PREZENTACIJA O
HARD DISCU
Jankovic Aleksa III4e
Hard Disc

U prastara vremena kad god bi se ugasio računar,
svi podaci bi se izgubili. Da se to ne bi doga|alo
potrebni ...


Hard disk je jedan od najvažnijih dijelova
računara, a osnovna namjena mu je da trajno
sačuva sve potrebne podatke i...
Hard diskovi se baziraju na teghnologiji
osmišljenoj u IBM labaratorijima u engleskom
gradu Winchesteru, pa odatle i i dan...


Ako bi otvorili zaštitnu masku hard diska (što
nikako ne preporučujemo) vidjeli bi sličnu
strukturu kao na slici izn...


Svi moderni hard diskovi imaju na sebi
integrisanu inteligentnu kontrolersku
logiku. Elektronika diska služi kao
kom...
Osnovne performanse hard
diska

Performanse diska predstavljaju jedan od
faktora, koji najviše utiču na ukupne
performan...
Kapacitet

Pouzdanost je sigurno najvažnija karakteristika, ne samo,
hard diska. Brzina, kapacitet i bilo šta drugo gube...
Brzina

Brzina hard diska zavisi od većeg broja 
parametara: brzine rotacije diskova, 
gustine zapisa podataka i brzine ...
Vreme Trazenja

Vrijeme traženja (seek time), najvažnija od 
karakteristika pozicioniranja, predstavlja 
prosječno vrije...
Latencija

Latencija (latency), je vrijeme koje je potrebno 
ploči diska da se okrene glava koja se već nalazi 
na odgov...
Broj Obrtaja

Broj obrtaja
Brzina rotacije ploča (spindle speed), je 
najvažniji parametar za brzinu izmjene 
podataka. ...
Broj Obrtaja

Standardni diskovi imaju brzinu do 7200
okretaja u minuti.
Još uvijek se koriste i diskove s brzinom
od 52...
KRAJ
of 14

Prezentacija o hard discu

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacija o hard discu

 • 1. PREZENTACIJA O HARD DISCU Jankovic Aleksa III4e
 • 2. Hard Disc  U prastara vremena kad god bi se ugasio računar, svi podaci bi se izgubili. Da se to ne bi doga|alo potrebni su ure|aji koji bi pamtili stanja i po prekidu napajanja. Zato se koriste različiti ure|aji, a jedan od najčešćih i najvažnijih je hard disk (tvrdi disk). Hard disk predstavlja trajnu radnu memoriju računara, baziranu na magnetnom mediju.
 • 3.   Hard disk je jedan od najvažnijih dijelova računara, a osnovna namjena mu je da trajno sačuva sve potrebne podatke i programe. Hard disk je kombinacija mehaničkog, magnetnog i elektronskog ure|aja. Hard disk je neka vrsta kutije - mali ure|aj koji "nekako" čuva podatke. Mada nam nije namjera da se bavimo konstrukcijm diska, ipak da bi mogli pratiti njegov rad, neophodno se upoznati sa osnovnim dijelovima diska.
 • 4. Hard diskovi se baziraju na teghnologiji osmišljenoj u IBM labaratorijima u engleskom gradu Winchesteru, pa odatle i i danas pomalo zaboravljeni naziv vinčester disk. (Mada druga legenda govori o sličnosti sa načinom okidanja kod legendarne puške sa divljeg Zapada). Grubo govoreći rad hard diska bi mogli podjeliti na tri segmenta: 1. smještanje podataka na magnetni medij 2. obradu podataka koju obavlja disk kontroler 3. interfejs i komunikaciju sa CPU preko IDE/ATA, SATA ili USB veze
 • 5.   Ako bi otvorili zaštitnu masku hard diska (što nikako ne preporučujemo) vidjeli bi sličnu strukturu kao na slici iznad. Otvaranje zaštite hard diska gotovo uvijek znači havariju zbog ulaska prašine koja će gotovo uvijek oštetiti osjetljivu mehaniku. Za nas su trenutno interesantni samo priključci 1,2 i 3. 1 povezuje upravljačke signale, 2 definiše način rada diska, a 3 obezbjeđuje napajanje.
 • 6.   Svi moderni hard diskovi imaju na sebi integrisanu inteligentnu kontrolersku logiku. Elektronika diska služi kao komunikacijski most između računara i mehanike diska. Kontroler diska je realizovan na matičnoj ploči u sklopu SouthBridge Chipseta.
 • 7. Osnovne performanse hard diska  Performanse diska predstavljaju jedan od faktora, koji najviše utiču na ukupne performanse sistema, jer predstavljaju jedno od uskih grla, pa čim se poveća brzina diska to se "osjeti" u svakodnevnom radu (brže učitavanje Windowsa i korisničkih programa). Sa brzim hard diskom računar "leti", spor hard disk "guši" PC. Zato se ovako detaljno upoznajemo sa svim osobinama hard diska.
 • 8. Kapacitet  Pouzdanost je sigurno najvažnija karakteristika, ne samo, hard diska. Brzina, kapacitet i bilo šta drugo gube smisao, ako podaci nisu sigurni. Pouzdanost se izražava kroz MTBF (mean time between failures - srednje vrijeme izme|u otkaza vrednost i broj paljanja/gašenja (start/stop cycles) koje disk može da izdrži. Kod modernih diskova MTBF iznosi od nekoliko stotina hiljada do nekoliko miliona sati rada prije otkaza, a broj paljenja/gašenja se kreće od nekoliko desetina hiljada do nekoliko stotina hiljada puta. Ove vrijednosti su teorijske, a ne statističke, jer da bi se tačno izmjerile potrebno je mjeriti vrijeme do otkaza diskova u trajanju preko sto godina, što je neizvodljivo.
 • 9. Brzina  Brzina hard diska zavisi od većeg broja  parametara: brzine rotacije diskova,  gustine zapisa podataka i brzine  pomjeranja glava (unutrašnji faktori), ali  na nju može drastično uticati i sam  kontroler, tj. elektronika hard diska, kao i  fajl sistem . Karakteristike koje najviše  utiču na performanse diska su vrijeme  pozicioniranja i brzina prenosa podataka  (data transfer rate).
 • 10. Vreme Trazenja  Vrijeme traženja (seek time), najvažnija od  karakteristika pozicioniranja, predstavlja  prosječno vrijeme, koje je potrebno da bi se  glave pomjerile izme|u dvije trake na slučajnoj  udaljenosti. Ovo vrijeme zavisi od mehaničkih  karakteristika diska i od me|usobne udaljenosti  izme|u traka. Izražava se u milisekundama.  Prosječno vrijeme traženja kod modernih diskova  iznosi od 4ms (kod najboljih Ultra SCSI diskova)  do prosečnih 8-12ms kod najrasprostranjenijih  EIDE diskova. Osim prosječnog vrijemena  traženja koristi se i vrijeme traženja izme|u dvije  susedne trake (track-to-track seek - tipično od  1ms do 4ms), izme|u dvije najudaljenije trake  (full stroke seek time - oko 20ms).
 • 11. Latencija  Latencija (latency), je vrijeme koje je potrebno  ploči diska da se okrene glava koja se već nalazi  na odgovarajućoj traci postavi iznad traženog  sektora. Izražava se u milisekundama. Najviše  zavisi od brzine rotacije ploča, a najčešće se  koriste:  - prosječna latentnost (average latency vrijeme  potrebno za polovinu rotacije - od 8.3ms za  3600RPM do 2ms za 15000RPM) i  - latentnost u najgorem slučaju (worst case  latency - vrijeme potrebno za rotaciju za cio  krug).
 • 12. Broj Obrtaja  Broj obrtaja Brzina rotacije ploča (spindle speed), je  najvažniji parametar za brzinu izmjene  podataka. Ona se izražava u broju obrtaja  po minuti (revolutions-per-minute) RPM.  Utiče na ukupne performanse diska, jer se  njenim povećavanjem u isto vrijeme  poboljšavaju i brzina prenosa i vrijeme  pristupa (kroz smanjenje latencije).
 • 13. Broj Obrtaja  Standardni diskovi imaju brzinu do 7200 okretaja u minuti. Još uvijek se koriste i diskove s brzinom od 5200 okretaja u minuti, no njih ima sve manje. Prednost im što se manje griju i što su manje su bučni. Dobro ih je iskoristiti u svrhu backupa odnosno za sigurnosno čuvanje podataka, gdje i nije potrebna velika brzina.
 • 14. KRAJ

Related Documents