Full1INGRESSOS TOTAL %A. Operacions correntsCapítol 1. Impostos directes ...
of 1

Pressupost municipal

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pressupost municipal

  • 1. Full1INGRESSOS TOTAL %A. Operacions correntsCapítol 1. Impostos directes 69000000 0.48Capítol 2. Impostos indirectes 1000000 0.01Capítol 3. Taxes i altres ingressos 3000000 0.02Capítol 4. Transferències corrents 41000000 0.29Capítol 5. Ingressos patrimonials 12500000 0.09Total 126500000B. Operacions de capitalCapítol 6. Venda dinversions reals 2430000 0.02Capítol 7. Transferències de capital 1900000 0.01Total 4330000C. Operacions FinanceresCapítol 8. Variació dactius financers 710000 0Capítol 9. Variació de passius financers 11000000 0.08Total 11710000TOTAL INGRESSOS 142540000 Pàgina 1

Related Documents