Prawa człowieka
Co to są prawa człowieka?
koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne
prawa, których źródłem obowiązy...
Przemoc fizyczna i psychiczna
Przemoc fizyczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan
fizyczny osob...
Prawa człowieka w naszej
szkole
Prawa człowieka w szkole są prawie zawsze przestrzegane. Są one
zapisane w statucie szk...
Rasizm
Rasizm, dyskryminacja rasowa – zespół poglądów głoszących tezę o
nierówności ludzi, a wynikająca z nich ideologia...
Rasizm w Polsce
Temat rasizmu jest relatywnie nowy w Polsce, zarówno w polityce państwa jak
również w debacie publicznej...
Unia Europejska
[Karta Praw Podstawowych]
zawiera katalog praw i wolności, podzielony na 6 części:
Godność, Wolność, Ró...
Prawa człowieka w Konstytucji
Polska konstytucja nazywana jest często ‘konstytucją praw człowieka”
– zawiera szeroki kat...
Rzecznik Praw Obywatelskich
Jak rozwiązuje sprawy
Sprawy podejmuje na wniosek dotyczący naruszenia wolności i praw człow...
Strony internetowe zajmujące się
prawami człowieka
● www.amnesty.org
● www.un.org
● www.unicef.org
Bezpieczeństwo w naszej szkole
1. Czy w naszej szkole jest
bezpiecznie?
Tak
Nie
Nie wiem
2. Czy w naszej szkole znajdują się
jakieś niebezpiecznie miejsca ?
Tak
Nie
Nie wiem
Niebezpieczne miejsca w naszej
szkole według uczniów:
● Łazienka
● Zaułek
● Murek
● Boisko tartanowe
● Winda
Tak
Nie
3. Czy byłaś/byłeś świadkiem
przemocy w szkole?
Tak
Nie
Nie wiem
4. Czy nauczyciele zwracają uwagę
uczniom, gdy widzą przemoc?
5. Czy byłaś/byłeś ofiarą przemocy
w naszej szkole?
Tak
Nie
Nie wiem
6. Czy w naszej szkole są
przestrzegane prawa człowieka?
Tak
Nie
Nie wiem
Tak
Nie
7. Czy byłaś/byłeś kiedykolwiek
zmuszany do czegoś?
Uczniowie naszej szkoły byli lub
są zmuszani do:
● Oddania pieniędzy
● Do biegania na lekcji wychowania
fizycznego
Tak
Nie
Nie wiem
8. Czy czegoś, jeśli chodzi o
prawo, brakuje w naszej szkole?
Według uczniów w naszej szkole,
jeśli chodzi o prawo, brakuje:
● Przestrzegania praw ucznia
● Równouprawnienia
9. Czy występuje zjawisko zastraszania
uczniów w naszej szkole?
Tak
Nie
Nie wiem
10. Która agresja występuje
częściej: psychiczna czy fizyczna?
Fizyczna
Psychiczna
Wykonali:
● Rafał Podsiadlik
● Mikołaj Tartas
● Patryk Matusiak
● Mikołaj Ogonowski
of 25

Prezentacja prawa człowieka1

Prezentacja zrealizowana w Gimnazjum nr 4 w Ciechanowie
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja prawa człowieka1

 • 1. Prawa człowieka
 • 2. Co to są prawa człowieka? koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te mają charakter: ● powszechny – obowiązują na całym świecie i przysługują każdemu człowiekowi ● przyrodzony – przysługują każdemu od chwili urodzenia ● niezbywalny – nie można się ich zrzec ● nienaruszalny – istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią dowolnie regulowane ● naturalny – obowiązują niezależnie od ich potwierdzenia przez władzę państwową ● niepodzielny – wszystkie stanowią integralną i współzależną całość
 • 3. Przemoc fizyczna i psychiczna Przemoc fizyczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia przy użyciu siły fizycznej. Przemoc fizyczną stosuje się np. przy zgwałceniu, eksmisji z mieszkania, tymczasowym aresztowaniu, kneblowanie, zastosowaniu kary pozbawienia wolności. Przemoc psychiczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku jej przyzwolenia przy użyciu środków komunikacji interpersonalnej. Typowymi środkami przemocy psychicznej są groźba, krzyczenie na kogoś, inwektywa, straszenie i molestowanie psychiczne.
 • 4. Prawa człowieka w naszej szkole Prawa człowieka w szkole są prawie zawsze przestrzegane. Są one zapisane w statucie szkoły. W niektórych przypadkach możemy napotkać jednak przemoc psychiczną wobec uczniów, lecz bardzo rzadko się to zdarza.
 • 5. Rasizm Rasizm, dyskryminacja rasowa – zespół poglądów głoszących tezę o nierówności ludzi, a wynikająca z nich ideologia przyjmuje wyższość jednych ras nad innymi. Przetrwanie tych "wyższych" ras staje się wartością nadrzędną i z racji swej wyższości dążą do dominowania nad rasami "niższymi". Rasizm opiera się na przekonaniu, że różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą niezbywalne różnice osobowościowe i intelektualne. Rasizm został potępiony przez UNESCO (1961, 1964) oraz Zgromadzenie Ogólne ONZ (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948), a także wiele innych organizacji międzynarodowych. Rasizm nigdy nie był ideologią jednolitą, zmieniał się i ewoluował, toteż nie istnieje modelowy wzór rasizmu – jego istotę można badać wyłącznie poprzez historię.
 • 6. Rasizm w Polsce Temat rasizmu jest relatywnie nowy w Polsce, zarówno w polityce państwa jak również w debacie publicznej. Przed 1989 rokiem panowała doktryna, że Polska jest krajem jednonarodowym a rasizm nie istnieje. Jednocześnie w celach politycznych retorykę antysemicką stosowali w 1956 roku Natolińczycy, pod koniec lat 60. skupiona wokół Mieczysława Moczara frakcja „Partyzantów”, a w latach 80. Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald. Po upadku komunizmu, premier pierwszego demokratycznego rządu zadeklarował, że Polska będzie ojczyzną zarówno dla Polaków jak i dla mniejszości. Powstało wiele organizacji mniejszościowych - niektóre mniejszości zostały uznane, i niektóre z tych otrzymały pomoc z funduszy społecznych dla niektórych swoich działań[10]. W polskich sądach brak jest spraw o dyskryminację rasową. Wiele ofiar nie szuka bowiem pomocy ponieważ nie wierzą w możliwość sukcesu. Tak samo w przypadku aktów przemocy na tle rasowym - ofiary bardzo często odmawiają poinformowania policji.
 • 7. Unia Europejska [Karta Praw Podstawowych] zawiera katalog praw i wolności, podzielony na 6 części: Godność, Wolność, Równość, Solidarność, Prawa Obywateli, Wymiar Sprawiedliwości. W ramach Unii Europejskiej od końca lat 90-tych zaczął się tworzyć system ochrony praw człowieka. Jego powstanie wiąże się z pogłębianiem integracji państw członkowskich, trwającymi pracami nad Konstytucją Unii Europejskij, a także z proklamowaną w grudniu 2000 r. w Nicei Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, która ma charakter deklaracji.
 • 8. Prawa człowieka w Konstytucji Polska konstytucja nazywana jest często ‘konstytucją praw człowieka” – zawiera szeroki katalog praw i wolności obejmujący 57 artykułów Każda osoba, która uważa, że jej wolności lub prawa zostały naruszone może wnieść skargę konstytucyjną Każdy może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich Konstytucja wprowadza zasadę wynagrodzenia szkody powstałej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej Art. 31 „ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko i wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”.
 • 9. Rzecznik Praw Obywatelskich Jak rozwiązuje sprawy Sprawy podejmuje na wniosek dotyczący naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela. Jakie są skutki działania: wyjaśnienia dla wnioskodawcy, kierowanie wniosków do organów i instytucji, w których stwierdzono naruszenie praw i wolności, żądanie wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych, wniesienie kasacji, kierowanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. W jakiej formie składamy skargę Wniosek jest wolny od opłat, nie wymaga szczególnej formy, musi być określony przedmiot sprawy, wnioskodawca oraz osoba, której sprawa dotyczy.
 • 10. Strony internetowe zajmujące się prawami człowieka ● www.amnesty.org ● www.un.org ● www.unicef.org
 • 11. Bezpieczeństwo w naszej szkole
 • 12. 1. Czy w naszej szkole jest bezpiecznie? Tak Nie Nie wiem
 • 13. 2. Czy w naszej szkole znajdują się jakieś niebezpiecznie miejsca ? Tak Nie Nie wiem
 • 14. Niebezpieczne miejsca w naszej szkole według uczniów: ● Łazienka ● Zaułek ● Murek ● Boisko tartanowe ● Winda
 • 15. Tak Nie 3. Czy byłaś/byłeś świadkiem przemocy w szkole?
 • 16. Tak Nie Nie wiem 4. Czy nauczyciele zwracają uwagę uczniom, gdy widzą przemoc?
 • 17. 5. Czy byłaś/byłeś ofiarą przemocy w naszej szkole? Tak Nie Nie wiem
 • 18. 6. Czy w naszej szkole są przestrzegane prawa człowieka? Tak Nie Nie wiem
 • 19. Tak Nie 7. Czy byłaś/byłeś kiedykolwiek zmuszany do czegoś?
 • 20. Uczniowie naszej szkoły byli lub są zmuszani do: ● Oddania pieniędzy ● Do biegania na lekcji wychowania fizycznego
 • 21. Tak Nie Nie wiem 8. Czy czegoś, jeśli chodzi o prawo, brakuje w naszej szkole?
 • 22. Według uczniów w naszej szkole, jeśli chodzi o prawo, brakuje: ● Przestrzegania praw ucznia ● Równouprawnienia
 • 23. 9. Czy występuje zjawisko zastraszania uczniów w naszej szkole? Tak Nie Nie wiem
 • 24. 10. Która agresja występuje częściej: psychiczna czy fizyczna? Fizyczna Psychiczna
 • 25. Wykonali: ● Rafał Podsiadlik ● Mikołaj Tartas ● Patryk Matusiak ● Mikołaj Ogonowski