ПОЛИТИКИ НАМИНИСТЕРСТВОТО ЗАЕКОНОМИЈА ЗА РАЗВОЈНАПРЕТПРИЕМНИШТВОТО,КОНКУРЕНТНОСТА ИИНОВАЦИИТЕ НАПРЕТПРИЈАТИЈАТА
Создавање на услови за развој на конкурентноста :1.Поттикнувачка деловна клима,2.Офанзивнo и проакт...
ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВОЈ НА МСП Стратешки документи Национална стратегија за развој на малите и средните претпријатија...
БИЗНИС ОПКРУЖУВАЊЕ Трговска политика Политики за ...
Програма за развој на претприемништвото , конкурентноста и иновативноста на МСП
Финансиска поддршка за женско претприемништвоПредмет на мерката е субвенционирање на претпријатија восопственост на жени (...
Финансиска поддршка за занаетчиство Проект „Македонска автентична ракотворба“
Финансиска поддршка заимплементација на ИСО Предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците ...
Финансиска поддршка за воведување, модификација и имплементација на HACCP стандардотПредмет на меркат...
Финансиска поддршка на деловните субјекти и физичките лица за поднесување на меѓународна пријава за патентПредм...
Програма за имплементација на индустриската политика
Програма за поддршка и развој на кластерското здружување
 Интегрирана Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2013 година Претприемништво и конкурент...
Благодариме на вниманието!Imerali BaftijariМинистерство за економијаРаководител на секторПретприемнитштво и конкурентност ...
Политики на Министерството за економија за развој на претприемаштвото, конкуренцијата и иновациите на претпријатијата
Политики на Министерството за економија за развој на претприемаштвото, конкуренцијата и иновациите на претпријатијата
Политики на Министерството за економија за развој на претприемаштвото, конкуренцијата и иновациите на претпријатијата
Политики на Министерството за економија за развој на претприемаштвото, конкуренцијата и иновациите на претпријатијата
Политики на Министерството за економија за развој на претприемаштвото, конкуренцијата и иновациите на претпријатијата
Политики на Министерството за економија за развој на претприемаштвото, конкуренцијата и иновациите на претпријатијата
Политики на Министерството за економија за развој на претприемаштвото, конкуренцијата и иновациите на претпријатијата
of 21

Политики на Министерството за економија за развој на претприемаштвото, конкуренцијата и иновациите на претпријатијата

Презентација на Министерството за економија на РМ, од секторот за претприемаштво и конкурентност на мали и средни претпријатија
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Политики на Министерството за економија за развој на претприемаштвото, конкуренцијата и иновациите на претпријатијата

 • 1. ПОЛИТИКИ НАМИНИСТЕРСТВОТО ЗАЕКОНОМИЈА ЗА РАЗВОЈНАПРЕТПРИЕМНИШТВОТО,КОНКУРЕНТНОСТА ИИНОВАЦИИТЕ НАПРЕТПРИЈАТИЈАТА
 • 2. Создавање на услови за развој на конкурентноста :1.Поттикнувачка деловна клима,2.Офанзивнo и проактивно поттикнување наинвестициите,3.Развој на иновативноста и примена на новитехнологии во секторот на производство и услуги,4.Зголемување на извозот,5.развој на енергетскиот сектор ,6.Развој на туризмот во функција на остварување надинамичен одржлив раст . Раст на животниот стандард на граѓаните
 • 3. ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВОЈ НА МСП Стратешки документи Национална стратегија за развој на малите и средните претпријатија Индустриска политика на РМ во период 2009-2020 Стратегија за развој на занаетчиството во РМ 2011- 2020 Иновациона стратегија 2012-2020 Акт за мали бизниси
 • 4. БИЗНИС ОПКРУЖУВАЊЕ Трговска политика Политики за опкружувањето о ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКОНОМИЈА Меѓународна Еко оддржливиРазвој на МСП . КластерингИ&Р и ИновацииСоработка и Технологии & & зајакнување напроизводи & Претприемни- Вмрежување СДИ Услуги штво Даночна политика Политики за вработување Политика за Политики за образование конкурентност ( државна помош )
 • 5. Програма за развој на претприемништвото , конкурентноста и иновативноста на МСП
 • 6. Финансиска поддршка за женско претприемништвоПредмет на мерката е субвенционирање на претпријатија восопственост на жени (над 51%) и управувани од жени, државјанина Република Македонија, преку кофинансирање до 75% оддокажаните трошоци направени за следните три намени:Набавка на опрема, алати и инвентар;Уредување/подобрување на деловниот простор;Грижа/чување на деца од предшколска возраст за жени коиотпочнуваат сопствен бизнис ( 75% од трошоците за градинкаили дадилка, но не повеќе од 50.000 денари).
 • 7. Финансиска поддршка за занаетчиство Проект „Македонска автентична ракотворба“
 • 8. Финансиска поддршка заимплементација на ИСО Предмет на мерката е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти за квалитет според ISO стандарди
 • 9. Финансиска поддршка за воведување, модификација и имплементација на HACCP стандардотПредмет на мерката е финансискаподдршка за тренинг на HACCP тим, завоведување, одржување имодификација на HACCP систем
 • 10. Финансиска поддршка на деловните субјекти и физичките лица за поднесување на меѓународна пријава за патентПредмет на мерката е надоместување надел од трошоците на деловните субјекти заподнесување на меѓународна пријава напатент односно барање за потполноиспитување на пријавата.
 • 11. Програма за имплементација на индустриската политика
 • 12. Програма за поддршка и развој на кластерското здружување
 • 13.  Интегрирана Програма за конкурентност, иновации и претприемништво за 2013 година Претприемништво и конкурентност Иновации Индустриска политика Кластеринг www.konkurentnost.mk
 • 14. Благодариме на вниманието!Imerali BaftijariМинистерство за економијаРаководител на секторПретприемнитштво и конкурентност на МСПImerali.baftijari@economy.gov.mk

Related Documents