Multă adrenalină-n sînge Energie pentru a învinge Noi “SPERAN ŢA ” ne numim Cu to ţii prieteni vrem să fim!!!
Membrii echip ei „ SPERANŢA ” : <ul><li>Andries Nelea </li></ul><ul><li>Bădarău Dina </li></ul><ul><li>Barbaroş Radu ...
Orasul Soroca este considerat un ora ş al tinerilor <ul><li>- Dar le este comod tinerilor s ă tr ă iasca î n acest ...
Aceste î ntrebari preocup ă echipa noastra, care insufl ă tinerilor SPERANT A !
SCOPUL nostru este de a ajuta tinerii s ă se afirme in societate conform capacit ăţ ilor ş i intereselor, de a le crea...
Ce putem face noi pentru ca tinerii din Soroca s ă tr ă iasca mai bine, mai vesel, mai interesant?
 
Î n primul r î nd, ne propunem s ă cream un Centru pentru Tineri, care va fi amplasat î n cl ă direa fostului cinematogr...
În cadrul Centrului pentru Tineri <ul><li>vor activa mai multe secţii şi departamente conform intereselor şi preferinţelor...
Centrul pentru Tineri va con ţ ine urmatoarele sec ţ ii: <ul><li>Sec ţ ie informa ţ ional ă : </li></ul><ul><li>- Aici t...
Sec ţ ia de distractii: <ul><li>- aici va fi organizat ă o discotec ă , se vor desfa ş ura serate tematice, concursuri....
Sala de sport cu bazin <ul><li>Aici tinerii i ş i vor dezvolta capacit ăţ ile sportive, i ş i vor fortifica s ă n ă tatea ...
Sec ţ ia de pregatire profesional ă <ul><li>Aici tinerii vor putea ob ţ ine o profesie î n cadrul cursurilor profesionale...
Sec ţ ia pentru dezvoltarea capacit ăţ ilor intelectuale <ul><li>- La dispozitia tinerilor va fi pus ă o bibliotec ă bo...
Cercuri pe interese: <ul><li>Cercul de dans, </li></ul><ul><li>Cercul vocal – instrumental, </li></ul><ul><li>Cercul tiner...
Pentru realizarea scopului propus: <ul><li>Vom atrage c ît mai mul ţ i sus ţ in ă tori, inclusiv finan ţ atori: </li></ul...
<ul><li>Dac ă v ă dori ţ i cu adev ă rat s ă ave ţ i un local al vostru, al tinerilor, unde s ă v ă sim ţ i ţ i bine,...
Cu respect, pentru dumneavoastra, echipa “SPERAN Ţ A”
Alegerea apar ţ ine dumneavoastra! Va mul ţ umim!
of 19

Prezentare Speranta

Prezentarea grupului de initiativa Speranta la exercitiul de simulare a alegerilor la Scoala profesionala nr. 3 din orasul Soroca. 18 martie 2009.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare Speranta

 • 1. Multă adrenalină-n sînge Energie pentru a învinge Noi “SPERAN ŢA ” ne numim Cu to ţii prieteni vrem să fim!!!
 • 2. Membrii echip ei „ SPERANŢA ” : <ul><li>Andries Nelea </li></ul><ul><li>Bădarău Dina </li></ul><ul><li>Barbaroş Radu </li></ul><ul><li>Bucicovscaia Cristina </li></ul><ul><li>Chiricova Olga </li></ul><ul><li>Ciumac Ghenadie </li></ul><ul><li>Cuşnir Igor </li></ul><ul><li>Muntean Carolina </li></ul><ul><li>Robei Stela </li></ul><ul><li>Ţ î mbalistru Alina </li></ul>
 • 3. Orasul Soroca este considerat un ora ş al tinerilor <ul><li>- Dar le este comod tinerilor s ă tr ă iasca î n acest ora ş ? </li></ul><ul><li>- Care sunt ocupa ţ iile tinerilor soroceni? </li></ul><ul><li>- Ce interese au ei, ce probleme î i preocup ă ? </li></ul><ul><li>Cum se distreaz ă tinerii la Soroca î n timpul liber? </li></ul>
 • 4. Aceste î ntrebari preocup ă echipa noastra, care insufl ă tinerilor SPERANT A !
 • 5. SCOPUL nostru este de a ajuta tinerii s ă se afirme in societate conform capacit ăţ ilor ş i intereselor, de a le crea condi ţ ii tinerilor pentru a- ş i dezvolta talentele, a organiza util si s ă n ă tos timpul liber ş i energia.
 • 6. Ce putem face noi pentru ca tinerii din Soroca s ă tr ă iasca mai bine, mai vesel, mai interesant?
 • 8. Î n primul r î nd, ne propunem s ă cream un Centru pentru Tineri, care va fi amplasat î n cl ă direa fostului cinematograf “DACIA”, care azi se afl ă in stare de distrugere.
 • 9. În cadrul Centrului pentru Tineri <ul><li>vor activa mai multe secţii şi departamente conform intereselor şi preferinţelor tinerilor: </li></ul>
 • 10. Centrul pentru Tineri va con ţ ine urmatoarele sec ţ ii: <ul><li>Sec ţ ie informa ţ ional ă : </li></ul><ul><li>- Aici tinerii vor studia tehnica de calcul, vor petrece instruiri si traininguri, vor ob ţ ine informa ţ ii din diverse surse ş i consulta ţ ii ale speciali ş tilor. </li></ul>
 • 11. Sec ţ ia de distractii: <ul><li>- aici va fi organizat ă o discotec ă , se vor desfa ş ura serate tematice, concursuri. </li></ul>
 • 12. Sala de sport cu bazin <ul><li>Aici tinerii i ş i vor dezvolta capacit ăţ ile sportive, i ş i vor fortifica s ă n ă tatea ş i preg ă tirea fizic ă . </li></ul>
 • 13. Sec ţ ia de pregatire profesional ă <ul><li>Aici tinerii vor putea ob ţ ine o profesie î n cadrul cursurilor profesionale organizate, vor putea ridica nivelul calific ă rii profesionale, ob ţ ine consulta ţ ii specializate privind angajarea î n c î mpul muncii, ini ţ ierii propriei afaceri. </li></ul>
 • 14. Sec ţ ia pentru dezvoltarea capacit ăţ ilor intelectuale <ul><li>- La dispozitia tinerilor va fi pus ă o bibliotec ă bogat ă ; </li></ul><ul><li>- Va fi deschis Clubul de dezbateri intelectuale; </li></ul><ul><li>- Se vor organiza competi ţ ii intelectuale; </li></ul><ul><li>- Î ntilniri cu personalit ăţ i marcante. </li></ul>
 • 15. Cercuri pe interese: <ul><li>Cercul de dans, </li></ul><ul><li>Cercul vocal – instrumental, </li></ul><ul><li>Cercul tinerilor poe ţ i. </li></ul>
 • 16. Pentru realizarea scopului propus: <ul><li>Vom atrage c ît mai mul ţ i sus ţ in ă tori, inclusiv finan ţ atori: </li></ul><ul><li>Prim ă ria ora ş ului, </li></ul><ul><li>Ministerul Educa ţ iei, </li></ul><ul><li>Institu ţiile de inv ăţă m î nt, </li></ul><ul><li>Institu ţ iile culturale, </li></ul><ul><li>Vom apela la fonduri si funda ţ ii na ţ ionale ş i interna ţ ionale de sus ţ inere a ini ţ iativelor de tineret. </li></ul>
 • 17. <ul><li>Dac ă v ă dori ţ i cu adev ă rat s ă ave ţ i un local al vostru, al tinerilor, unde s ă v ă sim ţ i ţ i bine, ca acasa , sau poate ş i mai bine, s ă ave ţ i posibilitatea de a v ă realiza talentele ş i interesele, s ă v ă distra ţ i cu prietenii ş i s ă v ă forma ţ i un corp frumos fizic si s ă n ă tos, urma ţ i-ne î n ini ţ iativa noastr ă , alege ţ i “SPERAN Ţ A” – speran ţ a î n via ţ a mai bun ă , mai interesant ă , mai frumoas ă , demn ă de tinere ţ ea noastr ă ! </li></ul>
 • 18. Cu respect, pentru dumneavoastra, echipa “SPERAN Ţ A”
 • 19. Alegerea apar ţ ine dumneavoastra! Va mul ţ umim!