PRESSUPOST 2011
Objectius pressupost 2011
CONSOLIDACIÓ DE LES POLÍTIQUES
INICIADES AL PRESSUPOST 2010
• Suport a famílies i col·lectius en...
20102010 20112011
AJUNTAMENT 105.501.989 81.048.249
INSTITUT MUNICIPAL D’ ESPORTS 1.863.245 1.828.993
PATRONAT MUNICIAL DE...
Ajuntament 2010
l’Ajuntament per l’any 2011
INGRESSOS
DESPESES
PRESSUPOST AJUNTAMENT
2011
CARACTERÍSTIQUES INGRESSOS 2011
• Disminució de 24 milions d’euros (PMTE,
subvencions altres ad...
INGRESSOS CORRENTSINGRESSOS CORRENTS IMPORT 2010IMPORT 2010 IMPORT 2011IMPORT 2011
VAR.VAR.
2011/20102011/2010
CAPÍTOL I. ...
ANYANY
INGRESSOSINGRESSOS
CORRENTSCORRENTS
HABITANTSHABITANTS
INGRESSOS PERINGRESSOS PER
HABITANTHABITANT
IMPOST I TAXESIM...
DISTRIBUCIÓ INGRESSOS 2011: 81 milions d’euros
Ingressos Totals Ajuntament
Impostos Indirectes
3%
Taxes i Preus públics
8%...
20102010 % Var.% Var. 20112011
Cessió d’impostos 3.381.780 4,55 % 3.535.720
IRPF 1.406.310 -2,33% 1.373.500
IVA 1.384.080 ...
20082008 20092009 20102010 20112011
PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE
L’ ESTAT
44.874.171 46.892.490 38.386.370 41.254.250
HABITANTS...
Ajuntament 2011
l’Ajuntament per l’any 2011
INGRESSOS
DESPESES
Despeses Ajuntament 2011
• Reducció de la despesa de personal i
obligació legal de destinar-la a inversions
• Reducció de ...
Despeses Ajuntament 2011
• Posada en marxa de tres noves escoles
bressol
• Augment aportacions a Grameimpuls i
dotacions d...
DESPESES CORRENTS +DESPESES CORRENTS +
PASSIUS FINANCERSPASSIUS FINANCERS
IMPORT 2010IMPORT 2010 IMPORT 2011IMPORT 2011
VA...
ANYANY
DESPESESDESPESES
CORRENTSCORRENTS
HABITANTSHABITANTS
DESPESES PERDESPESES PER
HABITANTHABITANT
2005 54.442.027 119....
SERVEISERVEI PressupostPressupost
AportacióAportació
MunicipalMunicipal
AltresAltres
AdministracionsAdministracions
PISTES...
ENDEUTAMENT 2011
*Les dades corresponents al 2011 són estimatives
51.139.282
63.435.820
74.315.144
68.232.325
2008 2009 20...
52,60%
63,27%
76,54%
70,28%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
110,00%
2008 2009...
ÀreaÀrea DenominacióDenominació % Pressupost% Pressupost ANY 2011ANY 2011
0 DEUTE PÚBLIC 11,41 % 9.249.782,09
1 SERVEIS PÚ...
ÀreaÀrea DenominacióDenominació % pressupost% pressupost ANY 2011ANY 2011
4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1,94 % 1.573.6...
INGRESSOSINGRESSOS IMPORT 2010IMPORT 2010 IMPORT 2011IMPORT 2011
VAR.VAR.
2011/20102011/2010
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES I...
INGRESSOSINGRESSOS IMPORT 2010IMPORT 2010 IMPORT 2011IMPORT 2011
VAR.VAR.
2011/20102011/2010
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES I...
20102010 20112011
AJUNTAMENT 105.501.989 81.048.249,02
RESTA DEL GRUP 90.431.473 49.155.873,09
TOTAL CONSOLIDAT SENSE
AJUS...
Gràcies per la vostra atenció
of 24

Pressupostos 2010 - Proposta inicial

Resum del pressupost per l'any 2011 de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, presentat en audiència pública el passat 22 de novembre
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - Pressupostos 2010 - Proposta inicial

 • 1. PRESSUPOST 2011
 • 2. Objectius pressupost 2011 CONSOLIDACIÓ DE LES POLÍTIQUES INICIADES AL PRESSUPOST 2010 • Suport a famílies i col·lectius en risc • Suport a entitats • Posada en marxa de noves escoles bressol • Impuls de programes de foment a l’ocupació i promoció econòmica
 • 3. 20102010 20112011 AJUNTAMENT 105.501.989 81.048.249 INSTITUT MUNICIPAL D’ ESPORTS 1.863.245 1.828.993 PATRONAT MUNICIAL DE MÚSICA 799.031 827.887 GRAMEPARK, S.A. 82.247.902 39.900.544 GRAMEIMPULS, S.A. 5.462.960 6.598.448 GRAMETRES, S.A. 58.335 - TOTAL CONSOLIDAT SENSE AJUSTAR 195.933.462 126.724.359,95 AJUSTOS DE CONSOLIDACIÓ -24.293.501 -3.479.762 TOTAL CONSOLIDAT AJUSTAT 171.639.961 126.724.359,95 Pressupost Consolidat 2011
 • 4. Ajuntament 2010 l’Ajuntament per l’any 2011 INGRESSOS DESPESES
 • 5. PRESSUPOST AJUNTAMENT 2011 CARACTERÍSTIQUES INGRESSOS 2011 • Disminució de 24 milions d’euros (PMTE, subvencions altres administracions, FEOSL, endeutament) • Actualització impostos, taxes i preus públics. Augment de l’ 1,90%
 • 6. INGRESSOS CORRENTSINGRESSOS CORRENTS IMPORT 2010IMPORT 2010 IMPORT 2011IMPORT 2011 VAR.VAR. 2011/20102011/2010 CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES 24.830.265 25.242.509 1,66% CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES 2.475.470 2.671.720 7,93% CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 5.983.057 6.162.615 3,00% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 42.540.748 42.668.826 0,30% CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 1.104.209 454.209 -58,87% TOTAL 76.933.749 77.199.881 0,35% Ingressos Ajuntament 2011
 • 7. ANYANY INGRESSOSINGRESSOS CORRENTSCORRENTS HABITANTSHABITANTS INGRESSOS PERINGRESSOS PER HABITANTHABITANT IMPOST I TAXESIMPOST I TAXES MUNICIPALS PERMUNICIPALS PER HABITANTHABITANT 2005 60.739.423 119.231 509,42 218,93 2006 68.808.045 120.560 570,74 222,70 2007 74.818.719 120.560 620,59 241,55 2008 78.575.393 120.560 651,75 247,95 2009 77.897.181 120.560 646,13 237,26 2010 76.933.749 121.465 633,38 238,08 2011 77.199.881 121.672 634,49 240,62 Ingressos Corrents per habitant
 • 8. DISTRIBUCIÓ INGRESSOS 2011: 81 milions d’euros Ingressos Totals Ajuntament Impostos Indirectes 3% Taxes i Preus públics 8% Ingressos Patrimonials 1% Impostos Directes 31% Transferències de Capital 5% Transferències Corrents 52%
 • 9. 20102010 % Var.% Var. 20112011 Cessió d’impostos 3.381.780 4,55 % 3.535.720 IRPF 1.406.310 -2,33% 1.373.500 IVA 1.384.080 3,84 % 1.582.600 Cervesa 8.890 0,02 % 9.760 Productes Intermitjos (Vins especials i misteles) 720 -2,78 % 700 Alcohol i begudes derivades 32.150 -1,52 % 31.660 Hidrocarburs 347.980 -4,47 % 332.440 Tabac 201.650 1,69% 205.060 Fons Complementari de Finançament 35.004.590 7,75 % 37.718.530 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ ESTAT 38.386.370 7,47 % 41.254.250 *Les dades corresponen a la notificació efectuada pel MEH, inclou descompte de la primera anualitat a retornar de la Liquidació de l’exercici 2008 Evolució Tributs de l’Estat
 • 10. 20082008 20092009 20102010 20112011 PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L’ ESTAT 44.874.171 46.892.490 38.386.370 41.254.250 HABITANTS 120.560 120.560 121.465 121.672 INGRESSOS PER HABITANT 372,21 388,96 316,03 339,06 *Les dades corresponen a la notificació efectuada pel MEH: Liquidació exercici 2008 A RETORNAR 4.630.393,01 euros Liquidació exercici 2009 A RETORNAR 13 Milions d’euros (previsió) Evolució Tributs de l’Estat
 • 11. Ajuntament 2011 l’Ajuntament per l’any 2011 INGRESSOS DESPESES
 • 12. Despeses Ajuntament 2011 • Reducció de la despesa de personal i obligació legal de destinar-la a inversions • Reducció de la despesa d’estructura • Manteniment polítiques suport a famílies i entitats (SAD, Fons contingència, Programa universalització llibres, Transport escolar i adaptat)
 • 13. Despeses Ajuntament 2011 • Posada en marxa de tres noves escoles bressol • Augment aportacions a Grameimpuls i dotacions destinades a plans d’ocupació • Manteniment nivell de servei de neteja • Destinar més de l’1% dels ingressos a projectes de cooperació
 • 14. DESPESES CORRENTS +DESPESES CORRENTS + PASSIUS FINANCERSPASSIUS FINANCERS IMPORT 2010IMPORT 2010 IMPORT 2011IMPORT 2011 VAR. MilersVAR. Milers 2011 / 20102011 / 2010 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ PERSONAL 30.289.914 29.793.282 -497 CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 26.206.764 24.333.945 -1.873 CAPÍTOL III. INTERESSOS 2.484.471 3.196.963 712 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 12.337.759 12.638.288 300 CAPÍTOL IX. PASSIU FINANCER 5.323.568 6.082.818 759 TOTAL 76.642.476 76.045.298 -597 Despeses Ajuntament 2011
 • 15. ANYANY DESPESESDESPESES CORRENTSCORRENTS HABITANTSHABITANTS DESPESES PERDESPESES PER HABITANTHABITANT 2005 54.442.027 119.231 456,61 2006 61.097.219 120.560 506,78 2007 66.028.483 120.560 547,68 2008 71.419.067 120.560 592,39 2009 72.997.181 120.560 605,48 2010 71.318.907 121.465 587,16 2011 69.962.480 121.672 575,01 Evolució Despeses Ajuntament
 • 16. SERVEISERVEI PressupostPressupost AportacióAportació MunicipalMunicipal AltresAltres AdministracionsAdministracions PISTES D’ATLETISME A CAN ZAM 1.600.000,00 - 1.600.000,00 COMPLEX MULTIEQUIPAMENT OLIVERES 1.000.000,00 - 1.000.000,00 EXPROPIACIONS 2.068.367,44 1.000.000,00 1.068.367,44 INFORMÀTICA 154.582,84 154.582,84 - TOTAL 4.822.950,28 1.154.582,84 3.668.367,44 Inversions i Finançament
 • 17. ENDEUTAMENT 2011 *Les dades corresponents al 2011 són estimatives 51.139.282 63.435.820 74.315.144 68.232.325 2008 2009 2010 2011 Endeutament del grup consolidat
 • 18. 52,60% 63,27% 76,54% 70,28% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 110,00% 2008 2009 2010 2011 Ràtio legal d'endeutament del grup consolidat ENDEUTAMENT 2011 *Les dades corresponents al 2011 són estimatives. **Les dades del 2011 prenen els ingressos consolidats del 2009
 • 19. ÀreaÀrea DenominacióDenominació % Pressupost% Pressupost ANY 2011ANY 2011 0 DEUTE PÚBLIC 11,41 % 9.249.782,09 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 33,17 % 26.885.928,04 Seguretat i mobilitat ciutadana 7,80 % 6.321.646,45 Vivenda i urbanisme 11,71% 9.491.713,93 Benestar comunitari 9,89 % 8.018.297,85 Medi ambient 3,77 % 3.054.269,81 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL 11,40 % 9.243.328,54 Serveis socials i promoció social 10,37 % 8.404.088,74 Foment del treball 1,03 % 839.239,80 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT 17,14 % 13.894.529,39 Sanitat 0,64 % 518.727,32 Educació 9,13 % 7.397.924,01 Cultura 3,33 % 2.703.768,24 Esport 4,04 % 3.274.109,82 Àrees de Despesa
 • 20. ÀreaÀrea DenominacióDenominació % pressupost% pressupost ANY 2011ANY 2011 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 1,94 % 1.573.652,31 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 0,67 % 546.114,84 Altres actuacions de caràcter econòmic 1,27 % 1.027.537,47 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 24,91 % 20.201.028,66 Òrgans de govern 2,43 % 1.970.962,15 Serveis de caràcter general 14,84 % 12.032.308,00 Administració financera i tributària 3,12 % 2.530.787,58 Transferències a altres administracions públiques 4,52 % 3.666.970,93 TOTAL DESPESA 100,00 % 81.048.249,02 Àrees de Despesa
 • 21. INGRESSOSINGRESSOS IMPORT 2010IMPORT 2010 IMPORT 2011IMPORT 2011 VAR.VAR. 2011/20102011/2010 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 72.428,19 86.924,35 20,01% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.713.357,22 1.609.309,82 -6,07% CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 77.460,02 132.758,97 71,39% TOTAL INGRESSOS 1.863.245,43 1.828.993,14 -1,84% ORGANISMES: Pressupost IME 2011 DESPESESDESPESES IMPORT 2010IMPORT 2010 IMPORT 2011IMPORT 2011 VAR.VAR. 2011/20102011/2010 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 955.687,48 936.317,40 -2,03% CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 639.170,29 648.202,86 1,41% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 258.490,30 239.972,88 -7,16% CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 9.897,36 4.500,00 -54,53% TOTAL DESPESES 1.863.245,43 1.828.993,14 -1,84%
 • 22. INGRESSOSINGRESSOS IMPORT 2010IMPORT 2010 IMPORT 2011IMPORT 2011 VAR.VAR. 2011/20102011/2010 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 248.012,88 279.880,12 12,85% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 551.018,06 548.007,59 -0,55% TOTAL INGRESSOS 799.030,94 827.887,71 3,61% ORGANISMES: Pressupost PMM 2011 DESPESESDESPESES IMPORT 2010IMPORT 2010 IMPORT 2011IMPORT 2011 VAR.VAR. 2011/20102011/2010 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 757.534,85 786.391,62 3,81% CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 40.832,79 40.832,79 0,00% CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 663,30 663,30 0,00% TOTAL DESPESES 799.030,94 827.887,71 3,61%
 • 23. 20102010 20112011 AJUNTAMENT 105.501.989 81.048.249,02 RESTA DEL GRUP 90.431.473 49.155.873,09 TOTAL CONSOLIDAT SENSE AJUSTAR 195.933.462 130.204.122,12 AJUSTOS DE CONSOLIDACIÓ -24.293.501 -3.479.762,17 TOTAL CONSOLIDAT AJUSTAT 171.639.961 126.724.359,95 Pressupost Consolidat 2011
 • 24. Gràcies per la vostra atenció

Related Documents