Παραγοντοποίηση πολυωνύμων Ζουρνά Άννας
<ul><li>Η παραγοντοποίηση είναι η μετατροπή μιας παράστασης σε γινόμενο </li></ul><ul><li>(ποιώ = φτιάχνω) </li></ul>...
Παραγοντοποίηση πολυωνύμου <ul><li>Πάντοτε πριν από όλες τις περίπλοκες πιθανές εκδοχές παραγοντοποίησης πρέπει να σκεφτού...
Κοινός παράγοντας <ul><li>α. από τους αριθμούς «βγαίνει» ο Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης αυτών </li></ul><ul><li>β. από τ...
Παράδειγμα <ul><li>Παραγοντοποιήστε το πολυώνυμο: </li></ul><ul><li>8 x 4 y ω 3 – 56 x 3 y 2 ω 5 + 24 x 6 y 3 ω 2 <...
Παράδειγμα <ul><li>Παραγοντοποιήστε το πολυώνυμο: </li></ul><ul><li>8 x 4 y ω 3 – 56 x 3 y 2 ω 5 + 24 x 6 y 3 ω 2 <...
Παράδειγμα <ul><li>Παραγοντοποιήστε το πολυώνυμο: </li></ul><ul><li>8 x 4 y ω 3 – 56 x 3 y 2 ω 5 + 24 x 6 y 3 ω 2 <...
Παραγοντοποίηση Διωνύμου (δύο όροι) <ul><li>Αν η παράστασή μου έχει δύο όρους τότε: </li></ul><ul><li>1 . Ελέγχουμε αν μπο...
8u 3 + v 3 = 8u 3 + v 3 = ( 2u – v )( 4u 2 +uv + v 2 ) Άθροισμα κύβων των 2u και v
 
 
Παραγοντοποίηση Διωνύμου (δύο όροι) <ul><li>3. Ο τελευταίος τρόπος είναι απαραίτητος για να παραγοντοποιηθούν διώνυμα αλλά...
Παραγοντοποίηση Διωνύμου (δύο όροι) <ul><li>3. Ο τελευταίος τρόπος είναι απαραίτητος για να παραγοντοποιηθούν διώνυμα αλλά...
Παραγοντοποίηση Διωνύμου (δύο όροι) <ul><li>3. Ο τελευταίος τρόπος είναι απαραίτητος για να παραγοντοποιηθούν διώνυμα αλλά...
Παραγοντοποίηση Διωνύμου (δύο όροι) <ul><li>3. Ο τελευταίος τρόπος είναι απαραίτητος για να παραγοντοποιηθούν διώνυμα αλλά...
Παράδειγμα <ul><li>Να παραγοντοποιηθούν τα παρακάτω πολυώνυμα: </li></ul><ul><li>7x + 14 = </li></ul><ul><li>25xy – 15x ω ...
Παράδειγμα <ul><li>Να παραγοντοποιηθούν τα παρακάτω πολυώνυμα: </li></ul><ul><li>7x + 14 = 7( x+2) </li></ul><ul><li>25xy...
Παράδειγμα <ul><li>Να παραγοντοποιηθούν τα παρακάτω πολυώνυμα: </li></ul><ul><li>7x + 14 = 7( x+2) </li></ul><ul><li>25xy...
Παράδειγμα <ul><li>Να παραγοντοποιηθούν τα παρακάτω πολυώνυμα: </li></ul><ul><li>7x + 14 = 7( x+2) </li></ul><ul><li>25xy...
Παράδειγμα <ul><li>Να παραγοντοποιηθούν τα παρακάτω πολυώνυμα: </li></ul><ul><li>7x + 14 = 7( x+2) </li></ul><ul><li>25xy...
Παράδειγμα <ul><li>Να παραγοντοποιηθεί το παρακάτω διώνυμο: </li></ul><ul><li>4 x 4 + 1 = </li></ul>Συμπλήρωση τετραγών...
Παράδειγμα <ul><li>Να παραγοντοποιηθεί το παρακάτω διώνυμο: </li></ul><ul><li>4 x 4 + 1 = 4 x 4 + 4 x 2 + 1 – 4 x 2 ...
Παράδειγμα <ul><li>= (2 x 2 + 1) 2 – 4 x 2 = </li></ul>Διαφορά τετραγώνων Να παραγοντοποιηθεί το παρακάτω διώνυμο: ...
Παράδειγμα <ul><li>= (2 x 2 + 1) 2 – 4 x 2 = </li></ul>Να παραγοντοποιηθεί το παρακάτω διώνυμο: 4 x 4 + 1 = 4 x 4 ...
8x 2 – 6x -10x + 50 14x - 7 6x + 9
3(2x + 3) 8x 2 – 6x -10x + 50 14x - 7 6x + 9
7(2x – 1) 3(2x + 3) 8x 2 – 6x -10x + 50 14x - 7 6x + 9
-10(x – 5) 7(2x – 1) 3(2x + 3) 8x 2 – 6x -10x + 50 14x - 7 6x + 9
2x(4x – 3) -10(x – 5) 7(2x – 1) 3(2x + 3) 8x 2 – 6x -10x + 50 14x - 7 6x + 9
x 2 - 36 x 2 - 100 x 2 - 81
x 2 - 36 (x - 10)(x + 10) x 2 - 100 x 2 - 81
(x - 6)(x + 6) x 2 - 36 (x - 10)(x + 10) x 2 - 100 x 2 - 81
(x - 6)(x + 6) x 2 - 36 (x - 10)(x + 10) x 2 - 100 (x - 9)(x + 9) x 2 - 81
Παραγοντοποίηση Τριωνύμου (τρεις όροι) <ul><li>1 . Ελέγχουμε αν μπορούμε να βγάλουμε κοινό παράγοντα , εφαρμόζοντας την ...
Παραγοντοποίηση Τριωνύμου α x 2 + β x + γ <ul><li>α. Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι με τη βοήθεια της Διακρίνουσας ...
Παραγοντοποίηση Τριωνύμου α x 2 + β x + γ <ul><li>α. Αναλυτικά ο πρώτος τρόπος </li></ul><ul><li>Το τριώνυμο α x 2 ...
Παραγοντοποίηση Τριωνύμου α x 2 + β x + γ <ul><li>β. Για να αναλύσουμε τη διάσπαση του μεσαίου όρου… </li></ul><ul>...
Παραγοντοποίηση Τριωνύμου α x 2 + β x + γ <ul><li>Ας κάνουμε ακόμη ένα παράδειγμα για να εξοικειωθείτε περισσότερο ...
Παραγοντοποίηση Τριωνύμου x 2 + β x + γ <ul><li>γ. Όταν ο συντελεστής του x 2 είναι η μονάδα τότε τα πράγματα απ...
Παράδειγμα <ul><li>Παραγοντοποιήστε το πολυώνυμο: 2x 4 – 8 x 3 + 8x 2 </li></ul><ul><li>ΜΚΔ(2,8)=2 </li></ul><ul><li>Τ...
Παράδειγμα <ul><li>2x 4 – 8 x 3 + 8x 2 = 2x 2 (x 2 – 4 x + 4) = </li></ul>Η παρένθεση είναι τέλειο τετράγωνο, άρα ...
Παράδειγμα <ul><li>2x 4 – 8 x 3 + 8x 2 = 2x 2 (x 2 – 4 x + 4) = </li></ul>= 2x 2 (x – 2 ) 2 Πάντοτε η παραγοντοπο...
Διάσπαση μεσαίου όρου x x x x x 2 2 10 16 2 8 16 + + = + + + x x x 2 2 8 16 = + + + ( ) ( ) x x x 2 8 2 = + + + ( ) ( ) x ...
3 5 x x + + = 3 8 5 3 5 2 2 x x x + + = + = 3 1 5 1 x x x = + + + ( ) ( ) 3 5 1 x x = + + ( )( )
t t 2 4 21 - - t t 3 7 - t t 7 3 = - + ( )( ) t 2 21 = + - = t t t 3 7 3 = + - + ( ) ( ) =
6 7 x x + - = 2 21 2 21 2 2 x x x - - = - = 2 3 7 3 x x x = + - + ( ) ( ) 2 7 3 x x = - + ( )( )
Τριώνυμα ειδικού τύπου x 2 + β x + γ <ul><ul><ul><li>1x 2 + β x + γ = (x + ?)(x + ?) </li></ul></ul></ul><ul>...
x 2 + 2x – 15 = 15 x 2 + 2x – 15 = ( x – 5 )( x – 3) 15  1 3  5 15 -1 = 14  5- 3 = 2 
x 2 - 20x + 36 = 36 x 2 - 20x + 36 = ( x – 2 )( x – 18 ) 36  1 4  9 36 + 1 = 37  4 + 9 = 13  6 ...
x 2 - 12x + 35 = 35 x 2 – 1 2x + 3 5 = ( x – 5 )( x – 7) 35  1 5  7 35 + 1 = 36  5+7 = 12 
x 2 - 8x + 15 15x 3 – 5x 2 27x 2 – 18x x 2 + 7x + 6
x 2 - 8x + 15 15x 3 – 5x 2 9x(3x – 2) 27x 2 – 18x x 2 + 7x + 6
x 2 - 8x + 15 5x 2 (3x – 1) 15x 3 – 5x 2 9x(3x – 2) 27x 2 – 18x x 2 + 7x + 6
x 2 - 8x + 15 5x 2 (3x – 1) 15x 3 – 5x 2 9x(3x – 2) 27x 2 – 18x (x + 1)(x + 6) x 2 + 7x + 6
(x - 3)(x - 5) x 2 - 8x + 15 5x 2 (3x – 1) 15x 3 – 5x 2 9x(3x – 2) 27x 2 – 18x (x + 1)(x + 6) x 2 + 7x + 6
x 2 - 3x -18 x 2 - 6x + 9 x 2 - 15x + 50 x 2 + 13x + 30
x 2 - 3x -18 (x - 3)(x - 3) x 2 - 6x + 9 x 2 - 15x + 50 x 2 + 13x + 30
(x - 6)(x + 3) x 2 - 3x -18 (x - 3)(x - 3) x 2 - 6x + 9 x 2 - 15x + 50 x 2 + 13x + 30
(x - 6)(x + 3) x 2 - 3x -18 (x - 3)(x - 3) x 2 - 6x + 9 x 2 - 15x + 50 (x + 10)(x + 3) x 2 + 13x + 30
(x - 6)(x + 3) x 2 - 3x -18 (x - 3)(x - 3) x 2 - 6x + 9 (x - 10)(x - 5) x 2 - 15x + 50 (x + 10)(x + 3) x 2 + 13x +...
x 2 - 5x - 6 x 2 - 5x + 6 x 2 - 25 x 2 - 5x
x 2 - 5x - 6 (x - 3)(x - 2) x 2 - 5x + 6 x 2 - 25 x 2 - 5x
(x - 6)(x + 1) x 2 - 5x - 6 (x - 3)(x - 2) x 2 - 5x + 6 x 2 - 25 x 2 - 5x
(x - 6)(x + 1) x 2 - 5x - 6 (x - 3)(x - 2) x 2 - 5x + 6 x 2 - 25 x(x - 5) x 2 - 5x
(x - 6)(x + 1) x 2 - 5x - 6 (x - 3)(x - 2) x 2 - 5x + 6 (x - 5)(x + 5) x 2 - 25 x(x - 5) x 2 - 5x
<ul><li>α . 2x 2 + 7x + 6 = β . 3y 2 + 11y + 10 = γ . 3x 2  8x + 4 = </li></ul><ul><li>δ. 2α 2  3α  14 = ε. 3 ...
Να παραγοντοποιηθούν τα τριώνυμα στο φύλλο εργασίας σας <ul><li>α . 2x 2 + 7x + 6 = ( 2x+3)(x+2) β . 3y 2 + 11y + 10 ...
of 67

Polynomials III

Παραγοντοποίηση πολυωνύμων (διωνύμων και τριωνύμων)
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Polynomials III

 • 1. Παραγοντοποίηση πολυωνύμων Ζουρνά Άννας
 • 2. <ul><li>Η παραγοντοποίηση είναι η μετατροπή μιας παράστασης σε γινόμενο </li></ul><ul><li>(ποιώ = φτιάχνω) </li></ul><ul><li>Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όταν σε μία άσκηση αναφέρεται η λέξη παραγοντοποίηση πρέπει να γίνει πλήρης παραγοντοποίηση. </li></ul>
 • 3. Παραγοντοποίηση πολυωνύμου <ul><li>Πάντοτε πριν από όλες τις περίπλοκες πιθανές εκδοχές παραγοντοποίησης πρέπει να σκεφτούμε απλά… </li></ul><ul><li>1 ον Ελέγχουμε αν μπορούμε να </li></ul><ul><li>βγάλουμε κοινό παράγοντα , εφαρμόζοντας </li></ul><ul><li>την επιμεριστική ιδιότητα . </li></ul>
 • 4. Κοινός παράγοντας <ul><li>α. από τους αριθμούς «βγαίνει» ο Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης αυτών </li></ul><ul><li>β. από τις μεταβλητές «βγαίνουν» όσες υπάρχουν σε όλους τους όρους στη μικρότερη δύναμη που αυτές εμφανίζονται. </li></ul>
 • 5. Παράδειγμα <ul><li>Παραγοντοποιήστε το πολυώνυμο: </li></ul><ul><li>8 x 4 y ω 3 – 56 x 3 y 2 ω 5 + 24 x 6 y 3 ω 2 </li></ul>
 • 6. Παράδειγμα <ul><li>Παραγοντοποιήστε το πολυώνυμο: </li></ul><ul><li>8 x 4 y ω 3 – 56 x 3 y 2 ω 5 + 24 x 6 y 3 ω 2 </li></ul><ul><li>ΜΚΔ(8,56,24) = 8 </li></ul>
 • 7. Παράδειγμα <ul><li>Παραγοντοποιήστε το πολυώνυμο: </li></ul><ul><li>8 x 4 y ω 3 – 56 x 3 y 2 ω 5 + 24 x 6 y 3 ω 2 </li></ul><ul><li>ΜΚΔ(8,56,24) = 8 </li></ul><ul><li>Το x εμφανίζεται σε όλους τους όρους και η μικρότερη δύναμη είναι η x 3 . </li></ul><ul><li>T ο y εμφανίζεται σε όλους τους όρους και η μικρότερη δύναμη είναι η y 1 . </li></ul><ul><li>T ο ω εμφανίζεται σε όλους τους όρους και η μικρότερη δύναμη είναι η ω 2 . </li></ul>8 x 4 y ω 3 – 56 x 3 y 2 ω 5 + 24 x 6 y 3 ω 2 = 8 x 3 y ω 2 ( x ω – 7 y ω 3 + 3 x 3 y 2 ) 8 x 3 y ω 2
 • 8. Παραγοντοποίηση Διωνύμου (δύο όροι) <ul><li>Αν η παράστασή μου έχει δύο όρους τότε: </li></ul><ul><li>1 . Ελέγχουμε αν μπορούμε να βγάλουμε κοινό παράγοντα , εφαρμόζοντας την επιμεριστική ιδιότητα . </li></ul><ul><li>2. Μετά βλέπουμε αν μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποια από τις γνωστές ταυτότητες μετασχηματισμών: </li></ul><ul><li>Διαφορά τετραγώνων α 2 – β 2 = (α – β)  (α + β) </li></ul><ul><li>Διαφορά κύβων α 3 – β 3 = (α – β)  (α 2 + α  β + β 2 ) </li></ul><ul><li>Άθροισμα κύβων α 3 + β 3 = (α + β)  (α 2 – α  β+ β 2 ) </li></ul><ul><li>3. Προσθαφαίρεση όρου για να οδηγηθούμε σε διαφορά τετραγώνων. </li></ul>Προσοχή!
 • 9. 8u 3 + v 3 = 8u 3 + v 3 = ( 2u – v )( 4u 2 +uv + v 2 ) Άθροισμα κύβων των 2u και v
 • 12. Παραγοντοποίηση Διωνύμου (δύο όροι) <ul><li>3. Ο τελευταίος τρόπος είναι απαραίτητος για να παραγοντοποιηθούν διώνυμα αλλά και για να εμπεδώσουμε τη συμπλήρωση τετραγώνου. </li></ul>SUPER SOS στη Β΄ και Γ΄Λυκείου Παράδειγμα: x 4 + 4y 4 = Εδώ έχουμε το άθροισμα των τετραγώνων των x 2 , 2 y 2 και για να γίνει τέλειο τετράγωνο λείπει το διπλάσιο γινόμενό τους που είναι το 2 x 2 2 y 2 = 4 x 2 y 2 . Αυτόν τον όρο προσθέτουμε και αφαιρούμε στη παράστασή μας..
 • 13. Παραγοντοποίηση Διωνύμου (δύο όροι) <ul><li>3. Ο τελευταίος τρόπος είναι απαραίτητος για να παραγοντοποιηθούν διώνυμα αλλά και για να εμπεδώσουμε τη συμπλήρωση τετραγώνου. </li></ul>Παράδειγμα: x 4 + 4y 4 = x 4 + 4 x 2 y 2 + 4y 4 – 4 x 2 y 2 = Τέλειο τετράγωνο
 • 14. Παραγοντοποίηση Διωνύμου (δύο όροι) <ul><li>3. Ο τελευταίος τρόπος είναι απαραίτητος για να παραγοντοποιηθούν διώνυμα αλλά και για να εμπεδώσουμε τη συμπλήρωση τετραγώνου. </li></ul>Παράδειγμα: x 4 + 4y 4 = x 4 + 4 x 2 y 2 + 4y 4 – 4 x 2 y 2 = = ( x 2 + 2 y 2 ) 2 – 4 x 2 y 2 = Και τώρα διαφορά τετραγώνων…
 • 15. Παραγοντοποίηση Διωνύμου (δύο όροι) <ul><li>3. Ο τελευταίος τρόπος είναι απαραίτητος για να παραγοντοποιηθούν διώνυμα αλλά και για να εμπεδώσουμε τη συμπλήρωση τετραγώνου. </li></ul>Παράδειγμα: x 4 + 4y 4 = x 4 + 4 x 2 y 2 + 4y 4 – 4 x 2 y 2 = = ( x 2 + 2 y 2 ) 2 – 4 x 2 y 2 = = ( x 2 + 2 y 2 – 2 xy ) ( x 2 + 2 y 2 + 2 xy )
 • 16. Παράδειγμα <ul><li>Να παραγοντοποιηθούν τα παρακάτω πολυώνυμα: </li></ul><ul><li>7x + 14 = </li></ul><ul><li>25xy – 15x ω = </li></ul><ul><li>63x 2 ω + 49xz 3 – 42x ω z = </li></ul><ul><li>39 αβ 2 γ – 169αγδ 3 = </li></ul>7
 • 17. Παράδειγμα <ul><li>Να παραγοντοποιηθούν τα παρακάτω πολυώνυμα: </li></ul><ul><li>7x + 14 = 7( x+2) </li></ul><ul><li>25xy – 15x ω = </li></ul><ul><li>63x 2 ω + 49xz 3 – 42x ω z = </li></ul><ul><li>39 αβ 2 γ – 169αγδ 3 = </li></ul>5 x
 • 18. Παράδειγμα <ul><li>Να παραγοντοποιηθούν τα παρακάτω πολυώνυμα: </li></ul><ul><li>7x + 14 = 7( x+2) </li></ul><ul><li>25xy – 15x ω = 5x(5y – 3 ω ) </li></ul><ul><li>63x 2 ω + 49xz 3 – 42x ω z = </li></ul><ul><li>39 αβ 2 γ – 169αγδ 3 = </li></ul>7x
 • 19. Παράδειγμα <ul><li>Να παραγοντοποιηθούν τα παρακάτω πολυώνυμα: </li></ul><ul><li>7x + 14 = 7( x+2) </li></ul><ul><li>25xy – 15x ω = 5x(5y – 3 ω ) </li></ul><ul><li>63x 2 ω + 49xz 3 – 42x ω z = 7x(9x ω + 7z 3 – 6 ω z) </li></ul><ul><li>39 αβ 2 γ – 169αγδ 3 = </li></ul>13 αγ
 • 20. Παράδειγμα <ul><li>Να παραγοντοποιηθούν τα παρακάτω πολυώνυμα: </li></ul><ul><li>7x + 14 = 7( x+2) </li></ul><ul><li>25xy – 15x ω = 5x(5y – 3 ω ) </li></ul><ul><li>63x 2 ω + 49xz 3 – 42x ω z = 7x(9x ω + 7z 3 – 6 ω z) </li></ul><ul><li>39 αβ 2 γ – 169αγδ 3 = 13αγ (3β 2 – 13δ 3 ) </li></ul>
 • 21. Παράδειγμα <ul><li>Να παραγοντοποιηθεί το παρακάτω διώνυμο: </li></ul><ul><li>4 x 4 + 1 = </li></ul>Συμπλήρωση τετραγώνου Προσθέτουμε και αφαιρούμε το 4 x 2
 • 22. Παράδειγμα <ul><li>Να παραγοντοποιηθεί το παρακάτω διώνυμο: </li></ul><ul><li>4 x 4 + 1 = 4 x 4 + 4 x 2 + 1 – 4 x 2 = </li></ul>Τέλειο τετράγωνο
 • 23. Παράδειγμα <ul><li>= (2 x 2 + 1) 2 – 4 x 2 = </li></ul>Διαφορά τετραγώνων Να παραγοντοποιηθεί το παρακάτω διώνυμο: 4 x 4 + 1 = 4 x 4 + 4 x 2 + 1 – 4 x 2 =
 • 24. Παράδειγμα <ul><li>= (2 x 2 + 1) 2 – 4 x 2 = </li></ul>Να παραγοντοποιηθεί το παρακάτω διώνυμο: 4 x 4 + 1 = 4 x 4 + 4 x 2 + 1 – 4 x 2 = = (2 x 2 + 1– 2 x ) (2 x 2 + 1+ 2 x )= = (2 x 2 – 2 x + 1) (2 x 2 + 2 x + 1) Και μία τακτοποίηση
 • 25. 8x 2 – 6x -10x + 50 14x - 7 6x + 9
 • 26. 3(2x + 3) 8x 2 – 6x -10x + 50 14x - 7 6x + 9
 • 27. 7(2x – 1) 3(2x + 3) 8x 2 – 6x -10x + 50 14x - 7 6x + 9
 • 28. -10(x – 5) 7(2x – 1) 3(2x + 3) 8x 2 – 6x -10x + 50 14x - 7 6x + 9
 • 29. 2x(4x – 3) -10(x – 5) 7(2x – 1) 3(2x + 3) 8x 2 – 6x -10x + 50 14x - 7 6x + 9
 • 30. x 2 - 36 x 2 - 100 x 2 - 81
 • 31. x 2 - 36 (x - 10)(x + 10) x 2 - 100 x 2 - 81
 • 32. (x - 6)(x + 6) x 2 - 36 (x - 10)(x + 10) x 2 - 100 x 2 - 81
 • 33. (x - 6)(x + 6) x 2 - 36 (x - 10)(x + 10) x 2 - 100 (x - 9)(x + 9) x 2 - 81
 • 34. Παραγοντοποίηση Τριωνύμου (τρεις όροι) <ul><li>1 . Ελέγχουμε αν μπορούμε να βγάλουμε κοινό παράγοντα , εφαρμόζοντας την επιμεριστική ιδιότητα . </li></ul><ul><li>2. Μετά βλέπουμε αν το τριώνυμό μας ικανοποιεί κάποια από τις γνωστές ταυτότητες πράξεων: </li></ul><ul><li>Τετράγωνο αθροίσματος α 2 + 2αβ + β 2 = (α + β) 2 </li></ul><ul><li>Τετράγωνο διαφοράς α 2 – 2αβ + β 2 = (α – β) 2 </li></ul><ul><li>3. Ειδικά για τριώνυμα μιας μεταβλητής χρησιμοποιούμε κάποιον από τους παρακάτω τρόπους: </li></ul>
 • 35. Παραγοντοποίηση Τριωνύμου α x 2 + β x + γ <ul><li>α. Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι με τη βοήθεια της Διακρίνουσας </li></ul><ul><li>β. Διάσπαση μεσαίου όρου και παραγοντοποίηση πρώτα ανά δύο όρους και μετά βγάζουμε κοινό παράγοντα κάποια εκ των δημιουργηθέντων παρενθέσεων . </li></ul><ul><li>Αυτόν τον τρόπο τον ακολουθούμε μόνον αν είμαστε σίγουροι για την ταχύτητα των υπολογισμών μας και είμαστε άνετοι στις πράξεις </li></ul><ul><li>γ. αν το τριώνυμο είναι της μορφής x 2 + β x + γ μπορούμε να εργαστούμε ως εξής: Βρίσκουμε δύο αριθμούς που να έχουν γινόμενο γ και άθροισμα β. Με τη βοήθεια αυτών των αριθμών παραγοντοποιούμε το τριώνυμο. </li></ul>
 • 36. Παραγοντοποίηση Τριωνύμου α x 2 + β x + γ <ul><li>α. Αναλυτικά ο πρώτος τρόπος </li></ul><ul><li>Το τριώνυμο α x 2 + β x + γ παραγοντοποιείται με τη βοήθεια της Διακρίνουσας ως εξής: </li></ul><ul><li>α x 2 + β x + γ = α( x – x 1 ) ( x – x 2 ) όπου: </li></ul>και Δ = β 2 – 4αγ Προσοχή στο α. Πάνω από το 80% των μαθητών το ξεχνάει…
 • 37. Παραγοντοποίηση Τριωνύμου α x 2 + β x + γ <ul><li>β. Για να αναλύσουμε τη διάσπαση του μεσαίου όρου… </li></ul><ul><li>Στο τριώνυμο 3 x 2 + 7 x + 4 </li></ul>παρατηρούμε ότι το 7 x γράφεται 3 x + 4x Ας το αντικαταστήσουμε να δούμε τι κερδίζουμε: 3 x 2 + 7 x + 4 = 3 x 2 + 3 x + 4 x + 4 = 3x(x+1)+4(x+1)= = (x+1)(3x+4) Τελειώσαμε;
 • 38. Παραγοντοποίηση Τριωνύμου α x 2 + β x + γ <ul><li>Ας κάνουμε ακόμη ένα παράδειγμα για να εξοικειωθείτε περισσότερο με τη διάσπαση του μεσαίου όρου… </li></ul><ul><li>Στο τριώνυμο 7 x 2 + 17 x + 6 </li></ul>παρατηρούμε ότι το 17 x γράφεται 14 x + 3 x Ας το αντικαταστήσουμε να δούμε τι κερδίζουμε : 7 x 2 + 17 x + 6 = 7 x 2 + 14 x + 3 x + 6 = 7 x(x+ 2 )+ 3 (x+ 2 )= = (x+ 2 )( 7 x+ 3 ) 7  2 3  2=6
 • 39. Παραγοντοποίηση Τριωνύμου x 2 + β x + γ <ul><li>γ. Όταν ο συντελεστής του x 2 είναι η μονάδα τότε τα πράγματα απλουστεύονται κατά πολύ… </li></ul><ul><li>Στο τριώνυμο x 2 + 5 x + 6 </li></ul>1. Παίρνουμε τον σταθερό όρο και τον αναλύουμε σε γινόμενο δύο παραγόντων 6 2. Υπολογίζουμε το άθροισμά τους. Πρέπει να ισούται με το β. 3. Παραγοντοποιούμε το τριώνυμο: x 2 + 5 x + 6 = ( x +2)( x+3) Όχι αναγκαστικά πρώτων παραγόντων Πάντα στο μυαλό μας κάνουμε γρήγορη επαλήθευση 6  1 2  3 6+1 = 7  2+3 = 5 
 • 40. Παράδειγμα <ul><li>Παραγοντοποιήστε το πολυώνυμο: 2x 4 – 8 x 3 + 8x 2 </li></ul><ul><li>ΜΚΔ(2,8)=2 </li></ul><ul><li>Το x εμφανίζεται σε όλους τους όρους και η μικρότερη δύναμη είναι η x 2 . </li></ul><ul><li>2x 4 – 8 x 3 + 8x 2 = 2x 2 (x 2 – 4 x + 4) </li></ul>Τελειώσαμε;
 • 41. Παράδειγμα <ul><li>2x 4 – 8 x 3 + 8x 2 = 2x 2 (x 2 – 4 x + 4) = </li></ul>Η παρένθεση είναι τέλειο τετράγωνο, άρα σύμφωνα με την ταυτότητα…
 • 42. Παράδειγμα <ul><li>2x 4 – 8 x 3 + 8x 2 = 2x 2 (x 2 – 4 x + 4) = </li></ul>= 2x 2 (x – 2 ) 2 Πάντοτε η παραγοντοποίηση πρέπει να είναι ολοκληρωμένη.
 • 43. Διάσπαση μεσαίου όρου x x x x x 2 2 10 16 2 8 16 + + = + + + x x x 2 2 8 16 = + + + ( ) ( ) x x x 2 8 2 = + + + ( ) ( ) x x 8 2 = + + ( )( )
 • 44. 3 5 x x + + = 3 8 5 3 5 2 2 x x x + + = + = 3 1 5 1 x x x = + + + ( ) ( ) 3 5 1 x x = + + ( )( )
 • 45. t t 2 4 21 - - t t 3 7 - t t 7 3 = - + ( )( ) t 2 21 = + - = t t t 3 7 3 = + - + ( ) ( ) =
 • 46. 6 7 x x + - = 2 21 2 21 2 2 x x x - - = - = 2 3 7 3 x x x = + - + ( ) ( ) 2 7 3 x x = - + ( )( )
 • 47. Τριώνυμα ειδικού τύπου x 2 + β x + γ <ul><ul><ul><li>1x 2 + β x + γ = (x + ?)(x + ?) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1x 2 - β x + γ = (x - ?)(x - ?) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Βρείτε τους παράγοντες του γ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>που το άθροισμά τους είναι ίσο με το β </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Βρείτε τους παράγοντες του γ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>που η διαφορά τους είναι ίση με το β </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1x 2 - β x - γ = (x + ?)(x - ?) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1x 2 + β x - γ = (x - ?)(x + ?) </li></ul></ul></ul>Πως τα ξεχωρίζω;
 • 48. x 2 + 2x – 15 = 15 x 2 + 2x – 15 = ( x – 5 )( x – 3) 15  1 3  5 15 -1 = 14  5- 3 = 2 
 • 49. x 2 - 20x + 36 = 36 x 2 - 20x + 36 = ( x – 2 )( x – 18 ) 36  1 4  9 36 + 1 = 37  4 + 9 = 13  6  6 6 + 6 = 1 2  18  2 18 + 2 = 20 
 • 50. x 2 - 12x + 35 = 35 x 2 – 1 2x + 3 5 = ( x – 5 )( x – 7) 35  1 5  7 35 + 1 = 36  5+7 = 12 
 • 51. x 2 - 8x + 15 15x 3 – 5x 2 27x 2 – 18x x 2 + 7x + 6
 • 52. x 2 - 8x + 15 15x 3 – 5x 2 9x(3x – 2) 27x 2 – 18x x 2 + 7x + 6
 • 53. x 2 - 8x + 15 5x 2 (3x – 1) 15x 3 – 5x 2 9x(3x – 2) 27x 2 – 18x x 2 + 7x + 6
 • 54. x 2 - 8x + 15 5x 2 (3x – 1) 15x 3 – 5x 2 9x(3x – 2) 27x 2 – 18x (x + 1)(x + 6) x 2 + 7x + 6
 • 55. (x - 3)(x - 5) x 2 - 8x + 15 5x 2 (3x – 1) 15x 3 – 5x 2 9x(3x – 2) 27x 2 – 18x (x + 1)(x + 6) x 2 + 7x + 6
 • 56. x 2 - 3x -18 x 2 - 6x + 9 x 2 - 15x + 50 x 2 + 13x + 30
 • 57. x 2 - 3x -18 (x - 3)(x - 3) x 2 - 6x + 9 x 2 - 15x + 50 x 2 + 13x + 30
 • 58. (x - 6)(x + 3) x 2 - 3x -18 (x - 3)(x - 3) x 2 - 6x + 9 x 2 - 15x + 50 x 2 + 13x + 30
 • 59. (x - 6)(x + 3) x 2 - 3x -18 (x - 3)(x - 3) x 2 - 6x + 9 x 2 - 15x + 50 (x + 10)(x + 3) x 2 + 13x + 30
 • 60. (x - 6)(x + 3) x 2 - 3x -18 (x - 3)(x - 3) x 2 - 6x + 9 (x - 10)(x - 5) x 2 - 15x + 50 (x + 10)(x + 3) x 2 + 13x + 30
 • 61. x 2 - 5x - 6 x 2 - 5x + 6 x 2 - 25 x 2 - 5x
 • 62. x 2 - 5x - 6 (x - 3)(x - 2) x 2 - 5x + 6 x 2 - 25 x 2 - 5x
 • 63. (x - 6)(x + 1) x 2 - 5x - 6 (x - 3)(x - 2) x 2 - 5x + 6 x 2 - 25 x 2 - 5x
 • 64. (x - 6)(x + 1) x 2 - 5x - 6 (x - 3)(x - 2) x 2 - 5x + 6 x 2 - 25 x(x - 5) x 2 - 5x
 • 65. (x - 6)(x + 1) x 2 - 5x - 6 (x - 3)(x - 2) x 2 - 5x + 6 (x - 5)(x + 5) x 2 - 25 x(x - 5) x 2 - 5x
 • 66. <ul><li>α . 2x 2 + 7x + 6 = β . 3y 2 + 11y + 10 = γ . 3x 2  8x + 4 = </li></ul><ul><li>δ. 2α 2  3α  14 = ε. 3 x 2  x  4 = στ. 2β 2  7β +3 = </li></ul><ul><li>ζ . 6x 2  17x +5 = η . 10y 2  19y + 7 = θ . 8 β 2  10 β +3 = </li></ul><ul><li>ι. 6α 2 + 5α  1 = ια. 4γ 2 + 9γ +5 = ιβ. 3α 2  5α  8 = </li></ul><ul><li>ιγ . 4x 2  x  5 = ιδ . 2 α 2  α  3 = ιε . 2y 2  7y + 6 = </li></ul><ul><li>ιστ . 2x 2 + 11x  21 = ιζ . 2x 2 + 3x  20 = ιη . 2y 2  y  10 = </li></ul><ul><li>ιθ. 2γ 2  7γ  15 = κ. 2α 2 + 13α + 15 = κα. x 2  x  90 = </li></ul>Να παραγοντοποιηθούν τα τριώνυμα στο φύλλο εργασίας σας
 • 67. Να παραγοντοποιηθούν τα τριώνυμα στο φύλλο εργασίας σας <ul><li>α . 2x 2 + 7x + 6 = ( 2x+3)(x+2) β . 3y 2 + 11y + 10 = (3y+5)(y+2) </li></ul><ul><li>γ . 3x 2  8x + 4 = ( 3x  2)(x  2) δ. 2α 2  3α  14 = (2 α  7)(α + 2) </li></ul><ul><li>ε. 3 x 2  x  4 = ( 3x  4 )(x +3 ) στ. 2β 2  7β +3 = (2β  1 )(x  3 ) </li></ul><ul><li>ζ . 6x 2  17x +5 = (2 x  5 )( 3 x  1 ) η .10y 2  19y + 7 = (2 x  1 )( 5 x  7 ) </li></ul><ul><li>θ . 8 β 2  10 β +3 = (4β  3 )( 2β  1 ) ι. 6α 2 + 5α  1 = ( 6α  1)(α + 1) </li></ul><ul><li>ια. 4γ 2 + 9γ + 5 = (4γ + 5 )( γ + 1 ) ιβ. 3α 2  5α  8 = ( 3α  8)(α + 1) </li></ul><ul><li>ιγ . 4x 2  x  5 = (4 x  5 )(x + 1 ) ιδ . 2 α 2  α  3 = (2 α  3)(α + 1) </li></ul><ul><li>Τα άλλα μόνοι σας, μην έχουμε πάντα λυσάρι… </li></ul>