Набавка средстава
(Procurement of supplies)
1. новембар 2010.
Циљеви обуке
● Упознати се са специфичностима уговора о набавци средстава
● Упознати се са главним актерима
● Упознати гла...
Набавка средстава
● представља куповину, лизинг или изнајмљивање средстава
● уговор може да обухвати инсталирање, одржавањ...
Главни актери:
● Корисничка институција
● Добављач
● Овлашћени уговарач
4
Врсте уговора
Уговори о услугама
Техничка помоћ, надзор над радовима, обуке, студије
Уговори о набавкама
Опрема и материја...
Водеће начело
Конкурентна тендерска процедура
6
Основни принципи тендерских процедура ЕУ
● Фер надметање
● Транспарентност
● Најбољи квалитет за новац
● Принципи очувања ...
Општа правила за набавку средсатава
● Правило о пореклу робе:
Државе чланице ЕУ (27 земаља), земље кориснице ИПА средстава...
Кључне фазе спровођења уговора о набавкама
● Припрема тендерске документације (зависи од величине уговора)
● Тендерска про...
Главне фазе тендерске процедуре
● Најава уговора (Individual contract forecast)
кратко указује на предмет тендера
● Позив ...
НАБАВКА СРЕДСТАВА
≤ 10 000 Eur
> 10 000 Eur
< 60 000 Eur
> 60 000 Eur
< 150 000 Eur
≥ 150 000 Eur
Single tender
(princip j...
International open procedure (Међународни
отворени поступак)
● Поступак који се спроводи за уговоре вредније од 150 000 ев...
Local open procedure (Отворени поступак у
земљи)
● Поступак који се спроводи за уговоре вредности од 60.000 до
150.000 евр...
Competitive negotiated procedure (поступак
конкурентних преговора)
● Поступак који се спроводи за уговоре вредности до 60 ...
Single tender (принцип једне понуде)
● Поступак који се спроводи за уговоре вредности до 10.000 евра
● кораци у оквиру ово...
Тендерски досије
● Упутства за понуђаче
● Нацрт уговора, посебни услови са анексима, техничка
спецификација
● Додатне инфо...
Упутство за понуђаче
● Документ којим се дефинишу правила учествовања на тендеру са
доста административних информација (га...
Техничка спецификација
● Кључни документ у досијеу за набавку средстава
●Дефинише карактеристке и МИНИМАЛНИ квалитет предм...
Техничка спецификација дефинише
a) ниво квалитета;
б) карактеристике у односу на животну средину;
в) где је могуће, критер...
Annex II (+ III): Technical specification + Technical offer)
Contract title: SUPPLY of ..............
Publication referenc...
Техничка спецификација
Посебани случајеви:
ЛОТ-ови – набавка по партијама
Уговор о услугама за припрему ТС
Истраживање трж...
Посебно дати информације о:
a) Сертификату о прихватању
б) Обукама
в) Гарантном периоду
г) Плаћању: провизорно + финално
д...
Понуда за уговор о набавкама
Техничка понуда:
•Детаљан опис робе у складу са техничком спецификацијом
•Даље погодности пос...
ВЕЖБА
Евалуација (кроз Evaluation grid) на основу техничке
понуде
24
Критеријуми за селекцију
● Критеријуми подобности за учествовае
● Критеријуми финасијских и економских капацитета понуђача...
Докази о финансијском и економском капацитету
(a) Адекватни докази из банке
(б) Докази у вези са последње две године посло...
Комисија за евалуацију
● Комисија коју сачињавају: председник, секретар, непаран број
евалуатора са правом гласа
Председни...
Процес евалуације понуда
● Пријем и евидентирање понуда - све понуде морају да буду нумерисане
према времену пристизања
● ...
Закључак комисије за евалуацију понуда
Комисија доноси закључак и предлаже понуђача за доделу уговора уз
поштовање следећи...
Грешке понуђача
Неблаговременост
Непотпуна документација
Неусклађеност са формуларима из тендерске документације
Недостата...
Грешке понуђача
Специфичности уговора о набавци средстава
Понуда није у складу са техничком спецификацијом
Порекло робе ни...
VEŽBA 2
Odredite najbolju finansijsku ponudu za svaki lot:
Kompanija A nudi 20% popusta ukoliko dobije lotove 1 i 3,
kompa...
Evaluation Of Financial Offers
Combination l: 72 + 40 + 48 = l60
Combination 2: 72 + 36 + 63 = l7l
Combination 3: 70 + 50 ...
Обустављање тендерске процедуре
Тендерска процедура се може обуставити у случају:
Неадекватног квалитета понуда
Када све п...
Прекид тендерске процедуре
У случају прекида тендерске процедуре овлашћени уговарач
‘’Contracting Authority’’ може да одлу...
По завршетку процедуре
1) Изабрани понуђач мора да достави обновљену документацију у
складу са инструкцијама у тендерској ...
of 36

Nabavka sredstva

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nabavka sredstva

 • 1. Набавка средстава (Procurement of supplies) 1. новембар 2010.
 • 2. Циљеви обуке ● Упознати се са специфичностима уговора о набавци средстава ● Упознати се са главним актерима ● Упознати главне фазе у процесу уговарања ● Како припремити тендерску документацију ● Како изабрати најбољу понуду ● Како консултовати PRAG и EuropеAid вебсајт 2
 • 3. Набавка средстава ● представља куповину, лизинг или изнајмљивање средстава ● уговор може да обухвати инсталирање, одржавање и обуку за коришћење набављених средстава 3
 • 4. Главни актери: ● Корисничка институција ● Добављач ● Овлашћени уговарач 4
 • 5. Врсте уговора Уговори о услугама Техничка помоћ, надзор над радовима, обуке, студије Уговори о набавкама Опрема и материјал Уговори о радовима Инфраструктурни и инжењерски радови, пројекти очувања животне средине, градња Грант шеме Директно плаћање некомерцијалне природе које се обезбеђује организацијама које спроводе пројекте са специфичним циљевима и активностима 5
 • 6. Водеће начело Конкурентна тендерска процедура 6
 • 7. Основни принципи тендерских процедура ЕУ ● Фер надметање ● Транспарентност ● Најбољи квалитет за новац ● Принципи очувања животне средине 7
 • 8. Општа правила за набавку средсатава ● Правило о пореклу робе: Државе чланице ЕУ (27 земаља), земље кориснице ИПА средстава (Tурска, Хрватска, Македонија, Босна и Херцеговина, Албанија, Србија, Црна Гора), EEA земље (Норвешка, Исланд, Швајцарска) ● Сукоб интереса: Припрема документације-понуда ● Принципи доделе: Једнак третман и недискриминација понуђача ● Коришћење стандардне тендерске документације 8
 • 9. Кључне фазе спровођења уговора о набавкама ● Припрема тендерске документације (зависи од величине уговора) ● Тендерска процедура (зависи од величине уговора) ● Испорука, инсталација, обука ● Прихватање ● Одржавање 9
 • 10. Главне фазе тендерске процедуре ● Најава уговора (Individual contract forecast) кратко указује на предмет тендера ● Позив за достављање понуда (Procurement notice) обезбеђује потенцијалним понуђачима информације потребне за припрему понуде ● Крајњи рок за подношење пријава/додатне информације зависи од вредности уговора ● Евалуација понуда ● Обавештавање изабраног понуђача ● Потписивање уговора ● Објављивае информација о изабраном понуђачу 10
 • 11. НАБАВКА СРЕДСТАВА ≤ 10 000 Eur > 10 000 Eur < 60 000 Eur > 60 000 Eur < 150 000 Eur ≥ 150 000 Eur Single tender (princip jedne ponude) Competitive negotiated procedure (konkurentni postupak) Local open procedure (Otvoreni postupak u zemlji) International open procedure(Medjunarodni otvoreni postupak) 11
 • 12. International open procedure (Међународни отворени поступак) ● Поступак који се спроводи за уговоре вредније од 150 000 евра ● кораци у оквиру овог поступка: 1.Најава уговора (contract forecast ( минимум 30 дана пре позива)) 2.Позив за понуде (procurement notice) (минимум 15 дана пре позива мора бити достављен ЕК ) 3. Достављање понуда (минимум 60 дана од објављивања позива) 4. Евалуација приспелих понуда 12
 • 13. Local open procedure (Отворени поступак у земљи) ● Поступак који се спроводи за уговоре вредности од 60.000 до 150.000 евра ● кораци у оквиру овог поступка: 1. Најава уговора (contract forecast ) није обавезна 2. Позив за понуде (procurement notice ) се објављује само у земљи (ЕК објављује само референцу са линком) 3. Достављање понуда (минимум 30 дана од објављивања позива) 4. Евалуација приспелих понуда 13
 • 14. Competitive negotiated procedure (поступак конкурентних преговора) ● Поступак који се спроводи за уговоре вредности до 60 000 Евра ● кораци у оквиру овог поступка: 1.Овлашћени уговарач позове минимално 3 понуђача 2.Достављање понуде добављача (минимум 30 дана од позива) 3.Евалуација приспелих понуда 14
 • 15. Single tender (принцип једне понуде) ● Поступак који се спроводи за уговоре вредности до 10.000 евра ● кораци у оквиру овог поступка: 1.Контактира се један понуђач 2.Рок зависи од одлуке Уговарача, препоручено 7 дана минимум 3.Евалуација приспеле понуде 15
 • 16. Тендерски досије ● Упутства за понуђаче ● Нацрт уговора, посебни услови са анексима, техничка спецификација ● Додатне информације ● Тендерски образац (Tender form) 16
 • 17. Упутство за понуђаче ● Документ којим се дефинишу правила учествовања на тендеру са доста административних информација (гаранције, документа) ● Критеријуми за евалуацију понуда ● Могуће информативе састанке и теренске обиласке ● Информације о подуговарању, валутацију понуде 17
 • 18. Техничка спецификација ● Кључни документ у досијеу за набавку средстава ●Дефинише карактеристке и МИНИМАЛНИ квалитет предмета набавке ● Садржи услове испоруке (инсталацију опреме, обуке, одржавање) 18
 • 19. Техничка спецификација дефинише a) ниво квалитета; б) карактеристике у односу на животну средину; в) где је могуће, критеријуме доступности за особе са посебним потребама; г) нивои и процедуре за процену усклађености; д) спремност за употребу; ђ) безбедност, упутство за употребу, терминологију, симболе, методе тестирања, паковање, декларацију; 19
 • 20. Annex II (+ III): Technical specification + Technical offer) Contract title: SUPPLY of .............. Publication reference: …………….. 1. Item No. 2. Specifications Required 3. Specifications Offered 4. Notes, remarks, ref to documentation 5. Evaluation Committee’s notes 1 Item name: [……………………………] Quantity: [……] [……………………………] [……………………………] 2 Item name: [……………………………] Quantity: [……] [……………………………]
 • 21. Техничка спецификација Посебани случајеви: ЛОТ-ови – набавка по партијама Уговор о услугама за припрему ТС Истраживање тржишта
 • 22. Посебно дати информације о: a) Сертификату о прихватању б) Обукама в) Гарантном периоду г) Плаћању: провизорно + финално д) PRAG-у 22
 • 23. Понуда за уговор о набавкама Техничка понуда: •Детаљан опис робе у складу са техничком спецификацијом •Даље погодности после куповине •Опис обуке за коришћење средстава Финансијска понуда: •Цену за испоруку и инсталацију робе •Услове за обезбеђивање обука •Уговор о одржавању Анекси и документи захтевани тендерским документом 23
 • 24. ВЕЖБА Евалуација (кроз Evaluation grid) на основу техничке понуде 24
 • 25. Критеријуми за селекцију ● Критеријуми подобности за учествовае ● Критеријуми финасијских и економских капацитета понуђача ● Критеријуми техничких и људских капацитета понуђача 25
 • 26. Докази о финансијском и економском капацитету (a) Адекватни докази из банке (б) Докази у вези са последње две године пословања (в) Докази о пословању на пројектима у последње три финансијске године 26
 • 27. Комисија за евалуацију ● Комисија коју сачињавају: председник, секретар, непаран број евалуатора са правом гласа Председник комисије одговоран за координацију и рад комисије у складу са ПРАГ-ом. Гарант је за спровођење основних принципа – конкурентност, транспарентност итд. ● Чланови комисије са правом гласа имају заједничку одговорност за донету одлуку ● У комисији један члан са правом гласа представник корисничке институције 27
 • 28. Процес евалуације понуда ● Пријем и евидентирање понуда - све понуде морају да буду нумерисане према времену пристизања ● Припремни састанак – пре отварања понуда ● Отварање понуда - Формална провера, (Tender opening report – summary of tenders received) ● Евалуација техничке понуде •Административна провера (Adm Compliance Grid) •Техничка провера (Evaluation Grid) – Kriterijumi selekcije + TS ● Евалуација финансијске понуде ●Избор понуђача и закључак евалуационе комисије 28
 • 29. Закључак комисије за евалуацију понуда Комисија доноси закључак и предлаже понуђача за доделу уговора уз поштовање следећих услова: • Да понуда задовољава формалне захтеве • Да је понуђена цена у оквиру предвиђеног буџета • Да понуда задовољава минималне техничке услове задате у ТС • Да је понуда најјефтинија 29
 • 30. Грешке понуђача Неблаговременост Непотпуна документација Неусклађеност са формуларима из тендерске документације Недостатак оригиналних докумената или превода Непотписана документа Недостатак гаранција Финансијска понуда није у посебној коверти 30
 • 31. Грешке понуђача Специфичности уговора о набавци средстава Понуда није у складу са техничком спецификацијом Порекло робе није у складу са правилом о пореклу Правило о националности подизвођача није испоштовано 31
 • 32. VEŽBA 2 Odredite najbolju finansijsku ponudu za svaki lot: Kompanija A nudi 20% popusta ukoliko dobije lotove 1 i 3, kompanija B 10% ukoliko dobije sva 3 lota, kompanija C ima fiksnu cenu. 557060LOT 3 5040/LOT 2 708090LOT 1 C rsd B rsd A rsd
 • 33. Evaluation Of Financial Offers Combination l: 72 + 40 + 48 = l60 Combination 2: 72 + 36 + 63 = l7l Combination 3: 70 + 50 + 55, but since for the LOT 2 there is a cheaper price offered, the sum becomes 70 + 40 + 55 = l65. The Contracting Authority must chose combination l, awarding contracts for Lots l and 3 to company A and Lot 2 to company B for the initial price offered. HOW TO EVALUATE LOTS A B C Ranking without discount LOT 1 90 80 70 Company C LOT 2 not bidding 40 50 Company B LOT 3 60 70 55 Company C Company A Company B Company C Discount 20% 10% no discount LOT 1 72 72 70 LOT 2 not bidding 36 50 LOT 3 48 63 55 Discount in case more than one Lot awarded to the tenderer
 • 34. Обустављање тендерске процедуре Тендерска процедура се може обуставити у случају: Неадекватног квалитета понуда Када све понуде превазилазе максимални доступни буџет Изузетних случајева « force majeure » Откривених неправилности у процедури, посебно код нарушавања принципа конкурентности 34
 • 35. Прекид тендерске процедуре У случају прекида тендерске процедуре овлашћени уговарач ‘’Contracting Authority’’ може да одлучи: a) O отпочињању нове тендерске процедуре b) O започињању преговора са потенцијалним добављачима који испуњавају критеријуме за селекцију c) Да одустане од уговарања 35
 • 36. По завршетку процедуре 1) Изабрани понуђач мора да достави обновљену документацију у складу са инструкцијама у тендерској документацији 2) Изабрани понуђач потписује уговор (Prefinancement payment) 2) Организује се састанак између уговорних страна 3)Обавезно се објављује избор понуђача 36