МПНПСТЕРСТВО ОСВПТИ 1 НАУКИ УКРАЁНИ
НАКАЗ
а / с 2042 р. м‘ К“ же Ш
Про затвердження Календарного плану
проведення зовн...
2
2) створити умови для роботи пунктйв проведення зовнйшнього
незалежного оц1нювання.
3. Контроль за виконанням цього н...
Не
з/ п
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М...
зовнйшнього незалежного якостй освйти
оцйнювання з укратнськот мови 1
Надсилання загальноосвйтнйм
навч...
незалежного оийнювання —_
Обробка бланкйв вйдповйдей, укратнськдй та регдонадьнд
визначення результатйв осйб, якй цент...
of 5

календарний план зно Nakaz 1475

календарний план зно Nakaz 1475
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      


Transcripts - календарний план зно Nakaz 1475

  • 1. МПНПСТЕРСТВО ОСВПТИ 1 НАУКИ УКРАЁНИ НАКАЗ а / с 2042 р. м‘ К“ же Ш Про затвердження Календарного плану проведення зовнйшнього незалежного оцйнювання результатйв навчання, здобутих на основй повноТ загальноТ середньоТ освйти, для осйб, якй виявили бажання вступати до вищих навчальних закладйв УкраТни в 2015 роц1 Вйдповйдно до наказйв Мйнйстерства освйти 1 науки УкраТни вйд 01 жовтня 2014 року М: 1120 «Про деякй питания проведення зовнйшнього незалежного оцйнювання результатйв навчання, здобутих на основй повноТ загальноТ середньоТ освйти, для осйб, якй виявили бажання вступати до вищих навчальних закладйв УкраТни в 2015 роцй», зареестрованого в Мйнйстерствй юстицй Укратни 08 жовтня 2014 року за Мг 1208/25985, вйд 27 листопада 2014 року Не 1393 «Про затвердження Календарного плану пйдготовки до проведення зовнйшнього незалежного оцйшовання результатйв навчання, здобутих на основй повноТ загально? середньоТ освйти, для осйб, якй виявили бажання вступати до вищих навчальних закладйв УкраТни в 2015 роцй», з метою органйзованого проведення зовнйшнього незалежного оцйнювання 2015 року НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Календарний план проведення зовнйшнього незалежного оцйнювання результатйв навчання, здобутих на основй повноТ загальноТ середньоТ освйтн, для ос1б‚ як] выявили бажання вступати до вищих навчальних закладйв УкраТни в 2015 роцй, що додаеться. 2. Начальникам департаментйв, управлйнь освйти 1 науки обласних, Китвськот мйськот державних адмйнйстрацйй, керйвникам вищих навчальних закладйв: 1) сприяти УкраТнському та регйональним центрам оцйнювання якостй освйти в органйзацй проведення зовнйшнього незалежного оцйнювання;
  • 2. 2 2) створити умови для роботи пунктйв проведення зовнйшнього незалежного оц1нювання. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мйнйстра Полянського П. Б. Мйнйстр ‘ Сергйй Квйт
  • 3. Не з/ п ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Мйнйстерства освйти 1 науки У /2_ / б аТни 2014 року М: /%7 КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН проведення зовийшнього незалежного оцйнюваиня результатйв навчання, здобутих на осиовй повнот загалънот середньоТ освйти, для осйб, якй виявили бажання вступати до вищих навчальних закладйв УкраТни в 2015 роцй Змйст заходу Строк виконаиия Надсиланътя та розмйщення на йнформацййних сторйиках учасншсйв зовнйшнъого незалежного охйнювання запрошенъ-перепусток для участй в зовнйшньому незалежному оцйиюваннй з аТисько1 мови 1 лйтеа ‚о Проведения зовнйшнього незалежного оцйнюваиня: укратнська мова й лйтература 24.04.2015 французька мова 03.06.2015 нймецька мова 05 .06.2015 йспаиська мова 08.06.2015 англййська мова 10.06.2015 математика 12.06.2015 росййська мова 15.06.2015 бйологйя 17.06.2015 йсторйя УкраТни 19.06.2015 фйзика 22.06.2015 географы 24.06.2015 х1м1я 26.06.2015 Обробка бланкйв вйдповйдей та визначення результатйв зовнйшиього незалежного оцйшовання з укратнськот мови 1 Органйзацйя роботи пунктйв перевйрки завдаиь 13 розгорнутою вйшювйддъо з украТнськоТ мови 1 лйтератури 5 Оголошення результатйв до 06.04.2015 25.04 — 15.05.2015 25.04 — 06.05.2015 до 15.05.2015 Вйдповйдшхъннй Украшський центр оцйнювання якостй освйти УкраЕнський та регйонаххьнй Центри оцшювання якостй освйти, департамент, управлйння освйти 1 науки обласних, Ки1вськоТ мйсько? державних адмйнйстрацйй, керйвники вищих 1 загальноосвйтийх навчальних заклалйв (за окремими списками) Укратнський та реттоиальнй центри оцйнюваиия якостй освйти Укргйнський та регйональнй центри оцйнювания якостй освйти, департамент, управлйння освйти 1 науки обласних, Китвськот мйсько1державних апмйнйстрацйй, керйвиики вищих Я загальноосвйтнйх навчальних закладйв (за окремими списками) УкраТнський центр оцйнювання
  • 4. зовнйшнього незалежного якостй освйти оцйнювання з укратнськот мови 1 Надсилання загальноосвйтнйм навчальннм закладам вйдомостей результатйв державно? пйдсумково? атестацй з атнсько? мови вип скникйв Розгляд апеляцййних заяв Щодо результатйв зовнйшнього незалежного оцйнювання з а1нськоТ мови й лйтеа ‚о Розмйщення на йнформацййних сторйнках учасникпз зовнйшнього незалежного оцйнювання запрошень- перепусток для участй в основнйй сесйТ Обробка бланкйв вйдповйдей та визначення результатйв зовнйшнього незалежного оцйнювання осйб, якй брали асть в основнйй сесй Органйзацйя роботи пунктйв перевйрки завдань Яз розгорнутою вйдповйддю: французька мова УкраТнський цеъггр оцйнювання якостй освйти до 20.05.2015 УкраТнськнй центр оцйнювання якостй освйти з дня оголошення результатйв Укргйнський центр оцйнювання якостй освйти до 20.05.2015 Укра1нський та регйональнй Центри оцйнювання якостй освйти 04.06 — 06.07.2015 Укратнський та регйональнй центри оцйнювання якостй освйти, департамент, управлйння освйти 1 науки обласних, Китвськот 05 — 11.06.2015 нймецька мова 07 — 13.06.2015 мдськот державних адмдндстраддй, йспанська мова 10 — 16.06.2015 кдрдвники вищих 5 англййська мова 12 — 18.06.2015 загадьноосвдтндх навчальних математика 14 — 20.06.2015 закладйв (за окремими списками) . сййська мова 17 — 23.06.2015 Проведения додатковот сесй зовнйшнього незалежного оцйнювання: Укратнський та регйонапьнй Центри оцйнювання якостй осийти укра1нська мова 1 лйтература 09.06.2015 французька мова 18.06.2015 нймецька мова 23.06.2015 Зспанська мова 25.06.2015 англййська мова 30.06.2015 математика 01.07.2015 росййська мова 02.07.2015 бйологйя 03.07.2015 Зсторйя УкраТни 06.07.2015 фйзика 07.07.2015 географйя 08.07.2015 хймйя 09.07.2015 Оголошення результатйв осйб, якй проходили зовнйшне незалежне оцйнювання п1д час основно1 сесП 13 Розгляд апеляцййних заяв щодо результатйв зовнйшнього 3 20062015 УкраТнськнй центр оцйнювання 16.06 - 08.07.2015 ЯКО“! 0031"‘ Укра1нський центр оцйнювання якостй освйти
  • 5. незалежного оийнювання —_ Обробка бланкйв вйдповйдей, укратнськдй та регдонадьнд визначення результатйв осйб, якй центр“ одшювання якостд освдти проходили зовнйшнс незалежие 10.06 — 16.07.2015 оцйнювання п1д час додатково? сесЕТ Пйдготовка та оприлюднення збйрника «Офйцййннй звйт про проведення зовнйшнього незалежного оцйнховання 2015 Укра1нський Центр оцйнювання якостй освйти до 28.08.2015 Директор Укратнського центру ‚_ оцйнювання якостт освпти 1. Л. Лйкарчук

Related Documents