L’economia i els serveis socials:
com gastar bé
Adelina Comas-Herrera
Personal Social Services Research Unit
LSE Health an...
Agraïments
• Voldria agraïr a Martin Knapp que hagi compartit
amb mi algunes de les seves presentacions i el seu
permís pe...
1. Criteris d’avaluació dels serveis socials
2. Sostenibilitat econòmica
3. La producció de benestar
4. ASCOT: una eina pe...
1. Criteris per valorar el funcionament
dels serveis socials
• Eficiència
• Equitat
• Sostenibilitat política i econòmica
...
Eficiència
– Els recursos són limitats, per tant els volem utilitzar bé
• Maximitzant la quantitat i qualitat de resultats...
Equitat
• Generalment acceptada com a objectiu dels sistemes de
l’Estat del Benestar.
• Distribució justa de recursos i cà...
Sostenibilitat: econòmica, fiscal i política
– Sostenibilitat política: quin grau de suport té el sistema
• Depèn de les p...
Promoció de la dignitat i la independència
• Assegurant-se que el sistema respecta la
llibertat dels individus, no distors...
Protecció contra riscos “catastròfics”
En alguns casos els costos de la dependència
d’un individu poden ser superiors a la...
2. Sostenibilitat econòmica
Factors que afecten la despesa futura
• Demografia.
• Evolució de la demència i altres malalti...
Projeccions de despesa pública en dependència com a % del
PNB, 2010-2060. Escenari “base”
Adelina Comas-Herrera
Font: The ...
Projeccions basades en la demografia
i nivells de despesa actuals
• Comparant projeccions de despesa futura
pública en dep...
Despesa pública en dependència com a % PNB 2010-2060
Estimació base i escenari de “convergència de cobertura”
0
1
2
3
4
5
...
Faran falta molts més recursos per a fer front a les
necessitats socials i dependència: què podem fer?
Adelina Comas-Herre...
3. Producció de Benestar
Generació de recursos:
Impostos
Assegurances
Estalvi i capital individual
Temps i esforç no
remun...
La producció de benestar:
Conceptualització de la relació entre necessitats, recursos i resultats:
• Necessitats individua...
Producció de Benestar: els temes
Generació de recursos:
Impostos
Assegurances
Estalvi i capital individual
Temps i esforç ...
Individu
Una persona gran amb “necessitats”
Adaptada d’una presentació de Martin Knapp
Proveïdors
nacionals Proveïdor
local
Equipament
o servei
Cuidadors
formals
Família
Individu
… en el context social, regula...
4. Per què mesurar els resultats?
• Per a millorar l’eficiència hem de poder comparar
l’impacte de diferents actuacions en...
Com mesurar els resultats dels serveis
socials?
• Objectius dels serveis socials: millorar o mantenir
la qualitat de vida ...
ASCOT: una escala per mesurar la qualitat de vida
relacionada amb els serveis socials
• Desenvolupada per PSSRU, a la Univ...
Dominis de la mesura de qualitat de vida
relacionada amb els serveis socials
• Netedat personal i confort
• Netedat de la ...
Nivells de necessitat/satisfacció per a
cada domini
• Ideal: necessitats cobertes al nivell desitjat.
• Sense necessitats:...
Resultats:
• El domini clau es el “control sobre la vida diària”, tant per a la
població en general com per als usuaris de...
5. Com gastar bé?:
hi ha costos “bons i dolents”
• Bons costos: la resposta adequada a les necessitats i
preferències de l...
MODEM
A comprehensive approach to
modelling outcome and costs impacts
of interventions for dementia
2014-2018
Participants
LSE (PSSRU)
• Martin Knapp
• Adelina Comas-Herrera
• Raphael Wittenberg
• Josie Dixon
• Margaret Dangoor
• Da...
Preguntes clau:
• Quanta gent tindrà demència l’any 2040?
• Si els serveis no canvien, quins seran els seus
costos de trac...
Intervencions i costos
Intervencions que ens interessen:
– Prevenció (ex. millor control de malalties cròniques com
diabet...
Costos de demencia a UK, 2014:
£24 bilions
Exemple d’intervenció - CST
Intervenció:
– Teràpia d’estimulació cognitiva durant 8 setmanes
– Inclou orientacio en la rea...
Exemple d’intervenció - START
Intervenció:
– Teràpia individual per a cuidadors (8 sessions psicòleg +
manual)
– Tècniques...
Mètodes
Col.laboració amb persones amb demència, cuidadors i altres “stakeholders”
(agents) durant tot el projecte.
Projec...
• Model dinàmic de simulació de malalties
cròniques, demència i discapacitat (Carol Jagger,
U. of Newcastle)
• Models d’in...
Una eina per al futur
Crearem una versió del model d’accés públic.
Proveïdors, planificadors, grups d’interessos,
individu...
• La demografia està fent augmentar la prevalència…
• … creant famílies mes petites…
• … i més disperses geogràficament.
•...
Faran falta molts més recursos per a fer front a les
necessitats socials i dependència: què podem fer?
Adelina Comas-Herre...
Per més informació:
• www.modem-dementia.org.uk
• www.pssru.ac.uk/ASCOT
• http://www.hta.ac.uk/fullmono/mon1616.pdf
• a.co...
of 39

L’economia i els serveis socials: com gastar bé

Presentacio en catala, feta al Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Novembre 2014. Reflexio sobre l'us d'eines economiques en serveis socials.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - L’economia i els serveis socials: com gastar bé

 • 1. L’economia i els serveis socials: com gastar bé Adelina Comas-Herrera Personal Social Services Research Unit LSE Health and Social Care London School of Economics and Political Science Departament de Benestar Social, Barcelona, 21 de Novembre 2014
 • 2. Agraïments • Voldria agraïr a Martin Knapp que hagi compartit amb mi algunes de les seves presentacions i el seu permís per a traduïr-les i utilitzar-les. • He rebut finançament de NIHR/ESRC, el Department of Health anglès, la Comissió Europea i l’AXA Research Fund. El contingut d’aquesta presentació representa la meva pròpia opinió i no la dels meus co-autors ni la d’entitats que han finançat la meva recerca. Adelina Comas-Herrera
 • 3. 1. Criteris d’avaluació dels serveis socials 2. Sostenibilitat econòmica 3. La producció de benestar 4. ASCOT: una eina per a mesurar els resultats dels serveis socials 5. Com gastar bé: demència Adelina Comas-Herrera
 • 4. 1. Criteris per valorar el funcionament dels serveis socials • Eficiència • Equitat • Sostenibilitat política i econòmica • Promoció de la dignitat i l’autonomia • Protecció contra risc catastròfic Adelina Comas-Herrera
 • 5. Eficiència – Els recursos són limitats, per tant els volem utilitzar bé • Maximitzant la quantitat i qualitat de resultats obtinguts, donada una quantitat de recursos disponibles. • Minimitzant el cost d’aconseguir un nivell específic de resultats. – Resultats: el que compta és l’impacte en els usuaris dels serveis (a nivell de millora en qualitat de vida, i de compensació de les limitacions causades per la dependència, per exemple… no la quantitat de servei rebut). – Cal tenir en compte que el sistema de finançament dels serveis socials pot generar incentius que provoquin ineficiència. Adelina Comas-Herrera
 • 6. Equitat • Generalment acceptada com a objectiu dels sistemes de l’Estat del Benestar. • Distribució justa de recursos i càrregues/costos • S’ha de considerar tant com generem recursos per finançar la dependència com en els mecanismes de distribució que utilitzem – Generació de recursos • Equitat horitzontal: gent amb els mateixos recursos haurien de contribuir igual. • Equitat vertical: gent amb més (menys) recursos contribueix una proporció més alta (baixa) dels seus recursos. – Distribució de recursos • Igualtat d’accés al sistema • Equitat en la distribució de recursos segons les necessitats • Equitat en els resultats, incloent la qualitat de vida dels cuidadors informals. • Un repte: mesurar bé les necessitats i els resultats • Equitat intergeneracional Adelina Comas-Herrera
 • 7. Sostenibilitat: econòmica, fiscal i política – Sostenibilitat política: quin grau de suport té el sistema • Depèn de les preferències socials i expectatives de la població. • Confiança en el sistema: que els recursos s’utilitzin per a la gent que els necessita i per donar-los serveis de qualitat. • Si la gent creu que el sistema els donarà un suport adequat si mai el necessiten. – Sostenitibilitat econòmica i fiscal • Sostenibilitat econòmica: es produeix un valor superior al cost d’oportunitat. • Sostenibilitat fiscal: en el context de tota la despesa pública – Si la despesa en serveis socials creix més rapid que els ingressos públics – Si la despesa en serveis afecta la despesa en altres àrees de despesa pública – Idealment, els serveis socials serien prou flexibles com per a adaptar- se a canvis demogràfics, socials i econòmics. Adelina Comas-Herrera
 • 8. Promoció de la dignitat i la independència • Assegurant-se que el sistema respecta la llibertat dels individus, no distorsiona les seves preferències i no crea estigma. • Co-pagaments: cal que respectin la dignitat, assegurant que queden prou recursos per a la vida diària. • Impacte del sistema en la dignitat, salut i la qualitat de vida dels cuidadors informals Adelina Comas-Herrera
 • 9. Protecció contra riscos “catastròfics” En alguns casos els costos de la dependència d’un individu poden ser superiors a la totalitat dels seus recursos econòmics. Els “Lifetime costs of care” a Anglaterra a 65 anys són, en mitjana, uns €50,000, pero un 5% gastaran més de €220,000 (costos catastròfics) Cal compartir el risc. Adelina Comas-Herrera
 • 10. 2. Sostenibilitat econòmica Factors que afecten la despesa futura • Demografia. • Evolució de la demència i altres malalties cròniques • Altres factors que afecten la necessitat • Disponibilitat de cuidadors informals • Estructura del sistema de dependència i manera d’assignar recursos • Com es generen els ingressos. • Preu relatiu dels serveis socials i altres béns i serveis. • Creixement econòmic i altres factors macroeconòmics relacionats: atur, etc. • Valors i expectatives públiques sobre la qualitat, tipus i nivell de prestacions i serveis. • Qualitat i adaptabilitat de les vivendes, pensions… Adelina Comas-Herrera
 • 11. Projeccions de despesa pública en dependència com a % del PNB, 2010-2060. Escenari “base” Adelina Comas-Herrera Font: The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU27 Member States (2010-2060). European Commission.
 • 12. Projeccions basades en la demografia i nivells de despesa actuals • Comparant projeccions de despesa futura pública en dependència: La generositat del sistema actual pot ser més determinant que la demografia. • Com més gasta un país en el present, més gran és l’impacte del canvi demogràfic. Adelina Comas-Herrera
 • 13. Despesa pública en dependència com a % PNB 2010-2060 Estimació base i escenari de “convergència de cobertura” 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK NO 2010 2060 base case 2060 coverage convergence Adelina Comas-Herrera Source: The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU27 Member States (2010-2060). European Commission.
 • 14. Faran falta molts més recursos per a fer front a les necessitats socials i dependència: què podem fer? Adelina Comas-Herrera
 • 15. 3. Producció de Benestar Generació de recursos: Impostos Assegurances Estalvi i capital individual Temps i esforç no remunerat Pressupost contractador Serveis socials Serveis sanitaris Altres Contractació Pressupost proveïdor Necessitats i preferències individuals Recursos “inputs”: Cuidadors formals Equipaments, edificis, aparells, tecnologia Cuidadors no- remunerats “Outputs” intermitjos: Unitats de servei Qualitat de servei “Casemix “Inputs” que no comporten recursos: Entorn social Característiques individuals Actituts Resultats finals: Canvis en qualitat de vida i salut Impacte en la família i cuidadors Impacte social Adaptat de: “Production of Welfare Framework”, Knapp M (1984) The Economics of Social Care, Macmillan, London.
 • 16. La producció de benestar: Conceptualització de la relació entre necessitats, recursos i resultats: • Necessitats individuals: definides segons polítiques; percepcions individuals i de la gent del seu entorn. • Recursos “inputs”: personal, edificis, medicaments, eines d’adaptació… el recurs més important és l’ajuda informal proveïda per familiars i amics. • Costos d’aquests recursos en termes monetaris. Part de la seva suma són els pressupostos que tenen els “decision-makers” a la seva disposició. • “Outputs”: Volums de serveis i qualitats que s’aconsegueix produir combinant els “recursos inputs”. No són l’objectiu final del sistema, són part del procés. • Resultats: alleujament de símptomes, canvis conductuals, millor funcionament personal i social, millora en la qualitat de vida. • Inputs no monetitzats: “no tenen preu”, però influencien resultats, impacten en els recursos “input”. Exemples: ambient que es respira en un servei, experiències personals prèvies dels usuaris, preferències, actituts del personal… • Contractació, o vincles de finançament entre pressupostos i serveis: els canals pels quals els recursos flueixen entre contractadors de serveis i proveïdors. • Generació de recursos: procés pel qual els recursos passen dels individus, empreses, donants… al sistema de serveis socials.
 • 17. Producció de Benestar: els temes Generació de recursos: Impostos Assegurances Estalvi i capital individual Temps i esforç no remunerat Pressupost contractador Serveis socials Serveis sanitaris Altres Contractació Pressupost proveïdor Necessitats i preferències individuals Recursos “inputs”: Cuidadors formals Equipaments, edificis, aparells, tecnologia Cuidadors no- remunerats “Outputs” intermitjos: Unitats de servei Qualitat de servei “Casemix “Inputs” que no comporten recursos: Entorn social Característiques individuals Actituts Resultats finals: Canvis en qualitat de vida i salut Impacte en la família i cuidadors Impacte social
 • 18. Individu Una persona gran amb “necessitats” Adaptada d’una presentació de Martin Knapp
 • 19. Proveïdors nacionals Proveïdor local Equipament o servei Cuidadors formals Família Individu … en el context social, regulatori, i estratègic Organismes reguladors Entitats “advocacy” Administració (EU, nacional regional, local) Entitats que contracten els serveis Adaptada d’una presentació de Martin Knapp
 • 20. 4. Per què mesurar els resultats? • Per a millorar l’eficiència hem de poder comparar l’impacte de diferents actuacions en diferents usuaris de serveis. • En temps de contracció de despesa pública és especialment important poder mesurar l’impacte dels serveis per a assegurar que s’està fent el millor ús dels (escassos) recursos disponibles. • Volem dedicar els recursos allà on es poden aconseguir més millores en benestar.
 • 21. Com mesurar els resultats dels serveis socials? • Objectius dels serveis socials: millorar o mantenir la qualitat de vida dels usuaris • Com: prevenint, canviant (a través rehabilitació, adaptacions), mantenint un nivell de benestar, oferint un bon servei. • Efectes: en l’usuari principal dels serveis i en els cuidadors i gent del seu entorn. • No podem observar el nivell de benestar en l’absència de serveis (no seria ètic!), però sí que podem preguntar als usuaris com seria la seva qualitat de vida si no tinguessin serveis.
 • 22. ASCOT: una escala per mesurar la qualitat de vida relacionada amb els serveis socials • Desenvolupada per PSSRU, a la Universitat de Kent. • S’ha provat en diferents grups de clients (gent gran, adults amb dèficits sensorials, dificultats d’aprenentatge…) i a la població en general. Sotmesa a tests cognitius. • Cobreix diferents “dominis”, que es calibren segons el pes que la població (general i d’usuaris) atorga als diferents dominis.
 • 23. Dominis de la mesura de qualitat de vida relacionada amb els serveis socials • Netedat personal i confort • Netedat de la vivenda i confort • Menjar i beure • Seguretat • Participació social • Ocupació • Control sobre la vida diària • Dignitat
 • 24. Nivells de necessitat/satisfacció per a cada domini • Ideal: necessitats cobertes al nivell desitjat. • Sense necessitats: les necessitats estan cobertes, però no al nivell desitjat. • Algunes necessitats: Hi ha necessitats no cobertes però sense implicacions per a la salut a curt o llarg termini. • Alt grau de necessitats: necessitats no cobertes amb implicacions per a la salut a curt o llarg termini.
 • 25. Resultats: • El domini clau es el “control sobre la vida diària”, tant per a la població en general com per als usuaris de serveis. • La combinació de resultats dóna valors des de -0.171 (pitjor que ser mort) fins a 1 (estat ideal). • Actualment el govern anglès recull, de forma anual, informació sobre la qualitat de vida relacionada amb els serveis socials entre els usuaris de serveis. Això permetrà mirar l’evolució de l’impacte dels serveis al llarg del temps. • Aquestes mesures s’estan fent servir per a avaluar serveis (per exemple nous models de “pressupostos individuals” vs. serveis tradicionals, impacte d’adaptacions…). • Permet mesurar la productivitat dels serveis i destinar recursos on poden millorar més la qualitat de vida dels usuaris (millores en eficiència). • S’estan fent proves pilot a Dinamarca, Àustria i Holanda.
 • 26. 5. Com gastar bé?: hi ha costos “bons i dolents” • Bons costos: la resposta adequada a les necessitats i preferències de l’individu, d’acord amb l’evidència del que funciona (“evidence-based”) • Mals costos: el resultat d’actuar massa tard, no oferir serveis efectius… admissions urgents a hospitals, estades innecessàriament llargues en hospitals, familiars “cremats”… Hem de mirar de gastar bé, i la manera de fer-ho és oferir els serveis que està demostrat que són efectius.
 • 27. MODEM A comprehensive approach to modelling outcome and costs impacts of interventions for dementia 2014-2018
 • 28. Participants LSE (PSSRU) • Martin Knapp • Adelina Comas-Herrera • Raphael Wittenberg • Josie Dixon • Margaret Dangoor • David McDaid LSE (Social Policy Dept) • Mauricio Avendano • Emily Grundy Southampton University • Ann Bowling Newcastle University • Carol Jagger Sussex University • Sube Banerjee International Longevity Centre- UK • Sally-Marie Bamford • Sally Greengross
 • 29. Preguntes clau: • Quanta gent tindrà demència l’any 2040? • Si els serveis no canvien, quins seran els seus costos de tractament, serveis i suport, i quins en seran els resultats? • Com varien els costos i resultats segons les característiques i les circumstàncies de les persones amb demència i els seus familiars? • Com canviarien els costos i resultats si intervencions que sabem que funcionen fossin implementades i cobrissin tota la població que se’n pot beneficiar?
 • 30. Intervencions i costos Intervencions que ens interessen: – Prevenció (ex. millor control de malalties cròniques com diabetis, canvis d’estil de vida: nutrició, exercici, etc.) – Tractaments (medicació, estimulació cognitiva i altres teràpies). – Cura i suport: “telecare/telesalut”, respir per a cuidadors, formació i suport de cuidadors… Costos i resultats – Impacte en tots els recursos: formals, familiars, de la comunitat… – Qualitat de vida, efectes clínics, canvis en estil de vida – Impacte en els cuidadors no remunerats
 • 31. Costos de demencia a UK, 2014: £24 bilions
 • 32. Exemple d’intervenció - CST Intervenció: – Teràpia d’estimulació cognitiva durant 8 setmanes – Inclou orientacio en la realitat, teràpia de reminiscència… comparada amb els serveis habituals. Costos i resultats (seguiment a les 8 setmanes) – CST millors resultats (cognitius i qualitat de vida), pero costos marginalment més alts. – CST resulta més cost-efectiva que els serveis habituals – CST de manteniment (24 setmanes més) – bons resultats en qualitat de vida i activitats vida diària … sembla que també serà cost-efectiva (però resultats encara no publicats)
 • 33. Exemple d’intervenció - START Intervenció: – Teràpia individual per a cuidadors (8 sessions psicòleg + manual) – Tècniques per a entendre i gestionar els comportamens de les persones a qui cuiden: canviar pensaments “unhelpful”, promoure acceptació, millorar la comunicacio, planificar el futur, relaxació, involucració en activitats de lleure. Costos i resultats (seguiment a 8 mesos i 24 mesos) – Més efectiu i no més cost que els serveis habituals (perspectiva NHS i societat) – a 8m i 24m – Cost-effectiu mirant costos i resultats per als cuidadors– a 8m i 24m – Redueix admissions en residències per a la persona amb demència al llarg dels 24 mesos.
 • 34. Mètodes Col.laboració amb persones amb demència, cuidadors i altres “stakeholders” (agents) durant tot el projecte. Projectar: – N de persones amb demència ara i el 2040 – Família i altre suport no remunerat del que disposen – Cost dels serveis i del suport no remunerat – Qualitat de vida Revisió de l’evidència d’intervencions efectives i cost-efectives per a gent amb demència i els seus cuidadors (incloent estudis en curs) Recollida de dades per a connectar resultats de diferents estudis Discussió dels resultats amb gent amb demència i cuidadors Simulació del que passaria si les intervencions fossin a l’abast de tothom que se’n pot beneficiar: infraestructura, costos i resultats 34
 • 35. • Model dinàmic de simulació de malalties cròniques, demència i discapacitat (Carol Jagger, U. of Newcastle) • Models d’intervencions (micro): Impacte de les intervencions en ús de serveis, suport no- remunerat, costos, resultats • Model Macro que produeix estimacions dels serveis i suports, costos i resultats a nivell nacional Models Empírics
 • 36. Una eina per al futur Crearem una versió del model d’accés públic. Proveïdors, planificadors, grups d’interessos, individus i famílies podran accedir als nostres resultats i crear les seves pròpies projeccions locals de necessitats, serveis, resultats i costos.
 • 37. • La demografia està fent augmentar la prevalència… • … creant famílies mes petites… • … i més disperses geogràficament. • La comunitat pot ser menys forta (?) • Resultant en grans (i a llarg termini) pressions econòmiques per a famílies i governs. • Actituds socials cada vegada més dures cap als que no estan bé (estigma) • … Els que prenen decisions es dediquen a buscar estalvis immediats sense visió de conjunt o de futur. Estem davant de la tempesta perfecta?
 • 38. Faran falta molts més recursos per a fer front a les necessitats socials i dependència: què podem fer? Adelina Comas-Herrera
 • 39. Per més informació: • www.modem-dementia.org.uk • www.pssru.ac.uk/ASCOT • http://www.hta.ac.uk/fullmono/mon1616.pdf • a.comas@lse.ac.uk • A twitter: @MODEMproject

Related Documents