Author: Như Bùi


Phân tích BOP

Phân tích BOP

Nhóm Bùi và Đồng bọn


PR tuần 4

Pr tuần 8 1

Pr 6

Pr 6

Parity p2


Pr 5 - Parity

Ds lop quan tri tài chinh d13

Ds lop quan tri tài chinh d13

Lop co Minh Hai, chieu thu 5 A201


D09 3

D09 1

D09 2

D08 1

D08 2