Истражување за корупцијата во
приватниот сектор
Презентација на резултати
Јуни 2013
Методологија
Цел на истражувањето
• Примарна цел на истражувањето беше да се определат нивото и
формите на корупција во пр...
Содржина на истражувањето
• Распространетост и видови корупција во приватниот сектор
• Форми на плаќање поткуп
• Причините...
Распространетост и видови корупција во приватниот
сектор
На скала од 1-10, кајшто 1 значи воопшто не користат, а 10 многу ...
Состојбата со губење бизнис зделки заради корупција
Дали, во последната година се има случено вашата компанија да не добие...
Состојбата со губење бизнис зделки заради корупција
Дали, во последната година се има случено вашата компанија да не добие...
Состојбата со губење бизнис зделки заради корупција
Дали, во последната година се има случено вашата компанија да не добие...
Перцепцијата за поткуп при добивање тендер за јавни
набавки
Колку се согласувате со тврдењето: За да се обезбеди бизнис пр...
Корупцијата при давањето спонзорства и донации
Колку се согласувате со следното тврдење: Компаниите ги злоупотребуваат дон...
Форми на плаќање поткуп
Преку која од наведените форми на коруптивно и неетичко однесување најлесно се доаѓа до
бизнис пре...
Форми на плаќање поткуп
Преку која од наведените форми на коруптивно и неетичко однесување најлесно се доаѓа до
бизнис пре...
Форми на плаќање поткуп
Преку која од наведените форми на коруптивно и неетичко однесување најлесно се доаѓа до
бизнис пре...
Причините за опстојувањето на корупцијата во
приватниот сектор
Дали според вас, главниот проблем во борбата против корупци...
Причините за опстојувањето на корупцијата во
приватниот сектор
Кој според вас, придонесува повеќе за опстојување на корупц...
Дали компаниите чуствуваат обврска за борба против
корупцијата?
Дали би рекле дека вашата компанија има обврска да ја онев...
Дали компаниите чуствуваат обврска за борба против
корупцијата?
Дали би рекле дека вашата компанија има обврска да ја онев...
Распространетост и примена на внатрешни мерки во
компаниите за спречување на корупцијата
Дали во вашата компанија постојат...
Распространетост и примена на внатрешни мерки во
компаниите за спречување на корупцијата
Процент на испитаници кои одговор...
Ефекти од националното законодавство и од истражувачкото
новинарство за спречување на корупцијата во приватниот
сектор
За ...
Ефекти од националното законодавство и од истражувачкото
новинарство за спречување на корупцијата во приватниот
сектор
За ...
Придонесот на субјектите и институциите
Кои од следниве субјекти и институции би рекле дека најмногу придонесува во
борбат...
Споредба на корупцијата во приватниот сектор со периодот од
пред 4 години
Споредено со периодот од пред четири години, дал...
Заклучоци во врска со перцепциите за корупцијата во приватниот
сектор во земјата
• Над 35% од вработените во приватниот се...
• Вработените, како клучна причина за тешкото искоренување на корупцијата во приватниот
сектор сметаат дека е фактот што к...
• Вработените во приватниот сектор, не го сметат за особено ефикасно антикорупциското
законодавство во земјата, но затоа, ...
of 25

Истражување: Перцепција за постоење на корупција во приватниот сектор

Презентација од истражување за корупцијата во приватниот сектор во Македонија. Истражување изработено од страна на Агенција Рејтинг за потребите на ДРжавната комисија за спречување корпуција (ДКСК) и Мисијата на ОБСЕ во Македонија
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Истражување: Перцепција за постоење на корупција во приватниот сектор

 • 1. Истражување за корупцијата во приватниот сектор Презентација на резултати Јуни 2013
 • 2. Методологија Цел на истражувањето • Примарна цел на истражувањето беше да се определат нивото и формите на корупција во приватниот сектор во државата врз основа на перцепцијата на вработените во приватниот секор за нејзината распространетост и причините за губењето бизнис заради корупција. Методологија • Телефонско интервју на репрезентативен примерок од 800 испитаници вработени во приватните компании во земјата • Период на анкетирање: 15 – 19 Мај 2013 година • Опфат: 8 региони и сите 80 општини во Р. Македонија • Примерокот е репрезентативен по пол, возраст, етничка припадност, место на живеење и образование на испитаниците, како и според секторот во кој работи компанијата.
 • 3. Содржина на истражувањето • Распространетост и видови корупција во приватниот сектор • Форми на плаќање поткуп • Причините за опстојувањето на корупцијата во приватниот сектор • Дали компаниите чувствуваат морална обврска за борба против корупцијата? • Распространетост и примена на внатрешни мерки во компаниите за спречување на корупцијата • Ефекти од националното законодавство и од истражувачкото новинарство за спречување на корупцијата во приватниот сектор • Придонесот на субјектите и институциите кои имаат надлежност за спречување и казнување на корупцијата во приватниот сектор • Дали денес има повеќе или помалку корупција во приватниот сектор во споредба со периодот од пред 4 години
 • 4. Распространетост и видови корупција во приватниот сектор На скала од 1-10, кајшто 1 значи воопшто не користат, а 10 многу често користат кажете ни дали според вас приватните компании или компаниите од вашата дејност (сектор/индустрија) во државата користат поткуп, односно корупција за да дојдат до некоја зделка или да си обезбедат бизнис? •Користат поткуп (многу често користат + често користат) •Не користат поткуп (воопшто не или ретко користат + повремено користат) • 1,2,3 (Воопшто не користат или ретко користат) 4,5 (повремено користат) 6,7 (често користат), 8,9,10 (многу често користат) Приватните компании во државата 47.2% 47.4% 26.1% 21.0% 28.9% 18.5% 5.4% Користат поткуп Не користат поткуп Многу често користат Често користат Повремено користат Воопшто не или ретко користат Не знам 28.9% 65.4% 20.1% 8.8% 22.4% 43.0% 5.7% Користат поткуп Не користат поткуп Многу често користат Често користат Повремено користат Воопшто не или ретко користат поткуп Не знам Компаниите од вашата дејност (сектор/индустрија)
 • 5. Состојбата со губење бизнис зделки заради корупција Дали, во последната година се има случено вашата компанија да не добие тендер или нов бизнис поради тоа што некоја од конкурентските компании се послужила со поткуп или со друга форма на корупција? Да 35.5% Не 64.5% 35% 40% 63% 27% 65% 61% 37% 73% До 10 вработени Од 11-50 вработени од 51-100 вработени над 100 вработени Да Не * Според број на вработени во компанијата Најпогодени сектори од ова истражување се градежништвото (68,1%) и трговијата (38,1%) а најмалку изложени биле компаниите од индустријата во кои 27,8% дале потврден одговор на ова прашање
 • 6. Состојбата со губење бизнис зделки заради корупција Дали, во последната година се има случено вашата компанија да не добие тендер или нов бизнис поради тоа што некоја од конкурентските компании се послужила со поткуп или со друга форма на корупција? Сппредбени резултати сп истражуваое на Транспарентнпст Интернешенал реализиранп пд Јули 2011 гпдина сп 3000 бизнисмени пд 30 земји вп светпт. (Земји сп највиспк прпцент на пптврдни пдгпвпри на прашаоетп) 50% 48% 47% 42% 41% 39% 37% 36% 35% 34% 34% 32% * Ппдатпците за Македпнија се пд пва истражуваое вметнати вп графикпнпт, нашата земја не била ппфатена сп тпа истражуваое
 • 7. Состојбата со губење бизнис зделки заради корупција Дали, во последната година се има случено вашата компанија да не добие тендер или нов бизнис поради тоа што некоја од конкурентските компании се послужила со поткуп или со друга форма на корупција? Сппредбени резултати сп истражуваое на Транспарентнпст Интернешенал реализиранп пд Јули 2011 гпдина сп 3000 бизнисмени пд 30 земји вп светпт. (Земји сп најнизпк прпцент на пптврдни пдгпвпри на прашаоетп) * Ппдатпците за Македпнија се пд пва истражуваое вметнати вп графикпнпт, нашата земја не била ппфатена сп тпа истражуваое 20% 20% 20% 18% 17% 17% 11% 10% 9% 2% Германија Австрија Унгарија Турција Аргентина Велика Британија Јужна Кореа Хонк Конг Сингапур Јапонија
 • 8. Перцепцијата за поткуп при добивање тендер за јавни набавки Колку се согласувате со тврдењето: За да се обезбеди бизнис преку државен тендер, компаниите се користат со поткуп? 72.5% 25.8% 36.8% 35.7% 10.2% 15.6% 1.8% Се согласуваат Не се согласуваат Целосно се согласувам Главно се согласувам Главно не се согласувам Воопшто не се согласувам Немам мислење 18-29 години 30-49 години 50-64 години Целосно се согласувам 28% 38% 40% Главно се согласувам 42% 37% 31% Се согласуваат 70% 74% 71% Не се согласуваат 30% 24% 27% Главно не се согласувам 12% 11% 9% Воопшто не се согласувам 18% 14% 18% Немам мислење / 2% 3% * Според возраст на испитаниците Според информации од Министерството за финансии и Бирото за јавни набавки на нашата држава, во 2012 година секој работен ден во просек се правеле по 70 електронски аукции. Биле склучени речиси 24.000 договори за јавни набавки со вкупна вредност од 917 милиони евра односно 12% од износот на Бруто домашниот производ
 • 9. Корупцијата при давањето спонзорства и донации Колку се согласувате со следното тврдење: Компаниите ги злоупотребуваат донациите и спонзорствата за коруптивни цели? * Според возраст на испитаниците 69.6% 25.3% 33.9% 35.7% 13.8% 11.5% 5.2% Се согласуваат Не се согласуваат Целосно се согласувам Главно се согласувам Главно не се согласувам Воопшто не се согласувам Немам мислење / Б.О 18-29 години 30-49 години 50-64 години Целосно се согласувам 40.4% 29.1% 39.7% Главно се согласувам 35.1% 38.8% 30.8% Се согласуваат 75.5% 67.9% 70.5% Не се согласуваат 22.8% 27.4% 22.6% Главно не се согласувам 15.8% 16.0% 9.6% Воопшто не се согласувам 7.0% 11.4% 13.0% Немам мислење 1.8% 3.8% 6.2% Не сака да одговори .0% .8% .7% •Се согласуваат (целосно се согласувам + главно се согласувам) •Не се согласуваат (воопшто не се согласувам + главно не се согласувам)
 • 10. Форми на плаќање поткуп Преку која од наведените форми на коруптивно и неетичко однесување најлесно се доаѓа до бизнис преку државен тендер? 50.1% 25.3% 13.8% 7.4% 3.4% Врски Директен поткуп со пари Против услуги и привилегии Неосновани дисквалификации на конкурентите Немам мислење
 • 11. Форми на плаќање поткуп Преку која од наведените форми на коруптивно и неетичко однесување најлесно се доаѓа до бизнис преку државен тендер? * Според возраст на испитаниците 54% 25% 14% 5% 2% 52% 24% 12% 9% 4% 45% 28% 17% 6% 3% Врски Директен поткуп со пари Против услуги и привилегии Неосновани дисквалификации на конкурентите Немам мислење 18-29 години 30-49 години 50-64 години
 • 12. Форми на плаќање поткуп Преку која од наведените форми на коруптивно и неетичко однесување најлесно се доаѓа до бизнис преку државен тендер? * Според локација на компанијата каде работат 47.4% 26.6% 15.5% 7.7% 2.8% 60.9% 14.1% 11.5% 10.3% 3.2% Врски Директен поткуп со пари Противуслуги и привилегии Дисквалификации на конкурентите Немам мислење Скопје и поголеми градови Села и помали градови
 • 13. Причините за опстојувањето на корупцијата во приватниот сектор Дали според вас, главниот проблем во борбата против корупцијата во приватниот сектор кај нас е: 40.6% 25.3% 24.4% 9.7% Корупцијата и поткупот не се казнуваат доволно Придобивките од корупцијата се поголеми од казните Бизнисот тоа прашање не го сфаќа сериозно Против правно стекнатата корист не се одзема * Нема позначајни разлики во одговорите на различните групип испитаници, со што може да се заклучи дека слично мислење делат речиси сите анкетирани во приватниот сектор.
 • 14. Причините за опстојувањето на корупцијата во приватниот сектор Кој според вас, придонесува повеќе за опстојување на корупцијата во приватниот сектор? 13.8% 18.1% 68.1% Приватните сопственици и менаџери Државните институции И двете страни подеднакво * Разлики постојат според големината на команијата и така компаниите кои имат од 50 до 100 вработени (и се истовремено најоштетени од корупцијата) сметаат во повисок процент (28%) дека државните институции повеќе приднесуваат за опстојување на корупцијата во приватниот сектор.
 • 15. Дали компаниите чуствуваат обврска за борба против корупцијата? Дали би рекле дека вашата компанија има обврска да ја оневозможува корупцијата? Да 53% Не 47% Да Не
 • 16. Дали компаниите чуствуваат обврска за борба против корупцијата? Дали би рекле дека вашата компанија има обврска да ја оневозможува корупцијата? 44% 50% 53% 57% 51% 41% 44% 38% 5% 9% 3% 5% До 10 вработени Од 11 – 50 вработени Од 51 – 100 вработени Над 101 вработени Да Не Не знам * Според големина на компанијата каде работат
 • 17. Распространетост и примена на внатрешни мерки во компаниите за спречување на корупцијата Дали во вашата компанија постојат следниве мерки за спречување на корупцијата 56.2 52.6 49 42.2 38.1 27.1 40.4 43.1 42.2 41 58 68.8 3.4 4.3 8.8 8.8 3.9 4.1 Внатрешна ревизија Јасни казни за кршење на кодексот Забранети се посреднички провизии/плаќања за „олеснување“ на бизнисот Пишана антикорупциска политика /деловен етички кодекс Мерки за стимулирање на оние кои што ќе откријат корупциија Обука за анти корупциска политика на компанијата Да Не Не знам
 • 18. Распространетост и примена на внатрешни мерки во компаниите за спречување на корупцијата Процент на испитаници кои одговориле потврдно дека во нивната компанија постојат следните мерки * (според бројот на вработени во компанијата) *Споредбата е со истражувањето на Транспаренси Интернешенал во 30 земји 56% 53% 49% 42% 27% 65% 74% 68% 56% 34% Внатрешна ревизија Јасни казни за кршење на кодексот Забранети се посреднички провизии Пишана антикорупциска политика /деловен етички кодекс Обука за анти корупциска политика на компанијата Македонија Просек 30 земји во светот
 • 19. Ефекти од националното законодавство и од истражувачкото новинарство за спречување на корупцијата во приватниот сектор За секоја од следниве мерки / фактори дали сметате дека се ефикасни или не во спречувањето на корупцијата во приватните компании? 49.2% 34.3% 32.7% 45.8% 55.5% 62.3% 5.0% 10.5% 5.0% Истражувачкото новинарство Компаниските антикорупциски политики Антикорупциското законодавство Се ефикасни Не се ефикасни Не знам
 • 20. Ефекти од националното законодавство и од истражувачкото новинарство за спречување на корупцијата во приватниот сектор За секоја од следниве мерки / фактори дали сметате дека се ефикасни или не во спречувањето на корупцијата во приватните компании? 47% 32% 28% 54% 50% 45% 18-29 години 30-49 години 50-64 години Антикорупциското законодавство Истражувачкото новинарство * Процент на испитаници кои одговориле потврдно според возраст на испитаниците
 • 21. Придонесот на субјектите и институциите Кои од следниве субјекти и институции би рекле дека најмногу придонесува во борбата против корупцијата во приватниот сектор? 19.9% 19.9% 14.0% 12.0% 10.4% 6.5% 3.4% 2.0% 0.2% 5.4% 6.3% Пријавувачите на корупција Медиумите Полицијата Државната комисија за спречување на корупција Меѓународните организации (како ОБСЕ, ЕУ и сл. Невладините организации за борба против корупцијата Судството Државниот ревизор Комисијата за заштита на конкуренцијата Некој друг орган Не знам / Б.О.
 • 22. Споредба на корупцијата во приватниот сектор со периодот од пред 4 години Споредено со периодот од пред четири години, дали би рекле дека денеска во бизнисите во земјава се практикува: повеќе корупција, исто како и пред четири години или помалку корупција? 32.1% 30.2% 31.2% 5.2% 1.4% Повеќе корупција Исто како и пред четири години Помалку корупција Неможам да оценам Незнам / Б.О. Во 2006 година нашата земја беше рангирана на 105-то место според Индексот за перцепција на корупцијата на меѓународната организација “TransparencyI nternational” додека во 2007 година, таа беше рангирана на 84-то место од вкупно 179 земји. Во 2008 година земјата имаше подобрување со скок од 12 позиции и стигна до 72-рото место на антикорупциската скала од вкупно 180 земји во светот што ја објави “TransparencyInternational”. Благо поместување на 71-то место нашата земја регистрираше во 2009 година, (или точно пред 4 години). Според податоците на оваа невладина организација нашата држава во 2010 година се искачи на 62-то место во конкуренција од 178 држави, а во изминатите две години државава беше рангирана на 69-то место.
 • 23. Заклучоци во врска со перцепциите за корупцијата во приватниот сектор во земјата • Над 35% од вработените во приватниот сектор изјавуваат дека во изминатите 12 месеци нивната компанија не добила јавен тендер или изгубила бизнис заради платен поткуп односно извршена корупција од страна на нивни конкуренти. Споредено со состојбата во овој сектор со 30 други земји во светот, нашата држава спаѓа меѓу земјите во кои што постои висока перцепција за постоење на корупција во приватниот сектор. • Над 70% од вработените во приватниот сектор го делат мислењето дека „за да се обезбеди државен тендер, компаниите во земјава користат поткуп“, а ист толкав процент од нив сметаат и дека компаниите ги злоупотребуваат донациите и спонзорствата за коруптивни цели. • Најлесен начин за добивање јавен тендер, преку коруптивно и неетичко однесување, според оценка на 50% од вработените во приватниот сектор, се врските на бизнисот со власта. На второ место е економската моќ на компаниите за плаќање поткуп, и на трето место е способноста на компанијата да понуди против услуга за „давателите на бизнис или олеснувачите“ на бизнисот, која може да биде вработување на член од семејството, спонзорство, донација и сл.
 • 24. • Вработените, како клучна причина за тешкото искоренување на корупцијата во приватниот сектор сметаат дека е фактот што корупцијата кај нас не се казнува доволно; потоа фактот што придобивките од корупцијата се поголеми од казните; но и поради тоа што „бизнисот не ја сфаќа корупцијата како сериозен проблем“ за која и тој има вина. • Според оценката на над 68% од анкетираните, за опстојување на корупцијата во приватниот сектор подеднакво придонесуваат и бизнисмените и носителите на јавни функции. За 18% од нив сепак поголем придонес имаат носителите на јавните функции, а 12% од нив главната причина ја лоцираат на страната на бизнисмените. • Во сферата на бизнисот, според оценката на вработените, во приватниот сектор не е доволно изградена свеста за деловната обврска на секоја од компаниите да се бори против корупцијата. • Од внатрешните мерки за спречување на корупцијата во компаниите во земјава, најприсутни се: внатрешната ревизија; постоењето на етички кодекс кој се однесува на спречувањето на корупцијата; санкции за кршење на деловниот кодекс и забрана за плаќање посредничка провизија за „олеснување“ на бизнисот. Се уште е мал бројот на компаниите во кои била организирана обука за спречување на корупцијата и во кои постојат стимулативни мерки за пријавувачите на корупција. Заклучоци во врска со перцепциите за корупцијата во приватниот сектор во земјата
 • 25. • Вработените во приватниот сектор, не го сметат за особено ефикасно антикорупциското законодавство во земјата, но затоа, 49.2% од нив „истражувачкото новинарство“ го оценуваат како ефикасно во спречувањето на корупцијата. • Според оценката на вработените во приватниот сектор, субјекти кои намногу придонесуваат за спречување на корупцијата во приватниот сектор во државава се: пријавувачите на корупција, медиумите, полицијата, Државната комисија за спречување на корупцијата, канцелариите на меѓународните организации како ОБСЕ и ЕУ во нашата земја, потоа следуваат невладините организации за борба против корупцијата, судството, државниот ревизор и Комисијата за заштита на конкуренцијата. • Секој трет вработен во приватниот сектор во нашата земја смета дека корупцијата во приватниот сектор е намалена во споредба со периодот од пред 4 години. Но, другите две третини од вработените во приватниот сектор сметаат дека корупцијата останала на исто ниво како и пред 4 години или дека се зголемила во однос на состојбата од пред 4 години. Заклучоци во врска со перцепциите за корупцијата во приватниот сектор во земјата

Related Documents