www.company.com
‫باشید‬ ‫چابک‬ ،‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫اسکرام‬!
‫شهبازیان‬ ‫پویا‬
www.company.com
‫نگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬
•‫مساله‬ ‫بیان‬
•‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫تجربه‬ ‫بازخوانی‬
•‫چابک‬ ‫رویکرد‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ...
www.company.com
‫واقعیت‬ ‫تا‬ ‫آرزو‬ ‫از‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫چابک‬ ‫تولید‬
•‫کند؟‬ ‫تولید‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫چابک‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫...
www.company.com
‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫صفر‬ ‫هفته‬
•‫قدیمی‬ ‫کارفرمای‬ ‫یک‬ ‫تماس‬
•‫مهم‬ ‫های‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫گزاری‬...
www.company.com
‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫اول‬ ‫هفته‬
•‫ها‬ ‫حداقل‬ ‫انجام‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫توافق‬
•‫رود‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫آرامی...
www.company.com
‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫دوم‬ ‫هفته‬
•‫شود‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫روشن‬ ‫کمی‬ ‫مسیر‬ ،‫جدید‬ ‫هدفی‬
•‫رود‬ ‫می‬ ...
www.company.com
‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫سوم‬ ‫هفته‬
•‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بزرگتر‬ ‫هدفی‬!
•‫شد‬ ‫ش...
www.company.com
‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫چهارم‬ ‫هفته‬
•‫یک‬ ‫در‬ ‫بحران‬ ‫دو‬ ،‫ندارند‬ ‫شدن‬ ‫تمام‬ ‫قصد‬ ‫ها‬ ‫بحر...
www.company.com
‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫پنجم‬ ‫هفته‬
•‫در‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شرایط‬ ‫تیم‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫فروکش‬ ‫ها‬...
www.company.com
‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫ششم‬ ‫هفته‬
•‫کارفرما‬ ‫اساسی‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫هفته‬
•‫می‬ ‫متوقف‬ ‫را...
www.company.com
‫باشیم‬ ‫موفق‬ ‫توانستیم‬ ‫چرا‬
•‫بودن‬ ‫چابک‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ،‫قرارداد‬ ‫شکل‬
•‫گروه‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫بود...
www.company.com
‫است‬ ‫چاالک‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫چابک‬ ‫تیم‬ ‫صحنه‬ ‫پشت‬
•‫بود‬ ‫کرده‬ ‫هزینه‬ ‫تیم‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫سازم...
www.company.com
‫چابک‬ ‫تیمی‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ثانیه‬ ‫چند‬ ‫تمثیلی‬
•Pit Stop‫فرمول‬ ‫مسابقالت‬ ‫در‬1-‫تیم‬ ‫از‬ ‫فیلمی‬Ferrari...
of 13

9- Scrum is not enough - Pooya Shahbazian

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Engineering      


Transcripts - 9- Scrum is not enough - Pooya Shahbazian

 • 1. www.company.com ‫باشید‬ ‫چابک‬ ،‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫اسکرام‬! ‫شهبازیان‬ ‫پویا‬
 • 2. www.company.com ‫نگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ •‫مساله‬ ‫بیان‬ •‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫تجربه‬ ‫بازخوانی‬ •‫چابک‬ ‫رویکرد‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫نقاط‬ •‫بودن‬ ‫چابک‬ ‫برای‬ ‫بایدها‬ ‫و‬ ‫نیازها‬ ‫پیش‬ ،‫بندی‬ ‫جمع‬
 • 3. www.company.com ‫واقعیت‬ ‫تا‬ ‫آرزو‬ ‫از‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫چابک‬ ‫تولید‬ •‫کند؟‬ ‫تولید‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫چابک‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫توانسته‬ ‫کسی‬ ‫کنون‬ ‫تا‬ ‫آیا‬ •‫است؟‬ ‫چگونه‬ ‫بودن‬ ‫چابک‬ ،‫چابکی‬ ‫عجیب‬ ‫حس‬ •‫دست‬ ‫چابکی‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫توصیف‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫توانیم‬ ‫نمی‬ ‫بازهم‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫چرا‬ ‫یابیم؟‬ •‫چرا‬ ‫اما‬ ،‫دهیم‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫متدولوژی‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫توصیه‬ ‫کارهای‬ ‫همه‬ ‫ما‬ ‫افتد؟‬ ‫نمی‬ ‫اتفاقی‬ •‫نیستند؟‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫توصیفش‬ ‫که‬ ‫خوبی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫بینیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫نتایجی‬ ‫چرا‬
 • 4. www.company.com ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫صفر‬ ‫هفته‬ •‫قدیمی‬ ‫کارفرمای‬ ‫یک‬ ‫تماس‬ •‫مهم‬ ‫های‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫گزاری‬ ‫سیاست‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫جلسه‬ •‫سردرگمی‬ ‫و‬ ‫ابهام‬ ‫شروع‬ ،‫کار‬ ‫شروع‬ •‫معماری‬ ‫طراحی‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫تصمیم‬
 • 5. www.company.com ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫اول‬ ‫هفته‬ •‫ها‬ ‫حداقل‬ ‫انجام‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫توافق‬ •‫رود‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫آرامی‬ ‫به‬ ‫کارها‬ •‫کارها‬ ‫اولین‬ ‫تحویل‬
 • 6. www.company.com ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫دوم‬ ‫هفته‬ •‫شود‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫روشن‬ ‫کمی‬ ‫مسیر‬ ،‫جدید‬ ‫هدفی‬ •‫رود‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫آرامی‬ ‫به‬ ‫کارها‬‫بر‬ ‫پا‬ ‫آرامش‬ ‫هنوز‬ ‫و‬ ‫جاست‬
 • 7. www.company.com ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫سوم‬ ‫هفته‬ •‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بزرگتر‬ ‫هدفی‬! •‫شد‬ ‫شروع‬ ‫طوفان‬ ‫هفته‬ ‫میانه‬ ‫در‬. •‫در‬ ‫لرزه‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫پایه‬ ،‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫مسیر‬ ‫آمدند‬
 • 8. www.company.com ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫چهارم‬ ‫هفته‬ •‫یک‬ ‫در‬ ‫بحران‬ ‫دو‬ ،‫ندارند‬ ‫شدن‬ ‫تمام‬ ‫قصد‬ ‫ها‬ ‫بحران‬ ‫هفته‬ •‫می‬ ‫کماکان‬ ‫اما‬ ،‫ایم‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫شکست‬ ‫آستانه‬ ‫در‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫سخت‬ ،‫جنگیم‬
 • 9. www.company.com ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫پنجم‬ ‫هفته‬ •‫در‬ ‫کنترل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شرایط‬ ‫تیم‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫فروکش‬ ‫ها‬ ‫بحران‬ ‫است‬ ‫آورده‬. •‫می‬ ‫سر‬ ‫جدیدی‬ ‫خروجی‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫هفته‬ ‫این‬ ‫مشتری‬ ‫کند‬
 • 10. www.company.com ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫شیرین‬ ‫خاطره‬-‫ششم‬ ‫هفته‬ •‫کارفرما‬ ‫اساسی‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫هفته‬ •‫می‬ ‫متوقف‬ ‫را‬ ‫کار‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫کفایت‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫سیستم‬ ‫کنیم‬ •‫خسته‬ ‫تیم‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫خوشحال‬ ‫مشتری‬
 • 11. www.company.com ‫باشیم‬ ‫موفق‬ ‫توانستیم‬ ‫چرا‬ •‫بودن‬ ‫چابک‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫زمینه‬ ،‫قرارداد‬ ‫شکل‬ •‫گروه‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫بودیم‬ ‫دیرپا‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫ما‬ •‫تیم‬ ‫افراد‬ ‫تک‬ ‫تک‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ •‫ها‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫فرآیندها‬ ‫ترکیب‬ •‫متدولوژی‬ ‫مناسک‬ ‫انجام‬ ‫نه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اهداف‬ ‫کردن‬ ‫برآورده‬ ‫به‬ ‫تعهد‬
 • 12. www.company.com ‫است‬ ‫چاالک‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫چابک‬ ‫تیم‬ ‫صحنه‬ ‫پشت‬ •‫بود‬ ‫کرده‬ ‫هزینه‬ ‫تیم‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ •‫برسد‬ ‫فرما‬ ‫کار‬ ‫با‬ ،‫شدن‬ ‫موفق‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تعامل‬ ‫از‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫توانسته‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ •‫بود‬ ‫کرده‬ ‫تعریف‬ ‫مشتری‬ ‫موفقیت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫پیروزی‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ •‫تولید‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫چیزی‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫چیزی‬ ‫نه‬ ،‫بود‬ ‫اتالف‬ ‫عدم‬ ‫هدفش‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ •‫تا‬ ‫تولیدش‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ،‫بود‬ ‫داده‬ ‫تعمیم‬ ‫کارش‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫چرخه‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫چابکی‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ ‫مشتریش‬
 • 13. www.company.com ‫چابک‬ ‫تیمی‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫ثانیه‬ ‫چند‬ ‫تمثیلی‬ •Pit Stop‫فرمول‬ ‫مسابقالت‬ ‫در‬1-‫تیم‬ ‫از‬ ‫فیلمی‬Ferrari •‫در‬‫صفحات‬‫ها‬‫روزنامه‬‫و‬‫مجالت‬‫ورزشی‬‫همواره‬‫تصاویر‬‫رانندگان‬‫فرمول‬‫یک‬‫با‬‫آب‬‫و‬‫تاب‬‫فراوان‬ ‫چاپ‬‫شود‬‫می‬.‫مردم‬‫آنها‬‫را‬‫شناسند‬‫می‬‫و‬‫پیروزی‬‫ها‬‫تیم‬‫را‬‫مدیون‬‫تمرینات‬‫سخت‬‫و‬‫رانندگی‬ ‫جسورانه‬‫آنها‬‫دانند‬‫می‬.‫اما‬‫این‬‫تنها‬‫یک‬‫بخش‬‫از‬‫ماجرا‬‫است‬.‫پشت‬‫این‬‫راننده‬‫گروه‬‫زیادی‬‫از‬‫افراد‬‫با‬ ‫های‬‫تخصص‬‫مختلف‬‫حضور‬‫دارند‬‫که‬‫او‬‫را‬‫برای‬‫تبدیل‬‫شدن‬‫به‬‫یک‬‫قهرمان‬‫آماده‬‫و‬‫مهیا‬‫کنند‬‫می‬. ‫در‬‫واقع‬‫بدون‬‫حضور‬‫این‬‫افراد‬‫یک‬‫خودرو‬‫فرمول‬‫یک‬‫نه‬‫تنها‬‫قهرمان‬‫شود‬‫نمی‬،‫بلکه‬‫حتی‬‫توانایی‬ ‫حرکت‬‫را‬‫هم‬‫نخواهد‬‫داشت‬.

Related Documents