"INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resu...
of 1

Prezentare CISPER CLUJ_August 2012

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare CISPER CLUJ_August 2012

  • 1. "INVESTEŞTE ÎN OAMENI!”Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii socialeDomeniul major de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa munciiTitlul proiectului: Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele deetnie romăNr. Contract: POSDRU/96/6.2/S/62509__________________________________________________________________________________________________________________________ Centru de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă CIS - PER Centru, Regiunea Nord-Vest Cluj Scopul CIS - PER din Cluj-Napoca este facilitarea incluziunii sociale şi profesionale, aaccesului la programe de pregătire şi la măsuri specifice de sprijin pentru persoane de etnie romă.Obiectivele CIS – PER Cluj au în vedere diminuarea fenomenelor de excluziune socială apersoanelor de etnie romă care se confruntă cu o serie de probleme interdependente, precumşomaj, lipsa competenţelor sau competenţe inadecvate în contextul realităţii sociale şi economiceaflată în continuă schimbare, venit redus, condiţii de viaţă precare, discriminare socială. Activităţile CIS - PER Cluj se axează pe trasarea unor modalităţi care să contribuie laasistarea şi consolidarea participării eficiente a acestei categorii sociale la viaţa economică, socialăşi culturală a societăţii.Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă din Cluj-Napoca de pe stradaBerăriei nr. 6, aflat în incinta Fabricii de bere „Ursus”, oferă: 1. Dezvoltarea şi consolidarea capacităţii de ocupare a persoanelor de etnie romă prinfurnizarea de servicii integrate şi personalizate de: informare, consiliere, formare, activităţimotivatoare, asistenţa în căutarea unui loc de muncă. 2. Schimbarea atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile şi combaterea formelor dediscriminare faţă de romi prin realizarea de campanii de informare şi conştientizare, respectivevenimente culturale. Echipa CIS - PER Cluj-Napoca Pavel Doghi - Director Regional Dragota Maria - Responsabil ştiinţific Terezia Doghi - Asistent director regionalBenchea C. Sorin Ana Maria Dascalu Nechifor Mihaela Leonte Loredana MihaelaResponsabil Responsabil Responsabil Responsabilconsiliere formare comunicare activităţişi informare profesională (PR) culturale

Related Documents