NAFAR - LAPURTERA
Sarrera Hizkuntzek aldaketak izaten dituzte eta aldaera nagusi bakoitzari dialekto deritzo. Euskararen dialektoei euskalk...
-Louis Lucien Bonaparte printzea: Berak egin zuen euskalkien lehensailkapen garrantzitsua. Euskalkiak hiru multzo nagusita...
Nafar-lapurtarra (Sarrera) Erabilera eremua : Lapurdin, Nafarroa Beherean eta Goi Nafarroako Luzaide, Urdazubi, eta Zuga...
Lapurdiko eta Nafarroa Beherako hizkeren artean ez zegoen alde handirik, hori dela eta, euskalki honetan berdintzeko...
Literaturaren lehen lekukoak Bi eredu bereiz daitezke euskalki honen tradizioan: - Joanes Leizarraga: Arkaismo...
Fonetikako eta fonologiakoezaugarriak
1.- Bokalak Diptongoetako gertakariak. -Aldaketak: ai>ei bezain>bezein ei>oi hogei>hogoi -Laburtzeak a...
 Hiatoetako gertakariak -Bi bokalen artean kontsonante bat sortzea : herria>erriya - txandakatzeak: ea> ia bidea>bidia ...
 Bokal txandakatzeak: - o>u txandakatzea kontsonante sudurkari baten aurrean: honek>hunek ; ongi>ungi - Asim...
 Bokal galtzeak: -Bokal galtzeak hitzaren amaieran eta barruan gertatzen dira: berandu>berant; balioso>baliosBeste ze...
2.- Kontsonanteak Herskariak: Ahostuna b, d, g eta ahoskabeak p, t, k. - Bi sailen arteko txandakatzeak:...
 Hasperenak . -Hitz hasieran: hil, herri… - Bokal artean: ahoa, zuhur… -Diptongo eta bokal artean: oihan, o...
 Palatalizazioa : Euskarak dituen hots palatal ohikoenak: ñ, ll, tt, dd, x, tx. Bi motatakoa izan daitek...
 Dardarkariak: Bi dira: r eta rr - r>d txandakatzea: ireki>ideki -Bokal artean galdu egiten dira:...
 Beste gertakari batzuk: - J-ren ahoskera arruntena i grekoarena da. Jauna, jakin.. - st talde kontsonantikoa...
3.- Morfologia
 Deklinabidea: -Ergatiboa(nork): -ek atzizkiaren bidez. Gazteek erran dute… -Datiboa(nori): -ei, -eri, edo –er atz...
 Erakusleak: Absolutiboan ( nor ): hau, hori , hura ( singularrak) eta hauk/hok, hoik, hek ( pluralak) Ergatibo...
 Izenordainak: Forma arruntei –haur itsatsiz egiten dira. Singularrean: Nihaur, hihaur, beraur. ...
 Aditza: - Etorkizuna adierazteko: -en atzizkia. Eginen dugu - Burutugabea: -iten atzizkia. Emaiten du ( ematen d...
4.-Sintaxiko ezaugarriak 1.- Esaldi ordenari dagokionez askatasun handiagoa dago hegoaldean baino. 2.- Ordena markatu g...
PRIMADERAKO LILIAKMixel Labéguerie Primaderako liliak  Gaituzte ezkontarazi... Goizik ziren loratuak, Urth...
of 23

NAFAR-LAPURTERA Euskalkiak mikel

Primaberako Liliak
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - NAFAR-LAPURTERA Euskalkiak mikel

 • 1. NAFAR - LAPURTERA
 • 2. Sarrera Hizkuntzek aldaketak izaten dituzte eta aldaera nagusi bakoitzari dialekto deritzo. Euskararen dialektoei euskalki deitzen zaie eta bost dira : nafar-lapurtarra, zuberotarra, nafarra, mendeb aldekoa eta ekialdekoa. Nik, lehenengoa, hau da, nafar-lapurtarra aztertuko dut ondoren.
 • 3. -Louis Lucien Bonaparte printzea: Berak egin zuen euskalkien lehensailkapen garrantzitsua. Euskalkiak hiru multzo nagusitan banatu zituen: mendebaldekoa, erdigunekoa eta ekialdekoa.-Koldo Zuazo: Honek euskalkiek izaera dinamikoa daukatela defendatu zuen. Hizkuntzan bi indar daudela: batek batu egiten du, hizkuntza kohesionatu, baina, aldi berean, beste indar batek aldendu egiten ditu. Horregaitik, 2008an eginiko ikerketan bost euskalki aztertzen ditu.
 • 4. Nafar-lapurtarra (Sarrera) Erabilera eremua : Lapurdin, Nafarroa Beherean eta Goi Nafarroako Luzaide, Urdazubi, eta Zugarramurdi herrietan ere. Euskal Herriaren iparraldean nafar- lapurtarrak du hiztun kopuru handiena.
 • 5. Lapurdiko eta Nafarroa Beherako hizkeren artean ez zegoen alde handirik, hori dela eta, euskalki honetan berdintzeko joera aspaldikoa da. Berdintzeko arrazoiak: -Lurralde bien ibilbide bateratua: ekonomian, elizan… -Geografia ezaugarriak: lurralde laua da, ez dago hartu emana eragozten duen mendi garairik. Azken urteetan bi gertakari nabarmendu dira Ipar Euskal Herrian. Alde batetik, euskarak atzera egin du, bainabestetik, eusten diotenen artean euskararen aldeko eragile indartsuak agertu dira . Horiek, eredu berri bat zabaldudute, euskara batua eta nafar-lapurtarra nahasten dituena: Iparraldeko batua.
 • 6. Literaturaren lehen lekukoak Bi eredu bereiz daitezke euskalki honen tradizioan: - Joanes Leizarraga: Arkaismoz eta hizkuntza klasikoetako hitzez josia. - Axular: Lapurtera klasikoa deitu zitzaion eta Gero idazteko erabili zuen. Bere herriko euskaran oinarrituta dago, eta , latinaren egitura batzuk erabiltzen baditu ere, denok ulertzeko modukoa da.
 • 7. Fonetikako eta fonologiakoezaugarriak
 • 8. 1.- Bokalak Diptongoetako gertakariak. -Aldaketak: ai>ei bezain>bezein ei>oi hogei>hogoi -Laburtzeak ai>i zaitut>zitut au>u nauzu>nuzu eu>u euri>uri ai>e apaiz>apez
 • 9.  Hiatoetako gertakariak -Bi bokalen artean kontsonante bat sortzea : herria>erriya - txandakatzeak: ea> ia bidea>bidia oa<ua usoarekin>usuarekin ua>ia famatuaren>famatiaren -zue> -zie duzue>duzie
 • 10.  Bokal txandakatzeak: - o>u txandakatzea kontsonante sudurkari baten aurrean: honek>hunek ; ongi>ungi - Asimilazioaren ondorioz : mediku>midiku ; izugarri>izigarri ; dira>dire - e>i txandakatzen da kontsonante sudurkari baten aurrean : genduen>ginduen - e>i eta o>u txandakatzeak: gero>gio ; orain >uai
 • 11.  Bokal galtzeak: -Bokal galtzeak hitzaren amaieran eta barruan gertatzen dira: berandu>berant; balioso>baliosBeste zenbait gertakari: - Frantsesez e mutuz eta kontsonantez amaitzen diren hitzei –a eransten diote: presidenta, telefona… - Erdal –on amaiera- oin egiteko joera dute: botoin, arrazoin…
 • 12. 2.- Kontsonanteak Herskariak: Ahostuna b, d, g eta ahoskabeak p, t, k. - Bi sailen arteko txandakatzeak: elkarrekin>elgarrekin; gaskoi> kaskoin - Hitzaren barruko herskari ahostunak galtzea: diagu>diau; badakik>baakikTxistukariak: 6 dira: s, x, z, ts , tx, tz. Xori>txori; zakur>txakur
 • 13.  Hasperenak . -Hitz hasieran: hil, herri… - Bokal artean: ahoa, zuhur… -Diptongo eta bokal artean: oihan, oihal… - Kontsonante hasperendunak: anhitz, arthoa, zakhurra…
 • 14.  Palatalizazioa : Euskarak dituen hots palatal ohikoenak: ñ, ll, tt, dd, x, tx. Bi motatakoa izan daiteke palatalizazioa: - Automatikoa: Hiztunak pentsatu gabe egiten ditu:Isilik>ixilik; itsu>itxu; indar>inddar; gintuen>ginttuen; mutila>mutilla - Adierazgarria: Hiztunak nahita egiten du sentimenduak adierazteko. Beltza>beltxa; gizon>gixon
 • 15.  Dardarkariak: Bi dira: r eta rr - r>d txandakatzea: ireki>ideki -Bokal artean galdu egiten dira: delarik> delaik; erakutsi> eakutsi. -Hitza amaierako dardarkariak: Hiru>hirur; lau>laur
 • 16.  Beste gertakari batzuk: - J-ren ahoskera arruntena i grekoarena da. Jauna, jakin.. - st talde kontsonantikoa rtz edo rz izaten da: ostegun>ortzegun; bost >bortz; beste >bertze
 • 17. 3.- Morfologia
 • 18.  Deklinabidea: -Ergatiboa(nork): -ek atzizkiaren bidez. Gazteek erran dute… -Datiboa(nori): -ei, -eri, edo –er atzizkien bidez. Soldaduer… - Jabego genitiboa(noren): -ain atzizkia. Amain ( amaren) -Soziatiboa(norekin): -kin, -kila, -kilan atzizkiekin. Zurekila joanen gira. ( zurekin). -Adlatiboa(nora): -ra, -rat, -la, -lat atzizkiak. Ostaturat jaitsi dira. -Destinatiboa(norentzat): -entzat, -entako, -endako atzizkiak.Harendako erosi dut ( harentzat). -Ablatiboa (nondik): -(e) tarik atzizkia. Zuetarik nork ekarri du (zuetatik). - Norabidea adierazteko: -rat/-ri. Gure herria daramate heriotzeari buruz.
 • 19.  Erakusleak: Absolutiboan ( nor ): hau, hori , hura ( singularrak) eta hauk/hok, hoik, hek ( pluralak) Ergatiboan ( nork) : hunek, horrek, harek ( singularrak) eta hauiek, hoiek eta hek/ heiek ( pluralak)
 • 20.  Izenordainak: Forma arruntei –haur itsatsiz egiten dira. Singularrean: Nihaur, hihaur, beraur. Pluralean: guhaur, zuhaur, zuihaur, berak Izenordain hauek bakarrik adiera hartu dute- Izenordain zehaztugabeak nehor ( inor) tankerakoak dira: nehor, nehork…- Atzizki eratorleak: Atzizki txikigarria-ño da : begiño, nimiño..
 • 21.  Aditza: - Etorkizuna adierazteko: -en atzizkia. Eginen dugu - Burutugabea: -iten atzizkia. Emaiten du ( ematen du) - Ahalera, subjuntiboa eta agintera: Aditzoina erabiltzen da. Etor zaitez! - Aditz trinkoen pluralgilea: -tza. Dakitza ( dakizki) - Alokutiboa: -Patxi joan duzu ( patxi joan da, solaskide bakarrari esana) -Biziki akitua nagozu (biziki nekatuta nago, solaskide bat baino gehiagori esana) - Biziki kontent omen duxu ama( oso kontentu omen da ama)
 • 22. 4.-Sintaxiko ezaugarriak 1.- Esaldi ordenari dagokionez askatasun handiagoa dago hegoaldean baino. 2.- Ordena markatu gabea duten perpausetako aditz trinkoa denean ba- eransten zaio. 3.- Bai/ez galderetan –a partikula itsasten zaio aditz laguntzaileari. 4.- Zehar galderak egiteko –(e)nentz atzizkia erabiltzen da 5.- Kausazkoak egiteko –lakotz/-lakoz dira.
 • 23. PRIMADERAKO LILIAKMixel Labéguerie Primaderako liliak  Gaituzte ezkontarazi... Goizik ziren loratuak, Urthe hartan gertatu zen Nonbait balinbada zeru Pazko erramu baino lehen. Gure haurra da aingeru Aingeru zeruan bainan Gaituzte ezkontarazi umerik ez ohantzean. Maite ninduzun hain gutti Ezkontarazi gaituzte Gaituzte ezkontarazi... Ez zintudalarik maite. Bihotza hotzez kaskaran Ginuelarik elgarri nago beroaren menturan. Eman biziko uztarri. Etor bedi primabera Ezkilak zeuden ixilik kanpoak diten berriz lora. Nik ez baitakit zergatik. Gaituzte ezkontarazi Gaituzte ezkontarazi... elgarregin behar bizi; Ezkontarazi gaituzten Ez zuten egin boleran Behar dugu elkar maite menturaz ziren Erroman; Ez ziren gure lekuko Ez izanen bataioko.

Related Documents