Natro.com ile ayný zamanda yeni bir alan adý alabilir, mevcut alan adýnýzý
transfer edebilir, yenileyebilir, 30’a varan al...
aradýðýnýz bir konu var ise, bunu arama kutucuðunun içine yazarak, sorularýnýza
pratik bir þekilde yanýt alabilirsiniz.
Na...
of 2

Natro İndirim Kodu

Natro indirim kodu site: http://www.indirimkuponu.biz
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Marketing      


Transcripts - Natro İndirim Kodu

  • 1. Natro.com ile ayný zamanda yeni bir alan adý alabilir, mevcut alan adýnýzý transfer edebilir, yenileyebilir, 30’a varan alan adýnýn toplu olarak kaydýný yapabilir, ayrýca Türkçe karakterler kullanmaya izin veren alan adlarýnýn kaydýný yapabilirsiniz. Bunun yaný sýra, .com ve .net uzantýlý alanlar için Türkçe alan adý çeviriciyi kullanabilirsiniz. Alan adlarý sayfasýndan yapabileceðiniz iþlemler bunlarla sýnýrlý kalmýyor. Dilerseniz kiþisel kayýt bilgilerinizi gizleyebilir, alan adlarýnýzý ücretsiz olarak baþka bir web adresine yönlendirebilir ya da park edebilir, dilerseniz de kilitleyebilir ve istediðiniz zaman bu kilidi kaldýrabilirsiniz. Natro alan adý fiyatlarýna hýzla göz atabilmeniz için de bir sayfa oluþturmuþ. Burada .com, .net, .org, .com.tr, .biz, .eu gibi tüm alan adlarýnýn yenileme ve transfer ücretlerini hem dolar hem de TL üzerinden inceleyebilirsiniz. Sunucu sayfasýnda kiralýk Dedicated sunucular, kiralýk sunucu hizmetlerine ek olarak bulut mimarisinin avantajlarýný sunan yeni X sunucular ve sanal Cloud sunucular arasýndan ihtiyacýnýz olaný karþýlaþtýrma yaparak bulabilir, bu konuda tecrübeli satýþ uzmanlarýndan destek alabilirsiniz. Diðer yandan, sunucu destek paketlerini inceleyebilir, sunucunuz için ihtiyaç duyacaðýnýz destek hizmetlerini okuyabilirsiniz. Sunucu sayfasýnda ayrýca sunucularýnýzý yedekleme ve depolama iþlemleri ile ilgili bilgi alabilir, sunucu barýndýrma ve kabin kiralama modellerini içeren barýndýrma hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Son olarak, SSL güvenlik sertifikalarý satýn alarak, hosting hesabýnýzýn ve sunucunuzun korunmasýný ve güvenle yönetilmesini saðlayabilirsiniz. Natro, web sitenize ekleyebileceðiniz güven logolarý ile risk almak istemeyen mevcut ve potansiyel müþterilerinizin güvenini kazanmanýzý saðlýyor. Trust Logo, Card Payment . Trust Logo ve Comodo Content Verification logolarý ile internet dolandýrýcýlýðýna karþý önlemleriniz olduðunu, kredi kartý bilgilerinin güvenli bir ortamda saklandýðýný iletebilir, gerçek zamanlý kimlik doðrulama iþlemleri yapabilirsiniz. Natro.com’da bireysel ve kurumsal tüm müþteriler için bir Müþteri Paneli bulunuyor. Müþteri numaranýzý ve kendi belirlediðiniz þifreyi girerek, satýn aldýðýnýz tüm ürünlere ve hizmetlere tek bir týkla ulaþabiliyorsunuz. Ayrýca, bilgi bankasýna giderek, farklý konu kategorilerine hemen ulaþabilir, sorun yaþadýðýnýz ya da bilgi almak istediðiniz her alanda sizin için hazýrlanan kýlavuzlarý okuyabilir, kendi kendinize halledebileceðiniz konularda size sunulan adýmlarý takip edebilirsiniz. Þayet aklýnýzdaki konu ile ilgili önceden oluþturulmuþ bir kategori yoksa yeni bir talep oluþturabilir, sorularýnýza verilen yanýtlarý arþivlenmiþ talepler sayfasýndan okuyabilirsiniz. Natro.com markalarýnýza yönelik olarak marka danýþmanlýk hizmetleri de sunuyor. Natro.com’un marka danýþmanlýk hizmetleri, marka sýnýflarý ve marka tescili için gerekli belgeler hakkýnda bilgi veriyor, marka tescil süreleri ve iþlemleri hakkýnda ihtiyaç duyabileceðiniz her konuda size yardýmcý oluyor. Natro.com’da müþteri hizmetleri büyük bir önem taþýyor ve web hosting müþterilerinin tüm yardým ve destek ihtiyaçlarý web sitesi üzerinden 7/24 sunulan online hizmet, çaðrý numarasý ile telefonda hizmet ve ortalama 4 dakika içinde yanýtlanan e-mailler yoluyla gideriliyor. Natro.com müþteri memnuniyetini en üst düzeye taþýmak üzere müþterilerinin web sitesi tasarým ihtiyaçlarýnda da onlarý yalnýz býrakmýyor ve anlaþmalý olduðu web tasarým þirketlerini kendi sitesi üzerinde listeliyor. Natro.com’un sunduðu hizmetler bunlarla da kalmýyor. Natro blog üzerinde hosting uzmanlarýnýn ve konuk yazarlarýn kaleme aldýðý makaleler yayýnlanýyor, web hosting ile ilgili faydalý bilgiler veriliyor. Natro Blog üzerindeki Gündem, Hosting Dünyasý, Dijital Medya, Teknoloji, Nasýl Yapýlýr ve Bizden Haberler sayfalarýnda aklýnýza gelebilecek her konuda aradýðýnýz bilgileri bulabilir, popüler konulara tek bir týkla hýzla ve kolayca ulaþabilirsiniz. Özellikle
  • 2. aradýðýnýz bir konu var ise, bunu arama kutucuðunun içine yazarak, sorularýnýza pratik bir þekilde yanýt alabilirsiniz. Natro.com üzerinden hemen alýþveriþ yapmaya baþlamak için ihtiyaçlarýnýza yanýt veren bir ürünün üzerine týklayýn. Karþýnýza çýkacak olan sayfanýn üzerinde ürünün özelliklerini inceleyin ve ödeme seçenekleri ile teslimat koþullarýný okuyun. Tüm bu kriterler sizin için uygunsa, sipariþinize devam ederek, karþýnýza çýkan yazýlým eklentilerine bakýn ve dilediklerinizi alýþveriþ sepetinize ekleyin. Sipariþ onayý sayfasýnda seçtiðiniz ürünün son detaylarýný ve fiyatýný inceleyin. Ödemenizi yapmadan önce Ýndirim Kodlarým'dan ediðieceðiniz Natro promosyon kodunu ekleyin. Son olarak kredi kartý ile ödeme, internet bankacýlýðý ile ödeme ve EFT ile ödeme seçeneklerinden dilediðinizi kullanarak, ödemenizi tamamlayýn. Artýk bir web sitesi sahibi olmak düþündüðünüzden de kolay! Ýster bireysel ister kurumsal ihtiyaçlarýnýz için natro.com’u hemen ziyaret edin, alýþveriþinizi Ýndirim Kodlarým’ýn sürekli güncellenen yenilenen kampanyalarý takip ederek biraz daha ucuza getirin.

Related Documents