ข่าวประชาสัมพันธ์
กลับมาอีกครั้งกับงาน Beyond Beauty ASEAN – Bangkok ครั้ง
ที่ 2 ตอกย้้างานแสดงสินค้า และเจรจาธุรกิจที่ครบ...
ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และเรามีความยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับชาวอาเซียนทุกท่านให้มามีส่วนร่วมในการ
จัดงานครั้งที่ 2 เพื่อท...
หมายเหตุ : บทบรรณาธิการ
สภาอุตสาหกรรม : ผู้จัดงาน Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2015
ศูนย์กลางในการให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒน...
อินฟอร์มา เอ็กซิบิชั่น เป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าเพื่อผู้บริโภคและเจรจาธุรกิจมาแล้วกว่า 130 งาน ครอบคลุม
ทุกอุตสาหกรรม อาทิ ก...
of 4

Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2015

Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2015

  • 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ กลับมาอีกครั้งกับงาน Beyond Beauty ASEAN – Bangkok ครั้ง ที่ 2 ตอกย้้างานแสดงสินค้า และเจรจาธุรกิจที่ครบวงจรที่สุดของ อุตสาหกรรมความงามของอาเซียน คณะผู้จัดงาน Beyond Beauty ASEAN Bangkok เตรียมการจัดงาน Beyond Beauty ASEAN Bangkok ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อตอกย้้าความส้าเร็จของที่สุดแห่งมหกรรมงาน แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ด้านความงาม ซึ่งงาน Beyond Beauty ASEAN – Bangkok 2015 จะจัดขึ้นภายในวันที่ 24 – 26 กันยายน 2558 ที่ศูนย์แสดงสินค้าแลการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี การจัดงาน Beyond Beauty ASEAN Bangkok (BBAB) ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี โดยงาน Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2015 ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มธุรกิจสุขภาพและความงาม สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท อินฟอร์มา เอ็กซิบิชั่น จากัด โดยมีบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นต์ จากัด เป็นผู้บริหารการจัดงาน BBAB ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกๆภาคส่วนของอุตสาหกรรมธุรกิจสุขภาพและความงาน อาทิ เช่น สมาคมผู้ผลิตเครื่องสาอางไทย สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร สมาคมอาหารเสริมสุขภาพ สมาคมช่างเสริม สวยแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมสมุนไพร อีกทั้งมีสมาคมเครื่องสาอางแห่งอาเซียน ที่ให้การ สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ จากความร่วมมือจากทุกหน่วยงานข้างต้น อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากภาค ธุรกิจ และอุตสาหกรรมความงามอย่างกว้างขวางในภูมิภาคนี้เป็นอย่างดีนั้น แสดงให้เห็นแล้วว่าการจัดงาน ครั้งที่ 2 นี้จะเป็นผู้นาในการจัดงานแสดงสินค้ากลุ่มธุรกิจความงามเพื่อการเจรจาธุรกิจสาหรับภูมิภาคนี้ได้ เป็นอย่างดี ตอกย้าความสาเร็จในการจัดงานในปี 2014 จากการร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมีผู้ร่วมแสดงงานกว่า 227 บริษัท โดยมี 61 บริษัทจากต่างชาติ และพาวิลเลี่ยนต่างประเทศจาก 5 ประเทศ ภายใต้พื้นที่การจัดงาน 13,300 ตารางเมตร โดยมีผลิตภัณฑ์กว่า 2,000 รายการที่ถูกนาจัดแสดง และมีผู้ซื้อกว่า 8,218 คน โดยใน จานวนดังกล่าวเป็นผู้ซื้อจากต่างประเทศ จานวน 2,067 คน โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมการจัดงานจาก 57 ประเทศ ซึ่งสร้างเม็ดเงินจากการจัดงานประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งตัวเลขทางสถิติข้างต้นนั้น เป็นเครื่องตอก ย้าความมั่นใจให้กับผู้จัดงานครั้งที่ผ่านมาและเป็นกาลังในการขับเคลื่อนความมั่นใจในการสร้างเวทีการค้าที่ ครอบคลุมมากขึ้นสาหรับภาคอุตสาหกรรมความงามในปี 2015 นายเดวิด บอนด์ หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท อินฟอร์มา เอ็กซิบิชั่น เอเชีย จ้ากัด กล่าวถึงการจัด งานครั้งที่ผ่านมาดังนี้ “เรามีความพึงพอใจอย่างมาต่อผลของการจัดงาน BBAB 2014 ที่ผ่านมา โดยการจัด งานครั้งแรกของในปี 2014 ที่ผ่านมานั้น ตัวเลขผู้ร่วมแสดงงานและเข้าชมงานจากต่างประเทศมีความน่าพึง พอใจเป็นอย่างยิ่งและสิ่งนี้เองถือเป็นการรับรองแบรนด์ Beyond Beauty อีกทั้งยังรับรองว่ากรุงเทพฯนั้นคือ ศูนย์กลางธุรกิจความงามที่แท้จริงของภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย โดยการจัดงานครั้งที่ 2 ที่กาลังจะมาถึงในปี 2015 นั้นจะมีการเพิ่มโซนผลิตภัณฑ์ OEM และบรรจุภัณฑ์ขึ้นโดยเฉพาะ นอกจากนี้การจัดตั้งรางวัล Beyond Beauty Awards และอีกทั้งยังเพิ่มการทา VIP Buyer Program ซึ่งจะดึงผู้ซื้อที่สาคัญจากใน ภูมิภาคกว่า 150 ราย และนั่นจะทาให้การจัดงานในครั้งที่ 2 นี้เป็นที่น่าสนใจอย่างแท้จริงต่อภูมิภาคอาเซียน เราเองมีความเชื่อมั่นว่าการจัดงานของเรานั้นจะเป็นเวทีการค้าสาหรับอุตสาหกรรมความงามที่สมบูรณ์แบบ
  • 2. ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และเรามีความยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับชาวอาเซียนทุกท่านให้มามีส่วนร่วมในการ จัดงานครั้งที่ 2 เพื่อที่งานเกิดความสาเร็จและเติบโตยิ่งๆขึ้นไป นาย ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ้ากัด กล่าวว่า “อุตสาหกรรมความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ถือได้ว่ามีความสาคัญเชิงกลยุทธ์ต่อภาคเศรษฐกิจของ ประเทศไทย ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการเป็นหนึ่งในตลาดเครื่องสาอางที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียและความสาเร็จ ของ BBAB 2014 และจากการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสภาอุตสาหกรรมจะช่วยให้งาน BBAB 2015 เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้นไปอีก อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นต์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการ เป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จในการเป็นผู้นางานแสดงสินค้าความงามเพื่อการเจรจาธุรกิจของอาเซียนพร้อม กับปีที่น่าตื้นเต้นในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 ที่กาลังจะมาถึง ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 2015 แน่นอนว่าจะช่วยให้งานของเราเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และเรามีความยินดี เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่จากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา นั่นคือ สภา อุตสาหกรรม และอินฟอร์มา เอ็กซิบิชั่น ในครั้งนี้ เรามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่างานของเรานั้นจะเติบโตเป็น ผู้นาในภูมิภาคเอเซียในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และงาน BBAB จะเป็นประตูสาคัญสาหรับต่อตลาดบริษัท นานาชาติที่คาดหวังในการเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ความงามในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถือเป็น ภูมิภาคที่ตลาดมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดของโลก การจัดงานในครั้งนี้ได้มีการเพิ่มโซนผลิตภัณฑ์ OEM และบรรจุภัณฑ์ขึ้น ควบคู่ไปกับการเปิดตัว Beyond Beauty Awards นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มส่วนของผลิตภัณฑ์ Made-in-Thailand และกลุ่มผู้ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ขึ้นอีกด้วย เพื่อสร้างโอกาสที่ดีที่สุดให้ผู้ประกอบการไทยได้ ประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเองและส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้การเป็นเจ้าภาพในการจัด VIP Buyer Program นั้นก็เพื่อที่จะนาผู้ซื้อคนสาคัญกว่า 150 ราย มาร่วมงานในครั้งนี้ โดยงาน Beyond Beauty ASEAN – Bangkok 2015 ตั้งเป้าผู้ร่วมออกแสดงงานไว้ที่ 400 บริษัท โดยจะมีผู้ซื้อและผู้ขายกว่า 15,000 ราย เกิดขึ้นในการจัดงานที่จะถึงในเดือน กันยายน 2015 นี้ งาน Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2015 ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นวันที่ 24 – 26 กันยายน 2558 ณ อาคาร 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณธัชชากร รัชตะทรัพย์ ผู้จัดการส่วนงานการตลาด Tel: +66-2833-6338 E-mail: thatchakornr@impact.co.th
  • 3. หมายเหตุ : บทบรรณาธิการ สภาอุตสาหกรรม : ผู้จัดงาน Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2015 ศูนย์กลางในการให้ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยไปสู่เวทีโลก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2510 ในนามของสมาคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มอุตสาหกรรม 27 กลุ่ม ในขณะนั้นมีนายทวี บุญญากิจ ดารง ตาแหน่งประธานสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการจดทะเบียนตราสัญลักษณ์ของสมาคมที่กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายใต้พระราชบัญญัติสมาคมการค้า โดยตราสัญลักษณ์ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็น ฟันเฟือง 3 อันกาลังเคลื่อนไหวพร้อมอักษรย่อ ส.อ.ท. โดยสานักงานแห่งแรกตั้งอยู่บนถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ และได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน C ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก ตัดใหม่กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2538 จนปัจจุบันนี้ จากประสบการณ์การทางานมากกว่า 20 ปี สภาอุตสาหกรรมฯมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งซึ่งได้รับการยอมรับ เป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และได้รับความไว้วางใจให้ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของธุรกิจ อุตสาหกรรมไทยทั่วราชอาณาจักร อีกทั้งทาหน้าที่เป็นตัวแทนกระบอกเสียงให้ภาคเอกชนในการเข้าร่วมการ ประชุมกลุ่มคณะกรรมการที่ปรึกษาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ (JPPCC) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2530 รัฐบาลได้มีการประกาศพระราชกิจจานุเบกษาให้มีการปรับเปลี่ยนจาก สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและเปลี่ยนเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยอยู่ภายใต้การ กากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คือภาคเอกชนบริหารนิติบุคคล ทาหน้าที่เป็นองค์กรหลักและยังเป็น ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมของประทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากาไรมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์และให้การสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นไปที่การเติบโตอย่างยั่งยืนในการดาเนินงาน การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดูแลหน่วยงานหลักด้วยกัน 4 ส่วน นั้น คือ ศูนย์อุตสาหกรรมความร่วมมือในหมู่ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ, ศูนย์บริการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทุกกิจกรรม ศูนย์กิจกรรมเพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและ ศูนย์กลางการแก้ปัญหาสาหรับทุกอุตสาหกรรม โดยให้บริการทั้งผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่ สมาชิกโดยไม่คานึงถึงขนาดและประเภทธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดาเนินงานภายใต้ พระราชบัญญติตั้งแต่ปี 2530 ภายใต้การทาหน้าที่เป็นตัวแทนของภาคเอกชนในภาคอุตสาหกรรมของ ประเทศไทย อินฟอร์มา : ผู้จัดงาน Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2015 บริษัท อินฟอร์มา จากัด (มหาชน) บริษัทมีรายชื่อตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงโด่ง ดังทั่วโลกในการเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของข้อมูลและการเป็นผู้ให้บริการสาหรับนักวิชาการและ นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดงาน เช่น งานแสดงสินค้า งานประชุมวิชาการ และงานอีเวนต์ รวมไป ถึงการจัดการฝึกอบรม สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
  • 4. อินฟอร์มา เอ็กซิบิชั่น เป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าเพื่อผู้บริโภคและเจรจาธุรกิจมาแล้วกว่า 130 งาน ครอบคลุม ทุกอุตสาหกรรม อาทิ การบิน การเกษตร สินค้าโภคภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน ความ บันเทิงและสันทนาการ สิ่งแวดล้อม การลงทุน อาหาร สุขภาพ อุตสาหกรรม ไลฟ์สไตล์ วิทยาศาสร์เพื่อการ ดารงชีวิต การเดินเรือ การแพทย์ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สื่อสิ่งพิมพ์ การรักษาความปลอดภัย การ สื่อสารโทรคมนาคม การเดินทางและการท่องเที่ยว การขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานเป็นต้น สาหรับข้อมูล เพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ www.informaexhibitions.com/sg ; www.informa.com อิมแพ็ค : ผู้จัดงาน Beyond Beauty ASEAN-Bangkok 2015 อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นต์ เป็นผู้นาการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย อิมแพ็คจัดและบริหารงาน ทั้งในรูปแบบ งานแสดงสินค้าเพื่อการเจรจาธุรกิจ งานแสดงสินค้าทั่วไป งานประชุมเชิงวิชาการ งานประชุม และการจัดการฝึกอบรม ทางานร่วมกับสมาคมการค้าระหว่างประเทศ องค์กรต่างๆทั่วทุกภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้เรายังได้สร้างโครงสร้างการทาการตลาดที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกขั้นตอนของการจัด งาน ตั้งแต่การวิจัยตลาด การทาแผนประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ร่วมออกแสดงงานและผู้เข้าชมงาน แผนส่งเสริม การขายและการทาโปรโมชั่น การประชาสัมพันธ์ การดูแลประสานงานหน้างานทั้งการจัดงานแสดง นิทรรศการ การประชุม ในทุกรูปแบบและทุกอุตสาหกรรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ www.impact.co.th

Related Documents