Author: Tuan Dao


Nghệ thuật trò chuyện ( The fine art of small talk)

Nghệ thuật trò chuyện ( The fine art of small talk)

Bài thuyết trình dựa trên "Small talk" của Debra Fine


(CV-final) Dao Quang Tuan
General