Nacionālās bankas sūtībaEkonomiskaisAizdodot vai aizņemoties, vaiizmantojot kā starpniekusfinanšu pakalpojumiem cituvalstu...
ES attieksme1.Valsts banka(VB)NeatbalstošaPakļaujamaprivatizācijai2.Kooperatīvā banka(KB)VeicinošaPastāv atbalstaprogramma...
LR valdības attieksmeVB.Privatizāciju atbalstošaNeveiksmīga pieredze, jopolitiskā nomenklatūraizmantoja savu interešulobēš...
Kaimiņu pieredze●VB. Igaunijā unLietuvā nav.●Neizjūt arīnepieciešamību.●Polijā teritorijās, kuruzsāk darbību finanšukooper...
Atkarība no politiskās konjunktūrasVB.•Tieša caur vadību,līdzdalības unatbalstaprogrammām.KB.●Netieša caurlikumdošanu unat...
AtbildībaVB.●Lēmumus pieņemierēdņi un atbild aratalgojumu unieņemamo amatu.●Nav iespējama darbarezultātu salīdzināšana,tāp...
Reģionu attīstībaVB.●Pakļaujas bankudiktētajiem konkurencesnoteikumiem. Ieinteresētadarboties pelnošosreģionos un samazina...
Nacionālās interesesVB.●Rīcība atkarīga novaldības politikasKB.●Īpašnieki ieinteresētisavu un piesaistītolīdzekļu ieguldīš...
Ko darīt?Jāveic izmaiņas “Krājaizdevu sabiedrību likumā”:1. Jāatļauj veidot kopīgu komercsabiedrību2. Par prioritāru jānos...
Kooperatīvās bankas pamatprincipiKB katram īpašniekam tikai viena balss, īpašniekiir teritoriālās filiāles (krājaizdevu sa...
Nacionālā banka●Par nacionālu banku (uzņēmumu) uzskatu to, kurlēmumu par īpašnieku maiņu nevar pieņemt šaurspersonu (ierēd...
of 11

Nacionala banka

Ērika Čodera prezentācija “Nacionāla kooperatīva kredītiestāde” no uzstāšanās 2012.gada 21.janvārī neformālajā konferencē “Sabiedrību izglītojoši projekti”. www.allazusaime.lv
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - Nacionala banka

 • 1. Nacionālās bankas sūtībaEkonomiskaisAizdodot vai aizņemoties, vaiizmantojot kā starpniekusfinanšu pakalpojumiem cituvalstu piederīgos, dodamiespēju uz mūsu rēķinapelnīt.Kāpēc atteikties no iespējaspelnīt pašiem?VienojošaisNekad mēs visi nebūsimdziedātāji vai dejotāji,hokejisti vai futbolisti,zvejnieki vai linaudzētāji, betmums visiem nepieciešamifinanšu pakalpojumi. Finanšupakalpojumos nopelnītovaram izmantot apvienojošu,nacionālu (ne tikai)pasākumu finansēšanai.( Latvija 19./20. gs.mijā,Kvebeka un PasaulesLatviešu kredītsabiedrībasšodien)
 • 2. ES attieksme1.Valsts banka(VB)NeatbalstošaPakļaujamaprivatizācijai2.Kooperatīvā banka(KB)VeicinošaPastāv atbalstaprogrammasmikrokreditēšanai unreģionālajai attīstībai.
 • 3. LR valdības attieksmeVB.Privatizāciju atbalstošaNeveiksmīga pieredze, jopolitiskā nomenklatūraizmantoja savu interešulobēšanai (amati valdē,kredīti, granti).Atbalsts uzņēmējdarbībasun reģionu attīstībai bijiskampaņveidīgs.KB.NeitrālaNenoraidošaAttīstības bankasveidošana liecina – tiekatzīts, ka reģionuattīstību esošā bankusistēma nenodrošina.
 • 4. Kaimiņu pieredze●VB. Igaunijā unLietuvā nav.●Neizjūt arīnepieciešamību.●Polijā teritorijās, kuruzsāk darbību finanšukooperatīvi, notiekvalsts bankas funkcijupārņemšana.●Lietuvā ir Centrālākrājaizdevu savienība●(kredītūnija). Aizņem2% no kredītu tirgus.●Igaunija pirms diviemgadiem mainījakrājaizdevu sabiedrībulikumu, lai varētu veidotkooperatīvo banku●Polijā aizņem 16-18%
 • 5. Atkarība no politiskās konjunktūrasVB.•Tieša caur vadību,līdzdalības unatbalstaprogrammām.KB.●Netieša caurlikumdošanu unatbalsta programmām●Pārstāv īpašniekuintereses, betīpašnieki irsabiedrība.
 • 6. AtbildībaVB.●Lēmumus pieņemierēdņi un atbild aratalgojumu unieņemamo amatu.●Nav iespējama darbarezultātu salīdzināšana,tāpēc vērtēšanai irsubjektīvs raksturs.●KB.●Lēmumus pieņemsabiedrības pārstāvjikonkrētajos reģionos unnes līdzatbildību ar savulīdzdalību kā īpašnieki,kā finanšu pakalpojumuizmantotāji un kāiedzīvotāji, joneveiksmes ietekmēfinanšu pakalpojumupieejamību.
 • 7. Reģionu attīstībaVB.●Pakļaujas bankudiktētajiem konkurencesnoteikumiem. Ieinteresētadarboties pelnošosreģionos un samazinaaktivitāti depresīvajāsteritorijāsKB.●Konkrēto teritorijuuzņēmēji, pašvaldības,iedzīvotāji unsabiedriskāsorganizācijasieinteresētas filiāļudarbībā savās teritorijās.Ierobežotā teritorija liekattīstību virzīt arī uzmazākām apdzīvotāmvietām.
 • 8. Nacionālās interesesVB.●Rīcība atkarīga novaldības politikasKB.●Īpašnieki ieinteresētisavu un piesaistītolīdzekļu ieguldīšanāsavas bankas (savasteritorijas) attīstībā.Vieno dažāduorganizāciju un interešupārstāvjus kopīga mērķasasniegšanai
 • 9. Ko darīt?Jāveic izmaiņas “Krājaizdevu sabiedrību likumā”:1. Jāatļauj veidot kopīgu komercsabiedrību2. Par prioritāru jānosaka teritoriālais princips3. Jāatļauj KKS par biedriem kļūt juridiskajām personām4. Lai mazinātu riskus, no valsts puses jāstimulēlīdzdalība kopīgajā komercsabiedrībā5. HZB daļu jāļauj izpirkt (aizdodot) sabiedrībai (KKS,kooperatīvi, NVO, pašvaldības)6. ATTĪSTĪBAS BANKAS atbalsta programmā jāiekļaujatbalsts finanšu kooperācijai
 • 10. Kooperatīvās bankas pamatprincipiKB katram īpašniekam tikai viena balss, īpašniekiir teritoriālās filiāles (krājaizdevu sabiedrībasKKS). 10% no KKS kapitāla ir KB kapitāls.Tiek veidoti kopīgi drošības, garantijas,apdrošināšanas, atbalsta fondi.Katrā KKS īpašniekam tikai viena balss kā fiziskaipersonai. Par biedriem var kļūt arī juridiskāspersonas un saņemt visus pakalpojumus.
 • 11. Nacionālā banka●Par nacionālu banku (uzņēmumu) uzskatu to, kurlēmumu par īpašnieku maiņu nevar pieņemt šaurspersonu (ierēdņu) loks.●Bez nacionālās bankas mēs nekad nebūsimnoteicēji pār sava darba rezultātu, jo finanšukapitāls veiks pārdali atbilstoši savām prioritātēm.●Pat uzņēmējam, kuram nav nekādu kredītsaistībuvai noguldījumu, draud iespēja, ka finanšu kapitālspiespiedīs pārmaksāt vai ņemt kredītus, “uzpūšot”cenas īpašumiem, izejmateriāliem vaidarbaspēkam.

Related Documents