Author: Liz Swarthout


Machiavelli Notes

Machiavelli Notes

My notes on Machiavelli Econ 496, Classical Theories of Po...