TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASINA CEVABIMDIR Prof. Dr. Ali Osman Öncel JFMO İ...
Yazının Amacı: İstanbul Üniversitesi Jeofizik MühendisliğiÖğretim Üyesi ve TMMOB JFMO İstanbul Şubesi YönetimKurulu başkan...
susturulamayacağıyla ilgili hukuki kararının herkesçebilinmesinde yarar vardır. Savcının açıklaması “Biliminsanlar...
herkesin bilimi öğrenme, öğretme, açıklama, yayma, araştırmahakkının sahip olduğunun düzenlenmektedir (Karar No:2012/3005,...
bir talihsizliktir. Ülkemizin 14 Üniversitesinde JeofizikMühendisliği eğitimi veren en başta Öğretim Üyelerine, bubölümler...
üniversitelerde okuyan öğrencilere maddi ve manevi olarak zararveren bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Gelişmiş ülkel...
anlaşılacağı için, Kentsel Dönüşümde en çok beraberçalışacağımız bir meslek grubunu temsil eden İnşaatMühendisleri Odasını...
Jeofizik Uygulamalarını bilimsel esaslara aykırı bulan biryaklaşımı, iddia sahiplerinin iddia ettikleri şekliyle bilim dış...
silmeye çalışan bir yaklaşımdan başka bir anlamı yoktur.Yapı incelemelerinde Jeofizik Mühendisleri ile İnşaatMühendisleri ...
Günümüzde, İstanbul Üniversitesi ve JFMO İstanbul Şubeolarak belediyelere vermiş olduğumuz eğitimler ve düzenlemişolduğumu...
adamlarını açıklamalarını bilim dışı göstermenin, en baştabilimsel esaslara aykırı olamayacak kanunlara ve yönetmeliklereu...
ve Yapı araştırmalarında ise KAROT sayısının azaltılmasınısağlamak ve bu yönüyle çevre dostu bir mühendislik dalı olarakye...
Aksi durum ki, Jeofizik Mühendisliği uygulamalarını bilim dışıgören ve uygulanmasını isteyen bizleri kanun ve yönetmelikle...
Vatandaşın yapılan işten anlaması ve ortaya çıkan görüntühakkında fikir sahibi olacak kadar bir eğitimden (Halk JeofiziğiE...
Şiddetsiz Uygulamalar ve Yapıda Hasar Meydana GetirenYöntemleri ayırt etmesi için önerilen, Sosyal Sorumluk Projesikapsamı...
çelişkidir. 30 yıldır binalara şiddet uygulamadan yapıincelemesinin Yapı Jeofiziği Yöntemleriyle yapıldığındanhaberdar old...
Sonuç. Jeofizik Mühendisleri olarak tek kaygımız, YapıJeofiziği Yöntemlerinin uygulanmamasıyla riskli yapıaraştırmasında r...
EKLER: Prof. Dr. Ali Osman Öncel’in hakkında karalamakampanyası başlatılmasıyla ilgili olarak, TMMOB İnşaatMühendisleri Od...
arkadaşımız uyguluyor. Japonya’da Amerika’da bunlaruygulanıyor yapılıyor ve çevre dostu bir yöntem olarakkullanılıyor . Or...
Bu üç boyutlu yapı jeofiziği tomografisi yapıyoruz yani şu birmetrekarelik alanı hem de 1 metre derine kadarda inceliyor 1...
Çaplarını mm ya da cm olarak ölçebiliyorsunuz. Santimetreboyutunda değişim varsa o değişimin nedeni nedir diye vatandaşsor...
of 26

İnşaat Mühendisleri Odasına CEVABIMDIR

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Web Sİtesinde çıkan iddialara CEVABIMDIR. http://www.imo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3891&tipi=80&sube=0
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - İnşaat Mühendisleri Odasına CEVABIMDIR

 • 1. TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASINA CEVABIMDIR Prof. Dr. Ali Osman Öncel JFMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu BaşkanıJeofizik Mühendisliği, şiddet uygulamadan Yer ve Yapı hakkında en düşükmaliyet ve en düşük yanılma riskiyle bilgi sağlamayı garanti eden tekmühendisliktir. Bu nedenle, KENTSEL DÖNÜŞÜMÜNMERKEZİNDE kalarak, yer ve yapılaşma araştırmalarınınprojelendirmelerinde çok yönlü (zaman, emniyet ve maliyet) bir denge unsuruolarak kentsel yenilenmede etkin bir mühendislik olarak yasa veyönetmeliklerde yer almayı talep ediyor. Aynı zamanda, JeofizikMühendislerini yer ve yapılaşmada çağdaş katkılarını bilim dışı gösteremeyeçalışarak paylarını büyütmeye çalışan odaklara karşıda mücadelesini veriyor.
 • 2. Yazının Amacı: İstanbul Üniversitesi Jeofizik MühendisliğiÖğretim Üyesi ve TMMOB JFMO İstanbul Şubesi YönetimKurulu başkanı olarak, Jeofizik Mühendisliğinin KentselDönüşüm sürecinde anlaşılması, tanıtılması ve uygulamalarınıİstanbul özelinde yayan ve medyada ses getiren çalışmalarımızıbilim dışı gösteren, şahsımı kurumlara şikâyet ederek meslekitanıtım etkinliklerinde fırsat eşitliğini bitirmek isteyen TMMOBİnşaat Mühendisleri Odasının iddialarını cevaplamaktır.Bilim insanlarının susturulma eylemlerinde kamu yararı yoktur.Ülkemizde tanınan bir bilim adamının açıklamaları için suçduyurusunda bulunan kurum yöneticisine savcı tarafındanverilen açıklamayı ve bilim adamlarının neden
 • 3. susturulamayacağıyla ilgili hukuki kararının herkesçebilinmesinde yarar vardır. Savcının açıklaması “Biliminsanlarının görevlerinden biriside kamu yararı açısındantoplumu ilgilendiren yâda toplumun ilgilenmesi gerekenkonularda halkı, gerçekleri yansıtmak suretiyle ve objektif birbiçimde aydınlatmak, çeşitli sorunlarla ilgili konularda bilimseltemellere dayandırılmak sureti ile eleştiri, yorum ve uyarılarlainsanları düşüncelere sevk etmek, bilinçlendirmek, kamugörevlilerini yapılması gerekenlerle ilgili harekete geçirmek vedaha önemlisi kamu gücünü elinde tutanlar üzerinde toplumundenetim aracı olmaktır. Bilimsel uyarılar gerektiğinde inciticiolabilir. Yöneticilerim görevi uyarılardan ders çıkarmak alınmasıgereken önlemleri almaktır. Anayasamızın 27. Maddesinde
 • 4. herkesin bilimi öğrenme, öğretme, açıklama, yayma, araştırmahakkının sahip olduğunun düzenlenmektedir (Karar No:2012/3005, Isparta Cumhuriyet Savcılığı)”.Bilim insanları olarak, eğitim ve bilgilendirme olarak görevimiziyaparken anayasal hakkımızı kullanıyoruz.İddia 1: …yöntemin bilimsel olmadığı ve riskli bina tespityönteminin nasıl olması.Önemli bir kısmı, Yapı Jeofiziği Yöntemi ve Yapılaşma Jeofiziğiyöntemine dayalı bir mühendislik dalının uygulama veöğretilerinin bilimsel olmadığını iddia etmek kadar yanlış vemaksatlı bir ifadenin kullanılması en ince tabirle ülkemiz adına
 • 5. bir talihsizliktir. Ülkemizin 14 Üniversitesinde JeofizikMühendisliği eğitimi veren en başta Öğretim Üyelerine, bubölümlerde eğitim alan öğrencilerine ve 7000’den fazla mezunolmuş Jeofizik Mühendislerine karşı yapılmış incitici, dışlayıcı veküçük düşürücü bir açıklamadır.Açıklamayı yapan ve Kamu Niteliğinde Kurum olan TMMOBİnşaat Mühendisliği Odası yetkililerinin, JeofizikMühendislerinin eğitimlerini ve sektör deneyimlerini inkâr edenaçıklamaları, üzüntü ve endişe verici bir yaklaşımdır. Buradanbu açıklamayı yapanları ÖZÜR DİLEMEYE DAVET ediyorve web siteleri üzerinden Yapı İnceleme Jeofiziğini bilimsizolarak göstermelerinden kaynaklı olabilecek, sektörde çalışan ve
 • 6. üniversitelerde okuyan öğrencilere maddi ve manevi olarak zararveren bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Gelişmiş ülkelerdeolduğu gibi Kentsel Dönüşümün merkezinde olacak birmühendisliği, temelsiz açıklamalarla itibarsızlaştıran ve buhaliyle Jeofizik Sektöründe büyümeyi ve işsizliği arttırma hedefiolan bu talihsiz açıklamadan dolayı, bir düzeltmenin acilenTMMOB İnşaat Mühendisleri odası tarafından yapılmasıgerekmektedirYapıda beraber çalışacak Jeofizik Mühendisleri ve İnşaatMühendisleri arasında gereksiz bir gerginliğe neden olacakaçıklamanın kamu yararı güdülmeden, mesleki kaygılar veçıkarlar odaklı olarak yapıldığının herkes tarafından rahatlıkla
 • 7. anlaşılacağı için, Kentsel Dönüşümde en çok beraberçalışacağımız bir meslek grubunu temsil eden İnşaatMühendisleri Odasının yaklaşımını esefle karşılıyor vekınıyorum.İddia 2:..kanun, yönetmelik ve bilimsel esaslara aykırıaçıklamalarda bulunduğuna…Yapı Jeofiziği ve Yapılaşma Jeofiziğinin bilimsel esaslara aykırıolmadığının kanıtı, yukarıda ki açıklamada değinildiği gibiJeofizik Mühendislerinin eğitim programlarında bu konularınders kapsamında eğitim olarak verilmesidir. Yüksek ÖğretimKanununa bağlı devlet üniversitelerinde Jeofizik Mühendisliğieğitim programlarında öğretilen Yapı ve Yapılaşma amaçlı
 • 8. Jeofizik Uygulamalarını bilimsel esaslara aykırı bulan biryaklaşımı, iddia sahiplerinin iddia ettikleri şekliyle bilim dışıdır.Çağdaş Yapı ve Yapılaşma Jeofiziği Yöntemlerininuygulanmasına dair kanun ve yönetmeliklerde birEKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ YÖNÜNDE, TMMOBJeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak Çevre veŞehircilik Bakanlığı ve Belediyeler nezdinde ziyaret yapıyor,yönetmeliklerin Yapı Jeofiziği Uygulamalarını şart koşacak birşekle gelmesini sürekli talep ediyoruz. Ülkemizde ki kanun veyönetmeliklere girmemesi bir EKSİKLİKTİR, girmedi denerekÇağdaş Jeofizik Yöntemleri Kanun ve Yönetmeliklere aykırı ilanetmek ise başka mühendislikleri dışlayan ve yapı projelerinden
 • 9. silmeye çalışan bir yaklaşımdan başka bir anlamı yoktur.Yapı incelemelerinde Jeofizik Mühendisleri ile İnşaatMühendisleri ortak çalışırsa ülkemizde Kentsel Dönüşüm hızlıve sağlıklı yapılabileceğini savunurken, inşaat mühendisleriniyapıdan çıkarmaya çalışmıyoruz. Bun rağmen, ortak çalışmaalanı olan YAPIDAN, Jeofizik Mühendislerini veUygulamalarını bilimdışı diyerek çıkarmaya ve dışlamaya çalışanbir yaklaşımın, ülkemizin 2023 vizyon ve ilerleme çalışmalarıylabağdaşık bir tarafı bulunmadığı rahatlıkla görüyoruz.Ülkemizde kanun ve yönetmeliklerin hızlı bir şekilde AvrupaBirliği Kriterlerine uygun olarak revize edilmektedir.
 • 10. Günümüzde, İstanbul Üniversitesi ve JFMO İstanbul Şubeolarak belediyelere vermiş olduğumuz eğitimler ve düzenlemişolduğumuz konferanslarla kurumlarımızı Çağdaş Yöntemlerhakkında bilgilendirmeye çalışıyor, kanun ve yönetmelikleringüncellemesi sürecinde YAPI JEOFİZİĞİ yöntemlerininuygulanmasının ZORUNLU olduğunu ifade ediyoruz. Yapmışolduğumuz çalışma ve değişim taleplerimizde İnşaatMühendisleri Odasını yanımızda görmeyi beklerken, haketmediğimiz bir itham ve karalama kampanyasına malzemeyapıldığımız için üzülüyoruz.Sonuç olarak, kanun ve Yönetmeliklerde olmayan yöntemleribilim dışı saymak ve bunların ülkemize gelmesi için çalışan bilim
 • 11. adamlarını açıklamalarını bilim dışı göstermenin, en baştabilimsel esaslara aykırı olamayacak kanunlara ve yönetmeliklereuygun olmayan bir yaklaşımın ürünü olabileceğini düşünüyoruz.İddia 3:.. 18 Şubat 2013 tarihinde TRT1 ve Kanal 24televizyonlarında yayımlanan ve "Sultanbeyli Belediyesi bir ilkeimza attı", riskli bina tespitinde "betondan örnek alma yöntemiartık geçmişte kaldı" gibi spotlarla verilen haber, İstanbulÜniversitesi öğretim görevlilerinden Jeofizik Mühendisi AhmetErcan ile Ali Osman Öncel`in spotları destekleyici görüşleriüzerinde kurgulanmıştı.Jeofizik Mühendislerinin amacı, yer araştırmalarında SONDAJ
 • 12. ve Yapı araştırmalarında ise KAROT sayısının azaltılmasınısağlamak ve bu yönüyle çevre dostu bir mühendislik dalı olarakyer ve yapıya uygulanacak şiddeti (hasar) en düşük seviyeindirmektir. Jeofizik Mühendisleri Yer Araştırmalarında JeolojiMühendisleri ve Yapı Araştırmalarında ise İnşaat Mühendisleriile çalışarak, yüksek verimliği ve düşük maliyeti garanti eden birmühendisliktir. Jeofizik Mühendislerinin çalışmasına ve sektörelgelişimlerine zarar verecek şekilde bir duruş sergilemek, maliyetlive kalitesiz araştırmaları teşvik edecektir.Betondan alınacak örnek veya yerde açılacak sondaj sayısınınazaltılması ancak ve ancak Jeofizik Mühendislerinin yasalara,yönetmeliklere ve belediyelere dâhil edilmesiyle mümkün olabilir.
 • 13. Aksi durum ki, Jeofizik Mühendisliği uygulamalarını bilim dışıgören ve uygulanmasını isteyen bizleri kanun ve yönetmeliklereaykırı bilim dışılıkla itham edenlerin görüşüdür. Bizimgayretimiz yer ve yapıda uygulanacak şiddeti ve maliyetiminimize eden Jeofizik Mühendisliği uygulamalarınısavunmaktır. Tabi ki, şiddete (hasara) dayalı sakıncalıyöntemlerin kullanılmasını en az sayıya indirmeyi garanti edenbir mühendislik olarak, karot ve sondaj lobilerinin mesleğimizekarşı ön yargılı olması normal karşılanmalıdır.İddia 4:.. ….çekilen röntgenin ise meslekle ilgisi olmayansıradan vatandaşların bile üç saatlik jeofizik eğitiminden sonrayorumlayabileceğini kaydetmişlerdi..
 • 14. Vatandaşın yapılan işten anlaması ve ortaya çıkan görüntühakkında fikir sahibi olacak kadar bir eğitimden (Halk JeofiziğiEğitimi) geçmesi ifade edilmiştir. İfade edilen cümleninkullanıldığı ortam ve amaç dikkate alınmadan, cümleninçarpıtılması tek kelimeyle yazık denecek bir tutumdur.Vatandaşın anlaması için 3 saatlik verilecek Halk JeofiziğiTemel Eğitimi, ancak ve ancak uygulamada profesyonelolmayanları rahatsız etmesi gereken bir durumdur. KentselDönüşüm ışığında vatandaş rızası ve özellikle bir binadaoturanların çoğunluğunun rızası olmadan dönüşüm veyayenilenmenin yapılamayacağı açıktır. Bu süreçte, vatandaşınkendi binasında yaptırmış olduğu Yapı Jeofiziği İncelemeleriyle
 • 15. Şiddetsiz Uygulamalar ve Yapıda Hasar Meydana GetirenYöntemleri ayırt etmesi için önerilen, Sosyal Sorumluk Projesikapsamında verilebilecek bir temel FARKINDALIK eğitimindekamu yararı vardır. Mesleki uygulamaların vatandaşa verilecektemel ve uygulamalı eğitimlerle, vatandaş tarafındananlaşılmasını istemeyerek, Yapılarda Şiddeti önceleyen yöntemlersavunulmaktadır.İddia 5:..konu edilen yöntemin 30 yılı aşkın bir süredir inşaatsektöründe kullanıldığı hatırlatılarak…Yapı Jeofiziği yöntemlerinin ilk olarak Yapı Jeofiziği eğitimi ilekamu tarafından duyulabildiği herkesin malumu iken, uygulananyöntemin 30 yıldır kullanıldığını iddia etmek ise tamamen
 • 16. çelişkidir. 30 yıldır binalara şiddet uygulamadan yapıincelemesinin Yapı Jeofiziği Yöntemleriyle yapıldığındanhaberdar olduklarını iddia edenlerin, verilen eğitime bağlı yapılandeğerlendirmeleri bilim dışı olarak değerlendirmeleri nasıl izahedilebilir.İnşaat Mühendislerinin temel mühendislik eğitimlerine girmemişbir uygulamanın, 30 yıldır yapılıyor ve inşaat mühendislerincekullanılıyor denmesi ile bir yandan yöntem sahiplenmesiyapılmaya çalışılmakta iken, diğer yandan temel jeofizikmühendislik eğitimlerinde bu yöntemleri öğreten bilimadamlarının açıklamaları bilim dışı olarak yorumlanarak çelişkilitutum sergilenmektedir.
 • 17. Sonuç. Jeofizik Mühendisleri olarak tek kaygımız, YapıJeofiziği Yöntemlerinin uygulanmamasıyla riskli yapıaraştırmasında riski büyüten şiddete dayalı yöntemlerle, tekçi,dışlayıcı ve bilimsel esaslara dayalı çalışma yapanları rahatlıklaBilim Dışı ilan edecek kadar aceleci ve temelsiz iddialarlameslekler arasında gerginliği yükselten bir düşünce yapısınıngüdümünde Kentsel Dönüşüm Yasasının uygulanmasıdır.Kentsel Dönüşüm yasasını destekleyen bilim adamı olarak,Kentsel Dönüşümde Jeofizik Mühendislerin dışlanması, KentselÇöküşüm sürecine hizmet edecektir. Dönüşüm derken çöküşümedoğru gidilmemesinin tek yolu, Kentsel Dönüşümün merkezineJeofizik Mühendislerini almaktır.
 • 18. EKLER: Prof. Dr. Ali Osman Öncel’in hakkında karalamakampanyası başlatılmasıyla ilgili olarak, TMMOB İnşaatMühendisleri Odasının Referans Vermiş Olduğu TVkonuşmalarının ÇÖZÜMLERİ.TRT-Haber-Kentsel DönüşümHemen isterseniz cihaza bakalım başkanım. Cihaz içindeyanımızda İstanbul Üniversitesinden sayın Prof. Dr. Ali OsmanÖNCEL var efendim eğitimlere siz katıldınız siz verdiniz bucihazın dünyadaki yeri nedir nasıl bir özelliğe sahiptir?-Dünyada kırmadan dökmeden yeri yapıyı inceleyen çağdaşjeofizik yöntemlerinden bir tanesini bugün burada görüyorsunuz.Bunun adına yapı jeofiziği ile binaları inceleme diyoruz. Burada
 • 19. arkadaşımız uyguluyor. Japonya’da Amerika’da bunlaruygulanıyor yapılıyor ve çevre dostu bir yöntem olarakkullanılıyor . Orada herkes gönül rahatlığı ile nasıl senede 1check-up ’tan kendini geçiriyor ise binasını da geçiriyor. Böylebir yöntem varken Amerika’da ve Japonya’da insanlar buyönteme gönüllü senede 1 oturmuş olduğu bina dayanımınıölçmek için gönüllü katkı verirken bizler böyle zorlayıcı kırıcıtahribat yapıcı yöntemleri yönetmeliklerimize koymamız özelliklekentsel dönüşüm sürecinde halkımızda zaten bir gerginlik var bugerginliği minimize eden sıfıra indiren gerçekten sıfır hasarlıyöntemlerden bir tanesi ..Şu anda ne yapılıyor hızlı bir şeklide anlatabilir misiniz?
 • 20. Bu üç boyutlu yapı jeofiziği tomografisi yapıyoruz yani şu birmetrekarelik alanı hem de 1 metre derine kadarda inceliyor 1metreküplük bir küpün içinde sağlam ya da zayıf olan bölgeleriortaya çıkartıyor bu sağlamlık ya da zayıflık hem beton ile ilgiliolabilir hem de demir ile ilgili olabilir. Bunları biz görüntü olarakortaya çıkartıyoruz. Herkesin görebileceği şekilde bir görüntüdurumuna getiriyoruz. Bunu yorumlamak için uzman olmaya dagerek yok 3 saatlik halka verilecek bir halk jeofiziği eğitimi ilevatandaşımızda bunu çok rahat yorumlayabilir. Nasıl insanvücudundaki tomografi ve görüntüler yorumlanıyor isegörüyorsunuz buradan sayabiliyorsunuz Bunlar tabi ki yatayboyunca demirler ve düşey boyunca demirler sayabiliyorsunuz.
 • 21. Çaplarını mm ya da cm olarak ölçebiliyorsunuz. Santimetreboyutunda değişim varsa o değişimin nedeni nedir diye vatandaşsorabiliyor binamda böyle bir arıza çıktı diye doktora gidebiliyor.Bunun doktoru da inşaat mühendisleri biz bunlarıgörüntülüyoruz gösteriyoruz vatandaşı bilgilendiriyoruzbilinçlendiriyoruz. Kentsel dönüşüm sürecinde bu yöntemlerinkullanılması gerekir. Kullanılmazsa gerçekten binalara araştırmayapalım derken zarar verilir.

Related Documents