Author: luathanhchinh


Thông tư số 08/2011/TT-BNV hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

Thông tư số 08/2011/TT-BNV hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định...

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 2...


Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

Nghị định này quy định những người là công chức nêu tại kho...


Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân...

1. Nghị định này quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn...


Luật cán bộ công chức

Luật cán bộ công chức

Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng,...