1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kelestarian serta kesinambungan kehidupan sesuatu organisasi tersebut yang
memahami ...
2
BAB II
PEMBAHASAN
A. NAHDATUL WATHAN SEBAGAI ORGANISASI PENDIDIKAN,SOSIAL DAN
DAKWAH
1. Nahdatul wathan sebagai organisa...
3
nya maupun kurikulum yang digunakan terutama yang ada dikomplek NWDI dan
NBDI.
Pada tahun ajaran 1952/1953,diresmikan ma...
4
Dalam rangka perkembangan perguruan tinggi di lingkungan organisasi
nahdatul wathan ,yang tidak hanya di resmikan berdir...
5
juga dalam bidang sosial .Sebagai organisasi keagamaan ,Nahdatul wathan berfungsi
sebagai motivator dan merupakan faktor...
6
Tenggara Barat melalui BkKBN pusat meminta bantuan dana kepada donor
agency Pathfiinder fund boston USA untuk Klinik Kel...
7
3. Nahdattul Wathan Sebagai Organisasi Dakwah
Angaran Dasar Organisasi Nahdattul Wathan pasal 1 ayat 3
berbunyi:”Nahdatu...
8
oleh pendiri Nahdatul Wathan disebut Majlis Taklim HAMZANWADI,sedangkan
majlis taklim yang di pimpin oleh dai Nahdatul W...
9
 Imam ialah mengikrarkan denmgan lisan dan membenarkan dengan hati
Imam yang sempurna ialah mengikrarkan denagn lisan ,...
10
 Doa orang yang mukmin member mamfaat baginya bagi yang didoakan
 Pahala sedekah
 Ziarah kubur
 Mendoa kepada tuhan...
11
 Isteri-isteri nabi Muhammad mulai kawin sampai wafat
 Putra-putri nabi Muhammad saw
 Nabi Muhammad di utus oleh ALL...
12
BAB III
PENUTUP
1. KESIMPULAN
Dari makalah di atas dapat kita menyimpulkan bahwa agar kita mudah belajar dan
mudah mema...
13
DAFTAR PUSTAKA
Nu’man, H.Abdul Hayyin dkk. Nahdlatul Wathan Organisasi Pendidikan, Sosial dan
Dakwah Islamiah. Lombok T...
of 13

NAHDATUL WATHAN SEBAGAI ORGANISASI PENDIDIKAN,SOSIAL DAN DAKWAH

MAKALAH
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - NAHDATUL WATHAN SEBAGAI ORGANISASI PENDIDIKAN,SOSIAL DAN DAKWAH

 • 1. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kelestarian serta kesinambungan kehidupan sesuatu organisasi tersebut yang memahami dan menghayati dengan sungguh-sungguh kitah perjuangan organisasinya serta menghayati makna dan hakekat perjuangan yang diemban oleh organisasi tersebut. Sehubungan dengan dibuatnya makalah ini yang berjudul “Nahdatul Wathan Organisasi Pendidikan,Sosial dan Dakwah Islamiyah” agar kita mudah belajar dan mudah memahami serta diyakini secara mendalam ,khususnya oleh para pelajar dan mahasiswa Nahdatul Wathan sebagai generasi penerus perjuangan Nahdatul Wathan ,agar memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara uth tentang Nahdatul Wathan dan perjuuangannyadalam menengakkan ajaran islam ahlusunnah waljamaah ‘ala mazhabil imamisy syafii adliyallahu ‘anhu dan ikut serta secara aktif membangun Nusa,bangsa dan Negara Indonesia yang tercinta ini. B. Rumusan Masalah Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan makalah ini adalah bagaimana Nahdatul Wathan sebagai pergerakan keagaman dan kebangsaan dalam organisasi pendidikan,sosial dan keagamaan.
 • 2. 2 BAB II PEMBAHASAN A. NAHDATUL WATHAN SEBAGAI ORGANISASI PENDIDIKAN,SOSIAL DAN DAKWAH 1. Nahdatul wathan sebagai organisasi pendidikan Organisasi sosial kemasyarakatan yang kegiatannya dipusatkan dalam bidang pendidikan ,sosial dan dakwah merupakan mitra pemerintah dalam upaya membangun manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat indosnesia yang mayoritas beragama islam . Pembangunan dalam segala aspeknya yang sdang dilaksanakan bangsa Indonesia ,terutama dalam bidang pendidikan ,akan dapat berhsil apabila akan di ikut sertakan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat ,utamanya organisasi dan badan_badan swasta yang terikat langsung dalam masalah pendidikan dan bidang pengembangan masyarakat lainnya . Karena itu ,potensi organisasi islam dalam pembangunan manusia seutuhnya seperti yang dituang dalam garis-garis besar haluan Negara tidak dapat dikesampingkan Nahdatul wathan sebagai organisasi islam yang bergerak dibidang pendidikan,sosial dan dakwah islamyah telah banyaak memberikan andil kepada agama nusa dan bangsa. Berikut ini ,akan dikemukakan perkembangan nahdatul wathan dalam bidang perkembangan ,nahdatul wathan dalam bidang pendidikan dan peransertanya dalam membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Kebutuhan serta hajat masyarakat yang semakin besar dalam bidang pendidikan tampaknya merupakan salah satu pendorong bagi nahdatul wathan untuk berupaya meningkatkan diri dalam mengelola pendidikan .pertumbuhan dan perkembangan madrasah dan sekolah dilingkungan dinahdatul wathan mengalami peningkatan ,baik dalam jumlah dan jenis sekolah ,tingkatan atau jenjang pendidikan
 • 3. 3 nya maupun kurikulum yang digunakan terutama yang ada dikomplek NWDI dan NBDI. Pada tahun ajaran 1952/1953,diresmikan madrasah mualimin 4 tahun dan madrasah mualimat 4 tahun ,Pendidikan Guru Agama Pertama (PGAP) dan Sekolah Menengah Islam (SMI) . Dibukanya madrasah /sekolah tingkat lanjutan tersebut dimaksudkan dalam maksud menampung para lulusan madrasah ibtidayah 6 tahun dan Sekolah Rakyat Negeri (SRN) Pada tahun ajaran 1955/1956 dibuka marasah muballigin dan muballighat sebagai tempatr membina kader penerus perjuangan Nahdatul Watahan ,namun hanya berjalan 2 tahun .Pada tahun 1957 dibuka madrasah muallimin selama 6 tahun dan madrasah muallimat 6 tahun yang populer disebutkan NWDI lanjutan dan NBDI lanjutan .Pada tahun 1959 diresmikan berdirinya madrasah menengah atas (MMA),Madrasah tsanawiyah ,Madrasah aliyah danm pendidikan guru agama lengkap (PGAL).Pada tahun 1964 didirikan akademi pedagogik nahdatu.Akademi ini berjalan beberapa tahun .Aakdemik ini berjalan bebrapa tahun dipancor kemudian tidak lama setelah dipindahkan ke mataram ,akademi ini tidak mengalami kegiatan lagi . Perkembangan lembaga pendidikan lingkungan di nahdatul wathan daei tahun ke tahun menunjukan kemajuan ,tidak hanya tingkat menengah ,tetapi juga tingkat prguruan tinggi ,tentu saja karena hajat masyarakat untuk menikmati pendidikan semakin besar.maka pada tahun 1965 dibuka perguruan tinggi ma’ahad darull quran wal hadis Al majidiyah Asy Syafiiyah Nahdatul Wathan yang mahasiswanya khusus pria dan mahad lilbanat yang dihususkan untuk wanita ,dibuka pada tahun 1974.Perguruan tinggi tersebut menggunakan kurikulum dengan perbandingan 90% agama dan 10% umum.Pada tahun 1974 juga didirikan SMP ,SMA dan satu sekolah kejuruan ,yaitu SPG. Pada tyahun 1977 didirikan Universitas HAMZANWADI.Hamzanwadi adalah singkatan dari haji Muhammad Abdul Majid Nahdatul Wathan Dinyah Islamiyah.
 • 4. 4 Dalam rangka perkembangan perguruan tinggi di lingkungan organisasi nahdatul wathan ,yang tidak hanya di resmikan berdirinya universitas hanya berada dipancor ,maka pada tahun akademik 1987/1988,diresmikan berdirinya universitas nahdatul wathan yang berkedudukan dimataram ibukota provinsi Nusa Tenggara Barat . Untuk tahap pertama di buka empat fakultas yaitu : Fakultas Tehnologi Pertanian ,Fakultas Perkebunan,Fakultas Ketatanegaraan dan ketataniagaan (FKK) dan fakultas Sastra (Indonesia,Arab dan Inggris). Suatu hal yang perlu diketahui ,bahwa ciri khas pendidikan dilingkungan nahdatul wathan ,disamping menggunakan pemerintah (Depertemen Agama ) juga ditambah dengan pengetahuan agama dari kitab-kitab tauhid ahlussunnah wal jamaah dan kitab-kitab fiqih syafiiyah ,karena sesuai dengan anggaran dasar ,bahwa nahdatul wathan menganut faham islam ahlussunah wal jamaah ala mazhabil imamisya syafii,demikian pula pelajaran ke-NW-an diberikan pasa satu mata pelajaran wajib. Tujuan Yayasan ini dirumuskan sebagai berikut : a) Mendirikan pusat pendirian islam dan pembangunan b) Mempelajari ilmu pengetahuan agama islam (umuludin) berdasarkan al-quran ,hadist,ijma dan qiyas. c) MMempelajari pengetahuan umum ,baik ilmu eksakta maupun ilmu soosial ,serta mengembangkan dan memperdalam bahasa Indonesia, arab, inggris, pranncis, jerman dan lain-lain yang berguna dan bermamfaat bagi kemaslahatan didunia dan di ahirat. 2. Nahdatul Wathan Sebagai Organisasi Sosial Sebagai organisasi sosial kemasyaraktan ,nahdatul wathan tetap menetapkan dirinya sebagai salah satu komponen pembangunan ,yang secara nyata telah terbuat banyak bagi peningkatan kesejahteraan lahir bathin masyarakat. Nahdatul wathan dibawah pimpinan tuan guru kiay haji Muhammad Zainudin abdul majjid,tidak saja berperan aktif dalam bidang pendidikan dan dakwah ,tetapi
 • 5. 5 juga dalam bidang sosial .Sebagai organisasi keagamaan ,Nahdatul wathan berfungsi sebagai motivator dan merupakan faktor integrative yang mengatur pola hubungan antar warga ditengah komunitas tertentu didalam perkembangan nilai-nilai islam dalam kehiduapan yaitu amal jariyah ,gotong royong,keihlasan berjuang ,pemberian santunan kepada fakir miskin ,yatim piatu ,anak-anak terlantar ,orang-orang jompo ,penderita cacat,melakukan pembangunan dan pemeliharaan rumah-rumah ibadat ,menghidup suburkan jamaah syafaah dan lain sebagainya. Kegiatan nyata yang dilakukan nahdatul wathan dalam bidang sosial kemasyarakatan antara lain: 1) Mendirikan panti Asuhan Membangun dan membina panti asuhan panti asuhan sebagai tempat penampung para yatim asuhan sebagai tempat penampungan para yatim piatu dan anak-anak terlantar,telah lama dilakukan oleh nahdatul wathan.Dalam usaha pembinaan panti asuhan tersebut nahdatul wathan mendapat bantuan tetap didari yayasan dharmais Jakarta yang diketuai jenderal purnawirawan soeharto dan depertemen sosial.Bantuan lainya diperoleh dari para dermawan ,berupa zakat ,infak,shadakah dan lainya .Didalam panti asuhan panti asuhan itu anak-anak asuh ditanggung sepenuhnya dalam hal makanan,pakaian dan pendidikan ,mulai sekolah dasar (ibtidaiyah)sampai dengan SLTA.Selain itu nahdatul wathan mengelola asuhaan keluarga asuhan keluarga diberbagai tempat . 2) Program Kependudukan dan keluarga Berencana Kegiatan nahdatul watahn dalam bidang KKB dilakuakan dengan mendirikan klinik keluarga sejahtera nahdatul wathan yang mendirikan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga besar nahdatul wathan dan masyarakat pada umumnya ,sekaligus membangun pemerintah menyukseskan program kependudukan dan keluarga berencaana.Dalam hal ini,Nahdatul wathan pada tahun pada tahun 1975 mengadakan kerjasama dengan dengan badan koordinasi keluarga berencana ( BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai klinik keluarga sejahtera nahdatul wathan yang cukup berhasil ,maka BKKBN Provinsi Nusa
 • 6. 6 Tenggara Barat melalui BkKBN pusat meminta bantuan dana kepada donor agency Pathfiinder fund boston USA untuk Klinik Keluarga Sejatera Nahdatul Wathan yang berbentuk kejasama antara Nahdatul wathan dengan pathfinder fund sejak bulan juni 1979 sampai November 1983 sebagai tahap awal .Selama kerja dipeloleh hasil berupa penataran guru-guru dilingkungan sekolah/madrasah – madrasah nahdatul wathan peroleh ekspektor yang baru yang aktif ,kunjungan klinik ,penerangan dan motivasi ,latihan tenaga home visitor dan supervisior ,memasukan materi kependudukan dan keluarga berencana dalam bentuk implementasi disekolah-sekolah/madrasah-madrasah dilingkungan nahdatul wathan dan di integrasikan dengan mata pelajaran yang terkait ,penyelenggaraan seminar ,pembentukan kelompok-kelompok pertemuan sebagai media komunikasi dan informasi tentang masalah kependudukan dan keluarga ,makanan bergizi,keterampilan ,kesehatan lingkungan dan pemeliharan anak. Dengan upaya nahdatul wathan melalui keluarga sejahteranya dan ditunjang oleh kesungguhannya pemerintah daerah tingkat II Lombok Timur serta bantuan penyuluhan Mahasiswa KKN universitas HAMZANWADI Pancor secara intensif kepada masyarakat ,telah berhasil mengangkat Lombok Timur dan Nusa Tenggara Barat dalam perolehan jumlah ekspektor ditingkat nasional.Kerjasama yang baik ini melahirkan keberhasilan Lombok timur menempati rangking dua dalam pencapaian target Keluarga Berencana di Nusa Tenggara Barat. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kharisma serta peranan pendiri nahdatul wathan ,tuan guru kiyai haji Muhammad Zainudin Abdul Majid yang menerima keluarga berencana sebagai upaya dan ihtiar dalam mengatur kelahiran anak ,mengingat kesehatan ibu dan anak untuk menghindari qathunnasl,dengan tehnik pelaksanaanya tidak bertentangan dengan ajaran dan syriat islam ,yaitu dengan sukarela atas izin suami dan menggunakan alat kontrasepsi seringan mungkin,kecuali dalam keadaan darurat.
 • 7. 7 3. Nahdattul Wathan Sebagai Organisasi Dakwah Angaran Dasar Organisasi Nahdattul Wathan pasal 1 ayat 3 berbunyi:”Nahdatul Wathan adalah organisasi pendidikan ,sosial dan dakwah islamyah”. Sejak pendiri Nahdatul Wathan ,Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainudin Abdul Majid kembali dari mekah tahun 1933,beliau aktif menggunakan sebagian besar waktunya untuk membangun menmtal spiritual masyarakat melalui dakwah ,maj;is taklim ,pengajian umum di masjid-masjid dan surau-surau diberbagai kota dan desa di pulau Lombok .Beliaulah perintis pemberantas buta agama .Karena itu masyarakat dengan berbagai sebutan,diantaranya Tuan Guru Bajang(Tuan G uru Muda) ,abdul madaris walmasajid ,(bapak madrasah dan masjid ),karena kegiatanya sebaghian besar berada dimadrasah dan masjid,selain itu dia dipanggil oleh tuan guru Datok (Tuan Guru Tua) Maulana Syeh abul barakat wan Nafahat .al alimu alamah dan sebagiannya. Kini usia beliau sudah lebih 82 tahun ,usia yang senja itu tidaklah menjadi kendala bagi beliau untuk tetap berjuang memajukan agama ,nusa dan bangsa yang tercinta ini .Beliauu tetap berjuangg dan membangun sesuai dengan hajat pembangunan dan perjuangan yang terus meningkat .Itulah sebabnya beliauu sering memberikan motivasi kepada murid-muridnya untuk dapat mengikuti jejak langkah perjuangan ,semangat pantang menyerah ,pengabdian dan deidkasi beliau yang sulit ada tandingannya itu. Tegasnya ,”tiada hari tanpa perjuangan “.Itulah yang teerlihat dan yang terkesan seluruh sisi kehidupan beliau ,pantaslah kalau sering beliau mengatakan ,”Usia saya telah senja ,kendatipun demikian saya juga ingin seoerti matahari yang selalu berputar dari timur kebarat ,bukan karena hanya waktu 24jam ,tetapi telah berjuta-juta tahun ,tanpa mengenal terlambat walaupun satu detik. Nahdatul wathan sebagai organisasi dakwah islamyah telah mengakar dokalangan masyarakat yang dikelola dan terus tumbuh berkembang sampai kedaerah- daerah lain di Nusa Tenggara Barat seperti Nusa Tenggara Timur ,Bali,Sulawesi,Kalimantan,Jawa dan lain-lain.majlis taklim yang dipimpin langsung
 • 8. 8 oleh pendiri Nahdatul Wathan disebut Majlis Taklim HAMZANWADI,sedangkan majlis taklim yang di pimpin oleh dai Nahdatul Wathan disebut majlis taklim Nahdatul Wathan. Didalam pondok pesanteren Darun Nahdlatain Nahdatul wathan pancor diselenggarakan pengajian umum tahunan yang dipimpin pendiri nahdatul wathan ,Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainudin Abdul Majid ,yaitu: a) Tanggal 6 syawal yang dikenal sebagai silaturrohmi pendidikan , b) Tanggal 1 muharam untuk menyambut tahun baru islam, c) Tanggal 12 robiul awal untuk memperingati maulid Nabi Muhammmad s.a.w dan dikenal dikalangan keluarga besar Nahdatul Wathan sebagai “maulid akbar” d) Tanggal 15 jumadil ahir uuntuk memperingati hari lahir NWDI dan NW e) Tanggal 27 rajab untuk memperingati hari Isra’ mi’raj Nabi Muhammad s.a.w f) Tanggal 15 sya’ban untuk menyambut nisfu sya’ban Adapun nahdatul wathan sebagai organisasi dakwah yaitu salah satunya adalah AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH a) Pengertian Alsunnah wal jamaah “Alsunnah “berarti penganut sunnah nabi Muhammad saw.”Wal jamaah”berarti penganut I’tiqal jamaah sahabat nabi. Kaum alsunnah wal jamah ialah kaum yang menganut I’tiqad yang dianut Nabi Muhammad saw dan para sahabat beliau. I’tiqad Nabi dan para sahabat itu sudah termaktub dalam al-qur’an dan sunnah Rasul secara terpencar ,belum tersusun secara rapi ,dan teratur.I’tiqad itu kemudian dihimpun dan dirumuskan dengan rapi oleh seseorang ulama besar dibidang usuludin ,yaitu imam abu hasan ali al ashari. b) Perkembangan Ahlusunnah waljamaah dari masa ke masa c) Pokok-pokok I’tiqad Kaum Ahlusunnah waljamaah
 • 9. 9  Imam ialah mengikrarkan denmgan lisan dan membenarkan dengan hati Imam yang sempurna ialah mengikrarkan denagn lisan ,membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota  Tuhan itu ada ,namanya ALLAH dan ada 99 nama ALLAH  Tuham memiliki sifat banyak sekali yang boleh disimpulakan perkataan :Tuhan mempunyai sifat-sifat jalal (kebesaran),jamal(keindahan) dan kamal(kesempurnaan)  Sifat yang wajib diketahui oleh sekalian mukmin yang balig berakal adalah 20 sifat yang wajib ada padanyya dan sifat mustahil(tidak mungkin)ada bagnya.  Sifat yang harus bagi allohh yaitu satu yaitu ia boleh memperbuat dan tidak memperbuat  Wajib diketahui bahwa malaikat ada,mereka banyak tapi yang wajib diketahui hanyalah 10 rang saja  Wajib dipercaya adanya kitab-kitab ALLAH yang diturunkan kepada rosul- rosulnya untuk disampaikan kepada umat-umatnya.  Kaum ahlusunnah waljjamaah memepercayai sekalian rosul-rosul yang diutus alloh kepada manusian mereka banyak ,ada yang diterangkan oleh Allah kepada kita dan ada juga yang tidak diterangkan oleh ALLAH.  Setiap orang islam wajib mempercayai hari ahir  Kaum ahlusunnah wal jamaah harus mempercayai qadla dan qadhar ALLAH yaitu takdir ilahi  Tuhan bersama namanya danm sifatnya semuanya kadim ,karena nama dan sifat itu berdiri atas zat yang qadim  Quranul karima adalah kalam ilahi Allah yang qadim  Rezki sekalian manusia telah ditakdirkan dalam azal ,tidak bertambah dan tidak berkurang tetapi manusia disuruh mencari rizki,disuruh berusaha dan tidak bopleh di yunggu saja  Ajal setiap manusia telah sudah ada jangkanya oleh tuhan  Anak-orang kafir yang mati kecil akan masuk surge
 • 10. 10  Doa orang yang mukmin member mamfaat baginya bagi yang didoakan  Pahala sedekah  Ziarah kubur  Mendoa kepada tuhan secara langsung atau mendoakan kepada tuhan dgn wasilah  Masjid diseluruh dunia sam derajatnya kecuali 3 buah masjid ,lebih tinggi dcerajatnya dari yang lain yaitu masjid dimekah,madinah dan baitul muqaddas  Seluruh manusia adalah anak cucu nabi adam  Bumi dan langit iru ada  Nama tuhan tidak boleh dibuat2 oleh manusia tetepi harus yang tepat dikatakan tuhan sesuai dengan al-qur’an  Kalau terdapat ayat2 suci al-qur’an yang seolah-olah menyatakan bahwa tuhan itu bertubuh serupa manusia atau bertangan serupa manusia ,atau bernmuka serupa manusia ,maka ulama-ulama ahlusunnah wal jamaah menta’wilkan /menafsirkan ayat itu secara muzakil yakni bukan asal arti dari perkataan itu,sesudah itu diserahkan kepada tuhan apakah sebenarnya yang dimaksudkan nya dari ayat itu.  Bangkit sesudah mati hanya satu kali  Upah(pahala) yang diberikan tuhan kepada orang-orang saleh bukan tuhan memberikanya karena terpaksa untuk memberikan nya dan bukan pula untuk balas jasa  Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala bukan dengan mata hati.  Pada waktu didunia tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan kecuali nabi Muhammad saw,pada malam mi’raj  Wajib diketahui dan diiyakini oleh seluruh umat nabi Muhammad saw.  Nabi Muhammad adalah manusia biasa seperti kita dia bukan malaikat .beliau makan,minum,tidur,kawin,mempunyai keluarga serupa manusia biasa  Silsilah nenek nabi Muhammad
 • 11. 11  Isteri-isteri nabi Muhammad mulai kawin sampai wafat  Putra-putri nabi Muhammad saw  Nabi Muhammad di utus oleh ALLAH kepada sluruh umat manusia ,tidak pandang suku,tidak pandang negeri dan tidak pandang agama  Nabi Muhammad isra’ mi’raj kelangit mel;alui baitul maqaddis tgl 27 rajab dan kembali malam itu juga kedunia membawa perintah sembahyang 5 kali sehari semalam  Nabi Muhammad saw terdahulu diangkat menjadi nabi disbanding nabi-nabi lain  Nabi Muhammad member syafaat(bantuan)nanti diahirat kepada seluruh manusia  Sesudah nabi meninggal maka pengganti beliau adalah para sahabat- sabahatnya  Wajib diyakini sahabat nabi yang paling dekat adalah syaidina abu bakar  Wajib diyakini bahwa yang paling mulia diantara mahluk tuhan adalah nabi Muhammad saw   Dan masih banyak pokok-pokok I’tiqad kaum Ahlusunnah wal jjamaah
 • 12. 12 BAB III PENUTUP 1. KESIMPULAN Dari makalah di atas dapat kita menyimpulkan bahwa agar kita mudah belajar dan mudah memahami serta diyakini secara mendalam ,khususnya oleh para pelajar dan mahasiswa Nahdatul Wathan sebagai generasi penerus perjuangan Nahdatul Wathan ,agar memperoleh pengetahuan dan pemahaman secara uth tentang Nahdatul Wathan dan perjuuangannyadalam menengakkan ajaran islam ahlusunnah waljamaah ‘ala mazhabil imamisy syafii adliyallahu ‘anhu dan ikut serta secara aktif membangun Nusa,bangsa dan Negara Indonesia yang tercinta ini. 2. SARAN Saran kami kepada peserta diskusi agar bias memahami isi dari pada makalah kami yang telah kami paparkan. Dan semoga makalah kami bermamfaat untuk kita semua dan bias mengembangkan pola fikir kita masing- masing.
 • 13. 13 DAFTAR PUSTAKA Nu’man, H.Abdul Hayyin dkk. Nahdlatul Wathan Organisasi Pendidikan, Sosial dan Dakwah Islamiah. Lombok Timur : Pengurus Nahdlatul Wathan