PRESSUPOSTOS 2016
Proposta Equip de Govern
desembre de 2016
ELS CONDICIONANTS
■ Llei Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust
■ Previsions
■ Noves necessitats
■ Pressupostos particip...
1.Estabilitat Pressupostària i pla
d’ajust
COMPLIMENT PLA D’AJUST: La situació financera de
l’Ajuntament ens permet en l’a...
2.Previsions
■ A partir del comportament de les despeses
de 2015:
■ reparació i conservació vies públiques
■ Material d’of...
3.Noves necessitats i actuacions
pendents
■ De cara a 2016, l’Ajuntament assumeix noves necessitats i/o
previsions municip...
4.Propostes Pressupostos
Participatius (I)
1. Espai oci rockòdrom: 65.000 €
2. Condicionament entrades poble: 10.000 €
3. ...
4.Propostes Pressupostos
Participatius (II)
TOTAL:
298.167,6 €
[si finalment es subvencionen els pluvials: 235.400]
Enguan...
LES DADES
■ Ingressos
■ Despeses
1.Ingressos
Cap Denominació Pressupost 2015 Pressupost 2016
2016/
2015
EUROS % EUROS % %
A) OPERACIONS NO FINANCERES
8.492...
Algunes dades d’interès
■ el Pressupost General de 2016 es presenta equilibrat
ingressos=despeses
■ Els impostos directes ...
2.Despeses
Cap. Denominació Pressupost 2015 Pressupost 2016
2016/
2015
EUROS % EUROS % %
A) OPERACIONS NO FINANCERES
7.861...
Algunes dades d’interès
■ Les despeses de personal experimenten un increment de l’3,89% de conformitat amb
el que establix...
Repartiment ingressos
4,137,760.65 €
80,000.00 €
2,247,285.43 €
1,662,635.89 €
149,318.03 €
CAPITOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES
...
Repartiment despeses
2,410,343.37 €
2,396,299.89 €
57,057.92 €
917,280.59 €
34,000.00 €
1,832,391.83 €
65,000.00 €
564,626...
Proposta de Pressupost
General per a 2016 de
l’Ajuntament de Pedreguer
Presentat per l’equip de Govern
el 29 de desembre d...
of 15

Pressupost Municipal 2016 Pedreguer

Resum dels comptes per a l'exercici 2016 aprovats al ple ordinari de 29 de desembre de 2015.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Pressupost Municipal 2016 Pedreguer

 • 1. PRESSUPOSTOS 2016 Proposta Equip de Govern desembre de 2016
 • 2. ELS CONDICIONANTS ■ Llei Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust ■ Previsions ■ Noves necessitats ■ Pressupostos participatius
 • 3. 1.Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust COMPLIMENT PLA D’AJUST: La situació financera de l’Ajuntament ens permet en l’actualitat no seguir cap pla d’ajust. COMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats locals a tenir el 2016 un dèficit estructural del 0% Les corporacions locals han de mantenir una posició d'equilibri o de superàvit, computada en termes de capacitat de finançament. COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA: marca la variació màxima dels pressupostos de despeses respecte al de l'exercici anterior. A efectes pràctics: per a 2016, la "regla de la despesa" marca el tope en l'1,8%: les despeses no financeres no poden incrementar-se més de l'1,8% respecte a l’any 2015.
 • 4. 2.Previsions ■ A partir del comportament de les despeses de 2015: ■ reparació i conservació vies públiques ■ Material d’oficina (-) ■ Combustible vehicles serveis municipals i urbanisme ■ Combustible vehicles policia local (-) ■ Publicitat i propaganda diversa (LaVeuPV) ■ Publicació en diaris oficials ■ Despeses programació juvenil (-) ■ Despeses benestar social ■ Normalització lingüística (-) ■ Promoció i foment del turisme (-) ■ Treballs oficina tècnica ■ Assistències membres corporació (-) ■ Subvenció institucions culturals i socials sense ànim de lucre
 • 5. 3.Noves necessitats i actuacions pendents ■ De cara a 2016, l’Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions municipals o les amplia (pressupostos participatius de 2015): ■ Tècnic nou equip de so i arrendament equip espai cultural ■ Rènting equips informàtics ■ Reparació i conservació parcs i jardins ■ Espai Cultural, equipament, 2ª part ■ Material divers taller ocupació ■ Obres seu protecció civil (2015) ■ Activitats extraescolars ■ Manteniment sistema informàtic (renovació web) ■ Estudis tècnics ■ Publicacions (coves) ■ Aportació foment emprenedoria ■ Beques estudis superiors ■ Projecte centre interpretació i alberg (2015) ■ Refugi animals ■ Zona acampada (participatius 2015) ■ Restauració i habilitació patrimoni cultural / Projecte museu ■ Tanca pista esportiva del poli ■ Material policia local ■ Projecte casa Comes plaça amistat ■ Rehabilitació cementiri ■ Obres col·legis ■ Infermer/a escolar ■ Residència
 • 6. 4.Propostes Pressupostos Participatius (I) 1. Espai oci rockòdrom: 65.000 € 2. Condicionament entrades poble: 10.000 € 3. Millora terrassa bar poli: 12.000 € 4. Millores edifici escola infantil: 39.000 € 5. Carpa mòbil: 18.400 € 6. Vehicle adaptat: 38.000 € 7. Projecte gimnàs alfàs: 25.000 € 8. Jocs CEIP Alfàs: 28.000 € 9. Obres pluvials: 62.767,60
 • 7. 4.Propostes Pressupostos Participatius (II) TOTAL: 298.167,6 € [si finalment es subvencionen els pluvials: 235.400] Enguany hem separat dels pressupostos participatius el que en altres edicions es dedicava a foment de l’ocupació i benestar social, ja que s’hi ha assignat una partida concreta: 200.000 € pel taller ocupació i 23.000 € per a benestar social -és a dir, que, comparat al que s’ha dedicat altres anys, enguany pujaria a 521.167,6 €]
 • 8. LES DADES ■ Ingressos ■ Despeses
 • 9. 1.Ingressos Cap Denominació Pressupost 2015 Pressupost 2016 2016/ 2015 EUROS % EUROS % % A) OPERACIONS NO FINANCERES 8.492.000,00 100 8.277.000,00 100 -2,53 A.1 OPERACIONS CORRENTS 8.492.000,00 100 8.277.000,00 100 -2,53 1 Impostos directes 4.135.195,57 48,70 4.137.760,65 49,99 0,06 2 Impostos indirectes 90.000,00 1,06 80.000,00 0,97 -11,11 3 Taxes, preus públics i altres ingressos 2.641.535,94 31,10 2.247.285,43 27,15 -14,93 4 Transferències corrents 1.483.519,90 17,47 1.662.635,89 20,09 12,07 5 Ingressos patrimonials 141.748,59 1,67 149.318,03 1,80 5,34 A.2 OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 7 Transferència de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 B) OPERACIONS FINANCERES 0,00 0,00 0,00 8 Actius financers 0,00 0,00 9 Passius financers 0,00 0,00 TOTAL INGRESSOS 8.492.000,00 8.277.000,00 -2,53
 • 10. Algunes dades d’interès ■ el Pressupost General de 2016 es presenta equilibrat ingressos=despeses ■ Els impostos directes representen el 50 % del pressupost d’ingressos i entre ells cal d’estacar l’IBI que es la principal financiació ja que representa el 40,92 % del pressupost de despeses. ■ El capítol 3 experimenta una disminució important del 14,93 % respecte a l’exercici anterior que corresponen a les Quotes d'Urbanització PAI Poligon Industrial Oquins que en 2015 estava pressupostat en 1.410.533,89 € i en aquest s’ha deixat amb una consignació de 980.000 €, que es considera suficient, no tenint cap repercusió, ja que la mateixa quantia, és la que es reflecteix en el pressupost de despeses. ■ En aquest exercici, tornem a tenir un taller d’ocupació en el capítol 4. ■ cal destacar el fet de que no hi ha previstos ingressos via préstec al igual que ocorre des de l’exercici 2012.
 • 11. 2.Despeses Cap. Denominació Pressupost 2015 Pressupost 2016 2016/ 2015 EUROS % EUROS % % A) OPERACIONS NO FINANCERES 7.861.049,81 92,57 7.712.373,60 93,18 -1,89 A.1 OPERACIONS CORRENTS 5.709.866,47 67,24 5.814.981,77 70,25 1,84 1 Despeses Personal 2.320.021,95 27,32 2.410.343,37 29,12 3,89 2 Despeses corrents en béns i servicis 2.563.093,58 30,18 2.396.299,89 28,95 -6,51 3 Despeses financers 119.112,22 1,40 57.057,92 0,69 -52,10 4 Transferències corrents 697.638,72 8,22 917.280,59 11,08 31,48 5 Fons de Contingència i altres Imprevistos 10.000,00 0,12 34.000,00 0,41 240,00 A.2 OPERACIONS DE CAPITAL 2.151.183,34 25,33 1.897.391,83 22,92 -11,80 6 Inversions reals 2.151.183,34 25,33 1.832.391,83 22,14 -14,82 7 Transferències de capital 0,00 0,00 65.000,00 0,79 B) OPERACIONS FINANCERES 630.950,19 7,43 564.626,39 6,82 -10,51 8 Actius financers 0,00 0,00 0 0,00 9 Passius financers 630.950,19 7,43 564.626,39 6,82 -10,51 TOTAL DESPESES 8.492.000,00 8.277.000,00 -2,53
 • 12. Algunes dades d’interès ■ Les despeses de personal experimenten un increment de l’3,89% de conformitat amb el que establix el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, a més de la previsió d’una plaça de conserge nou per mig any, i l’augment de dedicacions entre els alts càrrecs ■ pugen totes aquelles partides que durant 2015 s’ha comprovat que eren insuficients, i, vistes les necessitats, n’hem creat de noves, i s’han disminuit aquelles que no han arribat a gastar-se. ■ Les ajudes socials i foment de l’ocupació formen part del Pressupost (241.000 €) pero no estan incloses en el Pressupostos Participatius com els darrers dos anys. ■ es dediquen uns 235.400 € (298.000 si comptem els pluvials) a propostes del Programa de Pressupostos Participatius ■ Les despeses en bens i serveis (capítol 2) són menors que en 2015, per no tenir la despesa del contenciós de la Solana (vora 290.000 €) ■ les despeses financeres (capítol 3) segueixen baixant respecte als anys anteriors, a conseqüència d’anar amortitzant I no contractar nous préstecs, així com per la baixada dels tipus d’interés. ■ el capítol 4 (transferències corrents) tornem a tenir, com en 2014, un taller ocupació, esta volta de sis mesos, augmenten les consignacions de les partides de subvencions, per increment de l’aportació o per creació de noves associacions.
 • 13. Repartiment ingressos 4,137,760.65 € 80,000.00 € 2,247,285.43 € 1,662,635.89 € 149,318.03 € CAPITOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES CAPÌTOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES CAPITOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS CAPITOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS CAPITOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
 • 14. Repartiment despeses 2,410,343.37 € 2,396,299.89 € 57,057.92 € 917,280.59 € 34,000.00 € 1,832,391.83 € 65,000.00 € 564,626.39 € CAPITOL 1-DESPES. DE PERSONAL CAPITOL 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS CAPITOL 3- DESPESES FINANCERES CAPITOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS CAPITOL 5- FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS CAPITOL 6- INVERSIONS REALS CAPITOL 7 - TRANSFERENCIES DE CAPITAL CAPITOL 9 - PASSIUS FINANCERS
 • 15. Proposta de Pressupost General per a 2016 de l’Ajuntament de Pedreguer Presentat per l’equip de Govern el 29 de desembre de 2015

Related Documents