisms • Biocenoze• Populācija • Ekosistēma
 • 4. PiemērsKur ir organisma līmenis?Kur ir populāciju līmenis?Kur ir biocenozes līmenis?Kur ir ekosistēmas līmenis?
 • 5. PiemērsKur ir organisma līmenis?Kur ir populāciju līmenis?Kur ir biocenozes līmenis?Kur ir ekosistēmas līmenis?
 • 6. PiemērsKur ir organisma līmenis?Kur ir populāciju līmenis?Kur ir biocenozes līmenis?Kur ir ekosistēmas līmenis?
 • 7. augsta temperatūra visu gadu; + vides apstākļi Piemērs zems nokrišņu daudzumsKur ir organisma līmenis?Kur ir populāciju līmenis?Kur ir biocenozes līmenis?Kur ir ekosistēmas līmenis?
 • 8. Pēc kādiem parametriem varētu raksturot katru populāciju?
 • 9. Populācijas blīvums un teritoriālā struktūra• Nejaušs izvietojums • Grupveida izvietojums• Vienmērīgs izvietojums
 • 10. Kāpēc tā? Kāpēc, piemēram, tieši šeit nav sastopami indivīdi?
 • 11. Limitējošie faktori• Tie ir faktori, kas ierobežo indivīdu skaitu;• Tie var būt, piemēram,: – Barība, plēsēji (biotiskie faktori) – Mitrums, temperatūra (abiotiskie faktori) Kāds faktors tika aizmirsts? Cilvēka ietekme (antropogēnais faktors)!!
 • 12. Kā noteikt cik liela ir skudru populācija skudru pūznī? Nevar! Var iegūt tikai aptuveno skaitu!
 • 13. Kādas metodes var izmantot, lai noteikt aptuveno populācijas lielumu?
 • 14. Metodes• Noteikt nelielā laukumā indivīdu skaitu un ekstrapolēt uz visu laukumu (izmantot, tikai ja populācijas teritoriālā struktūra ir vienmērīga) ~ 4 x 6 = 24 Saskaitot sanāk 20
 • 15. Metodes • Iezīmēšanas un atkārtotās ķeršanas metode (Pētersena metode) : • Organismus, kad noķer pirmo reizi tad, iezīmē un palaiž atpakaļ savvaļā; • Otro reizi noķer un nosaka attiecību, starp iezīmētajiem un neiezīmētajiem indivīdiem, un to ekstrapolē uz kopējo iezīmēto indivīdu skaitu pirmajā reizē! (organismiem ir jābūt mobīliem, nedrīkst būt imigrācijas un emigrācijas)N – kopējais populācijas lielums Pirmo reizi noķer un iezīmē 200M – pirmajā reizē iezīmēto ind. Otrreiz noķer 100 iezīmētos un 400 neiezīmētosSkaits 𝑀𝐶 Iegūst attiecību 1:4 𝑁=C – Kopējais ind. Skaits otrreiz 𝑅 To pielīdzina sākotnējiem un iegūst, kaR – Ind. Skaits, kas iezīmēts pirmajā populācijas lielums ir 800 indivīdireiē un konstatēts otrreizhttp://en.wikipedia.org/wiki/Mark_and_recapture
 • 16. Metodes• Lielajiem zīdītājiem un kukaiņiem, kam ir slēpts dzīves veids var noteikt pēc atstātajām darbības pēdām.
 • 17. Metodes• Putnu populācijas blīvumu var noteikt pēc skaņas, pēc dziesmām (šādu metodi var izmantot arī citiem dzīvniekiem, kas aktīvi veido skaņu, piemēram, sienāži, siseņi) Sisenis Sienāzis Čunčiņš
 • 18. Populācijas lielums ir nemainīgs?Kas ietekmē populācijas lielumu?
 • 19. Kāpēc Latvijā iedzīvotāju skaits krītas?
 • 20. Populācijas lielumu ietekmē• Dzimstība +• Mirstība – Populācijas lielums• Imigrācija +• Emigrācija –
 • 21. Populācijas pieaugums r• Verā ņem tikai dzimstību un mirstību, jo emigrācija un imigrācija ir aptuveni vienādas (līdzīgas);• Nosaka, lai veiktu populācijas lieluma prognozēšanu laikā.
 • 22. 2 mirst 5 dzimstNosaka dzimstības koeficientu: 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑧𝑖𝑚𝑢š𝑖𝑒 𝑏 = 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙ā𝑐𝑖𝑗𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑒𝑙𝑢𝑚𝑠 = 0,05 Nosaka miršanas koeficientu: 𝑚𝑖𝑟𝑢š𝑖𝑒 𝑑 = 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙ā𝑐𝑖𝑗𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑒𝑙𝑢𝑚𝑠 = 0,02 Nosaka pieaugšanas koeficientu: 100 ziloņu populācijā r = 𝑏 − 𝑑 = 0,05 – 0,02 = 0,03
 • 23. Populācijas augšanas tipi Eksponenciālā augšana Ekoloģiskā kapacitāte Sigmoidālā jeb loģiskā augšana
 • 24. Eksponenciālā augšana• Modelis, kurā nav ņemta vērā limitējošie Lag fāze Eksponenciālā augšana faktori;• Atspoguļo pieauguma koeficientu laikā, paaudzēs
 • 25. Loģiskā augšana• Modelis, kurā ņemta K vērā vides ekoloģiskā kapacitāte,• Pieauguma koeficients strauji pieaug, tad samazinās un ir 1.
 • 26. Loģiskā sastāv no eksponenciālās Stabilizācija Limitācija Eksponenciāla augšana Lag
 • 27. Vides ekoloģiskā kapacitāte• Ir maksimālais konkrētās sugas indivīdu skaits, kas var izdzīvot konkrētajā vidē. + =
 • 28. Kohorta izdzīvošanas līknes• I – Kad visu dzīves laiku mirstība ir zema, palielinās tikai dzīves Izdzīvojušo skaits laika beigās Kaijas Maura skarene Vecums, % Cilvēks
 • 29. Kohorta izdzīvošanas līknes• II – izdzīvotība visu laiku samazinās Izdzīvojušo skaits Sarkanrīklitis, koraļi Vecums, %
 • 30. Kohorta izdzīvošanas līknes• III – Populācija, kurā indivīdi mirst ļoti jauni Izdzīvojušo skaits Vecums, % Augi, gliemenes
 • 31. Šelforda diagrama Stress Stress Optimuma zona Nepanesība NepanesībaIndivīdu skaits populācijā Vides faktori
 • 32. Kohorta izdzīvošanas līknes noteikšana Neņem vērā, jo 121/843 = 0.143 nākamā paaudze 843 – 121 = 722 u.t.t.
 • 33. Demogrāfija (vecumstruktūra) Strauja augšana Lēna augšana Nav augšanas
 • 34. Un kā Latvijā 2002. gadā? Mirstība??
 • 35. Mirstība un ilgdzīvošana cilvēku populācijā
 • 36. Vecumstruktūras paredzēšana nākotnē Ķīnā tomēr vēl ir problēma ar cilvēku skaita pieaugumu
 • 37. Vai populācijas dabisko augšanu atspoguļo eksponenciālās vai loģiskās augšanas modeļi? Protams, ka nē!
 • 38. Vai vides ekoloģiskā kapacitāte var būt tikt pārkāpta un kādas ir tā sekas?
 • 39. Sentpolas (Saint Paul) salas gadījums• 1911. gadā Sentpolas salā, Beringa jūrā netālu no Aļaskas introducēja ziemeļbriežus (Rangifer sp.): 4 tēviņus un 21 mātīti.• Uz salas nenotika medības un tur nebija plēsēju!
 • 40. Kas notika šajā gadījumā?
 • 41. Vides ekoloģiskās kapacitātes pārsniegšana Ekoloģiskās kapacitātes pārsniegšana Ekoloģiskā kapacitātePopulācijas lielums Ekoloģiskās kapacitātes degradēšana Laiks
 • 42. Faktori, kas ietekmē populācijas lielumu• Tie ir vides faktori: – No populācijas blīvuma neatkarīgie; • Ugunsgrēks; (abiotiskie faktori) • Plūdi; • Temperatūra; • u.c. – No populācijas blīvuma atkarīgie; (biotiskie faktori) • Parazītisms; • Konkurence; • Plēsonība; • u.c.
 • 43. No populācijas blīvuma neatkarīgie faktori, piemērs....• Tas notiks jebkurā gadījumā, neatkarīgi no populācijas blīvuma.
 • 44. No populācijas blīvuma atkarīgie faktori, piemērs....• Parazītisms, vairāk izplatīts būs, tad kad populācijas blīvums būs lielāks
 • 45. Kādi vēl faktori var būtiskiietekmēt populācijas blīvumu? Iekšējie faktori!
 • 46. Iekšējie faktori Piemēri• Anatomija;• Fizioloģija;• Uzvedība – īpaši teritorialitāte, imigrācija un emigrācija.Iepriekš apskatītie faktori ir definējami, kā ārējiefaktori!
 • 47. Piemērs par lielo zīlīti (Parus major)• Zīlīšu skaits ik gadu mainās, taču dējums paliek nemainīgs;• Tas liek meklēt jaunas hipotēzes, par to, kas tad ietekmē populācijas lielumu!• Svarīgi ārējie faktori ir klimatiskie, patvērums, barība;• Taču šajā gadījumā ietekmē iekšējie faktori – uzvedība - teritorialitāte
 • 48. Piemērs par lielo zīlīti (Parus major)
 • 49. Kopsavilkums• Dabisko populācijas dinamiku ietekmē dažādi faktori, tajā skaitā no populācijas blīvuma atkarīgie faktori.• Vairums šo faktoru attiecībā pret organismu ir ārēji, tomēr, iespējams, ka nozīme populāciju dinamiku ir arī iekšējiem faktoriem, piemēram, teritorialitātei putniem!
 • 50. Nobeigumā• Kā varētu izskaidrot šīs populācijas izmaiņas (fluktuācijas)? (L.Puriņa un A.Ozoliņš, 2012)
 • 51. Populāciju attīstības modeļir stratēģi K stratēģi• Mazi indivīdi • Lieli indivīdi• Īss dzīves cikls • Garš dzīves cikls• Ātri sasniedz • Lēni sasniedz dzimumgatavību dzimumgatavību• Daudz pēcnācēju • Maz pēcnācēju• Par pēcnācējiem nerūpējas • Rūpējas par pēcnācējiem
 • 52. Kā r stratēģi patērē enerģiju?• Enerģiju patērē uz pēcnācēju radīšanu!• Neizlieto visu ekoloģisko kapacitāti, tāpēc bieži populācijas blīvums ir salīdzinoši zemāks;• Populācijas lielums atrodas lag vai eksponenciālās augšanas fāzē;
 • 53. r stratēģu priekšrocības• To populācijas blīvumu un pieauguma koeficientu principā neietekmē ārējie no populācijas blīvuma atkarīgie vides faktori (piemēram, konkurence un plēsonība)• Tie var ātri izplatīties kā arī ātrāk pielāgoties, jo lielāka mutāciju veidošanās iespēja.
 • 54. r stratēģis, piemērs, • Skropstaiņi (Ciliophora) Ķermeņa izmēri – < 3 mm Īss dzīves cikls – mērāms stundās Ātri nobriest – dažās stundāsDaudz pēcnācēju ?? Dalās uz pusēm u.t.t. Par pēcnācējiem nerūpējas
 • 55. Kā K stratēģi patērē enerģiju?• Enerģiju patērē savai attīstībai tādā veidā nodrošinot efektīvu pēcnācēju radīšanu;• Izlieto maksimālo ekoloģisko kapacitāti, to normāli nepārniedzot• Populācijas lielums atrodas visbiežāk limitācijas un stabilizācijas fāzē;
 • 56. K stratēģu priekšrocības• Ir augsta konkurētspēja un izkonkurē r stratēģus;• Tie ir vairāk specializējušies (??) – vairāk trūkumu
 • 57. K stratēģis, piemērs, • Floridas puma (Felis (or Puma) Concolor Coryi) Ķermeņa izmēri – 2 m Garš dzīves cikls– gadu desmitiLēni nobriest – 2 gadu vecumā spēj vairoties Maz pēcnācēju – vidēji 2 Par pēcnācējiem rūpējas
 • 58. Pie kādas stratēģijas modeļa pieder.... ?• Lentenis (Cestoda) Ķermeņa izmēri – garumā līdz 60 metri Garš dzīves cikls– gadu desmiti Ātri nobriest – mēnešos Daudz pēcnācēju – katrs posms Par pēcnācējiem nerūpējas
 • 59. Pie kādas stratēģijas modeļa pieder.... ?• Menca (Gadus morhua) Ķermeņa izmēri – garumā līdz 2 metri Garš dzīves cikls– gadu desmiti Ātri nobriest – mēnešos Daudz pēcnācēju – miljoni Par pēcnācējiem nerūpējas
 • 60. Pie kādas stratēģijas modeļa pieder.... ?• Kailsēkļi un segsēkļi Ķermeņa izmēri – garumā līdz 30 metri Garš dzīves cikls– gadu desmiti Lēni nobriest – gados Daudz pēcnācēju – daudz sēklu Par pēcnācējiem rūpējas, jo pasargā gametofītu Priede (Pinus sylvestris) Ozols (Quercus robur)
 • 61. Tātad dabā liela daļa organismupatiesībā ir iedalāmi kaut kur pa vidu starp r un K stratēģiem!!
 • 62. Cilvēku populācija
 • 63. Populācijas pieaugums http://www.census.gov/ipc/www/popclockworld.html• Pieaug eksponenciāli;• Kur ir robeža?• Kādas ir prognozes nākotnei?
 • 64. Var secināt, ka problēma ir ..... Vāji attīstītās valstis Attīsītās valstis
 • 65. Bērni uz vienu sievieti Vāji attīstītās valstīsBērni uz vienu sievieti Attīstības valstīs Attīstītās valstīs
 • 66. Cilvēki ar HIV infekciju Āfrikā dominē!
 • 67. Nabadzības attiecībaNabadzības attiecība
 • 68. Bads
 • 69. Graudu eksports
 • 70. Globālā ūdens izmantošana
 • 71. Globālā nozveja
 • 72. Oglekļa emisijas
 • 73. Dzeramā ūdens trūkums
 • 74. Bangladeša Latvija144 000 km2 64 589 km2131 000 000 cilvēki 2 385 000 cilvēki1.59% pieaugums gadā -0.81% gadā)
 • 75. Bangladešas problēmas:• Meži izcirsti• Augsne noplicināta• Veģetāciju izzudusi.• Cilvēku migrācija uz dienvidiem pie upju grīvām• Ikgadējie plūdi apdraud piekrastes reģionus.
 • 76. Visapdzīvotākas pilsētas:1968 20001. New York City, U.S. 1. Seoul, South Korea2. Tokyo, Japan 2. São Paulo, Brazil3. Paris, France 3. Bombay (Mumbai), India4. London, England 4. Jakarta, Indonesia5. Shanghai, China 5. Moscow, Russia6. Buenos Aires, Argentina 6. Istanbul, Turkey7. Los Angeles, U.S 7. Mexico City, Mexico8. Moscow, Russia 8. Shanghai, China9. Calcutta India 9. Tokyo, Japan10. Chicago, U.S. 10. New York City, U.S.
 • 77. Jaundzimušo mirstība (ASV)
 • 78. Pēcnācēju skaits
 • 79. http:www.census.gov
 • 80. Salīdzinot patēriņu ASV un Indijā,tipiskais Amerikānis izmanto 50 reizes vairāk tērauda 56 vairāk enerģijas resursus 170 reizes vairāk papīru 250 reizes vairāk benzīnu 300 reizes vairāk plastmasa
 • 81. Vides problēmasEkoloģiskā kapacitāte pārsniegtaKā samazināt pieaugumu neattīstās valstīs?Kā palielināt (??????) pieaugumu attīstītās valstīs?Sociālie faktoriEkonomiskie faktori
 • 82. Kā samazināt pieaugumu neattīstās valstīs? Šķēršļi:1. Psiholoģiskiebērni palīdz ar darbiembērnu skaits (it sevišķi puišu skaits) norādu uz tēvu bagātību(rietumos – bērni radīs finansiālās problēmas)2. Izglītība3. Reliģijapret pretapaugļošanās līdzekļiem4. diametrāli pretēji uzskati par dzīvi5. bēgļi
 • 83. Iespējamie uzdevumi un risinājumi Modeļi Ģimenes plānošana Piespiedu metodes – nodokļi, Ķīnas metode Uzlabo ekonomiku trūcīgās valstīs Uzlabo tehnoloģijas trūcīgās valstīs Integrēt demogrāfisko politiku ar resursu un pārtikas politiku Uzlabo izglītības līmeni Ierobežot humāno palīdzībuIntegrēt demogrāfisko politiku ar resursu un pārtikas politiku Veicināt zinātne psiholoģijas un sociālām sfērās par tēmu, kā izmainīt tradīcijas. Izskaidrot kādēļ nabags grib 8 bērnus, kā iemācīt ka labāk būtu ar vienu vai diviem bērniem
 • 84. Pēc nedēļas pārbaudes darbs par 6. tēmu: Populāciju ekoloģija

Related Documents