Author: Marija Nedanovska

Марина Силјанова VII-2
Андреја Николовска VII-2
Никола Манојловски VII-2
Ангел Насев VII-2

Ангел Насев VII-2

Сеќавања...


Поделба на литературата на родови : Лирика, епика, драма

Поделба на литературата на родови : Лирика, епика, драма

Поделба на литературата на родови : Лирика, епика, драма


старословенски азбуки и македонско писмо

старословенски азбуки и македонско писмо

Старословенски азбуки и современо македонско писмо


Сум и има глаголски конструкции

Сум и има глаголски конструкции

Сум и има глаголски конструкции


Идно време

Идно време

Сложена глаголска форма


Марио Сиљанов VII-2

Ангела Ристевска

Придавки и видови на придавки

Придавки и видови на придавки

Придавки и видови на придавки


презентација согласките на крајот од зборовите

презентација согласките на крајот од зборовите

Согласките на крајот од зборовите


Девојчето и дванаесетте месеци -Народна приказна

Девојчето и дванаесетте месеци -Народна приказна

Фабула и содржина на прозен текст


Mит