Author: Shrey Goyal


Mensa AGM 2013 Quiz

Mensa AGM 2013 Quiz

Quiz at Mensa India AGM


D A D T V I I I
General

D A D T V I I
General

D A D T V I I

Don't Ask, Don't Tell!7-- Shrey Goyal, Varun Singh