Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej. Jest oceniany zgodnie z WSOZagadnienia na poprawę I półrocza w k...
a • usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu ...
≈b)O liczbie c wiemy, że c 17,5 i jest to przybliżenie z nadmiarem, a błąd tego przybliżenia wynosi 0,234. Podaj dokładną ...
• na podstawie wykresu funkcji odczytuje zbiory rozwiązań nierówności: f ( x ) > m, f ( x ) < m, f ( x ) ≥ m, f ...
• sprowadza funkcję kwadratową do postaci iloczynowej, o ile można ją w tej postaci zapisać • odczytuje miejsca ...
8.Rozwiąż algebraicznie układ równań:  x+ y  2 =3   2x − 1 y = 5   3 ...
k. (1-3x)2+3x-4x2 = 9; l. (x+1)(2x+3) =4x2-22; m. 2p2-50 = 0, n. -2(s-2)(s+4) ...
of 7

Poprawkamat1

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Poprawkamat1

  • 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej. Jest oceniany zgodnie z WSOZagadnienia na poprawę I półrocza w klasie I • Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, zatem powinny być opanowane przez każdego ucznia. • Wymagania podstawowe (P) zawierają wymagania z poziomu (K), wzbogacone o typowe problemy o niewielkim stopniu trudności. • Wymagania rozszerzające (R), zawierające wymagania z poziomów (K) i (P), dotyczą zagadnień bardziej złożonych i nieco trudniejszych. • Wymagania dopełniające (D), zawierające wymagania z poziomów (K), (P) i (R), dotyczą zagadnień problemowych, trudniejszych, wymagających umiejętności przetwarzania przyswojonych informacji. • Wymagania wykraczające (W) dotyczą zagadnień trudnych, oryginalnych, wykraczających poza obowiązkowy program nauczania.Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne: ocena dopuszczająca – wymagania na poziomie (K), ocena dostateczna – wymagania na poziomie (K) i (P), ocena dobra – wymagania na poziomie (K), (P) i (R), ocena bardzo dobra – wymagania na poziomie (K), (P), (R) i (D),1. LICZBY RZECZYWISTEPoziom (K) lub (P)Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: • podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz przyporządkowuje liczbę do odpowiedniego zbioru liczb • stosuje cechy podzielności liczb • rozróżnia liczby pierwsze i liczby złożone • porównuje liczby wymierne • podaje przykład liczby wymiernej zawartej między dwiema danymi liczbami oraz przykłady liczb niewymiernych • zaznacza na osi liczbowej daną liczbę wymierną • przedstawia liczby wymierne w różnych postaciach • wyznacza przybliżenia liczby rzeczywistej z zadaną dokładnością (również przy użyciu kalkulatora) oraz określa, czy dane przybliżenie jest przybliżeniem z nadmiarem, czy z niedomiarem • wykonuje proste działania w zbiorach liczb całkowitych, wymiernych i rzeczywistych • oblicza wartość pierwiastka dowolnego stopnia z liczby nieujemnej oraz wartość pierwiastka nieparzystego stopnia z liczby rzeczywistej • wyłącza czynnik przed znak pierwiastka • włącza czynnik pod znak pierwiastka • stosując odpowiednie twierdzenia, wykonuje działania na pierwiastkach tego samego stopnia 1 • usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu a • stosując wzory skróconego mnożenia, przekształca i oblicza wartości wyrażeń zawierających pierwiastki kwadratowe • wykonuje proste działania na potęgach o wykładnikach całkowitych • przedstawia liczbę w notacji wykładniczej • oblicza procent danej liczby • oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba • wyznacza liczbę, gdy dany jest jej procent • posługuje się procentami w rozwiązywaniu prostych zadań praktycznych • prawidłowo odczytuje informacje przedstawione na diagramach • wykonuje działania na wyrażeniach algebraicznych (w tym: stosuje wzory skróconego mnożenia dotyczące drugiej potęgi)Poziom (R) lub (D)Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: • stosuje ogólny zapis liczb naturalnych parzystych, nieparzystych, podzielnych przez 3 itp. • wykorzystuje dzielenie z resztą do przedstawienia liczby naturalnej w postaci a ∙ k + r • konstruuje odcinki o długościach niewymiernych
  • 2. a • usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu b ±c d • wykonuje działania łączne na liczbach rzeczywistych • zamienia ułamek dziesiętny okresowy na ułamek zwykły • porównuje pierwiastki bez użycia kalkulatora • wykonuje działania łączne na potęgach o wykładnikach całkowitych • wyprowadza i stosuje wzory skróconego mnożenia ( a ±b ) 3 , a 3 ± b 3 • oblicza, o ile procent jedna liczba jest większa (mniejsza) od drugiej • rozwiązuje złożone zadania tekstowe, wykorzystując obliczenia procentowe • ocenia dokładność zastosowanego przybliżenia2. JĘZYK MATEMATYKIPoziom (K) lub (P)Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: • posługuje się pojęciami: zbiór, podzbiór, zbiór skończony, zbiór nieskończony • opisuje symbolicznie zbiory • wyznacza iloczyn, sumę oraz różnicę zbiorów • zaznacza na osi liczbowej przedziały liczbowe • wyznacza iloczyn, sumę i różnicę przedziałów liczbowych • zaznacza na osi liczbowej zbiór rozwiązań nierówności liniowej • zapisuje zbiory w postaci przedziałów liczbowych, np. A ={x ∈R : x ≥ − ∧ x <1} = −4, 1) 4 • oblicza wartość bezwzględną liczby rzeczywistej • stosuje interpretację geometryczną wartości bezwzględnej liczby do rozwiązywania elementarnych równań i nierówności typu x =a, x <a • wyznacza błąd bezwzględny oraz błąd względny przybliżeniaPoziom (R) lub (D)Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: • zaznacza na osi liczbowej zbiory liczb spełniających układ nierówności liniowych z jedną niewiadomą • wykonuje złożone działania na przedziałach liczbowych • przekształca wyrażenia algebraiczne, korzystając z własności wartości bezwzględnej • wyznacza przedziały liczbowe określone za pomocą wartości bezwzględnejPrzykładowe zadania: 2− 71. Oblicz: a) b) wartość podwojonej sumę kwadratów liczb 5 i2 c) 1 + 6 + 4 81 2+ 7d) 3 2 −2 50 +5 32 e) 7 2 ⋅3 7 2 f) trzecią część liczby 274g) 7−2 6 ⋅ 7+2 6 h) Sumę liczby odwrotnej do -3,5 i przeciwnej do .2. Rozwiąż nierówność: 2 x −12 < 3 . Zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej, a następnie wskaż wśród rozwiązań nierówności:a) wszystkie liczby naturalne b) najmniejszą liczbę pierwszą c) największą liczbę nieparzystąd) dwie liczby niewymierne e) wszystkie liczby złożone f) podzielne przez 33. Rozwiąż równania i nierówności, podaj zbiór rozwiązań w postaci zbioru:a) x ≥3 b) x =5 c) x − =8 1 d) |x| + 2 = 0 e) |x| ≤ 04. Wskaż liczby niewymierne w zbiorze: 14 2 3 ; 0, (12); 12 64 ; − ; ; 0; π; 3,14; . 17 8 5 3 35. Usuń niewymierność z mianownika: a) b) 10 2− 3 6. a) Liczbę 7,1775 zaokrąglij do 0,01 i podaj błąd przybliżenia.
  • 3. ≈b)O liczbie c wiemy, że c 17,5 i jest to przybliżenie z nadmiarem, a błąd tego przybliżenia wynosi 0,234. Podaj dokładną wartośćliczby c. 7. Towar z 22-procentowym podatkiem VAT kosztuje 268,40 zł. Oblicz cenę netto towaru oraz podatek VAT. 558. Oblicz a) 64 ⋅ 81 b) 5 2 ⋅ 5 −3 c) 16 + 9 d) (6 3 : 6) 2 e) g)-3 4 h) (-2)4 25 29. Znajdź liczbą odwrotną i liczbę przeciwną do liczby10. Towar kosztował 200zł. Najpierw cenę towaru podwyższono o 30%, później obniżono o 30%. Czy te zmiany cen towaru okazałysię korzystne dla kupującego?11. a) Zamień procenty na ułamki zwykłe lub dziesiętne: 2%; 12,7%;b) Przedstaw w postaci procentów: 0,48; 3/412. a) Oblicz 25% liczby 80b) Znajdź liczbę, której 6% wynosi 12c) Oblicz, ile procent liczby 20 stanowi 413. Cenę telewizora równą 2400 zł obniżono o 12%. Ile kosztuje telewizor po obniżce ?14. Na wycieczkę szkolną pojechało 24 uczniów, co stanowi 80% liczby uczniów pewnej klasy. Ilu uczniów tej klasy nie pojechało nawycieczkę?15. Przed wysuszeniem świeże grzyby ważyły 10 kg, po wysuszeniu tylko 1,2 kg. Jaki procent masy świeżych grzybów stanowiąsuszone grzyby?16. Kapitał 5 000 zł wpłacono do banku na 12% rocznie. Oblicz odsetki po upływie 9 miesięcy.17. Wyznacz sumę, iloczyn i dwie różnice zbiorów, gdy: ∈a) A=<-3,2> i B= (-2,7> b) A={x: x ∈C i –2<x<7} i B={x: x N i x2=25}.Zagadnienia na poprawę II półrocza w klasie I3. FUNKCJEPoziom (K) lub (P)Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: • rozpoznaje przyporządkowania będące funkcjami • określa funkcję różnymi sposobami (wzorem, tabelką, wykresem, opisem słownym) • poprawnie stosuje pojęcia związane z pojęciem funkcji: dziedzina, zbiór wartości, argument, wartość i wykres funkcji • odczytuje z wykresu dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, najmniejszą i największą wartość funkcji • wyznacza dziedzinę funkcji określonej tabelką lub opisem słownym • wyznacza dziedzinę funkcji danej wzorem, wymagającym jednego założenia • wyznacza miejsca zerowe funkcji danej wzorem (w prostych przykładach) • oblicza wartość funkcji dla różnych argumentów na podstawie wzoru funkcji • oblicza argument odpowiadający podanej wartości funkcji • sprawdza algebraicznie położenie punktu o danych współrzędnych względem wykresu funkcji danej wzorem • wyznacza współrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji danej wzorem z osiami układu współrzędnych • rysuje w prostych przypadkach wykres funkcji danej wzorem • sporządza wykresy funkcji: y = f ( x − p ) , y = f ( x ) + q , y = f ( x − p ) + q , y = −f(x) , y = f( − na podstawie danego wykresu funkcji y = f (x ) x) • odczytuje z wykresu wartość funkcji dla danego argumentu oraz argument dla danej wartości funkcji • na podstawie wykresu funkcji określa argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie, ujemne • określa na podstawie wykresu przedziały monotoniczności funkcji • wskazuje wśród wykresów wykresy funkcji rosnących, malejących i stałych • stosuje funkcje i ich własności w prostych sytuacjach praktycznychPoziom (R) lub (D)Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: • rozpoznaje i opisuje zależności funkcyjne w otaczającej nas rzeczywistości • przedstawia daną funkcję na różne sposoby • określa dziedzinę oraz wyznacza miejsca zerowe funkcji danej wzorem, który wymaga kilku założeń • na podstawie wykresu funkcji określa liczbę rozwiązań równania f(x) = m w zależności od wartości parametru m
  • 4. • na podstawie wykresu funkcji odczytuje zbiory rozwiązań nierówności: f ( x ) > m, f ( x ) < m, f ( x ) ≥ m, f ( x ) ≤ m dla ustalonej wartości parametru m • odczytuje z wykresów funkcji rozwiązania równań i nierówności typu f(x) = g(x), f(x)<g(x), f(x)>g(x) • szkicuje wykres funkcji spełniającej podane warunki4. FUNKCJA LINIOWAPoziom (K) lub (P)Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: • rozpoznaje funkcję liniową na podstawie wzoru lub wykresu • podaje przykłady funkcji liniowych opisujących sytuacje z życia codziennego • rysuje wykres funkcji liniowej danej wzorem • oblicza wartość funkcji liniowej dla danego argumentu i odwrotnie • wyznacza miejsce zerowe funkcji liniowej • interpretuje współczynniki ze wzoru funkcji liniowej • wyznacza algebraicznie oraz odczytuje z wykresu funkcji liniowej zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie (ujemne) • odczytuje z wykresu funkcji liniowej jej własności: dziedzinę, zbiór wartości, miejsce zerowe, monotoniczność • wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dane dwa punkty • wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykresem jest dana prosta • wyznacza współrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami układu współrzędnych • sprawdza algebraicznie i graficznie, czy dany punkt należy do wykresu funkcji liniowej • przekształca równanie ogólne prostej do postaci kierunkowej i odwrotnie • sprawdza, czy dane trzy punkty są współliniowe • stosuje warunek równoległości i prostopadłości prostych • wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dany punkt i jest równoległy do wykresu danej funkcji liniowej • wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dany punkt i jest prostopadły do wykresu danej funkcji liniowej • rozstrzyga, czy dany układ dwóch równań liniowych jest oznaczony, nieoznaczony czy sprzeczny • rozwiązuje układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania i metodą przeciwnych współczynników • określa liczbę rozwiązań układu równań liniowych, korzystając z jego interpretacji geometrycznejPoziom (R) lub (D)Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: • sprawdza, dla jakich wartości parametru funkcja liniowa jest rosnąca, malejąca, stała • rysuje wykres funkcji przedziałami liniowej i omawia jej własności • oblicza pole figury ograniczonej wykresami funkcji liniowych oraz osiami układu współrzędnych • sprawdza, dla jakich wartości parametru dwie proste są równoległe, prostopadłe • znajduje współrzędne wierzchołków wielokąta, gdy dane są równania prostych zawierających jego boki • rozwiązuje zadania tekstowe prowadzące do układów równań liniowych z dwiema niewiadomymi • rozwiązuje algebraicznie układ trzech równań liniowych z trzema niewiadomymi5. FUNKCJA KWADRATOWAPoziom (K) lub (P)Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: • rysuje wykres funkcji f ( x) = ax 2 i podaje jej własności • sprawdza algebraicznie, czy dany punkt należy do wykresu danej funkcji kwadratowej • rysuje wykres funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej i podaje jej własności • ustala wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej na podstawie informacji o przesunięciach wykresu • przekształca wzór funkcji kwadratowej z postaci kanonicznej do postaci ogólnej i odwrotnie • oblicza współrzędne wierzchołka paraboli • znajduje brakujące współczynniki funkcji kwadratowej, znając współrzędne punktów należących do jej wykresu • rozwiązuje równania kwadratowe niepełne metodą rozkładu na czynniki oraz stosując wzory skróconego mnożenia • wyznacza algebraicznie współrzędne punktów przecięcia paraboli z osiami układu współrzędnych • określa liczbę pierwiastków równania kwadratowego w zależności od znaku wyróżnika • rozwiązuje równania kwadratowe, stosując wzory na pierwiastki
  • 5. • sprowadza funkcję kwadratową do postaci iloczynowej, o ile można ją w tej postaci zapisać • odczytuje miejsca zerowe funkcji kwadratowej z jej postaci iloczynowej • rozwiązuje nierówności kwadratowe • wyznacza najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej w podanym przedzialePoziom (R) lub (D)Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował poziomy (K) i (P) oraz dodatkowo: • na podstawie wykresu określa liczbę rozwiązań równania f(x) = m w zależności od parametru m, gdzie y = f(x) jest funkcją kwadratową • rozwiązuje zadania tekstowe prowadzące do wyznaczania wartości najmniejszej i największej funkcji kwadratowej • rozwiązuje zadania tekstowe prowadzące do równań lub nierówności kwadratowych • znajduje iloczyn, sumę i różnicę zbiorów rozwiązań nierówności kwadratowychPrzykładowe zadania:1. Dana jest funkcja f określona słownie: „Każdej liczbie naturalnej dwucyfrowej, nie większej niż 50, przyporządkowujemy iloraz jejcyfry jedności przez cyfrę dziesiątek”. Dla ilu argumentów funkcja f przyjmuje wartość równą 0?2.Wyznacz miejsca zerowe funkcji f. f ( x) = xa) xb) f ( x) = x2 − 9 x+3c) f ( x ) = x2 + 4 f ( x) = x+3d) x2 + 6x + 93.Na podstawie zamieszczonego obok wykresu funkcji odczytajjej:a) dziedzinę,b) zbiór wartości,c) miejsca zerowe,d) przedziały monotoniczności. [4 pkt.]4. Stosując odpowiednie przekształcenia wykresu funkcji f ( x ) = x 2 , narysuj w jednym układzie współrzędnych (najlepiejróżnymi kolorami) wykresy funkcji:a) g ( x ) = f ( x + 1) − 2b) h ( x) = −g ( x)c) k ( x) = h ( −x )6. Dana jest funkcja f:{ 1, 2, 3, 4 } - R określona wzorem f (x) = x +1. Podaj określenie tejfunkcji za pomocą:a) grafu;b) tabeli;c) opisu słownego;d) wykresu.7. W przykładach A, B, C, D funkcje określono różnymi sposobami. Dla każdej z tych funkcji określ: a) dziedzinę b) zbiór wartości c) miejsca zerowe d) d)argument, któremu przyporządkowano wartość 1
  • 6. 8.Rozwiąż algebraicznie układ równań:  x+ y  2 =3   2x − 1 y = 5   3 19.Dana jest funkcja: y = - x+1 2 a. Naszkicuj wykres funkcji i oblicz jej miejsce zerowe. b. Dla jakich wartości argumentów wartości funkcji są większe od zera?10.Znajdź wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty A(0,2), B(6,-2) oraz zapisz równanie tej prostej w 2 różnychpostaciach (kierunkowej i ogólnej).11.Wykres pewnej funkcji liniowej jest równoległy do wykresu funkcji y = -3x + 4 i przechodzi przez punkt A(-2, -5). Znajdź wzór tejfunkcji.12.Wyznacz zbiór rozwiązań nierówności: x −y ≤ 2.13.Podaj przykład dowolnej funkcji liniowej, której: c. Wykres jest równoległy do osi OX d. Wykres jest prostopadły do prostej y = -3x +2 e. Wykres przechodzi przez ćwiartki układu współrzędnych: I, II, III14.Odczytaj z wykresu i podaj odpowiedzi na poniższe podpunkty: a) dziedzina funkcji f(x), b) zbiór wartości funkcji f(x), c) miejsca zerowe funkcji f(x), d) podaj dla jakich argumentów funkcja f(x) jest rosnąca, e) podaj dla jakich argumentów funkcja f(x) jest malejąca, f) podaj równanie osi symetrii paraboli, g) podaj dla jakich argumentów funkcja f(x)>0, h) podaj dla jakich argumentów funkcja f(x)<0, i) podaj postać kanoniczną f(x), j) podaj postać iloczynową f(x), k) podaj postać ogólną funkcji f(x); l) podaj współrzędne punktu przecięcia z osią OY; m) określ znaki: a, c, ∆, p, q.15.Podaj zbiór rozwiązań równań i nierówności: f. x2 –3x-10 < 0; g. x2 –2x > 0; h. x2 – 7 < 0; i. 2x2 > 0; j. x2 < - 3;
  • 7. k. (1-3x)2+3x-4x2 = 9; l. (x+1)(2x+3) =4x2-22; m. 2p2-50 = 0, n. -2(s-2)(s+4) = 0;16.Podaj wartość największą i wartość najmniejszą funkcji f(x) = x2 – 4x + 5 w przedziale <1, 4 >.

Related Documents