Author: hangntd


SÀN GIAO DỊCH Ý TƯỞNG KINH DOANH - STARTUP IDEA EXCHANGE 2014

SÀN GIAO DỊCH Ý TƯỞNG KINH DOANH - STARTUP IDEA EXCHANGE 2014

Đây là nơi mà các Doanh nhân, Nhà đầu tư sẽ được tiếp cận v...


Giới thiệu các dự án tham gia Sàn giao dịch ý tưởng kinh doanh - Startup Idea Exchange 2014

Giới thiệu các dự án tham gia Sàn giao dịch ý tưởng kinh doanh - Startup Idea Exchange 20...

Danh sách các sản phẩm/dịch vụ trưng bày, giới thiệu tại Sà...


Giới thiệu Sàn giao dịch Ý tưởng Kinh doanh 2015

Giới thiệu Sàn giao dịch Ý tưởng Kinh doanh 2015

Sàn giao dịch ý tưởng kinh doanh (Startup Idea Exchange) là...


Danh sách các dự án khởi nghiệp tham gia Sàn giao dịch ý tưởng - Startup Idea Exchange

Danh sách các dự án khởi nghiệp tham gia Sàn giao dịch ý tưởng - Startup Idea Exchange

Danh sách các sản phẩm/dịch vụ trưng bày, giới thiệu tại Sà...