Agenția de Dezvoltare Regională NORDExecutanţi:Secția planificare strategică și programare 06.01.2013
Prezentare generală a noţiunii de GIS1. DefinițiiGIS (Sistem Informatic Geografic) - sistem informatic utilizat pentru co...
Domenii de aplicare a sistemului GIS Dezvoltarea urbană şi regională, prin crearea de harți de urbanism,în managementul r...
Tipuri de date geospaţiale Există două tipuri de date folosite în sistemele informatice geografice: dateraster și date ...
Tipuri de date geospaţialeGIS - Geographic Information System
Obiectivele proiectuluiObiectivul general - Crearea conexiunii între ADR Nord şi cele 11 raioane şi mun.Bălţi, în ceea ce ...
Relevanţa şi impactul regional al proiectului Proiectul este o iniţiativă pilot care urmăreşte realizarea unei baze de ...
Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă Grupul ţintă al proiectului sunt cele 12 administraţii publice loc...
Activităţile proiectului1. ACTIVITĂȚI DE COORDONARE ȘI MANAGEMENT a) Lansarea proiectului; b) Organizarea manageme...
Metodologia Metodologia - perfecţionarea sistemului de planificare în RDN prin dezvoltareainstrumentelor moderne, u...
Rezultatele proiectului Proces de de planificare strategică în RDN perfecţionat în baza instrumentelor moderneutilizând t...
Efectele multiple a proiectului Rezultatele proiectului vor declanşa un nou tip de planificare strategică în Regiunea d...
Agenția de Dezvoltare Regională NORD Vă mulțumesc!
of 13

Prezentare GIS

Prezentare GIS
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare GIS

 • 1. Agenția de Dezvoltare Regională NORDExecutanţi:Secția planificare strategică și programare 06.01.2013
 • 2. Prezentare generală a noţiunii de GIS1. DefinițiiGIS (Sistem Informatic Geografic) - sistem informatic utilizat pentru colectarea,stocarea, verificarea, integrarea, manipularea, analiza şi vizualizarea datelor geografice saugeospațiale.Datele geospațiale - date legate de localizarea geografică, caracteristicile unor obiectenaturale sau construite, limitele acestora pe suprafa ța terestră.OGC - consorţiul de 369 companii, agenții guvernamentale și universită ți carecolaborează în realizarea unor standarde, specificaţii, cunoscute sub numele de OpenGIS®Standards and Specifications standarde respectate de producătorii de sisteme informaticegeografice ce asigură buna funcționare a conceptului la nivel software . GIS - Geographic Information System
 • 3. Domenii de aplicare a sistemului GIS Dezvoltarea urbană şi regională, prin crearea de harți de urbanism,în managementul rețelelor de utilități (energie electrică, gaze, apă); Economie, pentru amplasarea de noi afaceri; Financiar-bancar şi comerț (segmentarea piețelor).Turism în alegerea celor mai bune locații Mediu studiul impactului asupra mediului; Sănătate (gestionarea stării de sănătate a populației în regiuni); Alte domenii (militar, criminalistică, ştiinţe sociale, geologie etc.) GIS - Geographic Information System
 • 4. Tipuri de date geospaţiale Există două tipuri de date folosite în sistemele informatice geografice: dateraster și date vectoriale. Datele raster sunt fotografii ale Pămîntului făcute fie din satelit, fie dinavion; sunt fișiere care stochează informația în celule discrete organizate înlinii și coloane. Datele vectoriale, sunt formate din puncte, linii, poligoane, ele suntpotrivite pentru stocarea conturului obiectelor, spre deosebire de datele rastercare stochează conținutul acestora. GIS - Geographic Information System
 • 5. Tipuri de date geospaţialeGIS - Geographic Information System
 • 6. Obiectivele proiectuluiObiectivul general - Crearea conexiunii între ADR Nord şi cele 11 raioane şi mun.Bălţi, în ceea ce priveşte schimbul de date, planificarea teritorială și facilitareaaccesului administrației publice locale, dar și al publicului larg la date și informa țiigeospaţiale din Regiunea de Dezvoltare Nord.Obiective specifice: 1) Crearea, în timp de 6 luni, a unui sistem de stocare, analiză şi distribuire ainformaţiei din cele 12 unităţi administrativ teritoriale, partenere a proiectului.Obiectivul va cuprinde crearea Centrului Regional de Resurse GIS pentruconsolidarea resurselor informative şi umane în domeniul vizat. 2) Realizarea, pe parcursul a 6 luni, soluţiei geospaţiale integrate la nivelulregiunii Nord și a unui portal WebGIS al Regiunii Nord. 3) Sporirea, pe parcursul realizării proiectului, a nivelului de cooperareinterraională și intersectorială dintre APL și APC, serviciile desconcentrate şisocietatea civilă din Regiunea de Dezvoltare Nord în vederea creşterii capacităţii desprijinire a planificării regionale în RDN. GIS - Geographic Information System
 • 7. Relevanţa şi impactul regional al proiectului Proiectul este o iniţiativă pilot care urmăreşte realizarea unei baze de datecentralizate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord, ce va fi realizată şi utilizată cuajutorul unor instrumente moderne de planificare teritorială. Sistemele geografice informatice GIS vor fi utilizate în scopul pregătirii şiplanificării dezvoltării locale și regionale. Structura bazei de date va fi stabilită în acord cu toţi partenerii din proiect care vafi corelată cu o hartă digitală la nivelul regiunii, cu posibilităţi multiple de vizualizareinteractivă. Platformă complexă GIS reprezintă un suport modern şi eficient în facilitareadeciziilor privind dezvoltarea regională, atragerea investitorilor, valorificareapotenţialului turistic a regiunii, precum şi pentru elaborarea unor analize şi prognozesocio-economice. Finalitatea proiectului este realizarea unei soluții geospaţiale integrate la nivelulRegiunii de Dezvoltare NORD și unui portal WebGIS regional. Proiectul propus este în deplină concordanță cu Strategia de Dezvoltare RegionalăNord, bazat pe principiile de susţinere a dezvoltării regionale prin cooperarea dintreinstituțiile publice locale și centrale, mediul de afaceri și societatea civilă. GIS - Geographic Information System
 • 8. Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă Grupul ţintă al proiectului sunt cele 12 administraţii publice locale de nivelul IIdin RDN, partenere a proiectului. Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi:a) 20 de persoane din ADR NORD;b) 120 de reprezentanţi ai subdiviziunilor specializate ale partenerelor - administraţiilorpublice locale (primăria mun. Bălti şi consiliile raionale etc.);c) 120 reprezentanţi a serviciilor desconcentrate de resort din teritoriu: Inspectoratulmediului, Centrul de Sănătate publică, Serviciul de Stare Excepţională, Agenţiapentru Ocuparea Forţei de Muncă ș.a;d) 20 de cadre didactice şi studenţii partenerului Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălți;e) 60 reprezentanţi a ONG-urilor din regiune. Beneficiari indirecţi sînt cele 315 administraţii publice locale de nivelul I dinRegiunea NORD, prin includerea în cercuitul informațional pe baza GIS, peste 1 mln.de locuitori ai regiunii, cît şi altele Regiuni de Dezvoltare prin oportunitatea depreluare a experienţei acumulate în cadrul realizării proiectului. GIS - Geographic Information System
 • 9. Activităţile proiectului1. ACTIVITĂȚI DE COORDONARE ȘI MANAGEMENT a) Lansarea proiectului; b) Organizarea managementului proiectului; c) Crearea Centrului Regional de Resurse GIS pentru consolidarea resurselorinformative și umane în domeniul vizat; d) Inaugurarea Centrului Regional de Resurse GIS.2. ACTIVITĂȚI DE REALIZARE A SOLUȚIEI GEOSPATIALE a) Achiziţia echipamentului; b) Execuţia lucrărilor de realizare a soluției geospa țiale integrate la nivelul regiuniiNORD și a unui portal WebGIS al RDN;3. CAMPANIA DE INFORMARE a) Realizarea materialelor publicitare; c) Realizarea campaniei de informare. GIS - Geographic Information System
 • 10. Metodologia Metodologia - perfecţionarea sistemului de planificare în RDN prin dezvoltareainstrumentelor moderne, utilizând tehnologii GIS, în scopul de a crea conexiune întreADR şi cele 11 raioane şi mun. Bălţi, în ceea ce priveste schimbul de date și planificareateritorială în scopul facilitării accesului administratiei locale, dar şi al publicului larg ladate și informații statistice din RDN. Evaluarea şi monitorizarea tuturor activităţilor proiectului se va efectua prinvizualizări la fața locului, suprapunerea graficului cu mersul real al lucrărilor de realizare asoluției geospațiale integrate la nivelul regiunii, a unui portal WebGIS și întocmirea derapoarte tehnice/financiare/narative lunare, trimestriale, semestriale, anuale de cătremanagerul de proiect cu suportul Grupului de implementare. Paralel cu această evaluarelucrurile vor fi monitorizate și de către partenerii proiectului. Aplicantul proiectului (solicitantul finanţării) este ADR Nord, care va crea un sistemde coordonare a implementării proiectului și va identifica un manager de proiect din parteasa, care va monitoriza implementarea. Toţi partenerii vor participa la organizarea realizării tuturor activităţilor din cadrulproiectului, prin participarea în cadrul Grupului de elaborare și implementare a proiectului. GIS - Geographic Information System
 • 11. Rezultatele proiectului Proces de de planificare strategică în RDN perfecţionat în baza instrumentelor moderneutilizând tehnologia GIS; Atractivitatea ridicată pentru investiţii a Regiunii de Dezvoltare Nord prin existențaunui sistem pe baza GIS de acumulare, analiză şi distribuire a informaţiei din cele 12unităţi administrativ teritoriale, partenere a proiectului; Un nivel sporit de cooperare interraională și interraională și intersectorială intreadministraţiile publice, serviciile desconcentrate şi societatea civilă din mun. Bălti şiraioanele din Regiunea de Dezvoltare Nord în vederea creşterii capacitaţii de sprijinire aplanificării regionale. GIS - Geographic Information System
 • 12. Efectele multiple a proiectului Rezultatele proiectului vor declanşa un nou tip de planificare strategică în Regiunea deDezvoltare Nord – cel în baza instrumentelor moderne utilizând tehnologia GIS, care vaavea un impact benefic asupra dezvoltării regiunii în ansamblu, cît și asupra fiecăruipartener în parte. În urma implementării proiectului, se va dobândi experienţă atît în domeniul despecialitate, cît şi în domeniul cooperării interraionale, interinstituţionale, intersectoriale înceea ce priveşte planificarea regională integrată.Acest proiect va servi ca model de bună practică, realizat de către ADR Nord şi MDRC,care vor putea fi preluate de autorităţi publice locale din alte Regiuni de Dezvoltare. GIS - Geographic Information System
 • 13. Agenția de Dezvoltare Regională NORD Vă mulțumesc!

Related Documents