ฎ์ยี่ปืปี๋%
เเคใดผุ้มองตาเธอในวันน็น จาปิฑฐิวู๊ป็บู๊ฮูถันเเค่คร้งเดืบว
เป่ลียนปี๊ตขื่เคยุโดดเดึขวใหขี่ญ์วุมหมาผู
'« ...
' ฉื"'จู๋ 'ฮ `
วันยื่ 28 ท.ช ธา หฒ่ล่อยใน้อยู่ตีฑ โ๓ธ๓กั้
จนถึง บีบีฆ์ยน.เบีนวันขี่24 ห๓ถือณัฒ|ซอป๊หรณัฒถิด
ตึม๓กั้ภถกฒ (รัฒ๓อื่ญู)
24 พ...
มื้ ' ` `รู๊; คี ` ` ` อื' เ ;อึ ”จ๊{'ดึ'ริ้`โ› `฿`
หึ 'ด่ ถี คี่ -`งิ อื ยี่ ช
“ซี งุ ^ชื้'ขุ่' "จู๋ฐี` `มื้' `ง๊ธี' “`....
กั้อื ฐ์`
จุ๊
ปื่ฟ็ "ด่ง่พั้ย่กี๊จั้จ๋ฆ์.ขุ่ตบ่ขุ่รี้บ่ขื่รึฑิจบ่จ้ฑิ1วุ้จ๋ ผุ้ขุ่ดํรื้ฟี่บี้
หู่จู๋พุ..ขุ่ขุ่ *ทํ ทํ
ซ...
ฆ 'บ หุ่ฒขื่บิบ 'บี ”บ สื้ฐีวุฮี้ฐีหีร้งู 'ชุ่!'1จู๋'อึ้บีาวุ้อี้ขี`1?ขื่|}1ด่ฟื1!บิยี่ง้_'บุข ปั บีบ ฉี่บั้ย๊ บึ บีบิ
...
หึ มื่` ด่ จี๋ หึ 'ลุ้กึ่ ' รด่ด่อิ๋ปุ๋
ขุ่ ถี ฆั' ` อืหึกั้ฮะงิ้หึะด่๓ปื่ บ่!ย๊จิ!ธี [ บี!|บีะวธีด่ด่!ยูทึด่บ่จุ๋ขื่พุ
...
poo&Dab
of 8

poo&Dab

poo&Dab
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - poo&Dab

  • 1. ฎ์ยี่ปืปี๋% เเคใดผุ้มองตาเธอในวันน็น จาปิฑฐิวู๊ป็บู๊ฮูถันเเค่คร้งเดืบว เป่ลียนปี๊ตขื่เคยุโดดเดึขวใหขี่ญ์วุมหมาผู '« “ถี 8! อื นี๊` ขุ่ _` .("` ไ _ "จ๋ฟ้ พ ฮี | ทํ,ขิ ติ์ _. ' ` วุ ` ยํ กุ่ หู่ยี่ จู๋' ธี ›ณัขุ่`หึหิ ฐิ' ฉื ขุ่ล๊ ตุ้อื1` 'ซุชี้จี้ช๊'รุ๊ จู๋' อื' หุ่ขุ่ ยี่อ็ฮู้อู๊อืฐี ร๊สั่`อู๊สั้ผุ้ขุ่สั่มื้ ขุ่โบี้ ' ปุ๋ 'ป๋ ` ทํ“หึ ' ภู ขุ่ หุ่มื้ ปุ๋ ผุ- ถีจู๋" จื*สํ `_ขุ่ทํ ปุ๋จี๋ ขื่สั้ หึ 'ธียี่ ติ์::' :งี้จ๊`งุ่ ถีหุ่”`ขุ่รู่. โบ่"ธิ โขุ่งี'ยัรมื้ ' ' _ขุ่'โ ขุ่'งี้ ขุ่'ขึ้ ยั ' , `ใมว่าฉนเเละเธอ[ ตวงคนตวงมถตางกนเทาใหร ธิ์ภี ขุ่'โขุ่:คัมั้ภี จู๋ซู๊ศึาวารกจะยู ใตู้เรปื่ใริ่จุ้บ่ไลุ้ม่โห่ไกลกั้น
  • 2. ' ฉื"'จู๋ 'ฮ `
  • 3. วันยื่ 28 ท.ช ธา หฒ่ล่อยใน้อยู่ตีฑ โ๓ธ๓กั้ จนถึง บีบีฆ์ยน.เบีนวันขี่24 ห๓ถือณัฒ|ซอป๊หรณัฒถิด ตึม๓กั้ภถกฒ (รัฒ๓อื่ญู) 24 พ.ย 2557 ฉืษิพิ
  • 4. มื้ ' ` `รู๊; คี ` ` ` อื' เ ;อึ ”จ๊{'ดึ'ริ้`โ› `฿` หึ 'ด่ ถี คี่ -`งิ อื ยี่ ช “ซี งุ ^ชื้'ขุ่' "จู๋ฐี` `มื้' `ง๊ธี' “`.` ` จู๋" ` ขุ่` ' '_ะขุ่ "หึ `ฝ้ยื: - 'หิ ' มื้ 'กุ่ `. บ่ คี ฉั ใ ' ยั ขุ่ ปี้'จุ๋งุ่รี้ ยั วื หึ ` ' มื้ ”โ ขิ ถี งี มื้ น ขุ่มเคยรกใมเคยวูวา วตมนดเขน ถี วั่สื้ ตั้ บ่ ` ` พี ' " ` " !อี้ หุ่ ซี ขุ่ 'ษิตั้' ' เมปี๋ใฒิบางคนข”างกายเปี่อใตวืเธออยู่ซัโหึ ใปื่หึ หึ ฉื' หึ ` ` ' ':'ขุ่ ' ยั ฑิ จ๋ ""' " หึ นินมอบปี๊ต ต่อจากปี๋ป่จนนึรันดร๊ อืจ๋ *ฆั ะ วู๊' ' " งหั -" "อุ๋" บ่ขุ่'
  • 5. กั้อื ฐ์` จุ๊ ปื่ฟ็ "ด่ง่พั้ย่กี๊จั้จ๋ฆ์.ขุ่ตบ่ขุ่รี้บ่ขื่รึฑิจบ่จ้ฑิ1วุ้จ๋ ผุ้ขุ่ดํรื้ฟี่บี้ หู่จู๋พุ..ขุ่ขุ่ *ทํ ทํ ซ)ขุ่" พื่สุ่` . ' หื่ฉื ยึ` รี้:เปิ๊ด่`ขุ่ขุ่โ.งี้พั้อี้หู่ |ฐ์ปื่ จุบ่ฐ์ขุ่มึจุวุ้คี่ จูชิ้ขื่วุ้พั้ง่1สู่ฐ์ จุ' อิ๊`ขุ่มื้สี่ซึ้หุ่ฐี`ขึ้ร;ธูบูปุ๋งั"ริรู๊'|ฐ์ปื่1จั้มื้`บื)งืขุ่ฝึ มื้ฑ`[ปื่วัฐีขึ้ง้หึ' ` ` `ลิ้1 ' ซํปื่ ' ซุ่อิ๊ ขุ่ . พึ่ ' 'หึไ "ธู ขุ่`-ขุ' . บี้ ยี่'อื_ ขุ่ "คี่ ขุ่ " ` อื พิ นิ้บี้รั่ บู๊ ภี ม์ ๒ สื้อื` ` ซี ` ๖` " ` วั่ร์โ' ขึ้ จี้ปิ้ ยี่ญิหึ า ถี ผุ ฐ์ ยั "
  • 6. ฆ 'บ หุ่ฒขื่บิบ 'บี ”บ สื้ฐีวุฮี้ฐีหีร้งู 'ชุ่!'1จู๋'อึ้บีาวุ้อี้ขี`1?ขื่|}1ด่ฟื1!บิยี่ง้_'บุข ปั บีบ ฉี่บั้ย๊ บึ บีบิ _จุ๋:รุ่ หึร์`วิ่สื้ซื้ขี่ษิใวุบี1ธีฒ่ขุรั่ฝั่1นี๊ ป๋1ฐิ}`. เนู่บู๊ฐ์ปิ่ปั๊โ1'หี้ ผู'บี ฐีปิ๊ บํ ซู๊ หึ ฉื ตั้ ป๋จึ หิ'งิ " ฆั, :" หิ' หึยี่ ' งั กึ๋กึ๋ ` ` ติ์ ` ปี๋!1งัโบู๊บิ1บ๊ดํปิไโ`ปั๊'1บึ'อู๊฿`อู๊!อุ๊฿จุ๋ปิใรั้ยี่!!{เย๊โยุ่ซํญิฐิบื้5บึ้`1ขุ่ปั๊ปั้อุ๊บู๊฿จื้ขี้_ขี่@ { `ขุ่ จู๋' จู๋__ จ็ฮู้อู๊ซื้ ขุ่ขุ่บั้ญิฐิหี้กึ๋หี้จี้กึ๋วุดี้ขุ่อืาอิ๊ฮู้ปัอี้ยิ้'ยั้ริ้ขุ่จุบ่!ฐีวุ้ยิ่ซั่ขุ่จู๋า`สั้|!|1`ย๊ขื่บีาฒ่ธียิ้อี้1!!อ็จุ๋อี้ขูวูรู่ขุ่วุาลื้อุ๊; น็สื้ธ่ รุ๊ 1 ขิ ฏ นุ๊`ศิ' หึ ลี' จุ ' ' ฉี 'หึ มี ^ อิ๋ ภั 'ฮิ ยํ รู่วี่ จั้ บ่ลุ้ สั้ ": ' บี่ฆั บี้ ขุ่ด่ 'รึ ` ฐี" งุ›'ขุ่อื ` ปุ๋`-อื เ" วิ หุ่. ขุ่ จี๊สั้ยี่ อื ธี ชื่ ษิ งี่ วิ " ฐี 'ชื่` " ย่ ' หึ ซี' ลุ้ ชี้ บ่ ' ข์` ` ม่ ดิ์ บ่ ยี่ “ " หึ ' :อื` 'ขุ่ .งั ฮิ1 ` ยื ญิฝุ่ ปุ๋ ถี ทิ ฐี ขุ่ ตุ๋ ถี รุ ด่ ญิ“ ร นื่ ขุ่ ขื่อื 1^มื่`-. บ็
  • 7. หึ มื่` ด่ จี๋ หึ 'ลุ้กึ่ ' รด่ด่อิ๋ปุ๋ ขุ่ ถี ฆั' ` อืหึกั้ฮะงิ้หึะด่๓ปื่ บ่!ย๊จิ!ธี [ บี!|บีะวธีด่ด่!ยูทึด่บ่จุ๋ขื่พุ หึ' " ขุ่ทึ่ตี้ ` `ด่` _ รื่ ณีห่ ' ' ข็วุด่บู๊1อืใ!ขุ่คบ่!ฒกี๊นั้าธี-บ่!บ่ขุ่'บ่!!”|อืหึริ้'บ่'รั่รื้ ' ขื่ ปื่ มื่ฉื วื 'หุ่`ยุ้ ขุ่'อิ๊฿/ ฐี จุ๋`คขุเบุธีด่รู๊` ล` ฑฒบ่ข์ฮธินิ้ร1อี้หึขั้รื้;พุธีชื่'คั้“"วั่ .วุ่ขุ่ นื่ นื่'ด่ ริ๊` สั้'รื่' นื่ขุ่ 'หิ .ขุ่ ' ลํ ยี้ฐ์จจุ๋ลบุ๊เด่ฒฒยื้ บีบ่ขุ่ตั้ย๊ขุ่นื้กั้"หึขุ่'บุ๊'ส็'มื้ 'ก/ ผู ` `- ` ` หึ'ธี ตั๊จ/