MOTYWACJAPRACOWNIKÓWAgnieszka Świderska.
CZYM JEST MOTYWACJA?- wola działania, wpływ na zachowanie zapośrednictwem bodźców,które są przekształcone wmotywy.- zespół...
Warto pamiętać o potrzebach.Jedna z teori mówiąca omotywacji zakłada żeludzie pracują lepiej gdymają szansęzaspokojenia sw...
Psycholog Frederik Herzberg opracował teorięmotywacji do pracy, skupiając się na dwuchczynnikach: motywatorach, czynnikach...
Motywatory:Spełnienie:(zdobywanie wyznaczonych celów to źródło duzejsatysfakcji)Uznanie:( dostrzeżenie przez przełożonego ...
Zrozumienie pracownika drogą dolepszej motywacjiNależy:- zinterpretować zachowania pracowników,- zwócić uwagę czy pracowni...
Aby zrozumieć grupę wartoprzeprowadzić:AnkietęBadanie OpiniRozmowę w cztery oczyGrupy dyskusyjne
Wyniki moich badańKobiety / Mężczyźni
Aby grupa prawidłowofunkcjonowała należy zbadać:- potrzeby indywidualne- potrzeby grupy- potrzeby spełnienia zadań
OD SATYSFAKCJI DOPRAWIDŁOWEJ MOTYWACJI
CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA SATYSFAKCJĘ ZPRACY- wynagrodzenie -im wyższe wynagrodzenie, tym wyższasatysfakcja- awans- Jeśli p...
Krok do lepszej motywacjiPodczas rozmowy indywidualnej należy ustalić zkażdym pracownikiem:- potrzeby pracownika – (zmiany...
Pamiętaj potrzeby pracowników różnią się, jednak każdaosoba powinna być świadoma przynależności do zespołu. Celekażdego pr...
Sposoby polepszenia motywacjigrupy:- zmiana miejsca - pozwoli scalić grupe- zmiana wystroju – pomysł powinien wypłynąć odg...
Bibliografia1. Denny R., Motywowanie do zwycięstwa. Jak działać efektywniej – sprawdzonetechniki, IFC Press, Kraków 1999,2...
of 15

Prezentacja motywacja

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja motywacja

 • 1. MOTYWACJAPRACOWNIKÓWAgnieszka Świderska.
 • 2. CZYM JEST MOTYWACJA?- wola działania, wpływ na zachowanie zapośrednictwem bodźców,które są przekształcone wmotywy.- zespół czynników pobudzających ipodtrzymujących człowieka w zachowaniachzmierzających do osiągnięcia określonych celów.
 • 3. Warto pamiętać o potrzebach.Jedna z teori mówiąca omotywacji zakłada żeludzie pracują lepiej gdymają szansęzaspokojenia swoichpotrzeb wspomnianychprzez psychologaAbrahama Maslow.Ludzie nie tylko chcąotrzymywać pieniądze alerównież nagrody,szacunek, poczucieprzynależności do grupy.→Samorealizacja(świadomość swoichmożliwości)↑Potrzeba uznania(szacunek i uznanie innych)↑Potrzeba społeczna(poczucie przynaleności dogrupy)↑Potrzebabezpieczeństwa(brak ciągłych obaw)↑Potrzeby fizjologiczne
 • 4. Psycholog Frederik Herzberg opracował teorięmotywacji do pracy, skupiając się na dwuchczynnikach: motywatorach, czynnikach higieny.Czynniki higieny:Wynagrodzenie: (pensja podstawowa, premie, prowizje, uznanie)Warunki pracy:(godz. pracy, wystrój w miejscu pracy, udogodnienia,sprzęt)Polityka firmy:(procedury formalne i nieformalne)Status:(status pracownika , zakres uprawnień i relacji z innymi)Stabilność pracy:(poczucie pewności pracownika co do zatrudnienia)Nadzór i niezależność:(zakres kontroli jaki ma pracownik wokreślonym zadaniu)Życie biurowe:(charakter i rozwój stosunków międzyludzkich w miejscupracy)Życie osobiste:(czas który pracownik spędza z rodziną, znajomumi, narozwijaniu swoich pasji)
 • 5. Motywatory:Spełnienie:(zdobywanie wyznaczonych celów to źródło duzejsatysfakcji)Uznanie:( dostrzeżenie przez przełożonego postępów pracownika)Zainteresowanie pracą:(należy tak podzielić obowiązki abybyły w miarę zgodnie z zainteresowaniami pracowników)Odpowiedzialność :(praca z dużą odpowiedzialnością wiąże sięz cechami przywódczymi)Postępy:(możliwość awansu, przyznaie nagrody rzeczowej,głównym motywatorem jest przekonanie że postępy są możliwe)
 • 6. Zrozumienie pracownika drogą dolepszej motywacjiNależy:- zinterpretować zachowania pracowników,- zwócić uwagę czy pracownicy pozytywnieodbierają krytykę,- warto zapytać samych pracowników czy niewidzą potrzeby zmian w pracy,- urozmaicenie pracy zespołu jest szansą nauniknięcie pojawienia się demotywacji.
 • 7. Aby zrozumieć grupę wartoprzeprowadzić:AnkietęBadanie OpiniRozmowę w cztery oczyGrupy dyskusyjne
 • 8. Wyniki moich badańKobiety / Mężczyźni
 • 9. Aby grupa prawidłowofunkcjonowała należy zbadać:- potrzeby indywidualne- potrzeby grupy- potrzeby spełnienia zadań
 • 10. OD SATYSFAKCJI DOPRAWIDŁOWEJ MOTYWACJI
 • 11. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA SATYSFAKCJĘ ZPRACY- wynagrodzenie -im wyższe wynagrodzenie, tym wyższasatysfakcja- awans- Jeśli pracownik zauważa brak możliwości związanychz rozwojem i przyszłym awansem jest bardziej niezadowolony zwarunków pracy. Jednym z rozwiązań moŜe być stworzenie planurozwoju wszystkich pracowników i reguł, które określają na jakiejpodstawie jest przyznawany awans.- nadzór- część pracowników potrzebuje większej kontroli wtrakcie realizacji zadań, inni zaś większej autonomii.- natura pracy- zapewnienie pracownikowi odpowiednichwarunków pracy: zarówno jeśli chodzi o wyposaŜenie jak i czaspracy zwiększa u niego satysfakcję- właściwości pracowników- człowiek jest „istota społeczną”,dlatego nawet w pracy istotne są dla niego więzi z innymi ludźmi.Brak rywalizacji i postawa prospołeczna moŜe w niektórychprzypadkach zwiększyć zadowolenie z pracy.
 • 12. Krok do lepszej motywacjiPodczas rozmowy indywidualnej należy ustalić zkażdym pracownikiem:- potrzeby pracownika – (zmiany, cel)- cele do osiągnięcia- wspólnie obrać drogę do spełnienia celówAby to osiągnąć powinno się pozostać dobrym słuchaczem któremuwarto zaufać jak i umieć pochwalić za coś dobrego.Podsumowaniepostępów powinno spowodować możliwość wspólnegopodwyższania celu.
 • 13. Pamiętaj potrzeby pracowników różnią się, jednak każdaosoba powinna być świadoma przynależności do zespołu. Celekażdego pracownika muszą być zrównoważone z celamizespołu.Drogą do lepszego motywowania jest organizowanie zajęćsportowych poza miejscem pracy. Zajęcia te pozwalają napoznanie grupy w innym świetle jak i uczy zespół radzeniasobie w różnych nietypowych sytuacjach.
 • 14. Sposoby polepszenia motywacjigrupy:- zmiana miejsca - pozwoli scalić grupe- zmiana wystroju – pomysł powinien wypłynąć odgrupy- poprzez badanie ustalić kilka zainteresowań które mogłyby mieć wpływ na relacje w grupie- wyjścia integracyjne- m.in. integracja za pomocąsportu- ustalenie celów wraz z pracownikiem i stopniowepodwyższanie ich- dla kilku osób za spełnienie celów płatny wolnydzień- nagrody rzeczowe
 • 15. Bibliografia1. Denny R., Motywowanie do zwycięstwa. Jak działać efektywniej – sprawdzonetechniki, IFC Press, Kraków 1999,2. Heller R., Motywowanie pracowników, Wydawnictwo Wiedza i Życie,Warszawa 20003. Kozioł L., Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno –organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 20024. Kostecki M. J., Efektywność i skuteczność w call center,Wydawnictwo Master Plan, Warszawa 20075. Kostecki M. J., Telefoniczna rozmowa handlowa, WydawnictwoMaster Plan, Warszawa 20076. Litzke S. M., Schuh H., Stres mobbing i wypalenie zawodowe, GdańskieWydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 20077. Plicht T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie„Żak”, Warszawa 19888. Skorny Z., Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki,Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 19849. Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Wydawnictwo Szkolne iPedagogiczne, Warszawa 1995

Related Documents